Zápisy ze zasedání výboru územního svazu ČRS Ostrava 

2020

 Č ESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s.

Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

709 00 OSTRAVA – Mariánské Hory, Jahnova 14

 

č.j. 92/2020

 

Všem MO ČRS

členům výboru ÚS ČRS

členům DK při ÚS ČRS

předsedům odborů a komisí VÚS ČRS

RADA ČRS Praha

 

 

Z Á P I S č.1/2020

 

 

ze zasedání výboru územního svazu ČRS, konaného dne 15.1.2020 v sekretariátě ÚS ČRS.

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluven : p. Bc. Hloušek

 

Zasedání zahájil předseda p. Kocián, přivítal přítomné členy výboru ÚS a předsedu DK p. Čilipku.

 

 

 

 

 

1. Kontrola plnění usnesení.

 

Jednatel zopakoval celé znění usnesení dle zápisu ze dne 22.12.2019 a uvedl, že úkoly č.68 a 69 jsou splněny, úkol č. 70 je trvalý, k úkolu č. 71 bude zpracován stručný rozpočet v únoru 2020. Ke kontrole plnění usnesení nebylo připomínek, pouze bod usnesení č. II/8 se doplňuje v tom smyslu, že úhrada poplatku platí i pro školení pořádané SRŠ Třeboň a smluvní potvrzení výkonu funkce je na dobu 4 let.

 

2. Plán práce na r. 2020.

 

Členové VÚS obdrželi v předstihu zpracovaný kompletní plán práce výboru na r. 2020.

Pro zaslanou omluvu 3 předsedů byl zrušen původní termín společného zasedání předsedů odborů. Byl upřesněn termín Aktivu předsedů a aktivu vedoucích mládeže MO ČRS. Tradiční Aktiv vedoucích rybářské stráže MO ČRS bude naplánován a svolán v závislosti na postupu přípravy a možnosti předvedení aplikace pro RS.

Termín společného zasedání předsedů odborů bude stanoven dle časových možností předsedů.

V souvislosti s průběhem a závěry mimořádné územní konference v r. 2019 připomenul jednatel nutnost řešit v dostatečném předstihu přípravu BPVR pro r. 2021, pokud mají být zahrnuty změny zamítnuté uvedenou konferencí.

 

 

 

3. Informace z jednání Rady ČRS.

 

O průběhu lednového zasedání informovali předseda a místopředseda. Rada ČRS mimo jiné projednala:

 • Centrální informační systém – čeká se na ověření možnosti dotace z OP Rybářství,

 • stížnost – státní trenér juniorů RT,

 • pojištění statutárních zástupců složek ČRS,

 • výsledky kontrol Dozorčí republikové rady,

 • návrhy na změnu Stanov ČRS a další postup zpracování.

 

K předloženému materiálu na pojištění odpovědnosti statutárních zástupců spolků (složek ČRS) se doplňuje informace v tom smyslu, že pokud k hromadné pojistce přistoupí min. 100 spolků, je možná cena pro jeden spolek ve výši 2 000 – 3 000 tis. Kč/rok. ( viz příloha ).

 

4. Informace o průběhu inventarizace majetku ÚS ČRS za rok 2019.

 

Ekonom p. Drobek o provedení  provedení inventarizace majetku v sekretariátu a budově ÚS ČRS, v RIaŠS a v jednotlivých odborech bude provedena v následujícím období v souladu s přijatými pravidly pro inventarizaci. K datu účetní uzávěrky bude příslušná administrativa k inventurám zpracována.

 

5. Připomínky a náměty MO ČRS předložené u hospodářské kontroly (HK) za r. 2019.

 

Jednatel zpracoval a všem členům výboru v předstihu zaslal soupis připomínek a požadavků tak, jak jsou zaznamenány v jednotlivých protokolech o HK.

Řešením reálných požadavků se budou zabývat jednotlivé územní odbory a příslušní funkcionáři a pracovníci sekretariátu.

 

6. Korespondence.

 

 • MO ČRS Domašov, Hustopeče, Karviná, Hlučín a Vrbno – návrhy na vyznamenání členů a funkcionářů.

 • Financial Found a.s. – DODATEK k uzavřené uzavřená smlouvě na lokalitu Kozí Becirk – úprava nájem nesmí být účtován s DPH.

 • MO Přerov – písemná zpráva o výsledku bakteriologické úpravy sedimentu v revíru Bečva 2 C – mimořádný úbytek organického substrátu.

 • Katastrální úřad, pracoviště Bruntál – informace k zápisu do katastru VD Dvorce – oprava bude provedena ve spolupráci se s.p. Povodí Odry.

 • KÚ Olomouckého kraje – zahájení správního řízení o odnětí VRP na lokalitě Krčmaň, revír Morava Stará 1.

 • P. Pecuch – stížnost na postup MO Ostrava při výdeji povolenek – stanovisko zpracuje územní DK dne 22.1. 2020.

 

7. Diskuse, různé.

 

V rámci tohoto bodu byla opakovaně projednána záležitost projektu a rekonstrukce rybníka Pašůvka

v návaznosti na předloženou fakturu provedených prací FY. ZAMIN KAR s.r.o. Informace k záležitosti uvedené v minulém zápise stále platí, přes uvedené jednání s projektantem dne 17.12.2019 není ke dnešnímu dni pozitivní posun v přípravě PD. V souvislosti s předloženou fakturou bude dne 22.1.2020 jednání s dodavatelem prací za účasti DK ÚS.

 

Místopředseda p. Bednář v návaznosti  výsledky provedeného průzkumu pstruhových revírů, které na základě objednávky provedl ústav biologie obratlovců AVČR a předložil závěrečnou zprávu, uvedl, že je připraveno jednání k rozboru výsledků a přípravě dalšího postupu.

Dále podal informaci k administraci dotace na investiční akci v líhni MO, v souvislosti s poskytnutou finanční podporou.

 

Pan Němec informoval o výsledku zpracování kalendáře vodáckých akcí v r. 2020 s konstatováním, že se podařilo konečně počet akcí na Moravici omezit a především zajistit řádné projednání souvisejících mimořádných průtoků pro vodácké sjezdy na Moravici s orgány ochrany přírody formou výjimky z ochrany ZCHŽ.

 

Ekonom p. Drobek připomenul rozeslaný e-mail v souvislosti s požadavky na přípravu rozpočtu ÚS na rok 2020. Požádal o informace ke stanovení zásadních kapitol rozpočtu a nároků jednotlivých oblastí činnosti, především :

- valorizace mezd a odměn - pokud ano, tak o kolik %

- údržba, opravy, modernizace - Jahnova 14, RIŠS Roudno, RCHZ Pašůvka

- pořízení/obnova  - PC, NB, tiskárny, SW, mobily, ...

- pořízení vybavení budov - nábytek, elektrospotřebiče, ...

- obnova vozidel,

- mimořádné příspěvky sportovním odborům,

- dotace na významné pořádané akce na území ÚS,

- atd.

Potřebné informace budou postupně připraveny.

 

Pan Kocinec informoval o rozsáhlých možnostech dotací a grantů od různých institucí, které sice vyžadují často náročnou administrativu, ale umožňují finanční podporu činností složek ČRS jak v oblasti hospodářské, tak i sportovní a vzdělávací.

 

Pan Machala informoval o pravidelné schůzce se členy profesionální RS, která proběhla dnešního dne.

Uvedl, že v předstihu bude nutno zahájit přípravu na prodloužení nájemní smlouvy na revír Morava 19A – Náklo.

 

Pan Sklenář podal informaci a vysvětlení k problematice výdeje povolenek některým členům MO ČRS Ostrava v souvislosti se shora uvedenou stížností p. Pecucha.

 

Pan Čilipka se vyjádřil k přípravě  rozpočtu na r. 2020 a uvedl, že DK se zúčastní řešení problematiky rybníka Pašůvka.

 

Pan Odložilík hovořil o řešení mylných informací o revírech s povolenou výjimkou z doby lovu publikovaných prostřednictvím https://irybarstvi.cz a spolupráci s autorem na provedení opravy.

 

 

 

Po projednání všech bodů programu přijalo zasedání VÚS ČRS toto

 

u s n e s e n í :

 

 

I. Bere na vědomí :

 

 1. Kontrolu plnění usnesení.

 2. Předloženou korespondenci, materiály k jednání a diskusní příspěvky.

 3. Informace z jednání Rady ČRS Praha.

4. Zahájení SŘ ve věci odnětí VRP na revíru Morava Stará 1.

5. Projednání problematiky rybníka Pašůvka a přípravu jednání na 22.1.2020.

 

II. Schvaluje :

 

 1. Návrhy na vyznamenání předložené MO ČRS Hustopeče, Domašov, Hlučín, Karviná a Vrbno.

 2. Kalendářní plán práce ÚS na rok 2020 vč. termínu Aktivu předsedů MO ČRS 22.2.2020.

 3. Uhradit MO ČRS Přerov 50% vynaložených nákladů na použití systému Baktoma na revír Bečva 2 C, tj. částku 54 614,- Kč z rozpočtu na zásahy na revíru MP.

 4. Valorizaci mezd a odměn pro r. 2020 ve výši 3,5% s platností od 1.1. 2020.

 5. Zajistit pro kontrolní činnost RS na revíru Slezská Harta 1 A výkonný elektromotor.

 

III. Ukládá:

 

72. Jednateli ÚS ČRS – vyřídit projednanou korespondenci. T- ihned

73. Všem MO ČRS - nahlásit místo a termín konání členské schůze v r. 2020.

 

IV. Pověřuje:

 

P. Kocince zpracováním přehledu o dotačních možnostech pro složky ČRS.

 

V. Doporučuje všem MO ČRS:

 

1. projednat na členských schůzích MO stanovisko k návrhům na úpravu BPVRP pro revíry ve společném hospodaření, které byly předmětem jednání mimořádné územní konference v r. 2019, především:

- míra nástražní rybky 15 cm a zákaz lovu na části nástražní rybky,

- zvýšení nejmenší lovné míry štiky na 60 cm,

- zvýšení nejmenší lovné míry candáta na 50 cm,

 

2. Zvážit účast v hromadné pojistce odpovědnosti statutárních zástupců MO. V případě kladného stanoviska toto zaslat sekretariátu ÚS.

 

 

 

Příští zasedání VÚS ČRS se koná dne 19.2.2020 v 15:30 hod. (středa) v sekretariátu ÚS.

 

 

 

Zapsal : Ing. Přemysl Jaroň

Ověřil : Ing. Kocián, Mgr. Bednář