Seznam členů Rybářské stráže

Český rybářský svaz , místní organizace Vrbno pod Pradědem

Práva a povinnosti rybářské stráže

Práva a povinnosti rybářské stráže jsou uvedeny v ustanovení zákona o rybářství. Rybářská stráž tedy má především právo i povinnost kontrolovat v rozsahu uvedeném na služebním průkaze, zda je lovící k lovu oprávněn, zda má platný rybářský lístek, platnou povolenku na příslušný revír a zda dodržuje předpisy pro řádný výkon rybářského práva. Znamená to, že od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy ( třeba i toho, kdo loví plankton jako krmivo pro akvarijní rybky) může rybářská stráž žádat průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu, řidičský průkaz apod.), dále rybářský lístek a povolenku k lovu.

Rybářská stráž v rybářském revíru je oprávněna požadovat - od osoby důvodně podezřelé ze spáchání přestupku nebo trestného činu předložení rybářského lístku, popřípadě povolenky k lovu nebo jiného dokladu opravňujícího osobu k lovu a nebo dokladu o nabytí ryby nebo vodního organizmu.

Novou pravomocí rybářské stráže je ukládání blokových pokut za "rybářské přestupky" jak u chovných rybníků tak i na rybářských revírech za tyto delikty:

 • nepředložení rybářského lístku a povolenky k lovu ke kontrole,
 • porušení bližších podmínek výkonu rybářského práva stanovených uživatelem revíru,
 • lov ryb hájených,
 • lov ryb nedosahujících nejmenší lovné míry,
 • lov mimo denní dobu lovu
 • lov blíže než 100 m od hrázového tělesa přehradních hrází,
 • lov ze silničních a železničních mostů,
 • lov pomocí prostředků výbušných, otravných nebo omamných,
 • použití bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, vidlic, rozsošek,
 • střílení ryb, tlučení ryb, chytání na šňůrky, lov pod ledem,
 • chytání ryb do rukou a do ok.

Výše uvedený výčet zdaleka nezahrnuje všechny přestupky, jichž se může rybář dopustit. Jsou i další (nedovolený způsob lovu, nedovolené nástrahy a jiné). Za nepředložení rybářského lístku a povolenky k lovu je RS oprávněna uložit pokutu do výše 1.500 Kč. Za ostatní z uvedených přestupků lze uložit pokutu až do 30.000 Kč. V blokové řízení na místě však lze uložit pokutu pouze do výše 1.000 Kč, v příkazním řízení do výše 4.000 Kč (viz § 13 odst. 2 zákona o přestupcích).

Při kontrole rybářskou stráží si vždy překontrolujte, zda má rybářská stráž ke kontrole oprávnění (musí mít viditelně umístěn odznak a legitimaci člena RS) a zda je číslo odznaku totožné s číslem na legitimaci.

 

 

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s.,

Výbor Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

 

METODICKÝ

POKYN

 


Deponování zadržených povolenek k lovu ryb

 

Ostrava

prosinec  2017

 

OBSAH

 

Úvod ……………………………………………………………….…………………………………… 3

Článek 1.

Postup člena profesionální rybářské stráže ÚS ČR pozadržení

povolenky k lovu ryb  ……..………………………………………………………….…….……. 4

Článek 2.

Postup člena dobrovolné rybářské stráže MO ČRS po zadržení

povolenky k lovu ryb..….……………………………….………………………….…….….…… 5

Článek 3.

Postup člena dobrovolné  rybářské stráže MO ČRS s  působností

na všechny revíry v působnosti ÚS Ostrava po zadržení povolenky

k lovu ryb.….……………………………………………………………………………………….... 6 

Článek 4.

Postup po zadržení povolenky k lovu ryb cizinci, nečlenu  ČRS,

popřípadě  členu MRS lovícímu na povolenku k lovu ryb vydanou

na revíry Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko .………………………… 6

Článek 5.

Postup členů RS po zadržení „ Zvláštní povolenky “ k rybolovu

vydanou  Ministerstvem zemědělství ČR ..................………………………….………. 8

Vzor „ Zvláštní povolenky k rybolovu I.  ………………………………………….……….  9

Vzor „ Zvláštní povolenky k rybolovu II. ………………………………………………….  10

Článek 6.

Postup funkcionáře MO,  který je odpovědný za další manipulaci

 se zadrženou povolenkou  k rybolovu ( zpravidla jednatel MO )…………….…11

I.                   Pokud byla  povolenka k lovu ryb  ( územní, CS, CR )

zadržena členem profesionální  rybářské stráže kmenovému

členu místní organizace ……………………………………………………...……11

II.                Pokud byla  povolenka k lovu ryb  ( územní, CS, CR )

zadržena členem dobrovolné  rybářské stráže MO

 kmenovému členu místní organizace ………………………..………….…  11

III.             Pokud byla  povolenka k lovu ryb  ( územní, CS, CR )

 zadržena členem dobrovolné rybářské stráže MO  členu

cizí místní organizace  v působnosti VÚS Územního svazu

pro Severní Moravu a Slezsko ……….……………………………………….…12 

IV.              Pokud byla  povolenka k lovu ryb   ( územní, CS, CR )

 zadržena členem dobrovolné rybářské stráže  členu ČRS

 místní organizace  v působnosti  jiného Územního svazu 

v rámci ČRS …………………………………………………………………………… 13

V.                 Pokud byla  povolenka k lovu ryb ( územní,  CR )

zadržena členem dobrovolné rybářské stráže  členu

MRS ………………………………………………………………………………………  13

VI.              Pokud byla  zadržena  „Zvláštní povolenka k rybolovu

vydaná Ministerstvem  zemědělství ČR………………………...…………… 14

Článek 7.

Postup sekretariátu výboru územního svazu po převzetí zadržené

povolenky k lovu ryb  do depozita …………….………………………………………..…… 14

 

Vysvětlivky …………………………………….……….………………………………………….. 16

 

Kontaktní adresy ……………………………………….………………………………………. 16

 

Tento metodický pokyn  nebyl redigován  a neprošel jazykovou úpravou.   Reflektuje právní stav k 1. prosinci 2017

Úvod

 

V současné době jsou v ČRS nadále zjišťovány případy, kdy poté, co rybářská stráž lovícímu z důvodu hrubého porušení povinností stanovených zákonem č. 99/2004 Sb., o rybářství v platném znění, Vyhl. MZe ČR č. 197/2004 Sb. v platném znění,   nebo BPVRP zadrží povolenku k lovu ryb, tato jev mnoha případech mateřskou místní organizací  neprodleně,  aniž by proběhlo kárné řízení ve smyslu Stanov ČRS, přestupci neodůvodněně vrácena.

 

Tato nesprávná praxe porušující nejen etické zásady kárného řízení, ale mnohdy hraničící s porušováním platných právních norem,  je předmětem kritiky nejenom členů rybářské stráže ale  v mnoha případech  i řadových členů ČRS, a což je nejpodstatnější, zejména  pro členy rybářské stráže má vysoce demotivující dopad.

 

 Z důvodu eliminace těchto případů, kdy je bez zahájení kárného řízení přestupci vrácena zadržená povolenka k lovu ryb, výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezska Ostrava na návrh Rady ČRSPraha přikročil k opatření, aby zadržené povolenky k lovu ryb byly neprodleně doručeny k deponování na sekretariát výboru územního svazu ( územní, CS a CR povolenky vydané místní organizací, nebo sekretariátem územního svazu ) , popřípadě  sekretariátu Rady  ČRS ( CS a CR povolenky k rybolovu vydané Radou ČRS ).

 

Výjimku z této povinnosti tvoří povolenky k rybolovu ryb, u kterých došlo k zadržení v období od 1.listopadu do 31. prosince příslušného roku. Tyto povolenky k lovu ryb se z důvodu    n e ú č e l n o s t i   na sekretariát VÚS  k deponování   již  n e z a s í l a j í .

 

Tento metodickýpokyn  byl zpracován s cílem sjednotit praxi členů rybářské stráže po zadržení povolenky klovu ryb přestupci z řad členů místních organizací ČRS v působnosti ÚS pro  Severní Moravu a Slezsko,  který závažným způsobem porušil předpisy upravující výkon rybářského práva a jednotný postup místních organizací ČRS související se zasíláním  zadržených povolenek k lovu ryb k deponování na sekretariát Rady  ČRS nebo  výbor územního svazu ČRS.

 

UPOZORNĚNÍ :

 

Do depozita na sekretariát VÚS  ÚS pro Severní Moravu a Slezsko se zasílají pouze povolenky k lovu ryb zadržené členům místních organizací ČRS v působnosti ÚS pro Severní Moravu a Slezsko.

 

Zadrženépovolenky k lovu ryb členům místních organizací ČRS v působnosti jiných ÚS ( územní, CS, CR ), členům MRS

( CR,), nečlenům a cizincům ( územní pro nečleny)  a

„ Zvláštní povolenky “ vydané MZe ČR se na sekretariátu VÚS  Ostrava

n e d e p o n u j í

 

a tento metodický pokyn se na ně nevztahuje

Článek 1.

 

Postup člena profesionální rybářské stráže ÚS  ČRSpro Severní Moravu a Slezsko  po zadržení členu ČRS0povolenky k lovu ryb

 

Pokud kontrolující člen profesionální rybářské stráže při kontrolní činností zjistí, že lovící – člen ČRS -  se dopustil tak závažného porušení předpisů upravujících výkon rybářské práva, že přistoupí ve smyslu  § 16 písm. c.) bod 1.  zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství ve znění pozdějších předpisů u lovícího k zadržení povolenky k lovu ryb, sepíše „Oznámení o zjištěném přestupku na úseku  rybářství “,  poučí přestupce, že v příslušné rubrice tohoto záznamu má možnost se ke zjištěným skutečnostem  písemně vyjádřit a kopii „ Oznámení …“ červené barvy( v záhlaví označenou jako „ kopie pro pachatele přestupku “) mu předá.

 

poté

 

1.)

v době co nejkratší, nejpozději  v zákonné lhůtě do pěti pracovních dnů,

 

-         zadrženou povolenku k lovu ryb,

-         xerokopii „ Oznámení o zjištěném přestupku na úseku rybářství  “ 

      bílé barvy ( v záhlaví označeno jako „ originál pro uživatele rybářského

-         „ Záznam člena RS “ ( viz poznámka 1. )

 

Ø  v době od 1. ledna do 31. října příslušnéhorokupísemně doručí, popřípadě osobně předá do depozita :

 

a.)   sekretariátu Rady ČRS ( pokud povolenku k lovu ryb vydal sekretariát Rady

   ČRS ),

nebo

b.)   sekretariátu VÚSSm ÚS ( pokud povolenku k lovu rybu  vydal VÚS Ostrava nebo MOČRS) ,

 

ale

 

Ø  v době od 1. listopadu do 31. prosince příslušného rokuse z důvodu neúčelnosti zadržená povolenka k lovu ryb  do depozita nezasíláa doručí tomu, kdo ji fakticky vydal :

 

a.) MO ČRS,

nebo

b.) sekretariátu VÚSOstrava,

nebo

c.) sekretariátu Rady ČRS.

 

2.)

-         „ Oznámení o zjištěném přestupku na úseku rybářství  “ 

bílé barvy ( v záhlaví označeno jako „ originál pro uživatele rybářského revíru “ ),

-         xerokopii zadržené povolenkyk lovu ryb,(v období od 1. listopadu  do  31.    prosince příslušného roku zadrženou povolenku k lovu ryb „ in natura„ ) ,

-         kopii „ Záznamu člena RS  “– ( viz poznámka 1. )

-         zadrženou  povolenku k lovu ryb ( in natura )  – v případech, kdy byla vydaná sekretariátem VÚS , nebo MO ČRS  jiného  územního svazu,

 

písemně doručí, nebo osobně předá k zahájení kárného řízení ČRS MO, jíž je přestupce kmenovým členem,

 

3.)

 

Pokud jednání přestupce naplnilo skutkovou podstatu přestupku dle § 30 odst. 1 zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů ( což dle současné interní úpravy ČRS je každé porušení povinností daných předpisy upravujícími výkon rybářského práva ), zjištěný přestupek  ( § 30 odst. 1 písm. a.) – i .) zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů    přípisem ( viz poznámka 2.)

 

oznámí orgánu vykonávajícímu státní správu rybářství, což je v daném případě správní orgán místně  příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností. ( viz poznámka 3.)

 

K písemnému oznámení  přiloží :

 

-         Kopii „ Oznámení o zjištěném přestupku na úseku rybářství “,

modré barvy( v záhlaví označenou jako „ kopie pro rybářský orgán ),

-         xerokopii zadržené povolenky k lovu ryb,

-         kopii „ Záznamu člena RS “,  ( viz poznámka 1. ),

 

Článek  2.

 

 

Postup člena dobrovolné  rybářské stráže MO ČRS po zadržení povolenky k rybolovu

 

 

Pokud kontrolující člen dobrovolné rybářské stráže MO  při kontrolní činností zjistí, že lovící – člen ČRS -  se dopustil tak závažného porušení předpisů upravujících výkon rybářské práva, že přistoupí ve smyslu  § 16 písm. c.) bod 1.  zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství ve znění pozdějších předpisů u lovícího k zadržení povolenky k lovu ryb , sepíše „Oznámení o zjištěném přestupku na úseku  rybářství “,  poučí přestupce, že v příslušné rubrice tohoto záznamu má možnost se ke zjištěným skutečnostem  písemně vyjádřit a kopii „ Oznámení …“   červené barvy( v záhlaví označenou jako „ kopie pro pachatele přestupku “ ) mu předá.

 

poté 

 

v době co nejkratší, nejpozději  v zákonné lhůtě do pěti pracovních dnů,

 

-         zadrženou povolenku k rybolovu,

-         „ Oznámení o zjištěném přestupku na úseku rybářství  “ 

 bílé barvy ( v záhlaví označeno jako „ originál pro uživatele rybářského

revíru “) a  modré barvy v záhlaví označenou jako („ kopie pro rybářský

orgán “ ),

-         „ Záznam člena RS “ – pokud  byl zpracován - ( viz poznámka 1. )

 

předá přímo, nebo cestou vedoucího rybářské stráže jednateli MOjíž je členem k dalšímu opatření.

Článek 3

 

Postup člena dobrovolné  rybářské stráže MO ČRS s  působností na všechny revíry v působnosti ÚS Ostrava  po zadržení povolenky k lovu ryb

 

Pokud kontrolující člen dobrovolné rybářské stráže MO ČRS s působností na všechny revíry v působnosti ÚS Ostrava při kontrolní činností na revíru, který obhospodařuje MO již je členem, postupuje dle Čl. 2 tohoto pokynu.

 

V případě, že provádí kontrolu na revíru, který neobhospodařuje MO ČRS jíž je členem a při kontrolní činností zjistí, že lovící – člen ČRS -  se dopustil tak závažného porušení předpisů upravujících výkon rybářské práva, že přistoupí ve smyslu  § 16 písm. c.) bod 1.  zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství ve znění pozdějších předpisů u lovícího k zadržení povolenky k lovu ryb, sepíše „Oznámení o zjištěném přestupku na úseku  rybářství “,  poučí přestupce, že v příslušné rubrice tohoto záznamu má možnost se ke zjištěným skutečnostem  písemně vyjádřit a kopii „ Oznámení …“   červené barvy ( v záhlaví označenou jako „ kopie pro pachatele přestupku “ ) mu předá.

 

poté

 

v době co nejkratší, nejpozději v zákonné lhůtě do pěti pracovních dnů

 

-         zadrženou povolenku k lovu ryb,

-         „ Záznam o přestupku v rybářství  “  bílé barvy ( v záhlaví označeno jako

-         „ originál pro uživatele rybářského revíru “ ) a kopii modré barvy

( v záhlaví označenou jako  „ kopie pro rybářský orgán “ ),

-         písemný záznam člena RS –pokud  byl zpracován - ( viz poznámka 1. )

 

předá přímo, nebo cestou vedoucího rybářské stráže MO jednateli MO ČRS, jíž je členem k dalšímu opatření.

 

Článek 4.

 

Postup po zadržení povolenky k rybolovu cizinci, nečlenu  ČRS, popřípadě  členu MRS lovícímu na územní nebo celorepublikovou povolenkuk rybolovu

 

Pokud kontrolující člen profesionální nebo dobrovolné rybářské stráže MO  při kontrolní činností zjistí, že lovící cizinec nebo nečlen ČRS popřípadě člen MRSse dopustil tak závažného porušení předpisů upravujících výkon rybářské práva, že přistoupí ve smyslu  § 16 písm. c.) bod 1.  zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství ve znění pozdějších předpisů u lovícího k zadržení povolenky k lovu ryb, sepíše „Oznámení o zjištěném přestupku na úseku  rybářství “,  poučí přestupce, že v příslušné rubrice tohoto záznamu má možnost se ke zjištěným skutečnostem  písemně vyjádřit a kopii „ Oznámení …“ červené barvy( v záhlaví označeno jako „ kopie pro pachatele přestupku “) mu předá.

poté

 

v době co nejkratší, nejpozději v zákonné lhůtě do pěti pracovních dnů

 

a.) Člen profesionální rybářské stráže

-         zadrženou povolenku k lovu ryb,

-          „ Oznámení o zjištěném přestupku na úseku rybářství  bílé barvy

( v záhlaví označeno jako „ originál pro uživatele rybářského revíru ),

-         „ Záznam člena RS “ – pokud  byl zpracován - ( viz poznámka 1. )

 

doručí  tomu, kdo ji fakticky vydal :

 

a.)

MO

nebo

b.)

sekretariátu VÚS

nebo

c.)

sekretariátu Rady ČRS

nebo

d.)

sekretariátu MRS

 

Pokud jednání přestupce naplnilo skutkovou podstatu přestupku dle § 30 odst. 1 zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů ( což dle současné interní úpravy ČRS je každé porušení povinností daných předpisy upravujícími výkon rybářského práva ), zjištěný přestupek  ( § 30 odst. 1 písm. a.) – i .) zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů    přípisem ( viz poznámka 2.)

 

oznámí orgánu vykonávajícímu státní správu rybářství, což je v daném případě správní orgán místně  příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností. ( viz poznámka 3.)

 

K písemnému oznámení  přiloží :

 

-         Kopii „ Oznámení o zjištěném přestupku na úseku rybářství “,

modré barvy ( v záhlaví označenou jako „ kopie pro rybářský orgán ),

-         xerokopii zadržené povolenky k lovu ryb,

-         kopii „ Záznamu člena RS “,  ( viz poznámka 1. ),

 

b.)

Člen dobrovolné rybářské stráže

-         zadrženou povolenku k lovu ryb ,

-         „ Oznámení o zjištěném přestupku na úseku rybářství  “ 

bílé barvy ( v záhlaví označeno jako „ originál pro uživatele rybářského revíru “ ) a kopii modré barvy ( v záhlaví označenou jako  „ kopie pro rybářský orgán “ ),

-         „ Záznam člena RS “pokud  byl zpracován –( viz poznámka 1. )

 

předá přímo, nebo cestou vedoucího rybářské stráže MO  jednateli

MO ČRS jíž je členem  dalšímu opatření.

 

Článek 5.

 

Postup členů RS po zadržení „ Zvláštní povolenky “ k lovu vydanou Ministerstvem zemědělství

 

Pokud kontrolující člen profesionální nebo dobrovolné rybářské stráže  při kontrolní

činností zjistí, že lovící,  který je držitelem „ Zvláštní povolenky “ k lovu

ryb vydanou ve smyslu § 13 odst. 10 zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství VE znění pozdějších předpisů ministerstvem( tato povolenka nahrazuje i rybářský lístek a platí neomezeně jak na revíry pstruhové, tak i mimopstruhové )se dopustil tak závažného porušení předpisů upravujících výkon rybářské práva, že přistoupí ve smyslu  § 16 písm. c.) bod 1.  zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství,  ve znění pozdějších předpisů u lovícího k zadržení povolenky k lovu, sepíše „Oznámení o zjištěném přestupku na úseku  rybářství “,  poučí přestupce, že v příslušné rubrice tohoto záznamu má možnost se ke zjištěným skutečnostem  písemně vyjádřit a kopii „ Oznámení …“ červené barvy mu předá.

 

poté

 

době co nejkratší, nejpozději v zákonné lhůtě do pěti pracovních dnů

 

a.) Člen profesionální rybářské stráže

 

-         zadrženou „ Zvláštní povolenku k rybolovu “,

-          „ Oznámení o zjištěném přestupku na úseku rybářství bílé barvy

( v záhlaví označenou jako  „ kopie pro rybářský orgán “ ),

-         Záznam člena RS – pokud  byl zpracován – ( viz poznámka 1. )

 

doručí na Ministerstvo zemědělství ČR, Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství.

 

Pokud jednání přestupce naplnilo skutkovou podstatu přestupku dle § 30 odst. 1 zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů ( což dle současné interní úpravy ČRS je každé porušení povinností daných předpisy upravujícími výkon rybářského práva ), zjištěný přestupek  ( § 30 odst. 1 písm. a.) – i .) zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství,  ve znění pozdějších předpisů    přípisem ( viz poznámka 2.)

 

oznámí orgánu vykonávajícímu státní správu rybářství, což je v daném případě správní orgán místně  příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností. ( viz poznámka 3.)

 

K písemnému oznámení  přiloží :

 

-         Kopii „ Oznámení o zjištěném přestupku na úseku rybářství “,

modré barvy ( v záhlaví označenou jako „ kopie pro rybářský orgán ),

-         xerokopii zadržené povolenky k lovu ryb,

-         kopii „ Záznamu člena RS “,  ( viz poznámka 1. ),

 

b.) Člen dobrovolné rybářské stráže MO rybářské stráže

 

-         zadrženou „ Zvláštní povolenku k rybolovu “ ,

-         „ Oznámení o zjištěném přestupku na úseku rybářství  “ 

bílé barvy ( v záhlaví označeno jako „ originál pro uživatele rybářského

revíru “ ) a kopii modré barvy ( v záhlaví označenou jako  „ kopie pro

 rybářský orgán “ ),

-         „ Záznam člena RS “pokud  byl zpracován –( viz poznámka 1. )

 

předá přímo, nebo cestou vedoucího rybářské stráže MO  jednateli

MO ČRS jíž je členem  dalšímu opatření.

 

VZOR

„ ZVLÁŠTNÍ POVOLENKY K RYBOLOVU “

vydaná Ministerstvem zemědělství ČR

nahrazující i „ RYBÁŘSKÝLÍSTEK “

( lícová strana )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZOR

 „ ZVLÁŠTNÍ POVOLENKY K RYBOLOVU “

vydaná Ministerstvem zemědělství ČR

nahrazující i „ RYBÁŘSKÝLÍSTEK “

( rubová strana )

 

Článek 6.

 

 

Postup funkcionáře MO,  který je odpovědný za další manipulaci se zadrženou povolenkou  k lovu ryb

 ( zpravidla jednatel MO )

 

Pokud byla  povolenka k lovu ryb( územní, CS, CR )zadržena členem profesionální  rybářské stráže   kmenovému členu místní organizace :

 

            převzaté písemné materiály:

 

-    „ Oznámení o zjištěném přestupku na úseku rybářství  “ 

bílé barvy ( v záhlaví označeno jako „ originál pro uživatele rybářského revíru “ ),

-         xerokopii zadržené povolenky k lovu ryb,

-          „ Záznam člena RS  (viz poznámka 1.)

 

Neprodleně předá s návrhem na zahájení kárného řízení dozorčí komisi MO.

 

 

II.

Pokud byla  povolenka k rybolovu ( územní, CS, CR )zadrženačlenem dobrovolné rybářské stráže MO  kmenovému členu místní organizace:

 

a.)

-         zadrženou povolenku k lovu ryb,

-          „ Oznámení o zjištěném přestupku na úseku rybářství  “ 

      bílé barvy ( v záhlaví označeno jako „ originál pro uživatele rybářského

revíru “ ),

-         „ Záznam člena RS “ ( viz poznámka 1. ) pokud byl vyhotoven

 

v  době od 1. ledna do 31. října běžného roku

 

neprodleně odešle do depozita  sekretariátu VÚS pro Severní Moravu a Slezsko, pokud byla vydaná Radou ČRS, pak tamnímu sekretariátu.

                                                                ale

v době od 1. listopadu do 31. prosince běžného roku se z důvodu neúčelnosti zadržená povolenka k rybolovu do depozita nezasílá.

 

      b.)

-    xerokopii „ Oznámení o zjištěném přestupku na úseku rybářství  “ 

bílé barvy ( v záhlaví označeno jako „ originál pro uživatele rybářského revíru “ ),

-         xerokopii zadržené povolenky k lovu ryb,

-          „ Záznamu člena RS  “, nebo jeho kopii – pokud  byl zpracován – (viz poznámka 1.)

 

neprodleně předá s návrhem na zahájení kárného řízení dozorčí komisi MO.

 

c.)

Pokud jednání přestupce naplnilo skutkovou podstatu přestupku dle § 30 odst. 1 zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů ( což dle současné interní úpravy ČRS je každé porušení povinností daných předpisy upravujícími výkon rybářského práva ), zjištěný přestupek  ( § 30 odst. 1 písm. a.) – i .) zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů    přípisem ( viz poznámka 2.)

 

oznámí orgánu vykonávajícímu státní správu rybářství, což je v daném případě správní orgán místně  příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností. ( viz poznámka 3.)

 

K písemnému oznámení  přiloží :

 

-         kopii „ Oznámení o zjištěném přestupku na úseku rybářství “

modré barvy ( v záhlaví označenou jako  „ kopie pro rybářský orgán “ ),

-         záznam člena RS,  ( viz poznámka 1. )

-         xerokopii zadržené povolenky k lovu ryb.

 

II.

Pokud byla  povolenka k lovu ryb( územní, CS, CR )zadržena členem dobrovolné rybářské stráže MO  členu cizí místní organizace,která je v působnosti VÚS Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko:

 

a.)

-         zadrženou povolenku k lovu ryb,

-         „ Oznámení o zjištěném přestupku na úseku rybářství  “ 

      bílé barvy ( v záhlaví označeno jako „ originál pro uživatele rybářského

revíru “ )

-         „ Záznam člena RS “ ( viz poznámka 1. ) pokud byl vyhotoven

 

v  době od 1. ledna do 31. října běžného roku

 

neprodleně odešle do depozita  sekretariátu VÚS pro Severní Moravu a Slezsko, pokud byla vydaná Radou ČRS, pak tamnímu sekretariátu.

                                                                                ale

v době od 1. listopadu do 31. prosince běžného roku se z důvodu neúčelnosti zadržená povolenka k lovu ryb do depozita nezasílá.

 

b.)

-    xerokopii „ Oznámení o zjištěném přestupku na úseku rybářství  “ 

bílé barvy ( v záhlaví označeno jako „ originál pro uživatele rybářského revíru “ ),

-         xerokopii zadržené povolenky,( od 1. listopadu do 31. prosince běžného roku povolenku „ in natura „ )

-          „ Záznamu člena RS  “, nebo jeho kopii – pokud  byl zpracován – (viz poznámka 1.)

 

neprodleně zašle do 14 dnů  s návrhem na zahájení kárného řízení dozorčí komisi té MO, již je člen svazu který se měl porušení členských povinností dopustit členem ( Čl. 5 odst. 3 JŘ ČRS )

 

c.)

Pokud jednání přestupce naplnilo skutkovou podstatu přestupku dle § 30 odst. 1 zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů ( což dle současné interní úpravy ČRS je každé porušení povinností daných předpisy upravujícími výkon rybářského práva ), zjištěný přestupek  ( § 30 odst. 1 písm. a.) – i .) zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů    přípisem ( viz poznámka 2.)

 

oznámí orgánu vykonávajícímu státní správu rybářství, což je v daném případě správní orgán místně  příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností. ( viz poznámka 3.)

 

K písemnému oznámení  přiloží :

 

-         Kopii „ Oznámení o zjištěném přestupku na úseku rybářství “,

modré barvy ( v záhlaví označenou jako „ kopie pro rybářský orgán ),

-         xerokopii zadržené povolenky k lovu ryb,

-         kopii „ Záznamu člena RS “,  ( viz poznámka 1. ),

 

 

III..

Pokud byla  povolenka k rybolovu ( územní, CS, CR ) zadržena členem dobrovolné rybářské stráže  členu ČRS místní organizace  v působnosti  jiného územního svazu v rámci ČRS

 

a.)

 

-         zadrženou povolenku k lovu ryb vydanou cizím územním svazem (  CS, CR ),

-         „ Oznámení o zjištěném přestupku na úseku rybářství  “ 

      bílé barvy ( v záhlaví označeno jako „ originál pro uživatele rybářského

revíru “ )

-         „ Záznam člena RS  “ (pokud  byl vyhotoven – ( viz poznámka 1. )

 

do 14 dnů zašle s návrhem na zahájení kárného řízení dozorčí komisi té MO, již je člen svazu který se měl porušení členských povinností dopustit členem ( Čl. 5 odst. 3 JŘ ČRS )

 

b.)

 

-         Pokud zadrženou povolenku ( územní, krátkodobou ) vydal sekretariát našeho územního svazu, nebo místní organizace v působnosti našeho územního svazu, tuto zašle do 14 dnů tomu, kdo ji fakticky vydal :

 

·         sekretariátu VÚS Ostrava

·         místní organizaci

c.)

 

Pokud jednání přestupce naplnilo skutkovou podstatu přestupku dle § 30 odst. 1 zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů ( což dle současné interní úpravy ČRS je každé porušení povinností daných předpisy upravujícími výkon rybářského práva ), zjištěný přestupek  ( § 30 odst. 1 písm. a.) – i .) zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství ve znění pozdějších předpisů    přípisem ( viz poznámka 2.)

 

oznámí orgánu vykonávajícímu státní správu rybářství, což je v daném případě správní orgán místně  příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností. ( viz poznámka 3.)

 

K písemnému oznámení  přiloží :

 

-         Kopii „ Oznámení o zjištěném přestupku na úseku rybářství “,

modré barvy ( v záhlaví označenou jako „ kopie pro rybářský orgán ),

-         xerokopii zadržené povolenky k lovu ryb,

-         kopii „ Záznamu člena RS “,  ( viz poznámka 1. ),

 

 

V.

Pokud byla  povolenka k rybolovu ( územní,  CR ) zadržena členem dobrovolné rybářské stráže  členu MRS

 

a.)

-     zadrženou CRpovolenku k lovu ryb vydanou MRS ,

-         „ Oznámení o zjištěném přestupku na úseku rybářství  “ 

      bílé barvy ( v záhlaví označeno jako „ originál pro uživatele rybářského

revíru “ )

-         „ Záznam člena RS  “ (pokud  byl vyhotoven – ( viz poznámka 1. )

 

do 14 dnů  zašle s návrhem na zahájení kárného řízení

sekretariátu MRS

 

b.)

      -     zadrženou povolenku k lovu ryb územní ( roční nebo krátkodobou )

povolenku k lovu ryb   vydanou

 

·         sekretariátem VÚS Ostrava

·         místní organizacíÚS pro Severní Moravu a Slezsko 

 

přípisem ( viz poznámka 2.)do 14 dnů zašle tomu, kdo ji fakticky

vydal( Čl. 5 odst. 3 JŘ ČRS )

 

 

c.)

Pokud jednání přestupce naplnilo skutkovou podstatu přestupku dle § 30 odst. 1 zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů ( což dle současné interní úpravy ČRS je každé porušení povinností daných předpisy upravujícími výkon rybářského práva ), zjištěný přestupek  ( § 30 odst. 1 písm. a.) – i .) zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství ve znění pozdějších předpisů    přípisem ( viz poznámka 2.)

 

oznámí orgánu vykonávajícímu státní správu rybářství, což je v daném případě správní orgán místně  příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností. ( viz poznámka 3.)

 

K písemnému oznámení  přiloží :

 

-         kopii „ Oznámení o zjištěném přestupku na úseku rybářství “,

modré barvy ( v záhlaví označenou jako „ kopie pro rybářský orgán ),

-         xerokopii zadržené povolenky k lovu ryb,

-         kopii „ Záznamu člena RS “,  ( viz poznámka 1. ),

 

       VI.

Pokud byla  zadržena  „ ZVLÁŠTNÍ POVOLENKA K RYBOLOVU “ vydaná Ministerstvem  zemědělství ČRS.

 

a.)

 

-         zadrženou „ Zvláštní povolenku k rybolovu “,

-         „ Oznámení o zjištěném přestupku na úseku rybářství  “ ,

      bílé barvy ( v záhlaví označeno jako „ originál pro uživatele rybářského

revíru “ ),

-         „ Záznam člena RS  “ (pokud  byl vyhotoven – ( viz poznámka 1. )

 

neprodleně doručí na Ministerstvo zemědělství ČR, Odbor státní

           správy lesů, myslivosti a rybářství.

 

 b.)

Pokud jednání přestupce naplnilo skutkovou podstatu přestupku dle § 30 odst. 1 zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů ( což dle současné interní úpravy ČRS je každé porušení povinností daných předpisy upravujícími výkon rybářského práva ), zjištěný přestupek  ( § 30 odst. 1 písm. a.) – i .) zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů    přípisem ( viz poznámka 2.)

 

oznámí orgánu vykonávajícímu státní správu rybářství, což je v daném případě správní orgán místně  příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností. ( viz poznámka 3.)

 

K písemnému oznámení  přiloží :

 

-         kopii „ Oznámení o zjištěném přestupku na úseku rybářství “,

modré barvy ( v záhlaví označenou jako „ kopie pro rybářský orgán ),

-         xerokopii zadržené Zvláštní povolenky k lovu ryb,

-         kopii „ Záznamu člena RS “,  ( viz poznámka 1. ).

 

 

Článek  7.

 

Postup sekretariátu územního svazu po převzetí zadržené povolenky k lovu ryb do depozita

 

 

1.)

      Pověřený  pracovník sekretariátu územního svazu po doručení zadržené povolenky k lovu ryb tuto zaeviduje v „ REGISTRU ZADRŽENÝCH POVOLENEK “

 

Do registru uvede :

 

Ø  pořadové číslo zadržené povolenky k lovu ( chronologicky, každý rok začíná novou číselnou řadou ),

Ø  datum doručení  zadržené povolenky,

Ø  druh zadržené povolenky,

Ø  číslo zadržené povolenky,

Ø  jméno, příjmení držitele zadržené povolenky,

Ø  kým byla zadržená povolenka doručena,

Ø  výstižný popis skutku,

Ø  druh uloženého kárného opatření ( po doručení pravomocného rozhodnutí o uložení kárného opatření ),

Ø  datum vrácení zadržené povolenky.

 

Zadrženou povolenku k lovu ryb  společně s později doručeným pravomocným rozhodnutím o uložení  kárného opatření uloží  v depozitu.

 

2.)

 

Pověřený pracovník sekretariát deponovanou povolenku k lovu ryb vrátí místní organizaci

 

pouze

 

Ø  pokud příslušná dozorčí komise jako kárný orgán po skončení kárného řízení doručila k deponované povolence k lovu ryb na  sekretariát VÚS své pravomocné  rozhodnutí

a

Ø  písemně nebo elektronicky o vrácení zadržené povolenky k lovu ryb  požádá

 

a to v případech, kdy :

 

a.)

kárným orgánem bylo rozhodnuto o zastavení kárného řízení,

 

b.)

kárným orgánem bylo uloženo jiné kárné opatření než odnětí povolenky dle § 5 odst. 1 písm. ba) Stanov ČRS , nebo dočasné odnětí povolenky dle § 5 odst. 1 písm. bb) Stanov ČRS,

 

c.)

po uplynutí doby,   na kterou byla povolenka k lovu ryb dočasně odňata dle § 5 odst. 1 písm. ba), popřípadě když bylo toto kárné opatření, nebo kárné opatření uložené dle § 5 odst. 1 písm. bb) Stanov ČRS – odnětí povolenkynahrazeno výkonem práce či naturálním plněním  a to po splnění stanovené povinnosti.

 

Sekretariát výboru územního svazu bez návrhu jednotlivým MO ČRS deponované povolenky k lovu vrátí po skončení jejich platnosti, nejpozději do 15. ledna příštího roku k sumarizaci úlovků a docházek k vodě.

 

 

Vysvětlivky k poznámkám č.  1 – č. 3 :

Poznámka č. 1

 

„ Záznam  člena RS “

 

Volnou formou napsaný záznam,do kteréhočlen rybářské strážepodrobněji uvede bližší okolnosti zjištěného přestupku, jednání  přestupce, úplné generálie ( základní data totožnosti ) přestupce s podrobný popsáním zjištěného přestupku  ( kdo, co, kdy, kde, čím, jak, proč, popřípadě výše vzniklé škody  ) s uvedením případných svědků; ZÁZNAM  sice interní předpisy nevyžadují, ale je neocenitelnou pomůckou kárného, popřípadě správního orgánu při rozhodování o vině či nevině, popřípadě o druhu a výši kárného opatření.

 

Poznámka č. 2

 

„ Přípis “

 

písemné oznámení,kterým se příslušnému správnímu orgánu zjištění předmětného přestupku oznamuje; musí obsahovat úplné generálie

( základní data totožnosti ) přestupce s podrobný popsáním zjištěného přestupku ( kdo, co, kdy, kde, čím, jak, proč, popřípadě jaké škoda  ) s uvedením případných svědků.

 

Poznámka č. 3

 

„ Místní příslušnost správního orgánu “

 

Ve smyslu § 62 zák. č. 250/2016 Sb. o přestupcích  je místně příslušný

     správníorgán , v jehož správním obvodu byl přestupek  spáchán;je-li

místně příslušných více správních orgánů, provede řízení správní orgán, v jehož

správním obvodu vyšel přestupeknejdříve najevo.

 

 

 

 

Metodický postup pro členy rybářské stráže při zjištění přestupku na úseku rybářství držitele zvláštní povolenky k lovu ryb

 

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o rybářství“) vymezuje, co se týče oprávnění k lovu ryb, dva právní instituty:

 

 • povolenku k lovu vydávanou podle § 13 odst. 9 zákona o rybářství
 • zvláštní povolenku k lovu vydávanou podle § 13 odst. 10 zákona o rybářství, zvláštní povolenka k lovu nahrazuje i rybářský lístek

 

Uvedené právní instituty jsou reprezentovány dvěma odlišnými listinami, z nichž každá osvědčuje právo držitele v jiném rozsahu. Zvláštní povolenka, jak je uvedeno výše, není jen povolenkou k lovu, ale nahrazuje též rybářský lístek.

 

Držitel zvláštní povolenky k lovu ryb je povinen dodržovat ustanovení zákona o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky a zároveň dodržovat v jednotlivých rybářských revírech „bližší podmínky výkonu rybářského práva“ nastavené uživatelem rybářského revíru. Zároveň Ministerstvo zemědělství dodává, že počet docházek k lovu ryb na jednu vydanou povolenku je limitován počtem řádků v záznamu o docházce a přehledu o úlovcích. Po vyčerpání tohoto limitu nelze v průběhu jednoho kalendářního roku vyžádat další zvláštní povolenku k lovu ryb. Rovněž nelze vyžádat náhradu za ztracenou povolenku.

 

Ustanovení § 16 písm. c) bod. 1 zákona o rybářství opravňuje rybářskou stráž k tomu, aby zadržela povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení povinnosti stanovené tímto zákonem, a tuto doručit nejpozději do 5 pracovních dnů tomu, kdo povolenku vydal. Ministerstvo zemědělství zastává stanovisko, že uvedené oprávnění rybářské stráže se vztahuje toliko k povolence k lovu podle § 2 písm. m) zákona o rybářství, nikoliv však již ke zvláštní povolence podle § 13 odst. 10 zákona o rybářství. Zvláštní povolenku podle § 13 odst. 10 je třeba považovat za povolenku „svého druhu“, neboť je zároveň i rybářským lístkem a její vydání je možné pouze Ministerstvem zemědělství toliko pouze ve výjimečných případech. S ohledem na uvedené rybářská stráž právem zadržet takovou zvláštní povolenku dle názoru Ministerstva zemědělství nedisponuje.

 

Nicméně je potřebné zároveň uvést, že rybářská stráž vykonává dozor nad dodržováním výkonu rybářského práva. Výše uvedený fakt, že oprávnění rybářské stráže k odebrání zvláštní povolenky k lovu zákon o rybářství ani jiný právní předpis nezmocňuje a tudíž takovouto pravomoc rybářská stráž nemá, však nevylučuje postih držitele zvláštní povolenky za přestupek na úseku zákona o rybářství. Jelikož v tomto případě Ministerstvo zemědělství není příslušné k vyřízení věci dle ustanovení § 22 odst. 3 písm. f), zákona o rybářství, doporučujeme postoupit přestupky držitelů zvláštních povolenek příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který podle § 20 odst. 3 projednává přestupky podle zákona o rybářství (§ 30 a 31).

 

V praxi to pak znamená, že pokud rybářská stráž při výkonu funkce zjistí přestupek držitele zvláštní povolenky k lovu ryb, nemůže takovou povolenku odebrat, ale je plně oprávněná vyplnit hlášenku o zjištěném přestupku na úseku rybářství a postoupit ji místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Zároveň doporučujeme kopii takové hlášenky zaslat na Ministerstvo zemědělství.

 

Ministerstvo zemědělství zároveň doporučuje, jako je to v případě ostatních povolenek k lovu, celou situaci do této povolenky detailně popsat (kdy, kde, jak…), a to především z důvodu, že držitel je povinen nejpozději do 15 dnů po skončení platnosti povolenky ji odevzdat příslušnému útvaru Ministerstva zemědělství, včetně vyplněného sumáře. Pokud bude Ministerstvem zemědělství zjištěn přestupek držitele zvláštní povolenky k lovu, takovému už v příštím roce povolenku nevydá

Obr.: Zvláštní povolenka k rybolovu „VZOR“