Zápisy ze zasedání výboru územního svazu ČRS Ostrava 

r.2019

 

 

ČESKÝ  RYBÁŘSKÝ  SVAZ,z.s.

Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

709 00 OSTRAVA – Mariánské Hory, Jahnova 14

                   

 

č.j.       579/19                                                                                                                                                 

 

Všem    MO ČRS

                členům územního výboru ČRS

                členům DK při VÚS ČRS Ostrava

                předsedům odborů a komisí VÚS ČRS

RADA ČRS Praha

 

 

Z Á P I S   č.3/2019

 

 

ze  zasedání výboru územního svazu ČRS, konaného dne 28.3.2019 v sekretariátě ÚS ČRS.

 

 

Přítomni:             dle prezenční listiny

Omluven :          Bc. Jan Hloušek

                               Václav Sklenář

 

Zasedání zahájil předseda Ing. Kocián, přivítal členy výboru ÚS a předsedu DK pana L. Čilipku.  

 

 

 

1.       Prezentace návrhu aplikace pro činnost členů rybářské stráže prostřednictvím mobilních telefonů a elektronického výdeje povolenek.

 

Do zasedání byli přizváni pánové Haas a Kulhánek, kteří po dohodě s předsedou ÚS prezentovali návrh aplikace, která by prostřednictvím mobilních telefonů umožnila podrobné sledování činnosti řadové rybářské stráže. Současně předložili rovněž formou prezentace aplikaci k řízení sumarizace a výdeje povolenek pro lovící. K oběma materiálům podali podrobná vysvětlení, vyhodnotili nároky na provoz aplikací a nastínili finanční náročnost řízení těchto systémů i náklady na provoz. V diskusi zodpověděli otázky členů VÚS a podali vysvětlení k některým sporným bodům aplikací.

Následně se členové VÚS shodli na názoru, že aplikace pro rybářskou stráž je reálná a její využití by přineslo řadu výhod – především průběžnou kontrolu činnosti jednotlivých členů RS. Pokud jde o druhou část prezentace, tj. výdej povolenek internetovým systémem, naráží tato věc v současné době především na vyhlášku zák. o rybářství, která přesně definuje stávající povolenky k rybolovu.

Obě prezentace budou nabídnuty Radě ČRS s doporučením přijmout opatření k jejich realizaci v rámci ČRS.

 

2.       Kontrola plnění usnesení.

 

Jednatel zopakoval znění usnesení dle zápisu č. 2 ze dne 21.2.2019 a uvedl, že úkoly č. 30, 31, 32 a 33 jsou splněny. K úkolu č. 31 podal jednatel informaci o průběhu a výsledku členské schůze MO ČRS Frýdlant n.O., m.j. v tom smyslu, že členská schůze v usnesení  pověřuje výbor MO řešením majetkové situace v RZ Nová Dědina dle Stanov a Jednacího řádu ČRS. Zadání předané advokátní kanceláři v souvislosti s pohledávkami za MO  ČRS Frýdlant tedy může být směřováno přímo výboru MO.

 K úkolu č. 32 uvedl p. Kocinec, že opakovaně provádí kontrolu údržby nádrže revíru Olše č.7. Postup stavby dokumentuje fotodokumentací. K úkolu č. 33 bude dnes přijato usnesení. Dalších připomínek k plnění usnesení nebylo.

 

 

 

3.       Projednání a schválení účetní uzávěrky ÚS ČRS Ostrava za r. 2018.

 

Ekonom p. Drobek komentoval konečné znění uzávěrky, které v písemné podobě rozeslal v předstihu všem členům výboru ÚS. Zdůvodnil zásadní výdaje uzávěrky konstatováním, že veškerý materiál je písemně zpracován vč. rozvahy a výsledovky a je připraven k zaslání na Finanční úřad. Materiál vykazuje pozitivní hospodářský zisk v souladu se zákonem o účetnictví, nevykazuje povinnost úhrady daně z příjmu. V diskusi zodpověděl připomínky členů výboru i předsedy DK.

 

4.       Informace o přípravě rozpočtu ÚS ČRS Ostrava na rok 2019.

 

Rovněž tento materiál obdrželi všichni členové výboru v předstihu. Pan Drobek uvedl, že materiál je v konečné podobě, vychází ze známých skutečností r. 2018, předpokladu prodeje povolenek v r. 2019 a zahrnuje veškeré finanční nároky společného hospodaření a příslušných režií v r. 2019. Doporučuje materiál schválit v předloženém rozsahu.

 

5.       Informace z jednání Rady ČRS.

 

Předseda p. Kocián informoval o posledním zasedání Rady v tom smyslu, že byl projednán stanovený pořad jednání – především zásadní problém posledních období, tj. systémové distribuce finančních prostředků z celosvazového rybolovu. V této souvislosti bylo svoláno mimořádné zasedání Rady, na kterém bylo podrobně posouzeno šest alternativ redistribuce. Po rozsáhlém jednání byla převážnou většinou schválena alternativa, která do redistribuce zahrnuje pro jednotlivé územní svazy pouze úlovky členů jiných územních svazů na CS povolenky a část prostředků pokrývá podle počtu zaevidovaných docházek. Finanční náhradu za jednotlivé druhy ryb rozděluje do čtyř kategorií. Následně tuto alternativu akceptoval i JčÚS, takže byla schválena všemi členy Rady ČRS.

 

6.       Sumarizace úlovků povolenek za rok 2018.

 

Jednatel předložil celkovou sumarizaci úlovků z revírů našeho ÚS, tedy včetně celosvazových a celorepublikových povolenek. Celkový úlovek je vyšší než v r. 2017. Na výlovku se podílí především množství uloveného kapra, ale také nárůst u štiky i candáta. Úlovky na pstruhových revírech jsou rovněž vyšší než v r. 2017. Podrobný rozbor úlovků a srovnání s předchozími lety bude ve Zprávě o činnosti za r. 2018. Sumarizace úlovků po obdržení kompletních materiálů z Rady ČRS bude umístěna na www.rybsvaz-ms.cz.

 

7.       Informace z hospodářského odboru při VÚS ČRS.

 

Pro nepřítomnost hospodáře p. Hlouška se bod překládá na příští zasedání.

 

8.       Korespondence.

 

·         MO ČRS Bohumín – návrh na vyznamenání člena MO.

·         Přírodovědecká fakulta ÚK Praha – žádost o konečné schválení poskytnutí statistik zarybnění a úlovků z jednotlivých revírů územního svazu.

·         AK Veselský – koncept materiálu ve věci MO ČRS Frýdlant.

·         Asental Land s.r.o. – informace o změně vlastníka lokality Kozí Becirk, revír Orlovský potok 1A – ukončení nájemní smlouvy.

 

9.       Diskuse, různé.

 

V úvodu tohoto bodu byla projednána problematika zadání tisku povolenek a soupisu revírů pro r. 2020. Na základě e-mailové diskuse členů VÚS bylo rozhodnuto zadat pro příští rok zakázku stávajícímu dodavateli s projednáním možných slev v grafice a celkových nákladech na zakázku. Ekonom v této souvislosti doporučuje využít současné trendy a internet k úspoře nákladů místo každoročních papírových materiálů. 

 

 

 

Pan Čilipka, předseda DK informoval o posledním zasedání dozorčí komise, která se zabývala kontrolou hospodaření ÚS – bez závad a dále se vyjádřil k některým aktuálním záležitostem.

 

Pan Machala informoval o přípravě jednání k řešení rybolovu v některých částech revíru Morava 20A na základě stížnosti člena ČRS. Dále informoval o průběhu a výsledku zkoušek nových členů RS, které proběhlo ve dnech 26. a 27.3. t.r.

 

Předseda p. Kocián připomenul nutnost včas reagovat na diskusní fórům na diskusních stránkách webu ÚS.

 

Pan Odložilík informoval o účasti na členské schůzi MO ČRS Brodek, kde byla v diskusi řešena problematika možného odkoupení lokality Krčmaň. Vlastník lokality fa Zepiko Brno je dle sdělení gen. ředitele připravena k prodeji zrekultivovaného revíru do vlastnictví ČRS.

 

Pan Němec kriticky hodnotil první zasedání pstruhové sekce hospodářského odboru Rady ČRS. Uvedl, že pro jednání nebyl stanoven program, jednání bylo chaotické a bez konkrétního výsledku. Dále v souvislosti se zahájením vodácké sezóny uvedl, že je připraveno zadat zpracování studie o vlivu nárazových průtoků na rybí společenstva v souvislosti s pořádáním vodáckých akcí u Ostravské univerzity.

 

Pan Kocinec – v návaznosti na kontrolu plnění usnesení doplnil informaci o postupu prací na nádrži revíru Olše č. 7, uvedl, že v záležitosti pilotního projektu „splávky“ není nic nového. Uvedl, že AOPK ČR, konkrétně Mgr. Kubín připravuje další projekt k řešení vztahů v populaci lososovitých ryb.

 

Pan Drobek zpracoval aktualizaci odvodů finančních prostředků z MO ČRS - viz příloha zápisu, dále informoval o Aktivu vedoucích mládeže MO a vyslovil požadavek na předložení uzavřených smluv na dodávky ryb od mimosvazových producentů.

* * *

 

Po projednání všech bodů programu přijalo zasedání VÚS ČRS toto

 

u s n e s e n í :

 

I. Bere na vědomí :

 

1.    Kontrolu plnění usnesení.

2.    Předloženou  korespondenci,  materiály k jednání a diskusní příspěvky.

3.    Informace z jednání Rady ČRS Praha.

4.    Informaci o celkovém  výsledku  sumarizace  povolenek za r. 2018.

5.  Prezentaci k elektronizaci činnosti členů řadové rybářské stráže a výdeje povolenek.

6.  Informaci o průběhu a výsledku zkoušek nových členů rybářské stráže.

 

II. Schvaluje :

 

1.  Předložený návrh na vyznamenání pro MO ČRS  Bohumín.

2.  Bez výhrad  účetní uzávěrku US ČRS Ostrava za r. 2018 a plnění rozpočtu.

3.  Rozpočet ÚS ČRS Ostrava na r. 2018 v hlavní i podnikatelské činnosti.

4.  Realizovat koupi RZ Pašůvka dle předloženého návrhu kupní smlouvy.

5.  Postupovat v návaznosti na usnesení ČS ve věci MO ČRS Frýdlant dle předloženého materiálu AK Veselský.

6.  Zajistit tisk povolenek a ostatních materiálů k povolenkám pro r. 2020 u reklamní agentury Marf Ostrava.

7.  Mimořádnou finanční odměnu za zpracování ekonomických materiálů pí. Grygarčíkové a Ing. Drobkovi.

8.  Poskytnout Přírodovědecké fakultě UK  Praha statistiky úlovků a zarybnění revírů ÚS ČRS Ostrava.

 

 

III.  Ukládá:

 

34.  Jednateli ÚS ČRS – zveřejnit na www.rybsvaz-ms.cz výsledky sumarizace úlovků za r. 2018 a     

        celkové plnění zarybňovacích plánů za r. 2018 v obvyklém formátu.   T- neprodleně

35.  Ing. Trybučkovi  – předložit ekonomovi ÚS uzavřené nebo předjednané smlouvy na dodávky

        ryb od mimosvazových producentů. T - ihned

36.  Jednateli ÚS ČRS  - zpracovat zprávu o činnosti ÚS ČRS Ostrava pro konferenci územního svazu

        mimo kapitolu hospodářský odbor.

37.  Hospodáři ÚS – zpracovat kapitolu hospodářský odbor do zprávy o činnosti pro konferenci

        územního svazu.

38.  Ing Gebauerovi – zadat zpracování studie o vlivu průtoků při vodáckých akcích na tocích

       (Doc. Dr. Lojkásek, OU)

39.  Jednateli ÚS ČRS – projednat  možnosti koupě vodní plochy Krčmaň od FY Zepiko Brno T - ihned

 

 

Příští zasedání VÚS ČRS  se koná dne 18.4.2019 v 15:30 hod v sekretariátu ÚS.

 

 

Zapsal : Ing. Přemysl Jaroň

Ověřil: Ing. Kocián, Mgr. Bednář

 

 

ČESKÝ  RYBÁŘSKÝ  SVAZ,z.s.

Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

709 00 OSTRAVA – Mariánské Hory, Jahnova 14       

 

 

Z Á P I S   č.2/2019

 

ze  zasedání výboru územního svazu ČRS, konaného dne 21.2.2019 v sekretariátě ÚS ČRS.

 

Přítomni:             dle prezenční listiny

Omluven :          MVDr. Odložilík

 

Zasedání zahájil předseda Ing. Kocián, přivítal členy výboru ÚS a předsedu DK pana L. Čilipku. 

 1. Kontrola plnění usnesení.

 

Jednatel zopakoval znění usnesení dle zápisu č. 1 ze dne 24.1.2019 s konstatováním, že úkoly č. 27 a 28 jsou splněny, úkol č. 29 trvá. K úkolu č. 28 – řešení ekonomických vztahů s MO ČRS Frýdlant n.O. – podal podrobnou informaci. V souvislosti s hodnocením Aktivu předsedů uvedl předseda p. Kocián, že aktiv proběhl v pracovní atmosféře s věcnými připomínkami ze strany účastníků. Kladně ohodnotil předložené prezentace a materiály. Ekonom p. Drobek doplnil, že obdržel několik mailových reakcí a dotazů k prezentaci zaslané všem MO ČRS, na které odpověděl.

 

 1. Příprava účetní uzávěrky za r. 2018.

 

Pan Drobek uvedl, že práce na zpracování uzávěrky probíhají, základní údaje jsou známé, chybí dopracovat výsledky inventarizace majetku (odepsané a vyřazené materiály). Konečné znění uzávěrky bude předloženo v březnu t.r.

 

 1. Informace z jednání Rady ČRS.

 

Místopředseda p. Bednář uvedl, že zasedání projednalo stanovený program a v návaznosti na jeho informaci o problematice zajištění finančních prostředků pro avizovaný nákup revírů přijal usnesení v tom smyslu, že v úpravě Stanov ČRS bude navržena možnost výdeje mimořádné členské známky v jednotlivých územních svazech.

 

 1. Informace o přípravě rozpočtu VÚS ČRS na r. 2019.

 

Rovněž k tomuto bodu referoval p. Drobek. Zpracování rozpočtu vychází ze skutečnosti předchozích let, z prognózy výdeje povolenek v r. 2019 a známých nákladů v r. 2019. V diskusi zodpověděl dotazy na některé

zásadní položky rozpočtu a konkrétně uvedl návrh přidělení finančních prostředků pro r. 2019 pro odbor mládeže a sportovní odbory:

 

- odbor práce s mládeží                               305 000,- Kč

- odbor rybolovné techniky                       280 000,- Kč

- odbor LRU – plavaná                                  220 000,- Kč

- odbor LRU – muška                                    121 000,- Kč

- odbor LRU – přívlač                                       65 000,- Kč

- odbor LRU – feeder                                    110 000,- Kč

(podrobnější údaje – viz příloha).

 

 1. Plány práce odborů a komisí na r. 2019.

 

Jednatel uvedl, že plány práce a předběžné kalendáře akcí všech odborů předsedové zaslali a jsou v písemné formě uloženy v sekretariátu ÚS. Rozsah činnosti jednotlivých odborů je obdobný jako v minulých letech – navíc odbory RT, LRU – plavaná a i LRU – muška jsou pověřeny konáním republikových a mezinárodních akcí.

 

 1. Delegování členů VÚS na členské schůze a konference MO ČRS.

 

Dle známých termínů ČS a konferencí byla provedena delegace jednotlivých členů výboru do místních organizací.

 

 1. Korespondence.

 

Jednatel předložil k projednání závažnou došlou a odeslanou korespondenci :

 • AK Veselský – odeslána žádost o zpracování a řešení problematiky dle úkolu č. 28 z minulého zasedání.
 • J. Adam, předseda LRU muška – žádost o dotaci na pořádání Mistrovství ČR v lovu na mušku na jezeře.
 • MO ČRS Domašov – žádost o finanční podporu z FRR na rozsáhlou investiční akci v líhni lososovitých ryb v MO.
 • MO ČRS Jablunkov – dle předchozího usnesení fakturace instalace Vibert boxů.
 • MO ČRS Jablunkov – návrh smlouvy o dílo – realizace úprav v revíru Olše 7.
 • MO ČRS Velká Bystřice, Vítkov, Vrbno, Vsetín, Jeseník a Frenštát – návrhy na vyznamenání členům MO.
 • MO ČRS Stará Ves – žádost o příspěvek v souvislosti s trváním 90. let MO.
 • Jiří Mach (realizační tým Carp maratonu) – žádost o pronájem revíru Sázava Moravská 1A.
 • Jednatel ÚS – odeslaná objednávka na provedení výběrového řízení v souvislosti s žádostí o dotaci z OPR na rozkrmeného úhoře v r. 2019.

 

 1. Diskuse, různé.

 

Předseda ÚS p. Kocián – informoval o provedeném jednání o možnosti zajistit aplikaci pro elektronizaci činnosti řadové rybářské stráže – včetně možnosti provedení prezentace uvedené věci na příštím zasedání.

Dále navrhl složení komise pro zpracování organizačního řádu ÚS ČRS – viz usnesení.

Navrhl zajistit krátké setkání s představiteli Moravského rybářského svazu za účelem vzájemného seznámení se s problematikou činnosti v sousedních rybářských organizacích.

 

Pan Čilipka, předseda DK – informoval o přípravě školení členů dozorčích komisí MO ČRS, které se uskuteční 27.4. t.r. v MO Ostrava.

 

Pan Machala – oznámil, že zkoušky nových zájemců o činnost RS se uskuteční 26. a 27.3., hovořil k problematice výběrového řízení na revír Morava 19A a stručně vyhodnotil uskutečnění Aktivu vedoucích RS.

 

Pan Kocinec – informoval o postupu přípravy pilotního projektu „odchovné potoky“ s tím, že věc projednal s vedením Povodí Odry Ostrava a pracuje na zajištění potřebného materiálu a stanovisek Lesů ČR a AOPK ČR.

 

Pan Němec – vznesl dotaz k možnosti výjezdního zasedání výboru ÚS v průběhu roku 2019.

 

Pan Širuček – v souvislosti s distribucí plůdku pstruha obecného hovořil o financování této záležitosti.

 

 

Pan Sklenář – informoval o projednání závěrů z Aktivu předsedů ve výboru MO ČRS Ostrava s konstatováním, že stanovisko výboru MO k nutnosti zajistit finanční prostředky na nákup revírů není záporné.

 

Pan Drobek – informoval o uzavření dohody o finanční dotaci v souvislosti s likvidací zelené hmoty v revíru Odra 1B – Velký Kališok s MěÚ Bohumín.

Dále informoval, že dříve rozeslaná „Pravidla pro účtování dopravného při distribuci násad do sportovních revírů“, zpracovaná hospodářským odborem, v některých částech neodpovídají platným předpisům. Proto bylo zpracováno nové znění „Pravidel“, které je přílohou tohoto zápisu.

 

* * *

Po projednání všech bodů programu přijalo zasedání VÚS ČRS toto

 

u s n e s e n í :

 

I. Bere na vědomí :

 

 1. Kontrolu plnění usnesení.
 2. Předloženou korespondenci,  materiály k jednání a diskusní příspěvky.
 3. Informace z jednání Rady ČRS Praha.
 4. Informaci o výsledku sumarizace územních povolenek za r. 2018.
 5. Informaci k problematice VŘ Náklo, revír Morava 19 A.
 6. Pověření členů výboru na ČS místních organizací dle známých termínů v r. 2019.
 7. Postup zpracování účetní uzávěrky za r. 2018 a rozpočtu na r. 2019 ÚS ČRS.
 8. Termín setkání představitelů ÚS ČRS a PZW Katowice v r. 2019.

 

II. Schvaluje :

 

1.  Předložené návrhy na vyznamenání pro MO ČRS  Velká Bystřice, Vítkov, Vsetín, Jeseník, Frenštát a

     Vrbno (2 návrhy).

2.  V návaznosti na výběrové řízení provedené ve dnech 9. – 13.2.2019 uzavření smlouvy o dílo mezi 

     ZAMIN KAR s.r.o.,Vrchní 85/28, Kateřinky, 747 05 Opava a MO ČRS Jablunkov na  provedení  

     udržovacích prací  v dolní nádrži v k.ú. Návsí, revír Olše7, za celkovou částku 1,5 mil. Kč.

3.  Hradit prostřednictvím MO ČRS Jablunkov provedení udržovacích prací na dolní nádrži revíru Olše 7

     dle jednotlivých faktur do částky 1,5 mil. Kč z Fondu rozvoje revírů.

4.  Bezúročnou finanční podporu z FRR investiční akce v líhni lososovitých ryb MO ČRS Domašov v celkové

      výši  1.306.018 Kč s těmito podmínkami:

 1. MO ČRS podá žádost o dotaci do OP Rybářství na uvedenou investici
 2. pokud MO dotaci získá, celou získanou dotaci vrátí do FRR
 3. pokud MO dotaci nezíská, vrátí do FRR 300.000,- Kč dle dohodnutého splátkového kalendáře.

5.  Zajistit na příští zasedání ÚS prezentaci k elektronizaci činnosti členů řadové rybářské stráže.

6.  Složení komise pro zpracování Organizačního řádu ÚS ČRS : Kocián, Drobek, Čilipka, Sobota

7.  Finanční příspěvek pro MO ČRS Stará Ves nad Ondřejnicí ve výši 9.000,- Kč souvislosti s 90-tým výročím trvání

     místní organizace.

8.  Plány práce odborů a komisí územního svazu na r. 2019.

9.  Výdej bezplatných povolenek a místenek členům výboru, DK a odborů ÚS na r. 2019 v rozsahu dle

     předchozích let.

 

III.  Ukládá:

 

30.  Jednateli ÚS ČRS – zaslat všem členům VÚS přehled nákladů na tisk povolenek a soupisů.

31.  Jednateli ÚS ČRS – informovat členskou schůzi MO ČRS Frýdlant n.O.  o postupu VÚS ČRS ve věci finančních

       závazků MO.     

32.  p. L. Kocincovi – provádět průběžnou kontrolu prováděné údržby nádrže v revíru Olše č. 7.

 

33.  Všem členům výboru ÚS – posoudit obratem porovnání nákladů na vybrané tiskopisy – srovnání

        územních svazů.

 

IV. Zamítá :

 

Žádost realizačního týmu (p. J. Mach) na pronájem revíru Moravská Sázava 1A na pořádání rybářských závodů v termínu 12. – 15.9. 2019.  

 

 

Příští zasedání VÚS ČRS  se koná dne 28.3. 2019 v 15:30 hod v sekretariátu ÚS.

PŘÍLOHY

 

 

 

 

 

ČESKÝ  RYBÁŘSKÝ  SVAZ,z.s.

Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

709 00 OSTRAVA – Mariánské Hory, Jahnova 14

 

č.j.       200/19                                                                                                                                                 

 

Všem    MO ČRS

                členům územního výboru ČRS

                členům DK při VÚS ČRS Ostrava

                předsedům odborů a komisí VÚS ČRS

RADA ČRS Praha

Z Á P I S   č.1/2019

 

 

ze  zasedání výboru územního svazu ČRS Ostrava konaného dne 24.1.2019 v sekretariátě ÚS ČRS Ostrava.

 

 

Přítomni:             dle prezenční listiny

Omluven :          -

 

Zasedání zahájil předseda Ing. Kocián, přivítal členy výboru ÚS a předsedu DK pana L. Čilipku.  

 1. Kontrola plnění usnesení.

Jednatel zopakoval znění usnesení dle zápisu č. 12 ze dne 12.12.2018 a uvedl, že úkoly č. 24 – 27 jsou splněny částečně, z materiálů odborů a komisí chybí plán a rozpočet ekonomické komise a hospodářského odboru. K úkolu č. 25 – právní stanovisko pro nemoc Mgr. Zdvořáčka nebylo do konce roku zajištěno. Úkol č. 26 – splněno. Úkol č. 27 – trvá. K bodu IV. usnesení – kontrola účetnictví v MO ČRS Frýdlant provedena DK územního svazu – informaci podal p. Čilipka s konstatováním, že konkrétní závěr a hodnocení nelze provést pro zcela nepřehledný systém účtování nákladů a příjmů v MO ČRS Frýdlant.

 1. Plán práce VÚS ČRS Ostrava na r. 2019.

Po projednání v prosincovém zasedání VÚS byl plán upřesněn a doplněn a v celém rozsahu schválen. Zasílá se všem MO ČRS, členům výboru ÚS a DK a předsedům odborů s tímto zápisem.

 

 1. Příprava Aktivu vedoucích rybářské stráže.

 

P. Machala, vedoucí RS uvedl, že pozvánka na tradičně do dvou termínů rozdělený Aktiv vedoucích RS proběhne ve dnech 5. – 6. února t.r. Pozvánka byla všem zaslána. Program Aktivu je obdobný jako v jiných letech, především budou projednány změny v BPVRP platné od 1.1.2019 a výměna zkušeností z činnosti RS.

 

 1. Informace z jednání Rady ČRS.

 

Stručnou informaci o průběhu podal předseda ÚS p. Kocián. Kromě kontroly plnění usnesení se Rada zabývala schválením sekce „položená“ při odboru LRU, úpravou principu redistribuce násad z celosvazového rybolovu a také náklady na tisk povolenek a soupisu revírů v jednotlivých územních svazech.

 

 1. Informace o průběhu inventarizace majetku.

Ing. Drobek, předseda inventarizační komise uvedl, že inventury v sekretariátu ÚS byly ve stanoveném termínu provedeny, termín pro inventarizace v RIaŠS v Roudně je stanoven.

V návaznosti na probíhající inventury uvedl, že připraví dílčí změny systému inventarizace formou vnitřního předpisu.

V návaznosti na výsledky inventarizace upozornila komise na nutnost dořešit zapůjčený materiál v MO ČRS Hranice a v MO ČRS Frenštát. Veškerý odepsaný materiál bude ve finanční hodnotě zahrnut do účetní uzávěrky za r. 2018.

 1. Příprava Aktivu předsedů MO ČRS.

V souvislosti s rozhodnutím z minulého zasedání byly rozeslány pozvánky na Aktiv předsedů MO ČRS, který se uskuteční dne 9.2.2019 v MO ČRS Přerov. Hlavním bodem Aktivu bude projednání variant zajištění finančních prostředků na avízované nákupy revírů.  K tomuto bodu bude připravena podrobná prezentace.

Další bod programu zajistí formou prezentace předseda, hospodář a jednatel ÚS.

 1. Přehled požadavků MO ČRS zaznamenaných u hospodářské kontroly za r. 2018.

Písemný materiál zpracovaný jednatelem ÚS obdrželi všichni členové VÚS již v prosinci minulého roku. Požadavky jsou rozděleny do kapitol dle náplně a budou řešeny jednotlivými odbory nebo pracovníky sekretariátu.

 1. Korespondence.

Jednatel předložil k projednání došlou korespondenci :

 • MO ČRS Karviná, Olomouc, Bartošovice, Hustopeče, Stará Ves, Litovel, Příbor – návrhy na vyznamenání členů a funkcionářů MO ČRS.

 • Rada ČRS  - informace o počtu členů, prodeji členských známek a povolenek v ČRS za rok 2018.

 • Rada ČRS  - návrh na změnu Statutu celosvazového rybolovu.

 • Odeslaná korespondence – urgence vyjádření Magistrátu města Olomouc k dotazu ze dne 13.1.2017 o možnosti užívacího práva pro ČRS k pozemkům v k.ú. Grygov (dosud bez odpovědi).

 • Cemex Sand, s.r.o., - dnešního dne obdržel předseda p. Kocián zadání výběrového řízení na pronájem Štěrkovny Náklo, revír Morava 19A.

 

 1. Diskuse, různé.

Pan Čilipka, předseda DK, informoval o zpracovaném hodnocení činnosti DK MO ČRS na základě jednání u hospodářských kontrol v r. 2018. Komise rozdělila MO ČRS do tří skupin dle úrovně jejich práce, materiál se zasílá všem MO ČRS.

Jednatel ÚS informoval o jednání s gen. Ředitelem firmy Zepiko Brno ve věci již dříve nabízeného odprodeje vodní plochy v k.ú. Krčmaň. Veškeré zatopené pozemky ve vlastnictví firmy jsou již převedeny na vodní plochu a jsou ČRS nabídnuty k prodeji včetně zrekultivovaných pobřežních pozemků. Rozhodnutí o koupi této atraktivní rybářské lokality je závislé na závěrech jednání Aktivu předsedů MO.

* * *

Po projednání všech bodů programu přijalo zasedání VÚS ČRS Ostrava toto

u s n e s e n í :

 

I. Bere na vědomí :

 1. Kontrolu plnění usnesení.

 2. Předloženou korespondenci,  materiály k jednání a diskusní příspěvky.

 3. Informace z jednání Rady ČRS Praha.

 4. Provedenou přípravu Aktivu předsedů MO ČRS.

 5. Přípravu a svolání Aktivu vedoucích rybářské stráže MO ČRS ( 5.2., 6.2. 2019).

 6. Vyhlášení výběrového řízení na pronájem štěrkovny Náklo, revír Morava 19A.

 7. Hodnocení činnosti dozorčích komisí MO ČRS, zpracované na základě hospodářských kontrol

v r. 2018 DK územního svazu.

 

II. Schvaluje :

 

1.  Pokračovat v družební spolupráci s PZW Katowice v rozsahu dle předchozích let.

2.  Plán práce ÚS ČRS na r. 2019.

3.  Předložené návrhy na vyznamenání pro MO ČRS Karviná, Olomouc, Bartošovice, Hustopeče  

     n.B., Stará Ves, Litovel, Příbor.

4.  Delegovat do funkce předsedy odboru  ČVaŽP Rady ČRS p. Miloše Martínka.

5.  Prodej stávajícího vozidla VW TIGUAN (rok výroby  2010) za částku 140 tis. Kč a na základě      

      výběrového řízení nákup vozidla VW PASSAT za částku 493 tis. Kč.

 

III.  Ukládá:

 

27. Jednateli ÚS ČRS – zajistit úpravu smlouvy s FISHING COMPETITION  - trvá z min. zasedání

28. Jednateli ÚS ČRS - v souvislosti s ekonomickou situací v MO ČRS Frýdlant n/O a vzhledem k jejich déle trvajícím finančním závazkům vůči ÚS, zadat u AK Veselský vypracování dokumentu k zajištění pohledávek ÚS majetkem MO ČRS Frýdlant n/O.

29. Hospodáři ÚS ČRS – zajistit na www.rybsvaz-ms.cz upřesnění BPVRP na r. 2019.   

 

Příští zasedání výboru ÚS ČRS Ostrava se koná dne 21.2.2019 v 15:30 hod v sekretariátu ÚS.

 

Přílohy:

Zásady vyřizování cestovného od 1.1.2019

Plán práce ÚS ČRS na r. 2019

Ceník násad pro distribuci do revírů ÚS ČRS na r. 2019

Ceník náhrad přepravného automobily MO ČRS platný  od 1.1. 2019

Hodnocení dozorčích komisí MO ČRS

Jednotné e-mailové adresy MO ČRS

Zapsal : Ing. Přemysl Jaroň

Ověřil: Ing. Kocián, Mgr. BednářVíce zde: https://www.rybari-vrbno.cz/vybor/ostrava-h-odb-2019/