Jak správně vypnit evidenci docházek a úlovků v povolence

23.03.2016 11:31

Evidence docházek a úlovků

 

Před zahájením lovu ryb je osoba provádějící lov povinna zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II Povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) datum lovu a číslo rybářského revíru.
Číslo rybářského revíru uvedené v soupisu revírů (šestimístné) se zapisuje do sloupce Číslo revíru. Pokud lovící provádí lov ryb na podrevíru, který má stanovené číslo, musí kromě čísla revíru zapsat ve sloupci Podrevír i číslo tohoto podrevíru.
V případě, že rybář loví v jednom dni na revíru i na jeho podrevíru, musí do Evidence docházky a úlovků zapsat docházku jak na revír, tak v samostatném řádku i na jeho podrevír.
Pokud lovící přeruší lov ryb, nemusí v případě opětovného zahájení lovu na stejném revíru v jednom dni znovu zapisovat docházku (datum lovu a číslo revíru).
Pokud si osoba provádějící lov nepřivlastní v daném revíru v daném kalendářním dnu žádnou ulovenou rybu je povinna proškrtnout vodorovnou čárou nesmazatelným způsobem v oddílu II Povolenky k lovu ryb (Evidence docházky a úlovků) příslušný řádek, ve kterém je zapsána pouze docházka bez úlovku,  nejpozději před zahájením lovu v jiném revíru nebo dalším dnu.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Po odevzdání Sumáře úlovků a docházek zjišťujeme, i přes veškeré připomínání, stále stejné chyby. Dodržte tedy tento postup.

 1. V době platnosti povolenky je třeba:

 2. Tak jak to upravují ” Bližší podmínky výkonu rybářského práva “(Rybářský řád), zapsat vycházku do Evidence docházek a úlovků .
 3. Po ulovení ušlechtilé ryby nutno provést ihned potřebný zápis.
 4. Po ukončení, nebo přerušení lovu, uzavřít docházku. To znamená, že v případě , kdy si rybář nepřivlastnil žádnou ulovenou rybu, proškrtne řádek vodorovnou čárou.
 5. Po skončení platnosti povolenky a před odevzdáním Sumáře úlovků a docházek je třeba:

 6. Proškrtnout nesmazatelným způsobem zbývající nevyplněné řádky v Evidenci docházek a úlovků i v Sumáři úlovků a docházek.   
 7. Do Sumáře úlovků a docházek zapsat: číslo a název revíru, úlovky podle revírů a druhů ryb v kusech a kilogramech.
 8. Provést vodorovné a svislé součty kusů i kilogramů. V posledním sloupci doplnit počet vycházek.
 9. Kontrolním údajem je číslo v posledním řádku posledního sloupce ( křížová kontrola ).
 10. Řádně a úplně vyplněný Sumář úlovků a docházek vrátit do 15 ti dnů té organizaci, která jej vydala ( uvedeno na titulní stránce pod vylepenou povolenkou).
 11. V případě, že rybář tuto povinnost nesplní, nebude mu v příštím roce vydána povolenka k rybolovu.
 12. Nejčastější závady v Sumářích úlovků a docházek:

 13. Chybí vodorovné a svislé součty ks a kg (poslední řádek a poslední tři sloupce).
 14. Vůbec nevyplněný Sumář úlovků a docházek!!
 15. Ve sloupci číslo revíru, musí být zapsáno jeho číslo (je uvedeno v popisech revírů), nikoliv název !! .
 16. Chybné váhy ulovených ryb. Orientační váhy jsou uvedeny v “Rybářském řádu a popisech revírů”.
 17. I když není úlovek, je třeba do sumáře zapsat počet docházek.
 18. V posledním sloupci nejsou zapsány a sečteny počty docházek.
 19. Chybné vodorovné i svislé součty
 20. Nejsou proškrtnuté zbylé řádky
 21. Každá ulovená ryba musí být zapsána v samostatném řádku
 22. V sumáři úlovků a docházek musí být pro každý revír jen jeden řádek !!
 23. V případě, že jeden revír má více podrevírů, pak i pro každý podrevír musí být samostatný řádek