Č ESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s.,

Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

709 00 OSTRAVA – Mariánské Hory, Jahnova 14

 

 

Všem MO ČRS

členům územního výboru ČRS

členům DK při VÚS ČRS Ostrava

předsedům odborů a komisí VÚS ČRS

RADA ČRS Praha

 

Z Á P I S č.3/2021

 

ze zasedání výboru územního svazu ČRS Ostrava konaného dne 18.3.2021 formou videokonference.

Přítomni: dle prezenční listiny

V úvodu si vzal slovo předseda ÚS ing. Kocián, přivítal přítomné.

Následně přednesl návrh dnešního zasedání a vyzval zúčastněné k doplnění programu.

Plánovaný program:

 

 1. Kontrola usnesení

 2. Informace o přípravě rozpočtu ÚS ČRS na r. 2021

 3. Informace z jednání Republikové rady ČRS

 4. Projednání bodů z jednání komise předsedy

 5. Sumarizace úlovků dle územních povolenek za r. 2020

 6. Informace z jednání hospodářského odboru ÚS ČRS Ostrava a příprava BPVRP pro rok 2022

 7. Pošta, různé a diskuze

 

 

O návrhu plánovaného programu zasedání nechal předseda hlasovat:

Poměrem hlasů 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, byl přijat návrh programu zasedání.

Během hlasování bylo na videokonferenci připojeno 11 členů VÚS.

Do usnesení – schválen návrh programu zasedání.

 

    1. Plnění usnesení z předchozích zasedání.

 

Bod 78 – trvalý (projednaná korespondence)

Bod 110, 129 trvá

Bod 130 - pozastaveno (Pašůvka – spor ZAMINKAR)

Bod 132 – trvá (elektromotor PRS)

Bod 138 – částečně splněn – (chybí vytvoření „zásobníku na www“) – urgence

Bod 140, 141,142,143,144,145 - splněno

 

    1. Informace o přípravě rozpočtu ÚS ČRS na r. 2021

 

Ekonom Ing. Drobek okomentoval zaslaný návrh rozpočtu. Po diskuzi byly zredukovány některé investiční akce v letošním roce. Po těchto úpravách je návrh rozpočtu ze stran příjmů a výdajů vyrovnaný.

O návrhu rozpočtu Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko na rok 2021 nechal předseda hlasovat:

Během hlasování bylo na videokonferenci připojeno 11 členů VÚS.

Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, návrh byl přijat.

 

    1. Informace z Republikové rady ČRS

 

Jednatel všem členům VÚS v předstihu zaslal k seznámení zápis z jednání Republikové Rady ČRS. Předseda ÚS p. Kocián zejména okomentoval rozpolcenost stanovisek jednotlivých územních svazů k návrhů na jednotnou brigádnickou povinnost a kárný senát. Z tohoto důvodu předseda ÚS navrhuje zpracovat materiál, který by vytýčil rozsah kompetencí, o čem by rozhodoval územní svaz a o čem by rozhodovala Rada ČRS. Tento materiál poté zaslat na Radu ČRS.

O návrhu nechal předseda hlasovat:

Během hlasování bylo na videokonferenci připojeno 11 členů VÚS.

Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, návrh byl přijat.

 

    1. Komise předsedy ÚS

 

 • Pro zlepšení informovanosti co největšího počtu členů MO v rámci územního svazu přišla komise s návrhem PR prezentace, kterou by zajišťovala TV Polar, popř. jiná média. Odhad nákladů na tuto PR prezentaci by činil cca. 50 tis. ročně. Po diskuzi bylo navrženo zajistit reportáže ve všech médiích s ohledem na racionální využití, max. počet reportáží.

O návrhu nechal předseda hlasovat:

Během hlasování bylo na videokonferenci připojeno 11 členů VÚS.

Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, návrh byl přijat.

 

 • Komise navrhuje zajistit funkční systém kontrol zarybňování zejména z vlastích zdrojů MO. Hospodář p. Hloušek uvedl, že hospodářský odbor vytipovává výlovy a provádí kontroly. Dle Statutu hospodaření je povinnost MO hlásit výlovy a zarybňování. Navrhuje, aby na základě tohoto hlášení rybářský technik zvažoval vyslání profi RS na výlov. Závěrem diskuze je pověření hospodáře ÚS zpracováním metodiky kontrol výlovů a výlovů se zapojením profi RS.

O návrhu nechal předseda hlasovat:

Během hlasování bylo na videokonferenci připojeno 11 členů VÚS.

Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, návrh byl přijat.

 

 • Předseda informoval, že na zpracování bonifikace revírů začal iniciativně pracovat rybářský technik p. Vávra společně s jednatelem. Machala upozornil na nutnost maximální diskrétnosti výstupů, aby poté případní prodejci na základě informací případně uměle nenavyšovali cenu. V této souvislosti bude upraven bod 144, jehož zpracování se nově pověřují rybářský technik a jednatel s termínem do 30.4.2021.

O návrhu nechal předseda hlasovat:

Během hlasování bylo na videokonferenci připojeno 11 členů VÚS.

Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, návrh byl přijat.

 

Komise projednala a navrhla možnost zvláštních odměny, které budou členům VÚS vypláceny za nestandardní konkrétní aktivity. Případné odměny za nestandardní výkony navrhuje a schvaluje komise předsedy pouze pro ostatní členy VÚS, tedy mimo členy komise předsedy.

Předseda okomentoval návrh s tím, že náš územní svaz je největší ÚS v rámci ČRS a zároveň má nejmíň zaměstnanců sekretariátu. Navrhuje možnost pracovního zapojení členů VÚS. Za konkrétní odvedenou práci udělit odměnu. V současné situaci to považuje za ekonomičtější, než přijmout dalšího zaměstnance.

O návrhu nechal předseda hlasovat:

Během hlasování bylo na videokonferenci připojeno 11 členů VÚS.

Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, návrh byl přijat.

 

 • Komise projednala proplacení náhrad v souvislosti s likvidací havárie na Bečvě jednotlivým MO Byla projednána otázka úhrady nákladů těm místním organizacím, které se aktivně podílely na likvidaci ekologické havárie. Komise navrhuje vyplatit všem dotčeným MO náhrady ve výši 75% vyčíslených nákladů ve formě dotace s následnou kontrolou využití této dotace.

O návrhu nechal předseda hlasovat:

Během hlasování bylo na videokonferenci připojeno 11 členů VÚS.

Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, návrh byl přijat.

 

 • Komise navrhuje zvážit formu poděkování dárcům na náš transparentní účet, nejen za akci Uměním za Bečvu Komise, ale všem dárcům. VÚS návrh projednal se závěrem, že forma poděkování se bude definovat po projednání s Ing. Pernickým z MO Hustopeče n/B. nebo by se využilo poděkování prostřednictvím všech dostupných médií. (televize, rozhlas, atd.)

O návrhu nechal předseda hlasovat:

Během hlasování bylo na videokonferenci připojeno 11 členů VÚS.

Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, návrh byl přijat.

 

 • Komise navrhuje realizovat nákup vodní plochy Lýsky disponibilními prostředky našeho ÚS, bez využití úvěru.

O návrhu nechal předseda hlasovat:

Během hlasování bylo na videokonferenci připojeno 11 členů VÚS.

Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, návrh byl přijat.

 

 • Komise navrhuje zřízení rezervačního systému pro rezervaci „místenek“ na revírech s velkým rybářským tlakem, na stávajících místenkových revírech a pro využití rezervace na fishpointech na Slezské Hartě. Po rozsáhlé diskuzi byl přijatý závěr nejdříve ověřit legislativní a zákonné oprávnění používání pojmu „místenka“. A až poté znovu rezervační systém projednat. Tímto ověřením pověřuje VÚS jednatele a p. Machalu.

O závěru nechal předseda hlasovat:

Během hlasování bylo na videokonferenci připojeno 11 členů VÚS.

Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, návrh byl přijat.

 

 

    1. Sumarizace úlovků dle územních povolenek za rok 2020

 

Jednatel informoval o sumarizaci územních povolenek za rok 2020. Dle sumarizovaných povolenek bylo na revírech ÚS uloveno na:

 • MP revírech cca. 327.316 kg ryb. Z toho mimo jiné 259.000 kg kapra, 10.300 kg candáta, 14.500 kg amura, 13.500 kg štiky.

 • P revírech 14.000 kg ryb z toho mimo jiné 4.000 kg pstruha obecného, 4.500 kg pstruha duhového, 57 kg sivena a 36 kg lipana.

Členové neodevzdali celkem 1763 ks povolenek (viz.příloha)

Celková sumarizace bude zpracována po obdržení údajů z celosvazových a celorepublikových povolenek.

 

    1. Informace z jednání hospodářského odboru a příprava BPVRP na rok 2022

 

Hospodář p. Hloušek informoval, že se HO z důvodu epidemiologické situace nesešel. Jednání formou videokonference by se byla schopna zúčastnit jen část členů HO, proto nebyla tato možnost jednání využita. K přípravě BPVRP na rok 2022 uvedl, že doposud neobdržel žádný podnět k úpravě.

 

    1. Pošta, různé a diskuze

 

Pošta

R. Trybuček podal v bodech zprávu s komentářem o došlé poště :

 

- MO Jablunkov – žádost o proplacení jikry v očních bodech.

O žádosti nechal jednatel hlasovat:

Během hlasování bylo na videokonferenci připojeno 11 členů VÚS.

Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, návrh byl přijat.

 

- žádost MO Javorník o zavedení místenkového rezervačního systému na revíru. Bude vyřešeno po získání stanoviska, viz. úkol 148.

 

- žádost MO Hlučín o zvýšení ceny jednodenní povolenky na revíru Opava 2C – chyť a pusť z částky 500,-Kč na částku 1.500,-Kč.

O žádosti nechal jednatel hlasovat:

Během hlasování bylo na videokonferenci připojeno 11 členů VÚS.

Hlasování o návrhu usnesení: 2 pro, 4 proti, 5 se zdrželo, žádost nebyla schválena.

 

 

Různé

 • žaloba ZAMINKAR s. r. o., - advokát JUDr. Navrátil zaslal v termínu na soud stanovisko ÚS k podané žalobě

 • finalizuje se smlouva s VAK Přerov – náš právní zástupce má připomínky, které řeší s protistranou

 • informace o možnosti odprodeje revíru MO Jablunkov (Olše 7A „Návsí“). Dle jednání by byla z kupní ceny odečtena předchozí dotace ÚS.

O souhlasném stanovisku s postupem v případu „Návsí“ nechal jednatel hlasovat:

Během hlasování bylo na videokonferenci připojeno 11 členů VÚS.

Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, návrh byl přijat.

 • Informace o možnosti koupě revíru Štíty. VÚS pověřuje jednatele jednání o odkupu revíru.

O pověření nechal jednatel hlasovat:

Během hlasování bylo na videokonferenci připojeno 11 členů VÚS.

Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, návrh byl přijat.

 

 

Diskuze

 

Širůček

- požádal předsedu ÚDK o zajištění rozesílání zápisů z jednání ÚDK všem členům VÚS

- Podal info k RZ Pašůvka. Legislativně je vše připraveno k rekonstrukci. Dle stanoviska JUDr. Navrátila však musíme počkat na rozhodnutí soudu ve věci podané žaloby.

 

 

Machala

 • Usnesení o PR prezentaci doplnit: zajištění co největší plošné pokrytí.

 • Požádal o informování MO ve vztahu ke zkouškám nových členů RS. V současné době na základě vládních nařízení nelze zkoušky provádět. Zkoušky proběhnou až uvolnění opatření, MO budou informovány.

 • Informoval o znepřístupnění části revíru Krásno. Majitel pozemku si jej oplotil a znemožnil na části revíru přístup k vodě.

 

Němec

Upozornil na chybu zjištěnou v zápise č. 2/2021 z jednání výboru ÚS. V něm je uvedeno, že předseda ing. Kocián oznámil členům VÚS, že na základě Jednacího řádu, §13, odst. 5 zřizuje odbor předsedy ÚS ve složení: Kocián, Trybuček a Drobek. Němec uvedl, že dle § 13 Jednacího řádu komise zřizuje výbor a proto navrhuje, aby předseda navrhl zřízení výbor a výbor o jeho návrhu na zřízení komise hlasoval.

O návrhu nechal předseda hlasovat:

Poměrem hlasů 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, byl přijat návrh programu zasedání.

Během hlasování bylo na videokonferenci připojeno 11 členů VÚS.

 

Kocinec

 • Navrhl řešit neodevzdání povolenky v řádném termínu

 • Požádal o kontakt na nově zřízenou profi RS p. Košárka

 • Informoval o problému v souvislosti s manipulačním řádem, který ukládá jejich MO povinnost při spouštění jezu zajistit 24 hodinový odlov ryb.

 

Hloušek

 • Pokud přijdou požadavky na úpravu BPVRP bude se jimi HO zabývat.

 

Drobek

 • Počátkem dubna budou na MO zaslána dotace pro funkcionáře (dříve „bezplatné povolenky“) dle schváleného klíče. Nebude rozlišováno jestli P nebo MP povolenka, bude poukázána částka 1620,-kč za jednu povolenku.

 • Inventarizace bude dokončena do konce března 2021

 

Trybuček

 • Seznámil s opatřeními, která byla učiněna v loňském a letošním roce k úsporám nákladu sekretariátu

(změna dodavatelů energií, zrušení periodik, úpravy interiéru na sekretariátu svépomocí)

 • K otázce zvýšených mezd a vysokého nákladu na úklid sekretariátu – bude zrušena DPČ na úklid a nahrazena externí službou. Mzdy byly navýšeny o 2%. Loňská inflace činila 3,2%.

 • Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnancům zavedeným od ledna 2021 je zvýhodněným daňovým nákladem pro zaměstnavatele.

 

 

u s n e s e n í :

 

 

 1. Bere na vědomí:

- Informace ke kontrole usnesení z minulých zasedání a došlou poštu

- Informace a zprávy podané k bodům dle plánu práce, včetně diskuzních příspěvků

 

 1. Schvaluje

- rozpočet územního svazu na rok 2021

- zpracování materiálu, který by vytýčil rozsah kompetencí ÚS a Rady

- poskytnutí dotace MO Jablunkov ve výši 4416,- Kč na nákup jiker pstruha obecného

- k prezentaci ÚS zajištění reportáží ve všech médiích s ohledem na racionální využití, max. počet reportáží a

s maximálním plošným dosahem.

- pověření hospodáře ÚS zpracováním metodiky kontrol výlovů a výlovů se zapojením profi RS

- zapojit členy VÚS do nadstandartních činností s možností odměn za vykonanou činností

- v souvislosti s ekologickou havárií na Bečvě vyplatit všem MO zúčastněným při likvidaci náhrady ve výši 75% vyčíslených nákladů ve formě dotace s následnou kontrolou využití této dotace.

- úpravu termínu úkolu pod bodem 144, jehož zpracování se prodlužuje do 30.4.2021.

- možnost zvláštní odměny, které mohou být členům VÚS vyplaceny za nadstandardní konkrétní aktivity

- projednat s Ing. Pernickým z MO Hustopeče n/B. formu poděkování dárcům na transparentní účet Bečva nebo využít poděkování prostřednictvím všech dostupných médií. (televize, rozhlas, atd.)

- realizovat nákup vodní plochy Lýsky disponibilními prostředky našeho ÚS, bez využití úvěru.

- mandát jednateli k jednání o odkupu vodní nádrže Štíty

- zřízení komise předsedy (viz. hlasování v průběhu zasedání)

 

 1. Neschvaluje

 • Žádost MO Hlučín na zvýšení ceny denní povolenky na revír Opava 2C (od r. 2022 realizovat návrhy MO ČRS)

 

 1. Ukládá:

147. Hospodáři zpracovat metodiku kontrol výlovů a výlovů se zapojením profi RS -do 20.4.2021

148. Jednateli projednat s Ing. Pernickým z MO Hustopeče n/B. formu poděkování dárcům na transparentní účet Bečva – neprodleně

149. Jednateli vstoupit v jednání k odkupu vodní nádrže Štíty – duben 2021

150. Předsedovi zpracování materiálu, který by vytýčil rozsah kompetencí ÚS a Rady – do 10.4.2021

151. Jednateli a p. Machalovi ověřit legislativní a zákonné oprávnění používání pojmu místenka – 20.4.2021

 

 

Termín příštího zasedání VÚS ČRS dle plánu 23.4.2021 v 16:00

 

 

Zapsal: Ing. Rostislav Trybuček, Pavel Němec

Ověřil : Ing. Kocián, Mgr. Bednář

 

 

 

 

Příloha

 

 

 

ČESKÝ  RYBÁŘSKÝ  SVAZ, z.s.,            

Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

709 00 OSTRAVA – Mariánské Hory, Jahnova 14

 

č.j. : 468/21                                                                                                                                  

 

Všem   MO ČRS

                členům územního výboru ČRS

                členům DK při VÚS ČRS Ostrava

                předsedům odborů a komisí VÚS ČRS                  

RADA ČRS Praha

                       

Z Á P I S   č.2/2021

 

ze zasedání výboru územního svazu ČRS Ostrava konaného dne 18.2.2021 formou videokonference.

Přítomni: dle prezenční listiny

V úvodu si vzal slovo předseda ÚS ing. Kocián, přivítal přítomné.

Následně přednesl návrh dnešního zasedání a vyzval zúčastněné k doplnění programu.

Plánovaný program: 

 

 1. Plnění usnesení z předchozích zasedání. 
 2. Informace o průběhu zpracování účetní uzávěrky
 3. Zprávy z činností odborů a komisí VÚS ČRS Ostrava za rok 2020 – covid režim
 4. Informace z jednání Republikové rady ČRS
 5. Informace o přípravě rozpočtu ÚS ČRS na rok 2021
 6. Obsazení členských schůzí a konferencí MO zástupci VÚS a ÚDK.  Vše dle epidem. situace
 7. Pošta, různé a diskuze

 

O návrhu Plánovaného programu zasedání nechal předsedal hlasovat:

Poměrem hlasů 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, byl přijat návrh programu zasedání. Během hlasování bylo na videokonferenci připojeno 10 členů VÚS.

Do usnesení – schválen návrh programu zasedání.

 

 1. Plnění usnesení z předchozích zasedání.     

 

Bod   78 – trvalý (projednaná korespondence)

Bod   110, 129 trvá

Bod   130 pozastaven (Pašůvka – spor ZAMINKAR)

Bod   132 – trvá (elektromotor PRS)

Bod   115, 122, 131, 137, 139 splněn,

Bod   138 – částečně splněn – (chybí vytvoření „zásobníku na www“) – urgence

 

 1. Informace o průběhu zpracování účetní uzávěrky

 

Ekonom Ing. Drobek podal zprávu o hospodaření v roce 2020. Výsledek dle účetní uzávěrky je kladný, v příjmech se odrazil zvýšený zájem o rybolov, pasivní členství pokleslo. Příjmy se tím pádem zvedly oproti plánovaným i o prodej povolenek a plateb za známky FRR. Byla přiznána dotace SZIF v hodnotě cca 2,8 mil. Kč, rovněž prostředky z redistribuce celosvazového rybolovu byly téměř 4mil. Kč. Dále rozpočty odborů a komisí nebyly stoprocentně čerpány, kvůli ztíženým pandemickým podmínkám. Prostředky poukázané z veřejné sbírky na transparentní účet „Bečva 2020“ dosáhly již přes 1mil. Kč. Účet bude veden samostatně „Fond Bečva“. Ekonom vyzval přítomné již pře zasedáním k přípravě a přednesení požadavků výdajové stránky pro sestavení rozpočtu 2021.

 1. Zprávy z činností odborů a komisí VÚS ČRS Ostrava za rok 2020

 

Jednotliví předsedové odborů zaslali plány práce a zamýšlené programy akcí, včetně rozpočtů. Do dnešního zasedání nedorazil rozpočet Odboru muška. Jak bylo konstatováno, plánované akce proběhly v omezeném režimu.

 

 1. Informace z jednání Republikové rady ČRS

 

Předseda Ing. Kocián podal spolu s místopředsedou informace z jednání RADY ČRS. Tématem č. 1. je neustále tvorba RIS, návrhy změny STANOV, Kárného řízení. VŘ na aplikaci RS pří RIS je soutěženo samostatně, zadávací podmínky - výši obratu, nesplňuje společnost TRIPON, která vytvořila naší aplikaci RS. Jedinou možností -   nabídka vítězi VŔ  formou subdodávky.

 

 1. Informace o přípravě rozpočtu ÚS ČRS na rok 2021

 

Ing. Drobek seznámil s dosazenými návrhy do jednotlivých kapitol rozpočtu pro rok 2021. Dále očekával předkládané návrhy, jak již bylo uvedeno v bodě 2. Schválené návrhy ze stran členů VÚS jsou následně uvedeny v závěru zasedání v Usnesení tohoto zasedání, v článku II. schvaluje.  

 

 1. Obsazení členských schůzí a konferencí MO zástupci VÚS a ÚDK.  

 

Vše dle aktuální epidemiologické situace.

 

 1. Pošta, různé a diskuze

 

Pošta

R. Trybuček podal v bodech zprávu s komentářem o došlé poště

-              žaloba ZAMINKAR s. r. o., materiály, znalec, komunikace s advokátem JUDr. Navrátil, posudek urgence

-              p. Prachařová – revír Poděbrady, návrh na zrušení revíru - odpovězeno

-              zadání dokumentace ing. Halaš – revír Bravantice, bude účtováno neplátcem DPH (NsV, MPŘ)

-              Petice Magistrátu města Havířova na M. Košárka – ve vztahu k VŘ, odpověď na MM Havířov

-              likvidátor – tok Mlýnka k prodeji – NE, není vhodná investice

-              MF Dnes – nabídka 1x ročně 1 strana regionálního 10.000Kč - zamítnuto

-              Odra 3A, „Bečkárna“ – zvýšený nájem + ostatní (RNDr. Urban – komentář z jednání)

-              K.Ú Zlín – žádost o dar – příslib 100tis. Kč (Bečva)

-              K.Ú. Olomouc – hejtman jednání – komentář – návrh osobní schůzky – Bečva 2020

-              Město Val. Mez. – příslib 100tis. Kč – dar (Bečva)

-              Stížnosti – p. Duras, p. Ramián – osobní a telefonické jednání – viz. odůvodnění ÚDK

-              žádost o příspěvek MO ČRS Nový Jičín –  výročí 90 let od založení

O návrhu žádosti o příspěvek MO Nový Jíčín k 90 -ti letému výročí MO nechal jednatel hlasovat:

Poměrem hlasů 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, byl přijata návrh žádosti se závěrem – 9000,-Kč poukázat MO ČRS Nový Jičín.

Během hlasování bylo na videokonferenci připojeno 11 členů VÚS.

 

Různé

R. Trybuček

-    Návrh ze strany MO Jablunkov na řešení opravy revírů v majetku MO ČRS  MO Jablunkov – osloveni na zvážení odprodeje revírů,  po odečtu investic z ÚS.

O návrhu nechal jednatel hlasovat:

Poměrem hlasů 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, byl přijat návrh programu zasedání.

Během hlasování bylo na videokonferenci připojeno 11 členů VÚS.

Do usnesení – schvaluje - zapracovat VÚS odsouhlasil vstoupit v jednání v případě dohody o odprodeji VN MO Jablunkov.

 

 • Jednání – možnosti sousedních pozemků v Roudně k pronájmu, (modulární systém ubytování – pilot. projekt – využití především pozemku v majetku ÚS – I. etapa)
 • Návrh - Razová -  záměr investice do modulárních, demontovatelných, přenosných ubytovacích kapacit (II.etapa – v souladu s výstupem dvoustranné schůzky se zástupci státního podniku Povodí Odry (VN Sl. Harta)
 • Započít práce na zřízení „rybářských zázemí“ na revíru Sl. Harta ve spolupráci s POD, s.p., LČR s. p., dalšími majiteli pozemků a komunikací.
 • Oslovení výrobce KOMA Vizovice, (obdoba Zlaté Hory – zatím neosloveni), start na pozemku Roudno – blízké zázemí energií

Roudno  – 3 moduly v Roudně (ohláška, stavební povolení)  

Razová –  I. etapa - sklad + zázemí (otázka staveb. povolení, obslužnost)

O návrhu  záměru a postupu v investicích na zřízení „rybářských zázemí“ nechal jednatel hlasovat:

Poměrem hlasů 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, byl přijat návrh činit kroky v jednáních s úřady, majiteli pozemků, POD, s. p., v souvislosti s Obecně platnou vyhláškou – revír Slezská Harta 1A a zamýšleným investicím.

Během hlasování bylo na videokonferenci připojeno 11 členů VÚS.

Do usnesení – schvaluje - zapracovat VÚS odsouhlasil postupy v jednáních s úřady, majiteli pozemků u VN Slezská Harta v souvislosti s Obecně platnou vyhláškou a k investicím.

 

 • Molo  Roudno - R. Matěj, nabídka pronájmu –  ekonom + jednatel návrh
 • Návrh dalších možností a postupů v jednáních o nákupu revírů

O návrhu nechal jednatel hlasovat:

Poměrem hlasů 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, byl přijat návrh pokračovat v započatých jednáních o odkupu strategických revírů.

Během hlasování bylo na videokonferenci připojeno 11 členů VÚS.

Do usnesení – schvaluje - zapracovat VÚS odsouhlasil postupy v jednáních o nákupu revírů.

 

 • Revír Krčmaň (p. Hlaváč – nepřevzetí pošty, vyřešeno)
 • Předložení návrhů vyznamenání – MO Frýdlant

O návrhu nechal jednatel hlasovat:

Poměrem hlasů 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, byl přijat návrh programu zasedání.

Během hlasování bylo na videokonferenci připojeno 11 členů VÚS.

Do usnesení – schvaluje – zapracovat souhlasné stanovisko s navrhovanými vyznamenáními.

 

Diskuze

Ing. Kocián

-  v návaznosti na zprávu z Republikové Rady seznámil se svým návrhem úpravy Stanov týkající se především sjednocení rovnoprávných vstupů členů – brigád, jako reakcí na SWOT analýzu zaslanou z Rady ČRS. Předložil 2  varianty návrhu, o kterých bylo následně hlasováno. Podstatou myšlenky je přenos diskutovaného systému na úroveň územní konference, následně pak ÚS. (Návrh úprav §8 Stanov).

O návrhu nechal jednatel hlasovat:

Poměrem hlasů 9 pro, 2 proti, 0 se zdrželo, byl přijat návrh na úpravu Stanov

Během hlasování bylo na videokonferenci připojeno 11 členů VÚS.

Do usnesení – schvaluje – zapracovat návrh dvou variant s preferencí varianty č.1.

 

P. Machala rovněž podal návrh, který by řešil již v úvodních kapitolách Stanov kompetence jednotlivých složek svazu. Výsledek by se velmi podobal návrhu předsedy (úprava §3 Stanov). O tomto návrhu nebylo hlasováno.

 

Ing. Kocián. S ohledem na chybějící operační systém iOS nechal zpracovat cenovou nabídku na dotvoření aplikace. Cena cca 75tis. Kč bez PDH. Toto téma vyvolalo silnou diskuzi.

O návrhu zapracovat iOS do stávající aplikace RS nechal jednatel hlasovat:

Poměrem hlasů 1 pro,10 proti, 0 se zdrželo, nebyl přijat návrh na rozšíření aplikace o iOS

Během hlasování bylo na videokonferenci připojeno 11 členů VÚS.

Návrh zapracovat iOS do stávající aplikace nebyl přijat. I nadále pracovat ve stávajícím OS.

 

Předseda dále přednesl návrh vztahu k nákupům revírů vytvořit bonifikaci revírů, jejich bonitu umět rozlišit podle návštěvnosti, dostupnosti a dalších faktorů. Jednatel a rybářský technik vytvoří seznam revírů pro interní potřebu.

O návrhu vytvoření Bonifikace revírů nechal jednatel hlasovat:             

Poměrem hlasů 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, byl přijat návrh bonifikace revírů pro interní potřebu.

Během hlasování bylo na videokonferenci připojeno 11 členů VÚS.

Do usnesení – schvaluje – zapracovat návrh Bonifikace revírů pro interní potřebu.

 

R. Trybuček – k rozpočtu

 • 1. Avizovaný návrh na obnovu dopravní techniky ÚS – viz. ekonom (1, 4mil.Kč)
 • 2. Dopočet prvotního zarybnění (FZ) v roce 2021 - 500tis. Kč
 • 3. Návrh na obnovu IT sekretariát – 50tis. Kč
 • 4. Návrh na vnitřní úpravy (podlahové krytiny) + nábytek 100-120 tis. Kč

O návrzích nechal jednatel hlasovat jednotlivě:             

Poměrem hlasů 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, byl přijat návrh 1.

Poměrem hlasů 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, byl přijat návrh 2

Poměrem hlasů 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, byl přijat návrh 3

Poměrem hlasů 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, byl přijat návrh 4

Během hlasování bylo na videokonferenci připojeno 11 členů VÚS

Do usnesení – schvaluje – zapracovat návrh 1. – 4. výše uvedených položek do rozpočtu

 

P. Machala – informoval o výsledku výběru nových členů prof. ryb. stráže jmenovanou komisí. Bylo vybráno 5 adeptů, kteří budou vyzváni k uzavření smluvního vztahu s ÚS ČRS. Odpovězeno všem účastníkům VŔ. Do rozpočtu podal návrh na odměny PRS.

 

Ing. Drobek - inventarizace proběhne na RIaŠS Roudno v březnu.

 

P. Machala - informoval dále o návrhu na Kárná řízení. Vycházel i z návrhů, které  zpracoval JUDr. Sobota z ÚDK.  Došlo k diskuzi zejména ve stanovení rozpětí trestů

O návrhu na úpravu znění a výši postihů v Kárném řízení nechal jednatel hlasovat:             

Poměrem hlasů 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, byl přijat návrh na úpravu Kárných řízení

Během hlasování bylo na videokonferenci připojeno 11 členů VÚS

Do usnesení – schvaluje - odhlasovaný výstup znění návrhu Kárných řízení bude doručen na R.Radu

 

Ing. Drobek – shromažďoval v průběhu jednání návrhy na realizace invest. záměrů a návrhy nákladových položek rozpočtu 2021.

 

Pan Čilipka – vyjadřoval se zejména k otázce sazebníku věcně a konkrétně, dále k nákupu nového vozidla, investicím na VN Slezská Harta vesměs negativně. K návrhu předsedy na úpravu Stanov oponoval právní subjektivitou místních organizací.  

                          

Bc. Hloušek – dal návrh na úpravu ceníku násad pro rok 2021. Ryb. technik předložil zapracované ceny do zarybňovacího plánu s finančním vyčíslením.

O návrhu ceníku násad pro rok 2021 nechal jednatel hlasovat:             

Poměrem hlasů 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, byl přijat návrh na úpravu Ceníku násad pro rok 2021

Během hlasování bylo na videokonferenci připojeno 11 členů VÚS.

Do usnesení – schvaluje - odhlasovaný výstup – Ceník násad pro rok 2021 bude zapracován do rozpočtu 2021

 

Dále informoval o návrhu videokonferenčního jednání H.O. Zvažujeme možnosti připojení on-line členů H.O.

Byli jsme osloveni společností Bushman, možné slevy, možnost prodeje reklamy do popisu revírů.

 

R. Bednář – informoval o zamýšlené spolupráci s AV ÚBO Brno pro rok 2021.

 

Bc. Němec – vznesl dotaz ke stavu pojištění statutárních orgánů svazu zajišťované Republiková Rada. Předseda i jednatel urgovali na R.R.

 

Bc. Kocinec – podal informaci o stížnosti na nevyřízené žádosti na odstřel kormorána na úřadech. Vyřešil s ing. Gebauerem na kterého stížnost směřovala.

Podal zprávu o projektu plovoucích ostrovů s návrhem aplikace na našich revírech.

 

Bc. Širůček - spor  Zaminkar- limituje nás, můžeme očekávat nezávislého znalce vyžádaného soudem.

 

R. Trybuček

- Návrhy do pracovních skupin RIS (tabulka na jednotlivé funkcionality) - termín 24.2.2021 - jednatel

- Porada jednatelů – viz. shodná témata se zasedáním RADY.

- Návrh na rozpočet ČV + Plán práce předložen

 

                                                                                    u s n e s e n í :

 

 

 1. Bere na vědomí:

 

-  Informace ke kontrole usnesení z minulých zasedání a došlou poštu

-  Informace a zprávy podané k bodům dle plánu práce, včetně diskuzních příspěvků

 

 1. Schvaluje

 

-  návrh programu zasedání

-  poukázat 9000,-Kč MO ČRS Nový Jičín k 90letému výročí organizace

-  započít jednání v případě dohody o odprodeji VN MO Jablunkov

- postupy v jednáních s úřady, majiteli pozemků u VN Slezská Harta v souvislosti s Obecně platnou vyhláškou a požadavky Povodí, s. p. a zamýšlené investici „rybářského zázemí“ na revíru Sl. Harta 1A

-  postupy v jednáních o nákupu revírů

-  vyznamenání předložená MO ČRS Frýdlant nad Ostravicí

-  návrh dvou variant s preferencí varianty č.1. na úpravu Stanov

-  zapracovat návrh bonifikace revírů pro interní potřebu

-  návrh 1. na obnovu dopravní techniky ÚS

-  návrh 2. na prvotní zarybnění z FZ (fond zarybnění) v roce 2021

-  návrh 3. na obnovu IT ÚS

-  návrh 4. na vnitřní úpravy sekretariátu

-  odhlasovaný výstup – Kárná řízení – návrh

-  návrh na úpravu Ceníku násad pro rok 2021

         

 

 

 1. Ukládá:

 

140. Jednateli – zajistit termín schůzky s MO Jablunkov (předseda, ekonom, jednatel) – ihned

141. Jednateli – postupovat v investiční akci „rybářská zázemí“ - průběžně

141. Jednateli – zaslat výstupy – návrh na úpravu Stanov na Republikovou radu - ihned

142. P. Machalovi – zaslat odsouhlasenou úpravu „Kárný senát“ na Republikovou radu – do 3.3.2021

143. Ekonomovi - Ing. Drobkovi – zapracovat výstupy návrhů do rozpočtu 2021  

144. Jednateli, rybářskému technikovi, hospodáři zpracovat bonifikaci revírů – do 31.3.2021

145. Jednateli – zjistit stav – pojištění statutárních orgánů – do 18.3.2021

146. Jednateli zajistit převod 9000,- Kč na účet MO ČRS Nový Jičín – do 15.3.2021  

 

Termín příštího zasedání VÚS ČRS  dle plánu 18.3.2021 v 16:00

 

Zapsal: Ing. Rostislav Trybuček

Ověřil : Ing. Kocián, Mgr. Bednář