Sumář úlovků z revírů ÚS Ostrava za rok 2017

Vzhledem k obsáhlosti tohoto souboru je možnost si tento soubor  PROHLÉDNOUT nebo STÁHNOUT ve formátu PDF

Je nutný prohlížeč souborů Pdf (Adobe Acrobat reader, Sumatra pdf atd..)

 

 

KE STAŽENÍ ZDE: Sumář úlovků z revírů ÚS Ostrava za rok 2017

 

 

 

 

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s.,

Výbor Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

 

 

METODICKÝ

POKYN

 

 

Deponování zadržených povolenek k lovu ryb

 

 

Ostrava

prosinec  2017

 

 

OBSAH

 

Úvod ……………………………………………………………….…………………………………… 3

Článek 1.

Postup člena profesionální rybářské stráže ÚS ČR pozadržení

povolenky k lovu ryb  ……..………………………………………………………….…….……. 4

Článek 2.

Postup člena dobrovolné rybářské stráže MO ČRS po zadržení

povolenky k lovu ryb..….……………………………….………………………….…….….…… 5

Článek 3.

Postup člena dobrovolné  rybářské stráže MO ČRS s  působností

na všechny revíry v působnosti ÚS Ostrava po zadržení povolenky

k lovu ryb.….……………………………………………………………………………………….... 6 

Článek 4.

Postup po zadržení povolenky k lovu ryb cizinci, nečlenu  ČRS,

popřípadě  členu MRS lovícímu na povolenku k lovu ryb vydanou

na revíry Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko .………………………… 6

Článek 5.

Postup členů RS po zadržení „ Zvláštní povolenky “ k rybolovu

vydanou  Ministerstvem zemědělství ČR ..................………………………….………. 8

Vzor „ Zvláštní povolenky k rybolovu I.  ………………………………………….……….  9

Vzor „ Zvláštní povolenky k rybolovu II. ………………………………………………….  10

Článek 6.

Postup funkcionáře MO,  který je odpovědný za další manipulaci

 se zadrženou povolenkou  k rybolovu ( zpravidla jednatel MO )…………….…11

I.                   Pokud byla  povolenka k lovu ryb  ( územní, CS, CR )

zadržena členem profesionální  rybářské stráže kmenovému

členu místní organizace ……………………………………………………...……11

II.                Pokud byla  povolenka k lovu ryb  ( územní, CS, CR )

zadržena členem dobrovolné  rybářské stráže MO

 kmenovému členu místní organizace ………………………..………….…  11

III.             Pokud byla  povolenka k lovu ryb  ( územní, CS, CR )

 zadržena členem dobrovolné rybářské stráže MO  členu

cizí místní organizace  v působnosti VÚS Územního svazu

pro Severní Moravu a Slezsko ……….……………………………………….…12 

IV.              Pokud byla  povolenka k lovu ryb   ( územní, CS, CR )

 zadržena členem dobrovolné rybářské stráže  členu ČRS

 místní organizace  v působnosti  jiného Územního svazu 

v rámci ČRS …………………………………………………………………………… 13

V.                 Pokud byla  povolenka k lovu ryb ( územní,  CR )

zadržena členem dobrovolné rybářské stráže  členu

MRS ………………………………………………………………………………………  13

VI.              Pokud byla  zadržena  „Zvláštní povolenka k rybolovu

vydaná Ministerstvem  zemědělství ČR………………………...…………… 14

Článek 7.

Postup sekretariátu výboru územního svazu po převzetí zadržené

povolenky k lovu ryb  do depozita …………….………………………………………..…… 14

 

Vysvětlivky …………………………………….……….………………………………………….. 16

 

Kontaktní adresy ……………………………………….………………………………………. 16

 

Tento metodický pokyn  nebyl redigován  a neprošel jazykovou úpravou.   Reflektuje právní stav k 1. prosinci 2017

Úvod

 

V současné době jsou v ČRS nadále zjišťovány případy, kdy poté, co rybářská stráž lovícímu z důvodu hrubého porušení povinností stanovených zákonem č. 99/2004 Sb., o rybářství v platném znění, Vyhl. MZe ČR č. 197/2004 Sb. v platném znění,   nebo BPVRP zadrží povolenku k lovu ryb, tato jev mnoha případech mateřskou místní organizací  neprodleně,  aniž by proběhlo kárné řízení ve smyslu Stanov ČRS, přestupci neodůvodněně vrácena.

 

Tato nesprávná praxe porušující nejen etické zásady kárného řízení, ale mnohdy hraničící s porušováním platných právních norem,  je předmětem kritiky nejenom členů rybářské stráže ale  v mnoha případech  i řadových členů ČRS, a což je nejpodstatnější, zejména  pro členy rybářské stráže má vysoce demotivující dopad.

 

 Z důvodu eliminace těchto případů, kdy je bez zahájení kárného řízení přestupci vrácena zadržená povolenka k lovu ryb, výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezska Ostrava na návrh Rady ČRSPraha přikročil k opatření, aby zadržené povolenky k lovu ryb byly neprodleně doručeny k deponování na sekretariát výboru územního svazu ( územní, CS a CR povolenky vydané místní organizací, nebo sekretariátem územního svazu ) , popřípadě  sekretariátu Rady  ČRS ( CS a CR povolenky k rybolovu vydané Radou ČRS ).

 

Výjimku z této povinnosti tvoří povolenky k rybolovu ryb, u kterých došlo k zadržení v období od 1.listopadu do 31. prosince příslušného roku. Tyto povolenky k lovu ryb se z důvodu    n e ú č e l n o s t i   na sekretariát VÚS  k deponování   již  n e z a s í l a j í .

 

Tento metodickýpokyn  byl zpracován s cílem sjednotit praxi členů rybářské stráže po zadržení povolenky klovu ryb přestupci z řad členů místních organizací ČRS v působnosti ÚS pro  Severní Moravu a Slezsko,  který závažným způsobem porušil předpisy upravující výkon rybářského práva a jednotný postup místních organizací ČRS související se zasíláním  zadržených povolenek k lovu ryb k deponování na sekretariát Rady  ČRS nebo  výbor územního svazu ČRS.

 

UPOZORNĚNÍ :

 

Do depozita na sekretariát VÚS  ÚS pro Severní Moravu a Slezsko se zasílají pouze povolenky k lovu ryb zadržené členům místních organizací ČRS v působnosti ÚS pro Severní Moravu a Slezsko.

 

Zadrženépovolenky k lovu ryb členům místních organizací ČRS v působnosti jiných ÚS ( územní, CS, CR ), členům MRS

( CR,), nečlenům a cizincům ( územní pro nečleny)  a

„ Zvláštní povolenky “ vydané MZe ČR se na sekretariátu VÚS  Ostrava

n e d e p o n u j í

 

a tento metodický pokyn se na ně nevztahuje

Článek 1.

 

Postup člena profesionální rybářské stráže ÚS  ČRSpro Severní Moravu a Slezsko  po zadržení členu ČRS0povolenky k lovu ryb

 

Pokud kontrolující člen profesionální rybářské stráže při kontrolní činností zjistí, že lovící – člen ČRS -  se dopustil tak závažného porušení předpisů upravujících výkon rybářské práva, že přistoupí ve smyslu  § 16 písm. c.) bod 1.  zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství ve znění pozdějších předpisů u lovícího k zadržení povolenky k lovu ryb, sepíše „Oznámení o zjištěném přestupku na úseku  rybářství “,  poučí přestupce, že v příslušné rubrice tohoto záznamu má možnost se ke zjištěným skutečnostem  písemně vyjádřit a kopii „ Oznámení …“ červené barvy( v záhlaví označenou jako „ kopie pro pachatele přestupku “) mu předá.

 

poté

 

1.)

v době co nejkratší, nejpozději  v zákonné lhůtě do pěti pracovních dnů,

 

-         zadrženou povolenku k lovu ryb,

-         xerokopii „ Oznámení o zjištěném přestupku na úseku rybářství  “ 

      bílé barvy ( v záhlaví označeno jako „ originál pro uživatele rybářského

-         „ Záznam člena RS “ ( viz poznámka 1. )

 

Ø  v době od 1. ledna do 31. října příslušnéhorokupísemně doručí, popřípadě osobně předá do depozita :

 

a.)   sekretariátu Rady ČRS ( pokud povolenku k lovu ryb vydal sekretariát Rady

   ČRS ),

nebo

b.)   sekretariátu VÚSSm ÚS ( pokud povolenku k lovu rybu  vydal VÚS Ostrava nebo MOČRS) ,

 

ale

 

Ø  v době od 1. listopadu do 31. prosince příslušného rokuse z důvodu neúčelnosti zadržená povolenka k lovu ryb  do depozita nezasíláa doručí tomu, kdo ji fakticky vydal :

 

a.) MO ČRS,

nebo

b.) sekretariátu VÚSOstrava,

nebo

c.) sekretariátu Rady ČRS.

 

2.)

-         „ Oznámení o zjištěném přestupku na úseku rybářství  “ 

bílé barvy ( v záhlaví označeno jako „ originál pro uživatele rybářského revíru “ ),

-         xerokopii zadržené povolenkyk lovu ryb,(v období od 1. listopadu  do  31.    prosince příslušného roku zadrženou povolenku k lovu ryb „ in natura„ ) ,

-         kopii „ Záznamu člena RS  “– ( viz poznámka 1. )

-         zadrženou  povolenku k lovu ryb ( in natura )  – v případech, kdy byla vydaná sekretariátem VÚS , nebo MO ČRS  jiného  územního svazu,

 

písemně doručí, nebo osobně předá k zahájení kárného řízení ČRS MO, jíž je přestupce kmenovým členem,

 

3.)

 

Pokud jednání přestupce naplnilo skutkovou podstatu přestupku dle § 30 odst. 1 zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů ( což dle současné interní úpravy ČRS je každé porušení povinností daných předpisy upravujícími výkon rybářského práva ), zjištěný přestupek  ( § 30 odst. 1 písm. a.) – i .) zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů    přípisem ( viz poznámka 2.)

 

oznámí orgánu vykonávajícímu státní správu rybářství, což je v daném případě správní orgán místně  příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností. ( viz poznámka 3.)

 

K písemnému oznámení  přiloží :

 

-         Kopii „ Oznámení o zjištěném přestupku na úseku rybářství “,

modré barvy( v záhlaví označenou jako „ kopie pro rybářský orgán ),

-         xerokopii zadržené povolenky k lovu ryb,

-         kopii „ Záznamu člena RS “,  ( viz poznámka 1. ),

 

Článek  2.

 

 

Postup člena dobrovolné  rybářské stráže MO ČRS po zadržení povolenky k rybolovu

 

 

Pokud kontrolující člen dobrovolné rybářské stráže MO  při kontrolní činností zjistí, že lovící – člen ČRS -  se dopustil tak závažného porušení předpisů upravujících výkon rybářské práva, že přistoupí ve smyslu  § 16 písm. c.) bod 1.  zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství ve znění pozdějších předpisů u lovícího k zadržení povolenky k lovu ryb , sepíše „Oznámení o zjištěném přestupku na úseku  rybářství “,  poučí přestupce, že v příslušné rubrice tohoto záznamu má možnost se ke zjištěným skutečnostem  písemně vyjádřit a kopii „ Oznámení …“   červené barvy( v záhlaví označenou jako „ kopie pro pachatele přestupku “ ) mu předá.

 

poté 

 

v době co nejkratší, nejpozději  v zákonné lhůtě do pěti pracovních dnů,

 

-         zadrženou povolenku k rybolovu,

-         „ Oznámení o zjištěném přestupku na úseku rybářství  “ 

 bílé barvy ( v záhlaví označeno jako „ originál pro uživatele rybářského

revíru “) a  modré barvy v záhlaví označenou jako („ kopie pro rybářský

orgán “ ),

-         „ Záznam člena RS “ – pokud  byl zpracován - ( viz poznámka 1. )

 

předá přímo, nebo cestou vedoucího rybářské stráže jednateli MOjíž je členem k dalšímu opatření.

Článek 3

 

Postup člena dobrovolné  rybářské stráže MO ČRS s  působností na všechny revíry v působnosti ÚS Ostrava  po zadržení povolenky k lovu ryb

 

Pokud kontrolující člen dobrovolné rybářské stráže MO ČRS s působností na všechny revíry v působnosti ÚS Ostrava při kontrolní činností na revíru, který obhospodařuje MO již je členem, postupuje dle Čl. 2 tohoto pokynu.

 

V případě, že provádí kontrolu na revíru, který neobhospodařuje MO ČRS jíž je členem a při kontrolní činností zjistí, že lovící – člen ČRS -  se dopustil tak závažného porušení předpisů upravujících výkon rybářské práva, že přistoupí ve smyslu  § 16 písm. c.) bod 1.  zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství ve znění pozdějších předpisů u lovícího k zadržení povolenky k lovu ryb, sepíše „Oznámení o zjištěném přestupku na úseku  rybářství “,  poučí přestupce, že v příslušné rubrice tohoto záznamu má možnost se ke zjištěným skutečnostem  písemně vyjádřit a kopii „ Oznámení …“   červené barvy ( v záhlaví označenou jako „ kopie pro pachatele přestupku “ ) mu předá.

 

poté

 

v době co nejkratší, nejpozději v zákonné lhůtě do pěti pracovních dnů

 

-         zadrženou povolenku k lovu ryb,

-         „ Záznam o přestupku v rybářství  “  bílé barvy ( v záhlaví označeno jako

-         „ originál pro uživatele rybářského revíru “ ) a kopii modré barvy

( v záhlaví označenou jako  „ kopie pro rybářský orgán “ ),

-         písemný záznam člena RS –pokud  byl zpracován - ( viz poznámka 1. )

 

předá přímo, nebo cestou vedoucího rybářské stráže MO jednateli MO ČRS, jíž je členem k dalšímu opatření.

 

Článek 4.

 

Postup po zadržení povolenky k rybolovu cizinci, nečlenu  ČRS, popřípadě  členu MRS lovícímu na územní nebo celorepublikovou povolenkuk rybolovu

 

Pokud kontrolující člen profesionální nebo dobrovolné rybářské stráže MO  při kontrolní činností zjistí, že lovící cizinec nebo nečlen ČRS popřípadě člen MRSse dopustil tak závažného porušení předpisů upravujících výkon rybářské práva, že přistoupí ve smyslu  § 16 písm. c.) bod 1.  zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství ve znění pozdějších předpisů u lovícího k zadržení povolenky k lovu ryb, sepíše „Oznámení o zjištěném přestupku na úseku  rybářství “,  poučí přestupce, že v příslušné rubrice tohoto záznamu má možnost se ke zjištěným skutečnostem  písemně vyjádřit a kopii „ Oznámení …“ červené barvy( v záhlaví označeno jako „ kopie pro pachatele přestupku “) mu předá.

poté

 

v době co nejkratší, nejpozději v zákonné lhůtě do pěti pracovních dnů

 

a.) Člen profesionální rybářské stráže

-         zadrženou povolenku k lovu ryb,

-          „ Oznámení o zjištěném přestupku na úseku rybářství  bílé barvy

( v záhlaví označeno jako „ originál pro uživatele rybářského revíru ),

-         „ Záznam člena RS “ – pokud  byl zpracován - ( viz poznámka 1. )

 

doručí  tomu, kdo ji fakticky vydal :

 

a.)

MO

nebo

b.)

sekretariátu VÚS

nebo

c.)

sekretariátu Rady ČRS

nebo

d.)

sekretariátu MRS

 

Pokud jednání přestupce naplnilo skutkovou podstatu přestupku dle § 30 odst. 1 zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů ( což dle současné interní úpravy ČRS je každé porušení povinností daných předpisy upravujícími výkon rybářského práva ), zjištěný přestupek  ( § 30 odst. 1 písm. a.) – i .) zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů    přípisem ( viz poznámka 2.)

 

oznámí orgánu vykonávajícímu státní správu rybářství, což je v daném případě správní orgán místně  příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností. ( viz poznámka 3.)

 

K písemnému oznámení  přiloží :

 

-         Kopii „ Oznámení o zjištěném přestupku na úseku rybářství “,

modré barvy ( v záhlaví označenou jako „ kopie pro rybářský orgán ),

-         xerokopii zadržené povolenky k lovu ryb,

-         kopii „ Záznamu člena RS “,  ( viz poznámka 1. ),

 

b.)

Člen dobrovolné rybářské stráže

-         zadrženou povolenku k lovu ryb ,

-         „ Oznámení o zjištěném přestupku na úseku rybářství  “ 

bílé barvy ( v záhlaví označeno jako „ originál pro uživatele rybářského revíru “ ) a kopii modré barvy ( v záhlaví označenou jako  „ kopie pro rybářský orgán “ ),

-         „ Záznam člena RS “pokud  byl zpracován –( viz poznámka 1. )

 

předá přímo, nebo cestou vedoucího rybářské stráže MO  jednateli

MO ČRS jíž je členem  dalšímu opatření.

 

Článek 5.

 

Postup členů RS po zadržení „ Zvláštní povolenky “ k lovu vydanou Ministerstvem zemědělství

 

Pokud kontrolující člen profesionální nebo dobrovolné rybářské stráže  při kontrolní

činností zjistí, že lovící,  který je držitelem „ Zvláštní povolenky “ k lovu

ryb vydanou ve smyslu § 13 odst. 10 zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství VE znění pozdějších předpisů ministerstvem( tato povolenka nahrazuje i rybářský lístek a platí neomezeně jak na revíry pstruhové, tak i mimopstruhové )se dopustil tak závažného porušení předpisů upravujících výkon rybářské práva, že přistoupí ve smyslu  § 16 písm. c.) bod 1.  zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství,  ve znění pozdějších předpisů u lovícího k zadržení povolenky k lovu, sepíše „Oznámení o zjištěném přestupku na úseku  rybářství “,  poučí přestupce, že v příslušné rubrice tohoto záznamu má možnost se ke zjištěným skutečnostem  písemně vyjádřit a kopii „ Oznámení …“ červené barvy mu předá.

 

poté

 

době co nejkratší, nejpozději v zákonné lhůtě do pěti pracovních dnů

 

a.) Člen profesionální rybářské stráže

 

-         zadrženou „ Zvláštní povolenku k rybolovu “,

-          „ Oznámení o zjištěném přestupku na úseku rybářství bílé barvy

( v záhlaví označenou jako  „ kopie pro rybářský orgán “ ),

-         Záznam člena RS – pokud  byl zpracován – ( viz poznámka 1. )

 

doručí na Ministerstvo zemědělství ČR, Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství.

 

Pokud jednání přestupce naplnilo skutkovou podstatu přestupku dle § 30 odst. 1 zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů ( což dle současné interní úpravy ČRS je každé porušení povinností daných předpisy upravujícími výkon rybářského práva ), zjištěný přestupek  ( § 30 odst. 1 písm. a.) – i .) zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství,  ve znění pozdějších předpisů    přípisem ( viz poznámka 2.)

 

oznámí orgánu vykonávajícímu státní správu rybářství, což je v daném případě správní orgán místně  příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností. ( viz poznámka 3.)

 

K písemnému oznámení  přiloží :

 

-         Kopii „ Oznámení o zjištěném přestupku na úseku rybářství “,

modré barvy ( v záhlaví označenou jako „ kopie pro rybářský orgán ),

-         xerokopii zadržené povolenky k lovu ryb,

-         kopii „ Záznamu člena RS “,  ( viz poznámka 1. ),

 

b.) Člen dobrovolné rybářské stráže MO rybářské stráže

 

-         zadrženou „ Zvláštní povolenku k rybolovu “ ,

-         „ Oznámení o zjištěném přestupku na úseku rybářství  “ 

bílé barvy ( v záhlaví označeno jako „ originál pro uživatele rybářského

revíru “ ) a kopii modré barvy ( v záhlaví označenou jako  „ kopie pro

 rybářský orgán “ ),

-         „ Záznam člena RS “pokud  byl zpracován –( viz poznámka 1. )

 

předá přímo, nebo cestou vedoucího rybářské stráže MO  jednateli

MO ČRS jíž je členem  dalšímu opatření.

 

VZOR

„ ZVLÁŠTNÍ POVOLENKY K RYBOLOVU “

vydaná Ministerstvem zemědělství ČR

nahrazující i „ RYBÁŘSKÝLÍSTEK “

( lícová strana )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZOR

 „ ZVLÁŠTNÍ POVOLENKY K RYBOLOVU “

vydaná Ministerstvem zemědělství ČR

nahrazující i „ RYBÁŘSKÝLÍSTEK “

( rubová strana )

 

Článek 6.

 

 

Postup funkcionáře MO,  který je odpovědný za další manipulaci se zadrženou povolenkou  k lovu ryb

 ( zpravidla jednatel MO )

 

Pokud byla  povolenka k lovu ryb( územní, CS, CR )zadržena členem profesionální  rybářské stráže   kmenovému členu místní organizace :

 

            převzaté písemné materiály:

 

-    „ Oznámení o zjištěném přestupku na úseku rybářství  “ 

bílé barvy ( v záhlaví označeno jako „ originál pro uživatele rybářského revíru “ ),

-         xerokopii zadržené povolenky k lovu ryb,

-          „ Záznam člena RS  (viz poznámka 1.)

 

Neprodleně předá s návrhem na zahájení kárného řízení dozorčí komisi MO.

 

 

II.

Pokud byla  povolenka k rybolovu ( územní, CS, CR )zadrženačlenem dobrovolné rybářské stráže MO  kmenovému členu místní organizace:

 

a.)

-         zadrženou povolenku k lovu ryb,

-          „ Oznámení o zjištěném přestupku na úseku rybářství  “ 

      bílé barvy ( v záhlaví označeno jako „ originál pro uživatele rybářského

revíru “ ),

-         „ Záznam člena RS “ ( viz poznámka 1. ) pokud byl vyhotoven

 

v  době od 1. ledna do 31. října běžného roku

 

neprodleně odešle do depozita  sekretariátu VÚS pro Severní Moravu a Slezsko, pokud byla vydaná Radou ČRS, pak tamnímu sekretariátu.

                                                                ale

v době od 1. listopadu do 31. prosince běžného roku se z důvodu neúčelnosti zadržená povolenka k rybolovu do depozita nezasílá.

 

      b.)

-    xerokopii „ Oznámení o zjištěném přestupku na úseku rybářství  “ 

bílé barvy ( v záhlaví označeno jako „ originál pro uživatele rybářského revíru “ ),

-         xerokopii zadržené povolenky k lovu ryb,

-          „ Záznamu člena RS  “, nebo jeho kopii – pokud  byl zpracován – (viz poznámka 1.)

 

neprodleně předá s návrhem na zahájení kárného řízení dozorčí komisi MO.

 

c.)

Pokud jednání přestupce naplnilo skutkovou podstatu přestupku dle § 30 odst. 1 zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů ( což dle současné interní úpravy ČRS je každé porušení povinností daných předpisy upravujícími výkon rybářského práva ), zjištěný přestupek  ( § 30 odst. 1 písm. a.) – i .) zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů    přípisem ( viz poznámka 2.)

 

oznámí orgánu vykonávajícímu státní správu rybářství, což je v daném případě správní orgán místně  příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností. ( viz poznámka 3.)

 

K písemnému oznámení  přiloží :

 

-         kopii „ Oznámení o zjištěném přestupku na úseku rybářství “

modré barvy ( v záhlaví označenou jako  „ kopie pro rybářský orgán “ ),

-         záznam člena RS,  ( viz poznámka 1. )

-         xerokopii zadržené povolenky k lovu ryb.

 

II.

Pokud byla  povolenka k lovu ryb( územní, CS, CR )zadržena členem dobrovolné rybářské stráže MO  členu cizí místní organizace,která je v působnosti VÚS Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko:

 

a.)

-         zadrženou povolenku k lovu ryb,

-         „ Oznámení o zjištěném přestupku na úseku rybářství  “ 

      bílé barvy ( v záhlaví označeno jako „ originál pro uživatele rybářského

revíru “ )

-         „ Záznam člena RS “ ( viz poznámka 1. ) pokud byl vyhotoven

 

v  době od 1. ledna do 31. října běžného roku

 

neprodleně odešle do depozita  sekretariátu VÚS pro Severní Moravu a Slezsko, pokud byla vydaná Radou ČRS, pak tamnímu sekretariátu.

                                                                                ale

v době od 1. listopadu do 31. prosince běžného roku se z důvodu neúčelnosti zadržená povolenka k lovu ryb do depozita nezasílá.

 

b.)

-    xerokopii „ Oznámení o zjištěném přestupku na úseku rybářství  “ 

bílé barvy ( v záhlaví označeno jako „ originál pro uživatele rybářského revíru “ ),

-         xerokopii zadržené povolenky,( od 1. listopadu do 31. prosince běžného roku povolenku „ in natura „ )

-          „ Záznamu člena RS  “, nebo jeho kopii – pokud  byl zpracován – (viz poznámka 1.)

 

neprodleně zašle do 14 dnů  s návrhem na zahájení kárného řízení dozorčí komisi té MO, již je člen svazu který se měl porušení členských povinností dopustit členem ( Čl. 5 odst. 3 JŘ ČRS )

 

c.)

Pokud jednání přestupce naplnilo skutkovou podstatu přestupku dle § 30 odst. 1 zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů ( což dle současné interní úpravy ČRS je každé porušení povinností daných předpisy upravujícími výkon rybářského práva ), zjištěný přestupek  ( § 30 odst. 1 písm. a.) – i .) zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů    přípisem ( viz poznámka 2.)

 

oznámí orgánu vykonávajícímu státní správu rybářství, což je v daném případě správní orgán místně  příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností. ( viz poznámka 3.)

 

K písemnému oznámení  přiloží :

 

-         Kopii „ Oznámení o zjištěném přestupku na úseku rybářství “,

modré barvy ( v záhlaví označenou jako „ kopie pro rybářský orgán ),

-         xerokopii zadržené povolenky k lovu ryb,

-         kopii „ Záznamu člena RS “,  ( viz poznámka 1. ),

 

 

III..

Pokud byla  povolenka k rybolovu ( územní, CS, CR ) zadržena členem dobrovolné rybářské stráže  členu ČRS místní organizace  v působnosti  jiného územního svazu v rámci ČRS

 

a.)

 

-         zadrženou povolenku k lovu ryb vydanou cizím územním svazem (  CS, CR ),

-         „ Oznámení o zjištěném přestupku na úseku rybářství  “ 

      bílé barvy ( v záhlaví označeno jako „ originál pro uživatele rybářského

revíru “ )

-         „ Záznam člena RS  “ (pokud  byl vyhotoven – ( viz poznámka 1. )

 

do 14 dnů zašle s návrhem na zahájení kárného řízení dozorčí komisi té MO, již je člen svazu který se měl porušení členských povinností dopustit členem ( Čl. 5 odst. 3 JŘ ČRS )

 

b.)

 

-         Pokud zadrženou povolenku ( územní, krátkodobou ) vydal sekretariát našeho územního svazu, nebo místní organizace v působnosti našeho územního svazu, tuto zašle do 14 dnů tomu, kdo ji fakticky vydal :

 

·         sekretariátu VÚS Ostrava

·         místní organizaci

c.)

 

Pokud jednání přestupce naplnilo skutkovou podstatu přestupku dle § 30 odst. 1 zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů ( což dle současné interní úpravy ČRS je každé porušení povinností daných předpisy upravujícími výkon rybářského práva ), zjištěný přestupek  ( § 30 odst. 1 písm. a.) – i .) zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství ve znění pozdějších předpisů    přípisem ( viz poznámka 2.)

 

oznámí orgánu vykonávajícímu státní správu rybářství, což je v daném případě správní orgán místně  příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností. ( viz poznámka 3.)

 

K písemnému oznámení  přiloží :

 

-         Kopii „ Oznámení o zjištěném přestupku na úseku rybářství “,

modré barvy ( v záhlaví označenou jako „ kopie pro rybářský orgán ),

-         xerokopii zadržené povolenky k lovu ryb,

-         kopii „ Záznamu člena RS “,  ( viz poznámka 1. ),

 

 

V.

Pokud byla  povolenka k rybolovu ( územní,  CR ) zadržena členem dobrovolné rybářské stráže  členu MRS

 

a.)

-     zadrženou CRpovolenku k lovu ryb vydanou MRS ,

-         „ Oznámení o zjištěném přestupku na úseku rybářství  “ 

      bílé barvy ( v záhlaví označeno jako „ originál pro uživatele rybářského

revíru “ )

-         „ Záznam člena RS  “ (pokud  byl vyhotoven – ( viz poznámka 1. )

 

do 14 dnů  zašle s návrhem na zahájení kárného řízení

sekretariátu MRS

 

b.)

      -     zadrženou povolenku k lovu ryb územní ( roční nebo krátkodobou )

povolenku k lovu ryb   vydanou

 

·         sekretariátem VÚS Ostrava

·         místní organizacíÚS pro Severní Moravu a Slezsko 

 

přípisem ( viz poznámka 2.)do 14 dnů zašle tomu, kdo ji fakticky

vydal( Čl. 5 odst. 3 JŘ ČRS )

 

 

c.)

Pokud jednání přestupce naplnilo skutkovou podstatu přestupku dle § 30 odst. 1 zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů ( což dle současné interní úpravy ČRS je každé porušení povinností daných předpisy upravujícími výkon rybářského práva ), zjištěný přestupek  ( § 30 odst. 1 písm. a.) – i .) zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství ve znění pozdějších předpisů    přípisem ( viz poznámka 2.)

 

oznámí orgánu vykonávajícímu státní správu rybářství, což je v daném případě správní orgán místně  příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností. ( viz poznámka 3.)

 

K písemnému oznámení  přiloží :

 

-         kopii „ Oznámení o zjištěném přestupku na úseku rybářství “,

modré barvy ( v záhlaví označenou jako „ kopie pro rybářský orgán ),

-         xerokopii zadržené povolenky k lovu ryb,

-         kopii „ Záznamu člena RS “,  ( viz poznámka 1. ),

 

       VI.

Pokud byla  zadržena  „ ZVLÁŠTNÍ POVOLENKA K RYBOLOVU “ vydaná Ministerstvem  zemědělství ČRS.

 

a.)

 

-         zadrženou „ Zvláštní povolenku k rybolovu “,

-         „ Oznámení o zjištěném přestupku na úseku rybářství  “ ,

      bílé barvy ( v záhlaví označeno jako „ originál pro uživatele rybářského

revíru “ ),

-         „ Záznam člena RS  “ (pokud  byl vyhotoven – ( viz poznámka 1. )

 

neprodleně doručí na Ministerstvo zemědělství ČR, Odbor státní

           správy lesů, myslivosti a rybářství.

 

 b.)

Pokud jednání přestupce naplnilo skutkovou podstatu přestupku dle § 30 odst. 1 zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů ( což dle současné interní úpravy ČRS je každé porušení povinností daných předpisy upravujícími výkon rybářského práva ), zjištěný přestupek  ( § 30 odst. 1 písm. a.) – i .) zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů    přípisem ( viz poznámka 2.)

 

oznámí orgánu vykonávajícímu státní správu rybářství, což je v daném případě správní orgán místně  příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností. ( viz poznámka 3.)

 

K písemnému oznámení  přiloží :

 

-         kopii „ Oznámení o zjištěném přestupku na úseku rybářství “,

modré barvy ( v záhlaví označenou jako „ kopie pro rybářský orgán ),

-         xerokopii zadržené Zvláštní povolenky k lovu ryb,

-         kopii „ Záznamu člena RS “,  ( viz poznámka 1. ).

 

 

Článek  7.

 

Postup sekretariátu územního svazu po převzetí zadržené povolenky k lovu ryb do depozita

 

 

1.)

      Pověřený  pracovník sekretariátu územního svazu po doručení zadržené povolenky k lovu ryb tuto zaeviduje v „ REGISTRU ZADRŽENÝCH POVOLENEK “

 

Do registru uvede :

 

Ø  pořadové číslo zadržené povolenky k lovu ( chronologicky, každý rok začíná novou číselnou řadou ),

Ø  datum doručení  zadržené povolenky,

Ø  druh zadržené povolenky,

Ø  číslo zadržené povolenky,

Ø  jméno, příjmení držitele zadržené povolenky,

Ø  kým byla zadržená povolenka doručena,

Ø  výstižný popis skutku,

Ø  druh uloženého kárného opatření ( po doručení pravomocného rozhodnutí o uložení kárného opatření ),

Ø  datum vrácení zadržené povolenky.

 

Zadrženou povolenku k lovu ryb  společně s později doručeným pravomocným rozhodnutím o uložení  kárného opatření uloží  v depozitu.

 

2.)

 

Pověřený pracovník sekretariát deponovanou povolenku k lovu ryb vrátí místní organizaci

 

pouze

 

Ø  pokud příslušná dozorčí komise jako kárný orgán po skončení kárného řízení doručila k deponované povolence k lovu ryb na  sekretariát VÚS své pravomocné  rozhodnutí

a

Ø  písemně nebo elektronicky o vrácení zadržené povolenky k lovu ryb  požádá

 

a to v případech, kdy :

 

a.)

kárným orgánem bylo rozhodnuto o zastavení kárného řízení,

 

b.)

kárným orgánem bylo uloženo jiné kárné opatření než odnětí povolenky dle § 5 odst. 1 písm. ba) Stanov ČRS , nebo dočasné odnětí povolenky dle § 5 odst. 1 písm. bb) Stanov ČRS,

 

c.)

po uplynutí doby,   na kterou byla povolenka k lovu ryb dočasně odňata dle § 5 odst. 1 písm. ba), popřípadě když bylo toto kárné opatření, nebo kárné opatření uložené dle § 5 odst. 1 písm. bb) Stanov ČRS – odnětí povolenkynahrazeno výkonem práce či naturálním plněním  a to po splnění stanovené povinnosti.

 

Sekretariát výboru územního svazu bez návrhu jednotlivým MO ČRS deponované povolenky k lovu vrátí po skončení jejich platnosti, nejpozději do 15. ledna příštího roku k sumarizaci úlovků a docházek k vodě.

 

 

 

Vysvětlivky k poznámkám č.  1 – č. 3 :

 

Poznámka č. 1

 

„ Záznam  člena RS “

 

Volnou formou napsaný záznam,do kteréhočlen rybářské strážepodrobněji uvede bližší okolnosti zjištěného přestupku, jednání  přestupce, úplné generálie ( základní data totožnosti ) přestupce s podrobný popsáním zjištěného přestupku  ( kdo, co, kdy, kde, čím, jak, proč, popřípadě výše vzniklé škody  ) s uvedením případných svědků; ZÁZNAM  sice interní předpisy nevyžadují, ale je neocenitelnou pomůckou kárného, popřípadě správního orgánu při rozhodování o vině či nevině, popřípadě o druhu a výši kárného opatření.

 

Poznámka č. 2

 

„ Přípis “

 

písemné oznámení,kterým se příslušnému správnímu orgánu zjištění předmětného přestupku oznamuje; musí obsahovat úplné generálie

( základní data totožnosti ) přestupce s podrobný popsáním zjištěného přestupku ( kdo, co, kdy, kde, čím, jak, proč, popřípadě jaké škoda  ) s uvedením případných svědků.

 

Poznámka č. 3

 

„ Místní příslušnost správního orgánu “

 

Ve smyslu § 62 zák. č. 250/2016 Sb. o přestupcích  je místně příslušný

     správníorgán , v jehož správním obvodu byl přestupek  spáchán;je-li

místně příslušných více správních orgánů, provede řízení správní orgán, v jehož

správním obvodu vyšel přestupeknejdříve najevo.

 

Kontaktní adresy :

 

 

Ministerstvo zemědělství ČR

Odbor státní  správy lesů, myslivosti a rybářství

 

Těšnov 17

 

117 05 PRAHA 1

 

 

 

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ,  z.s.,

Sekretariát Rady

 

Nad Olšinami 282/31

110 oo PRAHA 10 – Vinohrady

 

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s.,

Výbor územního svazu

pro Severní Moravu a Slezsko

 

Jahnova 14

709 00 OSTRAVA  – Mariánské Hory

 

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s.,

Sekretariát MRS, z,s.

Soběšická 1325/83

 

614 00 BRNO – Husovice

 

Zpracoval :

 

JUDr. Sobota Július

člen ÚDK ÚS

pro Severní Moravu

a Slezsko

 

 

 

 

 

 

Metodický pokyn byl schválen Výborem územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko dne 14.12.2017

 

 

 

 

 

Zápisy a informace

*

ze zasedání výboru Místní Organizace českého rybářského svazu,

 Vrbno pod Pradědem

 2017

 

zpráva ze schůze Výboru

 Český rybářský svaz , místní organizace

 Vrbno pod Pradědem

10.5.2017

  více zde: https://www.rybari-vrbno.cz/vybor/novinky-z-vyboru/informace-2017/

***

Plán brigád na r.2017 zde:

www.rybari-vrbno.cz/brigady/

***

Zápis z členské schůze ze dne 25.3.2017

 Podrobné informace zde:

 www.rybari-vrbno.cz/clenska-schuze/schuze-2017/

***

 

 

Leden 2017

 
 

zpráva ze schůze Výboru č.1/2017

 Český rybářský svaz , místní organizace Vrbno pod Pradědem

12.1.2017

 

1.    Byla provedena kontrola stanovených úkolů výboru MO ČRS pro rok 2016

2.    Byla stanovena inventurní komise pro kontrolu majetku MO ČRS

3.    Byl dán úkol p.Rybářovi o sestavení návrhu rozpočtu MO ČRS na rok 2017

4.    Byl dán úkol p.Rybářovi připravit zprávu o hospodaření za rok 2016

5.    Byl dán úkol p.Kalincovi zajistit ke schválení návrh přístavby pergoly k ryb.chatě

6.    Byl dán úkol p.Cupákovi,Spáčilovi a Tkačíkové připravit plány práce na výlovy, brigády a dětského kroužku na rok 2017