Zápisy ze zasedání výboru územního svazu ČRS Ostrava 

2020

 Č ESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s.

Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

709 00 OSTRAVA – Mariánské Hory, Jahnova 14

 

 

č.j. 314/2020

 

Všem MO ČRS

členům výboru ÚS ČRS

členům DK při ÚS ČRS

předsedům odborů a komisí VÚS ČRS

RADA ČRS Praha

 

 

Z Á P I S č.3/2020

 

 

ze zasedání výboru územního svazu ČRS, konaného dne 19.2.2020 v sekretariátě ÚS ČRS.

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluven :

 

Zasedání zahájil předseda p. Kocián, přivítal přítomné členy výboru ÚS a předsedu DK p. Čilipku.

 

 

 

 

 

1. Kontrola plnění usnesení.

 

Jednatel zopakoval celé znění usnesení dle zápisu č.1 ze dne 15.1.t.r. s konstatováním, že úkol č. 72 byl splněn, úkol č. 73 – místo a termíny konání členských schůzí MO splněn částečně.

V diskusi usnesení bylo připomenuto pojištění statutárních zástupců složek MO ČRS – bude projednáno na Aktivu předsedů. Zajištění elektromotoru pro profistráž na revíru Slezská Harta – usnesení bod II/5 – je nadále sledováno.

K zápisu z mimořádného zasedání ze dne 4.2. t.r. nebylo připomínek.

 

2. Informace o průběhu zpracování účetní uzávěrky ÚS ČRS za rok 2019.

 

Pan Drobek ekonom uvedl, že předběžný materiál rozeslal všem členům výboru. Vychází ze známých skutečností všech zaúčtovaných položek v porovnání s rozpočtem na rok 2019. Hlavní nákladové položky, jako je plnění zarybňovacího plánu, příjem za prodej povolenek a známek, povinné odvody finančních prostředků Radě ČRS a MRS za prodej povolenek jsou materiály v konečné verzi. Na předpokládaném kladném hospodářském výsledku se podílí zvýšený prodej povolenek územních, navýšená redistribuce z celosvazového rybolovu a zajištěné dotace z evropských a národních fondů. Končené znění uzávěrky bude předloženo k příštímu zasedání VÚS.

 

3. Příprava rozpočtu ÚS ČRS na r. 2020.

 

V návaznosti na předchozí bod zpracovává p. Drobek návrh rozpočtu. Materiál bude rovněž předložen na zasedání v březnu t.r.

 

 

4. Zprávy o činnosti odborů a komisí ÚS ČRS za rok 2019.

 

K tomuto bodu se uvádí, že v návaznosti na zrušené společné jednání předsedů odborů nelze tento bod projednat. Pro nové zasedání se stanovuje termín 12.3. t.r. Pozvánka všem předsedům odborů bude rozeslána 24.2.

 

5. Informace z Rady ČRS Praha.

 

Informaci podali pp. Kocián a Bednář. V únorovém zasedání projednali :

 • Postup zpracování návrhu na změnu Stanov ČRS – k materiálu bylo předloženo stanovisko právní komise Rady ČRS.

 • Výsledky redistribuce CS rybolovu za rok 2019 – na základě nově použitého systému výpočtu redistribuce byly finanční prostředky navýšeny pro všechny územní svazy.

 • Celosvazový informační systém – v návaznosti na možnost zajištění dotace na úhradu systému bylo přepracováno výběrové řízení na zpracování původní analýzy systému tak, aby v případě poskytnutí dotace byly i náklady na VŘ pokryty dotací.

 • Pojištění statutárních zástupců složek ČRS.

 • Vyznamenání dle návrhů z jednotlivých územních svazů.

 • Problematika pstruhové sekce při hospodářském odboru Rady ČRS.

 

6. Obsazení členských schůzí a konferencí MO ČRS zástupci VÚS a úDK.

 

Dle doručených termínů členských schůzí MO ČRS byla provedena delegace členů výboru na některé schůze a konference MO.

 

7. Korespondence.

 

Jednatel předložil k projednání :

 • MO Jablunkov – žádost o dotaci na nákup jiker ve výši 7 763,- Kč.

 • MO Lipník – žádost o příspěvek na úhradu oslavu 100. let vzniku MO ČRS.

 • Krajský úřad Olomouc – rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru Blatecký 1A a přidělení výkonu rybářského práva v tomto revíru MO ČRS Olomouc – v diskusi se uvádí, že je nutno posoudit, zda tento revír bude zahrnut do společného hospodaření, tak jak uvádí rozhodnutí KÚ.

 • Stížnost p. Pecucha – k celé záležitosti byly podány informace předsedou DK p. Čilipkou a předsedou MO Ostrava, p. Sklenářem. Informace z DK a MO Ostrava budou předány Radě ČRS, neboť stížnost byla zaslána i na Radu ČRS Praha.

 • Lesy ČR, oblastní správa toků FM – smlouva o pachtu na vodní nádrž Sedlinka (revír č. 471 124 Sedlinka 1A), roční cena nájmu 154 000 Kč.

 • MO ČRS Vítkov, Litovel, Krnov, Zábřeh, Přerov a Vsetín – návrhy na vyznamenání členů a funkcionářů.

 

8. Diskuse.

 

V rámci tohoto bodu byla obsáhle projednána záležitost rekonstrukce rybníka Pašůvka, především rozhodnutí provedené korespondenčním hlasováním členů výboru ÚS dne 9.2. t.r. o zpětvzetí návrhu na smír s firmou ZAMIN Kar s.r.o. Opava. Na základě ústního projednání s ing. Halašem bude objednáno zpracování dokumentace a návrh smlouvy na zpracování PD.

 

Ekonom p. Drobek hovořil o problematice daňového přiznání k nabytí nemovitosti Pašůvka, připomenul schválený sankční řád a hovořil k některým informacím na webových stránkách ÚS ČRS Ostrava.

 

Pan Kocinec informoval, že byla projednána možnost instalace jednoduchých dřevěných splávků z kulatiny na potocích ve správě Povodí Odry Ostrava. Dále v návaznosti na minulé zasedání podrobně informoval o

 

 

přípravě úklidu břehů Slezské Harty s tím, že záležitost bude projednána na Aktivu předsedů. Na akci se bude podílet Povodí Odry a zapojen je také Krajský úřad Ostrava.

 

Pan Němec připomenul problematiku kalkulace úhrady záchranných odlovů v tocích a aktualizaci této kalkulace – viz usnesení.

Dále hovořil k fakturaci prací na rybníku Pašůvka, které vzhledem k závažným nedostatkům je nutno hodnotit jako trestný čin podvodu, v této souvislosti připraví trestní oznámení.

 

Pan Machala informoval o průběhu přípravy aplikace pro členy rybářské stráže, kde vzhledem k vynuceným vícepracem dochází ke zvýšení dohodnuté ceny o 18 tis. Kč a posunu termínu zpracování. Současně připomenul rozpor mezi výstrojním řádem a smlouvami se členy profistráže a doporučil výstrojní řád v tomto smyslu upravit. Dále uvedl, že dosud nelze stanovit termín Aktivu vedoucích RS a termínu pro zkoušky nových členů RS.

 

Předseda p. Kocián informoval v návaznosti na zasedání ze dne 4.2. t.r. o jednání o ukončení pracovního poměru s jednatelem ÚS.

 

 

 

 

 

 

Po projednání všech bodů programu přijalo zasedání VÚS ČRS toto

 

u s n e s e n í :

 

I. Bere na vědomí :

 

 1. Kontrolu plnění usnesení.

 2. Předloženou korespondenci, materiály k jednání a diskusní příspěvky.

 3. Informace z jednání Rady ČRS Praha.

4. Projednání problematiky rybníka Pašůvka.

5. Přípravu Aktivu předsedů MO ČRS.

6. Podané informace k přípravě zpracování uzávěrky za r. 2019 a rozpočtu na r. 2020 ÚS ČRS.

7. Posun termínu dokončení aplikace pro RS v souvislosti s projednanou nutností víceprací.

8. Informaci p. Sklenáře a územní DK ke stížnosti p. Pecucha.

9. Informaci ke zpracování sumarizace úlovků za územní povolenky za r. 2019.

10. Pokračování v průzkumu populací pstruha obecného na vybraných revírech ÚBO AV ČR v rozsahu

300.000,- Kč a navýšení osazovacího plánu na těchto revírech o 120.000,- Kč z fondu zarybnění.

 

 

II. Schvaluje :

 

 1. Návrhy na vyznamenání předložené MO ČRS : Vítkov, Litovel, Krnov, Zábřeh, Přerov, Vsetín.

 2. Úhradu částky 7 763,- Kč pro MO Jablunkov na nákup jiker pro wibertboxy dle faktury dodavatele Martin Nieslaník.

 3. Svolat jednání předsedů odborů a komisí na den 12.3.2020 v 15:30 hod.

 4. Navýšení dohodnuté ceny připravované aplikace pro členy rybářské stráže o 18 tis. Kč z důvodu vzniklých víceprací.

 5. Dotaci pro MO ČRS Lipník ve výši 10 000,- Kč u příležitosti oslav 100. výročí založení spolku.

 6. Cenovou nabídku na vytvoření projektové dokumentace pro stavební povolení (ohlášení stavby) a provádění stavby „Rekonstrukce rybníka Pašůvka v k.ú. Horní Suchá“ – firma Ing. Luděk Halaš, cena díla 98 000,-Kč bez DPH.

 7. Upravit rozsah výstrojního řádu pro členy profesionální RS (dle uzavřených smluv).

 8. Na základě korespondenčního hlasování ze dne 9.2.2020 zpět vzetí návrhu na smír s FY. ZAMIN

Kar, s.r.o.

9. Zajistit výběrové řízení na obsazení místa jednatele územního svazu.

 

 

III. Ukládá:

 

74. Jednateli ÚS ČRS – vyřídit projednanou korespondenci. T- ihned

75. Všem MO ČRS - nahlásit místo a termín konání členské schůze v r. 2020.

76. L. Kocincovi - dopracovat metodiku pro účtování záchranných odlovů v MO dle projednání –

T – do 19.3.2020

77. J. Hlouškovi – zpracovat stanovisko k rozhodnutí KÚ Olomouc ve věci rozhodnutí o vyhlášení revíru

Blatecký mlýn T. 28.2.2020

 

 

 

 

Příští zasedání VÚS ČRS se koná dne 19.3.2020 ve 14:30 hod. v sekretariátu ÚS.

 

 

 

 

Zapsal : Ing. Přemysl Jaroň

Ověřil : Ing. Kocián, Mgr. Bednář

 

 

 

 

Příloha (elektronicky) : Sumář úlovků z územních povolenek za r. 2019

 

 

 

Č ESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s.

Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

709 00 OSTRAVA – Mariánské Hory, Jahnova 14

 

č.j. 92/2020

 

Všem MO ČRS

členům výboru ÚS ČRS

členům DK při ÚS ČRS

předsedům odborů a komisí VÚS ČRS

RADA ČRS Praha

 

 

Z Á P I S č.1/2020

 

 

ze zasedání výboru územního svazu ČRS, konaného dne 15.1.2020 v sekretariátě ÚS ČRS.

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluven : p. Bc. Hloušek

 

Zasedání zahájil předseda p. Kocián, přivítal přítomné členy výboru ÚS a předsedu DK p. Čilipku.

 

 

 

 

 

1. Kontrola plnění usnesení.

 

Jednatel zopakoval celé znění usnesení dle zápisu ze dne 22.12.2019 a uvedl, že úkoly č.68 a 69 jsou splněny, úkol č. 70 je trvalý, k úkolu č. 71 bude zpracován stručný rozpočet v únoru 2020. Ke kontrole plnění usnesení nebylo připomínek, pouze bod usnesení č. II/8 se doplňuje v tom smyslu, že úhrada poplatku platí i pro školení pořádané SRŠ Třeboň a smluvní potvrzení výkonu funkce je na dobu 4 let.

 

2. Plán práce na r. 2020.

 

Členové VÚS obdrželi v předstihu zpracovaný kompletní plán práce výboru na r. 2020.

Pro zaslanou omluvu 3 předsedů byl zrušen původní termín společného zasedání předsedů odborů. Byl upřesněn termín Aktivu předsedů a aktivu vedoucích mládeže MO ČRS. Tradiční Aktiv vedoucích rybářské stráže MO ČRS bude naplánován a svolán v závislosti na postupu přípravy a možnosti předvedení aplikace pro RS.

Termín společného zasedání předsedů odborů bude stanoven dle časových možností předsedů.

V souvislosti s průběhem a závěry mimořádné územní konference v r. 2019 připomenul jednatel nutnost řešit v dostatečném předstihu přípravu BPVR pro r. 2021, pokud mají být zahrnuty změny zamítnuté uvedenou konferencí.

 

 

 

3. Informace z jednání Rady ČRS.

 

O průběhu lednového zasedání informovali předseda a místopředseda. Rada ČRS mimo jiné projednala:

 • Centrální informační systém – čeká se na ověření možnosti dotace z OP Rybářství,

 • stížnost – státní trenér juniorů RT,

 • pojištění statutárních zástupců složek ČRS,

 • výsledky kontrol Dozorčí republikové rady,

 • návrhy na změnu Stanov ČRS a další postup zpracování.

 

K předloženému materiálu na pojištění odpovědnosti statutárních zástupců spolků (složek ČRS) se doplňuje informace v tom smyslu, že pokud k hromadné pojistce přistoupí min. 100 spolků, je možná cena pro jeden spolek ve výši 2 000 – 3 000 tis. Kč/rok. ( viz příloha ).

 

4. Informace o průběhu inventarizace majetku ÚS ČRS za rok 2019.

 

Ekonom p. Drobek o provedení  provedení inventarizace majetku v sekretariátu a budově ÚS ČRS, v RIaŠS a v jednotlivých odborech bude provedena v následujícím období v souladu s přijatými pravidly pro inventarizaci. K datu účetní uzávěrky bude příslušná administrativa k inventurám zpracována.

 

5. Připomínky a náměty MO ČRS předložené u hospodářské kontroly (HK) za r. 2019.

 

Jednatel zpracoval a všem členům výboru v předstihu zaslal soupis připomínek a požadavků tak, jak jsou zaznamenány v jednotlivých protokolech o HK.

Řešením reálných požadavků se budou zabývat jednotlivé územní odbory a příslušní funkcionáři a pracovníci sekretariátu.

 

6. Korespondence.

 

 • MO ČRS Domašov, Hustopeče, Karviná, Hlučín a Vrbno – návrhy na vyznamenání členů a funkcionářů.

 • Financial Found a.s. – DODATEK k uzavřené uzavřená smlouvě na lokalitu Kozí Becirk – úprava nájem nesmí být účtován s DPH.

 • MO Přerov – písemná zpráva o výsledku bakteriologické úpravy sedimentu v revíru Bečva 2 C – mimořádný úbytek organického substrátu.

 • Katastrální úřad, pracoviště Bruntál – informace k zápisu do katastru VD Dvorce – oprava bude provedena ve spolupráci se s.p. Povodí Odry.

 • KÚ Olomouckého kraje – zahájení správního řízení o odnětí VRP na lokalitě Krčmaň, revír Morava Stará 1.

 • P. Pecuch – stížnost na postup MO Ostrava při výdeji povolenek – stanovisko zpracuje územní DK dne 22.1. 2020.

 

7. Diskuse, různé.

 

V rámci tohoto bodu byla opakovaně projednána záležitost projektu a rekonstrukce rybníka Pašůvka

v návaznosti na předloženou fakturu provedených prací FY. ZAMIN KAR s.r.o. Informace k záležitosti uvedené v minulém zápise stále platí, přes uvedené jednání s projektantem dne 17.12.2019 není ke dnešnímu dni pozitivní posun v přípravě PD. V souvislosti s předloženou fakturou bude dne 22.1.2020 jednání s dodavatelem prací za účasti DK ÚS.

 

Místopředseda p. Bednář v návaznosti  výsledky provedeného průzkumu pstruhových revírů, které na základě objednávky provedl ústav biologie obratlovců AVČR a předložil závěrečnou zprávu, uvedl, že je připraveno jednání k rozboru výsledků a přípravě dalšího postupu.

Dále podal informaci k administraci dotace na investiční akci v líhni MO, v souvislosti s poskytnutou finanční podporou.

 

Pan Němec informoval o výsledku zpracování kalendáře vodáckých akcí v r. 2020 s konstatováním, že se podařilo konečně počet akcí na Moravici omezit a především zajistit řádné projednání souvisejících mimořádných průtoků pro vodácké sjezdy na Moravici s orgány ochrany přírody formou výjimky z ochrany ZCHŽ.

 

Ekonom p. Drobek připomenul rozeslaný e-mail v souvislosti s požadavky na přípravu rozpočtu ÚS na rok 2020. Požádal o informace ke stanovení zásadních kapitol rozpočtu a nároků jednotlivých oblastí činnosti, především :

- valorizace mezd a odměn - pokud ano, tak o kolik %

- údržba, opravy, modernizace - Jahnova 14, RIŠS Roudno, RCHZ Pašůvka

- pořízení/obnova  - PC, NB, tiskárny, SW, mobily, ...

- pořízení vybavení budov - nábytek, elektrospotřebiče, ...

- obnova vozidel,

- mimořádné příspěvky sportovním odborům,

- dotace na významné pořádané akce na území ÚS,

- atd.

Potřebné informace budou postupně připraveny.

 

Pan Kocinec informoval o rozsáhlých možnostech dotací a grantů od různých institucí, které sice vyžadují často náročnou administrativu, ale umožňují finanční podporu činností složek ČRS jak v oblasti hospodářské, tak i sportovní a vzdělávací.

 

Pan Machala informoval o pravidelné schůzce se členy profesionální RS, která proběhla dnešního dne.

Uvedl, že v předstihu bude nutno zahájit přípravu na prodloužení nájemní smlouvy na revír Morava 19A – Náklo.

 

Pan Sklenář podal informaci a vysvětlení k problematice výdeje povolenek některým členům MO ČRS Ostrava v souvislosti se shora uvedenou stížností p. Pecucha.

 

Pan Čilipka se vyjádřil k přípravě  rozpočtu na r. 2020 a uvedl, že DK se zúčastní řešení problematiky rybníka Pašůvka.

 

Pan Odložilík hovořil o řešení mylných informací o revírech s povolenou výjimkou z doby lovu publikovaných prostřednictvím https://irybarstvi.cz a spolupráci s autorem na provedení opravy.

 

 

 

Po projednání všech bodů programu přijalo zasedání VÚS ČRS toto

 

u s n e s e n í :

 

 

I. Bere na vědomí :

 

 1. Kontrolu plnění usnesení.

 2. Předloženou korespondenci, materiály k jednání a diskusní příspěvky.

 3. Informace z jednání Rady ČRS Praha.

4. Zahájení SŘ ve věci odnětí VRP na revíru Morava Stará 1.

5. Projednání problematiky rybníka Pašůvka a přípravu jednání na 22.1.2020.

 

II. Schvaluje :

 

 1. Návrhy na vyznamenání předložené MO ČRS Hustopeče, Domašov, Hlučín, Karviná a Vrbno.

 2. Kalendářní plán práce ÚS na rok 2020 vč. termínu Aktivu předsedů MO ČRS 22.2.2020.

 3. Uhradit MO ČRS Přerov 50% vynaložených nákladů na použití systému Baktoma na revír Bečva 2 C, tj. částku 54 614,- Kč z rozpočtu na zásahy na revíru MP.

 4. Valorizaci mezd a odměn pro r. 2020 ve výši 3,5% s platností od 1.1. 2020.

 5. Zajistit pro kontrolní činnost RS na revíru Slezská Harta 1 A výkonný elektromotor.

 

III. Ukládá:

 

72. Jednateli ÚS ČRS – vyřídit projednanou korespondenci. T- ihned

73. Všem MO ČRS - nahlásit místo a termín konání členské schůze v r. 2020.

 

IV. Pověřuje:

 

P. Kocince zpracováním přehledu o dotačních možnostech pro složky ČRS.

 

V. Doporučuje všem MO ČRS:

 

1. projednat na členských schůzích MO stanovisko k návrhům na úpravu BPVRP pro revíry ve společném hospodaření, které byly předmětem jednání mimořádné územní konference v r. 2019, především:

- míra nástražní rybky 15 cm a zákaz lovu na části nástražní rybky,

- zvýšení nejmenší lovné míry štiky na 60 cm,

- zvýšení nejmenší lovné míry candáta na 50 cm,

 

2. Zvážit účast v hromadné pojistce odpovědnosti statutárních zástupců MO. V případě kladného stanoviska toto zaslat sekretariátu ÚS.

 

 

 

Příští zasedání VÚS ČRS se koná dne 19.2.2020 v 15:30 hod. (středa) v sekretariátu ÚS.

 

 

 

Zapsal : Ing. Přemysl Jaroň

Ověřil : Ing. Kocián, Mgr. Bednář