Podklady k problematice Fondu rozvoje revírů.

 

 

Fond rozvoje a správy revírů byl po obsáhlé diskuzi a zdůvodnění schválen  na územní konferenci v r. 2005.

Po protestu MO ČRS Olomouc proti zřízení fondu a formulaci podílu z členské známky byl text kapitoly 11 ve Statutu společného hospodaření úpraven a fond včetně pravidel pro využití vstoupil v platnost.

Od r. 2006 do r. 2011 byla pravidla pro příjem do FRR v tomto rozsahu:

 

 

 

 

Podíl ÚS

 

Podíl MO

 

Výše příspěvku

v Kč

 

Fond RR

 

Režie ÚS

 

Celkem

 

Fond RR*

 

Režie MO

 

Celkem

dospělí

400,-

60,-

60,-

120,-

40,-

180,-

220,-

mládež

200,-

30,-

30,-

60,-

10,-

100,-

110,-

děti

100,-

15,-

15,-

30,-

---

55,-

55,-

                 

 

Na základě usnesení konference v květnu 2011 byly zdroje do fondu upraveny:

 

Podíl ÚS v Kč

Podíl MO ČRS v Kč

dospělí

45

30

mládež

30

10

děti

15

0

V tomto rozsahu platí dosud.

V prvním roce existence (2006)  FRR bylo čerpání pouze ve třech položkách:

-          Rekonstrukce pronajatého revíru Svrčov 1A  - 700 000 Kč

-          Oprava revíru Sázava Mor. 1A – Lupěné        -  198 000 Kč

-          Zimní škody na revírech                                    -  310 400 Kč.

V r. 2007 bylo celkové čerpání  v celkové výši 1 778 000 Kč ( zvýrazněný  řádek v tabulce), od r. 2008 probíhalo čerpání v širokém rozsahu dle pravidel fondu celkem k 31.12. 2015 c elkem v částce  23 815 715 Kč. Na čerpání FRR se formou půjček nebo dotací podílelo celkem 39 místních organizací, řada z nich opakovaně. Nejvíce případů čerpání pro potřeby MO nebo revíry v jejich péči bylo pro místní organizace:

Domašov                            Ostrava

Frýdlant n.O.                     Přerov

Hustopeče n.B.                                Stará Ves n.O.

Jeseník                                Šumperk

Karviná                                Vsetín

Loštice                                 Krnov

Olomouc                             Zábřeh na Mor.

Na zimní škody na revírech, podporu vlastní činnosti na RZ a půjčky( finanční podporu) v menším rozsahu využily FRR místní organizace: Bruntál, Bystřice n.O.,  Frenštát, Frýdek Místek, Hlučín, Paskov, Příbor, Uničov, Vítkov, Rýmařov, Kelč, Třinec a další.

 

Z uvedeného přehledu MO ČRS je zřejmé, že prostředky z fondu jsou využívány na celém území našeho územního svazu vč. samostatně hospodařících organizací. Z celkového rozsahu čerpání je zřejmé, že bez existence fondu by 23,8 mil Kč nebylo možno místním organizacím a na revíry  územního svazu poskytnout. Existenci fondu je nutno hodnotit jako jednoznačně pozitivní.

 

Nejvyšší částku v přiložené tabulce představuje položka koupě revírů a pozemků pod nimi – celkem 8,3 mil Kč. Čerpání financí v této oblasti narůstá zejména v posledních 3 letech, neboť vlastníci malých vodních nádrží a  dalších ploch se zřízenými   revíry odprodávají majetek  formou výběrových řízení.

Výhledově je nutno počítat s nárůstem těchto případů. V současné době jsou před námi 2 konkrétní případy – VD Bravantice( Povodí Odry – 5 mil. Kč), štěrkovna Krčmaň ( Zepiko Brno cca  9 mil. Kč) – zajištění dalšího rybolovu pod hlavičkou ČRS je možné pouze realizací koupě. Dále je nutno předpokládat prodeje zbytkového majetku – malé vodní nádrže  - od Povodí Moravy a státních i soukromých subjektů. Zájem podnikatelů o nové lokality pro sportovní rybolov je stále aktuální Zásadním cílem územního svazu je udržet co největší rozlohu revírů ve společném hospodaření ČRS.

 

Na základě opakované snahy o navýšení zdrojů do FRR navrhuje územní výbor řešení ve třech variantách:

1.       varianta počítá se zvýšením podílu MO na tvorbě fondu o 100 Kč za registrované dospělé členy, odvod za děti a mládež beze změn, celkem příjem do fondu 5 MIL. Kč, 1,687 mil. Kč využít pro podporu produkce násad v MO

 

2.       varianta předpokládá zvýšení podílu z MO  ČRS na 230 Kč na celkovou částku příjmu v hodnotě 10 738 620 Kč. Z toho by bylo 8 mil. Kč příjmem FRR, 2 738 620 Kč vyhrazeno  na podporu produkce násad v MO částkou 0,228 Kč na 1 Kč fakturovanou.

 

3.       varianta předpokládá zvýšení podílu MO na celkem 300 Kč opět pouze u dospělých členů. Částka rovnající se 200 Kč za člena by byla příjmem fondu – 7 742 800 Kč, 60 % ze zbytku by bylo využito k podpoře produkce násad v MO ČRS částkou cca 0,285 Kč na 1 fakturovanou korunu za násady do revírů, 40 % ze zbylé části tj. 2 282 560 Kč by bylo využito jako zvýšení limitu na revíry pro MO ČRS vypočítané dle stávajících pravidel ( koeficient na 1 Kč zarybňovacího plánu).

 

Poznámka: v poslední době rovněž narůstá úhrada za nájmy( pachty ) revírů – tato položka je dosud zahrnuta do kalkulace cen povolenek a je účetně mimo FRR.

 

Zásadním předpokladem řešení  variant je sjednocení náhrady brigádnické povinnosti na 800 Kč dle doporučení územní konference delegátů.

 

 

 

Stávající pravidla Fondu rozvoje revírů:

1. V souladu s rozhodnutím územní konference delegátů MO ČRS ze dne 9.11.2006

  Vytváří územní svaz Fond rozvoje a správy revírů.

2. Zdroje fondu :

   a.) z příspěvku územního svazu a místních organizací dle počtu členů ve výši  *                        

 

Podíl ÚS v Kč

Podíl MO ČRS v Kč

dospělí

45

30

mládež

30

10

děti

15

0

                       

Odvod podílu finančních prostředků  provádí místní organizace ČRS na účet VÚS v termínu do 31. března běžného roku.

    b.) z jiných zdrojů

    příjem za náhradu rybí obsádky ze zrušených revírů dle

     § 5 Vyhl. MZe č. 197/2004 Sb., v platném znění,  provádějící zákon o

    Rybářství.

 

3. Využití fondu :

a.)    koupě revírů pro rybolov ve společném hospodaření,

b.)    údržba a správa revírů ve vlastnictví složek územního svazu,

c.)     odbahnění revírů ve vlastnictví složek územního svazu,

d.)    prvotní zarybnění nových revírů,

e.)    příspěvky na úhradu škod vzniklých na revírech při živelných pohromách a haváriích,

f.)     příspěvky na výrobu nedostatkových druhů rybích násad,

g.)    poskytování provozních záloh organizačním složkám územního svazu ČRS v odůvodněných případech.

h.)    příspěvky na údržbu a rekonstrukci rybochovných zařízení ve vlastnictví

          složek územního svazu.

4.  Podmínky čerpání fondu :

Ø  správu fondu zajišťuje ČRS VÚS Ostrava,

Ø  finanční prostředky fondu jsou vedeny na samostatném účtu

    ( 911 800 ),

Ø  prostředky fondu lze čerpat jen za účelem využití ve smyslu odst. 3 písm. a.) – h.),

Ø  požadavky na čerpání soustřeďuje jednatel VÚS  , vyjadřuje se k nim a předkládá VÚS na základě doporučení hospodářského odboru a ekonomické komise, případně nově vytvořené nezávislé komise, kde budou zástupci VÚS, dozorčí komise, hospodářského odboru, ekonomické komise a MO ČRS,

Ø  návrh čerpání fondu schvaluje územní konference delegátů MO ČRS na základě návrhu výboru územního svazu a doporučení ekonomické komise,

Ø  při rozhodování je brán zřetel na účel využití v posloupnosti jednotlivých bodů dle odst. 2. Zároveň bude přihlíženo ke skutečnosti, zda příslušná lokalita je určena pro rybolov ve společném hospodaření,

Ø  Změny zdrojů fondu, změnu jeho využití a podmínky čerpání schvaluje územní konference delegátů MO ČRS.

 

Zpracoval: VÚS ČRS Ostrava, 21.1. 2016