Č ESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s.

Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

709 00 OSTRAVA – Mariánské Hory, Jahnova 14

Tel.: 596 620 583, email : sekretariat@rybsvaz-ms.cz,

č. účtu u KB, a.s. : 27-7448760237/0100, IČO : 434167

 

č.j. 2325/19

 

Všem MO ČRS

členům výboru ÚS ČRS

členům DK při ÚS ČRS

předsedům odborů a komisí VÚS ČRS

RADA ČRS Praha

 

 

Z Á P I S č.10/2019

 

 

 

 ze zasedání výboru územního svazu ČRS, konaného dne 12.12.2019 v sekretariátě ÚS ČRS.

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluven : p. Němec

 

Zasedání zahájil předseda p. Kocián, přivítal přítomné členy výboru ÚS a předsedu DK p. Čilipku.

 

 

 

1. Kontrola plnění usnesení.

 

Jednatel zopakoval celé znění usnesení dle zápisu ze dne 13.11.2019 a uvedl, že úkoly č.64, 65 a 67 jsou splněny, k úkolu č. 66, který platí trvale, se ekonom vyjádří v „různém“. Ke kontrole plnění usnesení nebylo připomínek.

 

2. Informace o průběhu hospodářských kontrol MO ČRS za rok 2019.

 

K tomuto bodu se vyslovili členové výboru, kteří se v jednotlivých dnech kontrol zúčastnili. K průběhu kontrol některých MO ČRS (Choryně, Nový Jičín, Velká Bystřice, Frenštát, Brodek, Frýdlant…) byly podány podrobné informace. Celkově lze hodnotit průběh kontrol jako uspokojivý, hospodářské i organizační záležitosti a finanční vztahy mezi MO a ÚS byly projednány. Hodnocen byl také nový systém pro plánování produkce rybochovných zařízení.

 

3. Hodnocení činnosti sekretariátu VÚS ČRS za rok 2019.

 

Předseda p. Kocián vyzval jednatele, aby zhodnotil činnost sekretariátu. Ten uvedl, že všichni pracovníci v souladu s požadovanými úkoly a náplní práce pracují zodpovědně, plní trvalé i aktuální úkoly a spolupracují se všemi funkcionáři a předsedy odborů.

 

4. Informace z jednání Rady ČRS.

 

O průběhu prosincového zasedání informovali předseda a místopředseda. Rada ČRS projednala :

 • Centrální informační systém – výběrové řízení na dodavatele zadávací analýzy, možnost dotace z OP Rybářství,

 • rozpočet Rady ČRS na rok 2020,

 • rozpočet ČRS služby na rok 2020,

 • jmenování reprezentantů ve všech sportovních disciplínách,

 • rozpočet sportovních odborů na rok 2020.

 

5. Příprava plánu práce na rok 2020.

 

Jednatel předložil k projednání kalendářní plán zasedání výboru na rok 2020, který je v obdobném rozsahu jako v letech předcházejících. Zasedání jsou plánována na třetí čtvrtek v měsíci s dvěma výjimkami, v únoru a listopadu r. 2020, kdy je zasedání přesunuto na středu. V rámci tohoto bodu byly prodiskutovány možnosti termínů pro aktiv předsedů, aktiv vedoucích rybářské stráže, územní konferenci a aktiv vedoucích mládeže v MO ČRS.

 

6. Příprava inventarizace majetku ÚS ČRS za rok 2019.

 

Ekonom p. Drobek předložil návrh termínů systému k provedení inventarizace majetku v sekretariátu, v RIaŠS a v jednotlivých odborech. Materiál předpokládá uskutečnit veškeré inventury v průběhu ledna 2020 tak, aby k datu účetní uzávěrky za rok 2019 byla záležitost uzavřena.

 

7. Hodnocení provozu RIaŠS Roudno.

 

Tímto bodem se zabývalo také předchozí zasedání s konstatováním, že tržby za ubytovací služby výrazně překračují stanovený rozpočet. Jednatel informoval o současném stavu střediska s konstatováním, že pro příští sezonu není potřeba dalších investic. Proveden bude pouze celkový úklid a částečné vymalování střediska, které zajistí Roman Složil a Marie Mlynarčíková. Prodiskutována byla nutnost opravy chodníku (reklamace u dodavatele).

 

8. Informace z jednání hospodářského odboru.

 

Rybářský hospodář p. Hloušek informoval o průběhu posledního zasedání odboru, které mimo jiné projednalo několik aktuálních požadavků z hospodářských kontrol MO ČRS. Současně informoval o celkovém zarybnění rybářských revírů MP i P územního svazu, s tím, že část nákladů na zarybnění bude proúčtována do zajištěných dotací v roce 2019 a do fondu zarybnění.

 

9. Korespondence.

 

 • MO ČRS Olomouc, Brodek, Jablunkov – návrhy na vyznamenání členů a funkcionářů.

 • Financial Found a.s. – uzavřená smlouva na lokalitu Kozí Becirk.

 • Odbor LRU plavaná, odbor RT – rozpočet a plán práce na rok 2020.

 

10. Diskuse, různé.

 

V rámci tohoto bodu byla podrobně projednána záležitost projektu a rekonstrukce rybníka Pašůvka. Kromě informace, že bez jakékoliv objednávky popř. uzavření smlouvy, vč. následného předání staveniště zahájila firma ZAMIN KAR s.r.o. práce na rekonstrukci a odbahnění nádrže, byl podrobně projednán zpracovaný projekt.

Bylo konstatováno, že předložený projekt je zcela nedostatečný, neboť obsahuje mnoho závažných nedostatků a chyb, a navíc nebyl řádně projednán s příslušnými orgány státní správy. Z těchto důvodů výbor pověřuje tříčlennou komisi ve složení Jiří Širuček, Petr Machala a Václav Sklenář, která se bude zabývat rozpracováním předloženého námětu projektu do podoby záměru projektu, vč. následné projednání výborem územního svazu.

V diskusi v této záležitosti byla přijata opatření, především nutnost okamžitého zastavení všech prací a zajištění jednání s projektantem.

 

Místopředseda p. Bednář hovořil k výsledku provedeného průzkumu pstruhových revírů, které na základě objednávky provedl ústav biologie obratlovců AVČR a předložil závěrečnou zprávu. Stručně zhodnotil závěr zprávy s tím, že ji zasílá všem členům výboru k podrobnému seznámení.

Dále hovořil k problematice účasti zástupců ČRS na odborných akcích – viz usnesení.

 

Ekonom p. Drobek v souvislosti s plněním usnesení z minulého zasedání uvedl, že doporučuje navýšit rozpočet odboru RT o částku 8.000,- Kč. Za aktivní přístup k problematice činnosti na úseku činnosti práce s mládeží navrhl panu Bartošovi mimořádnou odměnu za celoroční práci a zajištění mimořádné výše dotace z MŠMT ČR.

 

Pan Kocinec informoval o zasedání Republikového odboru ČVaŽP, kde byla projednána problematika rybožravých predátorů, nárůstu počtu havárií spojených s úhynem ryb z odlehčovacích kanalizací po přívalových deštích. V návaznosti na hospodářské kontroly navrhl hradit osobám, které absolvují školení hospodářů pořádané SRŠ Vodňany poplatek do výše 2000,- Kč. K tomuto se uvádí, že podmínkou úhrady bude smluvní závazek absolventů školení užívat získané vědomosti výhradně ve prospěch ČRS pro smluvně dohodnuté období.

Dále p. Kocinec připomenul možnost náhrady škod, způsobených vydrou říční na rybochovných zařízeních.

Na závěr Libor Kocinec podal informaci k vzniklé problematice s firmou ZAMIN KAR s.r.o. , která má neuhrazené závazky ve výši cca 300.000 Kč za dodávku stavidla v souvislosti s rekonstrukcí revíru 473 066 nádrž na Černém potoce v Jablunkově.

 

Pan Machala informoval o postupu zajištění aplikace pro rybářskou stráž. V souvislosti s ověřením této aplikace bude navržen termín pro aktiv vedoucích rybářské stráže.

 

Pan Sklenář hovořil k možnostem dotace z Krajského úřadu v tom smyslu, zda bude v r. 2020 možnost zajistit dotační příspěvek na nákup plůdku pstruha obecného.

 

Pan Čilipka informoval o průběhu posledního zasedání dozorčí komise a uvedl, že závěrečné hodnocení činnosti komise provede na zasedání DK dne 17.12. t.r.

 

 

Po projednání všech bodů programu přijalo zasedání VÚS ČRS toto

 

u s n e s e n í :

 

 

I. Bere na vědomí :

 

 1. Kontrolu plnění usnesení.

 2. Předloženou korespondenci, materiály k jednání a diskusní příspěvky.

 3. Informace z jednání Rady ČRS Praha.

4. Informaci o plnění zarybňovacích plánů v revírech ve společném hospodaření a zprávu o

jednání hospodářského odboru.

5. Projednání problematiky rybníka Pašůvka.

6. Závěrečnou zprávu o průzkumu pstruhových rybářských revírů ÚBiO AV ČR.

 

II. Schvaluje :

 

 1. Návrhy na vyznamenání předložené MO ČRS Brodek, Olomouc (jeden návrh zamítnut) a Jablunkov.

 2. Text SDĚLENÍ pro všechny MO k výdeji povolenek (příloha zápisu).

 3. Kalendářní plán práce ÚS na rok 2020.

 4. Plán a pokyny k inventarizaci majetku za r. 2019.

 5. Mimořádnou odměnu předsedovi odboru PM za celoroční aktivní vedení odboru a zajištění dotací.

 6. Zastavit s okamžitou platností práce na rekonstrukci rybníka Pašůvka.

 7. Mimořádné navýšení rozpočtu odboru RT o částku 8.000,- Kč v souvislosti s rozšířením počtu závodů.

 8. Úhradu poplatku za úspěšnou účast na školení hospodářů (SRŠ Vodňany) do výše 2.000,- Kč

za podmínky smluvního potvrzení doby výkonu funkce.

9. Mimořádnou odměnu Ing. Gebauerovi.

10. Tříčlennou pracovní komisi ve složení p. Širůček, p. Machala a p. Sklenář, která je pověřena jednáním s projektantem RZ Pašůvka za účelem odstranění nedostatků v předloženém projektu

11. Na návrh ekonomické komise s platností od 1.1.2019 evidenci majetku následovně :

pořizovací cena 1 – 5.000 Kč / ks bez evidence, odpis v roce pořízení

– „– 5.001 – 20.000 Kč / ks evidence, odpis „1x“

– „– 20.001 – 40.000 Kč / ks evidence, odpis „2x“

– „– 40.001 a více Kč / ks evidence, odpis dle zákona.

Majetek pořízený do 31.12.2018 se eviduje podle původních pravidel.

 

III. Ukládá:

 

68. Jednateli ÚS ČRS – vyřídit projednanou korespondenci. T- ihned

69. Jednateli ÚS ČRS – zajistit písemnou výzvou zastavení prací na rybníku Pašůvka a svolat jednání k uvedené problematice. T- ihned

70. Jednateli ÚS ČRS – průběžně předávat informace o odborných ichtyologických akcích všem MO ČRS.

T – trvale

71. Jednateli ÚS ČRS – zajistit opravu chodníku u RIaŠS Roudno (reklamace u dodavatele?)

 

Příští zasedání VÚS ČRS se koná dne 23.1. 2020 v 15:30 hod v sekretariátu ÚS.

 

 

Zapsal : Ing. Přemysl Jaroň

Ověřil : Ing. Kocián, Mgr. Bednář

 

 

 

Přílohy (elektronicky) : SDĚLENÍ pro výdej povolenek v r. 2020

Výkaz o činnosti MO ČRS za rok 2019.

 

 

 

 

 

 

 

Z Á P I S č.9/2019

 

 

 

ze zasedání výboru územního svazu ČRS, konaného dne 13.11.2019 v sekretariátě ÚS ČRS.

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluven : p. Hloušek

 

Zasedání zahájil předseda p. Kocián, přivítal přítomné členy výboru ÚS a předsedu DK p. Čilipku.

 

 

 

1. Kontrola plnění usnesení.

 

Jednatel zopakoval celé znění usnesení dle zápisu ze dne 17.10. č.8/2019 a uvedl, že úkoly č. 61 a 62 byly splněny ve stanoveném termínu. Úkol č. 63 bude projednán na dnešním zasedání, úkoly č. 47 a 54 z minulých zasedání trvají.

K plnění usnesení se vyjádřil p. Čilipka v tom smyslu, aby bylo doplněno usnesení v bodě II/12 tak, že ekonom příspěvek pro sportovní odbory dodatečně projedná v zasedání výboru ÚS.

V rámci kontroly byla projednána problematika RZ Pašůvka – zaslaný položkový rozpočet nelze akceptovat, nutno jej porovnat s prováděcí dokumentací a potřebnou administrací pro ohlášení rekonstrukce.

 

2. Průběžné plnění zarybňovacích plánů (ZP) v r. 2019.

 

Za nepřítomného hospodáře ÚS podal informaci jednatel. Uvedl, že ZP na pstruhových revírech je dle rozpočtu splněn, v současnosti se dorybňují některé revíry, část nákladů bude proúčtována z dotace na podporu mimoprodukčních vlastností rybářských revírů. MP revíry : k dnešnímu dni zaúčtováno cca 15 mil. Kč. Výsledky výlovů MO ČRS a distribuce násad od mimosvazových dodavatelů se v těchto dnech dokončuje. Je předpoklad úspěšného splnění všech zarybňovacích plánů s výjimkou dodávek parmy a jako v posledních letech pstruha obecného. Rovněž z nákladů na MP revíry bude část převedena do shora uvedené dotace.

 

3. Konečná příprava hospodářských kontrol (HK) MO ČRS za r. 2019.

 

K bodu se uvádí, že veškeré materiály potřebné k HK jsou naskladněny (povolenky ÚS, povolenky CS a CR, povolenky MRS, členské známky a známky FRR), propagační materiály, kalendáře atd. Pozvánka k HK byla odeslána včetně běžných a nových příloh. Je zpracován limit bezplatných povolenek pro MO a v tomto týdnu odešel na MO ČRS limit nákladů na revíry v r. 2019. V souvislosti se změnou Stanov v MRS bude doplněn protokol o HK dle dnešního projednání.

V souvislosti s přípravou sumarizace úlovků v r. 2019 informoval p. Machala o problematice software ing. Jílka a aktualizace, kterou v těchto dnech autor rozeslal. Pro MO ČRS bude zajištěna podrobná instrukce ke zprovoznění aktualizovaného software Ryby 17.

 

4. Informace z jednání Rady ČRS Praha.

 

Předseda a místopředseda ÚS informovali o listopadovém zasedání Rady, která projednala :

 • Návrh Směrnice GDPR pro sekretariát Rady, použitelný s dílčími obměnami pro sekretariáty územních svazů.

 • Informace o změnách Stanov Moravského rybářského svazu – svazový Sněm rozhodl o zrušení brigádnické povinnosti v MRS. Podrobně informoval o této věci ing. Habán, jednatel MRS. Současně uvedl, že MRS má zájem participovat na přípravě a využití centrálního informačního systému, na jehož přípravě ČRS pracuje.

 • Souhrnná informace o činnosti a výsledcích sportovních odborů Rady ČRS.

 • Informace o absolvovaných jednáních statutárních zástupců a pracovníků Rady ČRS.

 

5. Sankční řád.

 

V návaznosti na minulé zasedání výboru předložil ekonom upravený návrh Sankčního řádu pro postihování opakovaného neplnění stanovených úkolů a povinností v MO ČRS. Cílem tohoto materiálu je především zajistit finanční kázeň stanovenou Statutem společného hospodaření, včasnou a správnou evidenci plnění zarybňovacích plánů a plnění rozhodnutí územní konference a výboru ÚS. Materiál se rozesílá všem MO ČRS přílohou tohoto zápisu.

 

6. Korespondence.

 

V rámci tohoto bodu bylo projednáno :

 • Pan Masný, přeposlaný dotaz k BPVRP od Rady ČRS Praha – odpověď vypracuje p. Machala.

 • Lesy ČR – návrh Pachtovní smlouvy na VD Čerťák po provedené rekonstrukci.

 • Korespondence s p. Brhelem ve věci nabídky na odprodej pozemků v k.ú. Lačnov – pobřežní pozemky a zatopené pozemky revíru Lačnovský potok 1A.

 • Návrhy na vyznamenání z MO ČRS Třinec, Orlová, Hranice.

 • Fakturace zhotovení Dodatku k soupisu revírů pro rok 2020, všechny druhy územních povolenek a známky pro administraci příspěvku do FRR. V souvislosti s nárůstem počtu stránek v Dodatku doporučil p. Drobek řešit věc elektronickou formou, neboť každý rybář má dnes přístup k internetu doma a vesměs i v terénu.

 

7. Diskuse, různé.

 

Předseda p. Kocián informoval o rozeslání a dosavadním výsledku ankety k činnosti výboru ÚS od volební konference v r. 2018. V této souvislosti připomenul p. Čilipka nutnost vyhodnocení HLAVNÍCH SMĚRŮ ČINNOSTI uvedených v rámci voleb do územního výboru v r. 2018.

 

Pan Čilipka, předseda DK, informoval o posledním zasedání komise. Připomenul nutnost dokončení inventarizace majetku ÚS za rok 2018 a vyúčtování nákladů na byt v budově sekretariátu. Dále uvedl, že DK v r. 2019 řešila řadu stížností a odvolání, které vesměs administroval člen komise JUDr. Sobota. V této souvislosti navrhuje mimořádnou odměnu.

 

Ekonom p. Drobek hovořil k návrhu na změnu mandátů pro územní konferenci. Materiál který předložil na minulém zasedání, doporučuje projednat s jednotlivými MO ČRS v rámci hospodářských kontrol za r. 2019 a následně buďto ponechat stávající systém, nebo přijmout jednu ze dvou navržených variant.

 

Pan Machala informoval o situaci na revíru Morava 19A Náklo – bylo provedeno převzetí pobřežních pozemků v souladu s nájemní smlouvou. Podrobně se vyjádřil k problematice shora uvedených pozemků v k.ú. Lačnov.

 

Pan Němec informoval o zahájení napouštění VD Sedlinka – k tomu se uvádí, že nájemní smlouva na tento revír bude obnovena s platnosti od 1.3.2020. Dále informoval o postupu dohodnutých průzkumů ve spolupráci s Akademií věd ČR dr. Jurajdou.

Pan Sklenář připomenul vyřešení rozsáhlého úhynu ryb na revíru Ostravice 1 v srpnu t.r.

 

Pan Kocinec ocenil postup jednatele a pana Širůčka v souvislosti s úspěšným výběrovým řízením na nádrž Dvorce. Doporučil pro rok 2020 zajistit za účasti členů ČRS hromadný úklid břehů Slezské Harty, kde dle jeho zjištění je v současné době „nepořádek“. V souvislosti s mimořádným počtem záchranných odlovů při pracech v tocích doporučil přepracovat stávající ceník pro fakturaci těchto odlovů a zajistit pro tyto účely plošnou výjimku pro provádění těchto odlovů. V návaznosti na iniciativu k řešení populace pstruha obecného budou v r. 2020 zkušebně v přítocích Olše použity nerezové boxy k inkubaci jiker v toku.

 

 

Po projednání všech bodů programu přijalo zasedání VÚS ČRS toto

 

u s n e s e n í :

 

 

I. Bere na vědomí :

 

 1. Kontrolu plnění usnesení.

 2. Předloženou korespondenci, materiály k jednání a diskusní příspěvky.

 3. Informace z jednání Rady ČRS Praha.

4. Průběžnou informaci o plnění zarybňovacích plánů v revírech ve společném hospodaření.

5. Jednání a korespondenci p. Kociána s předsedou MO ČRS Frýdlant n.O.

6. Návrh na přípravu a zajištění úklidu břehů VD Slezská Harta v r. 2020.

7. Informaci o pozitivním výsledku bakteriologické redukce sedimentů v revíru MO Přerov a

MO Zlaté Hory.

 

II. Schvaluje :

 

 1. Konečnou přípravu hospodářských kontrol MO ČRS za r. 2019.

 2. Pokračovat v přípravě rekonstrukce RZ Pašůvka dle dnešního projednání.

 3. Pachtovní smlouvu s Lesy ČR na VD Čerťák, revír 471 032 Jičínka 1A po rekonstrukci.

 4. Odkoupit pozemky v k.ú Lačnov dle předloženého znaleckého posudku po zápisu nově zaměřených parcel do katastru nemovitostí.

 5. Finanční částku 13.225,- Kč ( jikry Po Jablunkov) přesunout z FRR do nákladů dotace MS kraje.

 6. Sankční řád dle provedených úprav a doplnění s platností od 1.1.2020.

 7. Upravit ceník nákladů na záchranné odlovy formou Metodického pokynu dle dnešního projednání.

 8. Mimořádnou odměnu pro p. Sobotu za administraci dokumentů pro územní DK.

 9. Mimořádnou odměnu pp. Gebauerovi a Trybučkovi za přípravu a realizaci slovení VD Vrážné vč. sběru a transportu ZCHŽ.

 10. Návrhy na vyznamenání předložené MO ČRS Třinec, Orlová a Hranice.

 

III. Ukládá:

 

64. Jednateli ÚS ČRS – vyřídit projednanou korespondenci. T- ihned

65. Jednateli ÚS ČRS – doplnit Protokol k HK MO ČRS dle dnešního projednání. T- ihned

66. Ekonomovi VÚS ČRS – příspěvky pro odbory ÚS dle usnesení VÚS ze dne 17.10. 2019 č.

II/12 dodatečně projednat v zasedání výboru ÚS. T – trvale

67. Jednateli ÚS ČRS – v souvislosti se změnou Stanov MRS požadovat zajištění oboustranně

shodného postupu MRS a ČRS ke členům, kteří z důvodu udržovacího a pasivního členství ve

svazech nesplňují podmínky pro výdej povolenek k rybolovu.

 

 

 

Příští zasedání VÚS ČRS se koná dne 11.12.2019 v 15:30 hod v sekretariátu ÚS.

 

 

 

 

 

 

Zapsal : Ing. Přemysl Jaroň

Ověřil : Ing. Kocián, Mgr. Bednář

 

 

Přílohy (elektronicky) :

Sankční řád

Výkaz RCHZ-P-plán 2020

Výkaz RCHZ-P-skutečnost 2019

 

 

 

 

 

 

 

ČESKÝ  RYBÁŘSKÝ  SVAZ,z.s.

 

Z Á P I S   č.6/2019

 

 

ze  zasedání výboru územního svazu ČRS, konaného dne 20.6.2019 v sekretariátě ÚS ČRS.

 

 

Přítomni:             dle prezenční listiny

Omluven :          p. Kocinec, p. Sklenář, p. Němec

 

Zasedání zahájil předseda Ing. Kocián, přivítal členy výboru ÚS a člena DK JUDr. Sobotu.  

 

 

 

 1. Kontrola plnění usnesení.

 

Jednatel zopakoval celé znění usnesení dle zápisu ze dne 21.5. t.r. Konkrétní úkoly č. 43 a 44 byly splněny, úkol č. 45 – šetření o prodeji povolenek a známek v r. 2019 trvá s termínem do 15.7. t.r. Po diskusi bylo usnesení odsouhlaseno.

 

 1. Realizace územní konference ze dne 25.5.2019.

 

V úvodu tohoto bodu zopakoval jednatel celé znění usnesení územní konference.

Předseda p. Kocián uvedl, že konference měla pracovní ráz, provedla doplňovací volby do Rady ČRS a delegáty na Sněm a rovněž schválila úpravu Statutu Fondu rozvoje revírů (FRR), především způsob a výši zajištění finančních prostředků do FRR od r. 2020. Dále se předseda p. Kocián vyjádřil k vystoupení zástupce DK v závěru konference, které považoval za nevhodné. V reakci JUDr. Sobota konstatoval, že považoval za nutné upozornit na skutečnost, že porušovat Stanovy ČRS a informovat o tom na takovéto úrovni je zcela nepřípustné a nevhodné.

K vlastnímu usnesení konference ve věci příplatku k ročním povolenkám se doplňuje, že příplatek platí i pro výdej povolenek bezplatných (členům RS, funkcionářům a reprezentantům). Současně byla všem přítomným delegátům připomenuta možnost zpracovat a zaslat návrhy na změny Stanov a Jednacího řádu ČRS.

 

 1. Informace o plnění plánu obsádek rybochovných zařízení MO ČRS.

 

Stručnou informaci podal hospodář ÚS p. Hloušek.

 

 1. Informace z Rady ČRS Praha.

 

Pp. Machala a Bednář informovali o červnovém zasedání Rady, které projednávalo :

 

 • Zavedení jednotného informačního systému v ČRS – vč. předvedené prezentace stávajícího systému Lipan, který je využíván ve 3 územních svazech.
 • Kontrola plnění usnesení.
 • Zpráva o činnosti za rok 2018 – obsáhlý písemný materiál přehledně informuje o organizační, hospodářské i sportovní činnosti v r. 2018.
 • Rybářský řád pro rok 2020 pro revíry Rady ČRS.
 • Hodnocení činnosti s.r.o. Rybář za rok 2018.
 • Diskuse k možnému pojištění odpovědnosti funkcionářů.

 

 1. Provoz RIaŠS Roudno.

 

Jednatel informoval o stávajícím využití střediska, o obsazenosti v letním období v r.2019, o konečném doplnění inventáře střediska a provozu půjčovny loděk. Kromě nabídky pro ubytování veřejnosti, je středisko využíváno ke konání schůzí odborů a komisí ÚS. V následujícím týdnu zde proběhlo družební setkání se zástupci PZW Katovice.

 

 1. Diskuse, různé.

 

V úvodu tohoto bodu připomenul předseda p. Kocián námět k úspoře nákladů na tisk povolenek úpravou grafiky a omezením ochranných prvků. V diskusi byl tento návrh zamítnut s konstatováním, že je možno úsporu dosáhnout zrušením některých druhů povolenek, v nichž je v posledních letech realizován prodej pouze v ks nebo desítkách ks. Objednávka na zpracování a tisk povolenek bude projednána s dodavatelem.

 

Jednatel připomenul v návaznosti na jednání ekonomické komise žádosti MO ČRS Kelč a Přerov o finanční podporu na investice do rybochovných zařízení v souvislosti s předchozím usnesením v těchto žádostech.

 

Obsáhlá diskuse byla provedena k návrhu kupní smlouvy na lokalitu Krčmaň. Znění smlouvy bylo projednáno již na předchozím zasedání. K vlastnímu rozhodnutí vzali členové VÚS v úvahu :

 • Dlouhodobý pokles hladiny vody,
 • Několik spoluvlastnicky nejasných parcel v návrhu kupní smlouvy,
 • Nezájem MO ČRS Brodek o jednání v této záležitosti (neúčast na Aktivu předsedů a posledních konferencích),
 • Nabídková cena k prodeji.

Po zvážení všech předložených argumentů a informací přítomní jednohlasně rozhodli koupi vodní lokality zamítnout.

 

Pan Drobek požádal o schválení výjimky pro revír Odra 1B, Velké Kališovo jezero, pro lov dravých ryb – viz usnesení.

 

V rámci tohoto bodu se konstatuje, že firma Cemex Sand s.r.o., přes příslib z 10.6. t.r. do dnešního dne nepředložila návrh nájemní smlouvy na revír Morava 19A – Náklo.

 

Jednatel informoval o konečné nominaci odboru LRU muška k pořádání Mistrovství světa Masters v lovu ryb na mušku v termínu 18. – 29.5.2020 na revírech Morava 21, Morava 23 a Desná 2.

 

Členové VÚS shodně konstatují, že předsedové odborů a komisí ÚS nevyužívají možnosti informovat rybářskou veřejnost o akcích a závodech prostřednictvím www.rybsvaz-ms.cz (viz usnesení).

 

 

 

* * *

 

 

Po projednání všech bodů programu přijalo zasedání VÚS ČRS toto

 

u s n e s e n í :

 

I. Bere na vědomí :

 

 1.          Kontrolu plnění usnesení.
 2.          Předloženou  korespondenci,  materiály k jednání a diskusní příspěvky.
 3.          Informace z jednání Rady ČRS Praha.

4.            Obsáhlou diskuzi k návrhu kupní smlouvy na lokalitu Krčmaň.

5.           Výsledek jednání s CEMEX SAND ve věci nájemní smlouvy na Náklo.

 

II. Schvaluje :

 

1.            Na základě  hlasování zamítnout nabídku na koupi štěrkovny Krčmaň.

2.            Na základě předchozích rozhodnutí a stanoviska ekonomické komise

              uhradit na podporu investic na RZ v MO ČRS Kelč 75 000,- Kč, v MO ČRS Přerov 250 000,- Kč z FRR.

3.           Na základě usnesení územní konference ze dne 25.5.2019, bod II/10 uhradit stanovený

              příplatek 200,- Kč ke všem bezplatně vydaným povolenkám (pro RS, funkcionáře a

              reprezentanty).

4.            Výjimku pro rybářské závody v lovu dravých ryb na revíru Odra 1B – Velké Kališovo jezero

              v termínu 6.-8.9. 2019 dle schválených propozic.

5.            Pořádání MS Masters v lovu na mušku v termínu 18. – 29.5. 2020 na revírech Morava 21,

              Morava 23, Desná 2.

6.            Konečnou přípravu družebního setkání s představiteli PZW Katowice v termínu 24. – 26.6.

              2019 v RIaŠS na Slezské Hartě.

 

 

III.  Ukládá:

 

46.          Jednateli ÚS ČRS – vyřídit projednanou korespondenci. T- ihned

47.          Předsedům odborů a komisí ÚS ČRS – veškeré informace o činnosti, výsledky 

              sportovních akcí a aktuality průběžně umísťovat na www.rybsvaz-ms.cz . T - trvale

48.        Jednateli ÚS ČRS – informovat FY. ZEPIKO Brno o rozhodnutí dle bodu II/1.  T - ihned

49.        Jednateli ÚS ČRS – urgovat doručení návrhu smlouvy na revír Morava 19A.  T - ihned

Trvá úkol z minulého zasedání:

45.          Všem MO ČRS -  řádně zpracovat a do 15.7.2019 zaslat Šetření o prodeji povolenek a známek

                v r. 2019.

 

 

 

 

Příští zasedání VÚS ČRS  se koná dne 22.8. 2019 v 15:30 hod v sekretariátu ÚS.

 

 

 

 

Zapsal : Ing. Přemysl Jaroň

Ověřil : Ing. Kocián, Mgr. Bednář

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s.,

Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

709 00 OSTRAVA – Mariánské Hory, Jahnova 14

Z á p i s

z aktivů vedoucích rybářské stráže místních organizací ČRS, který se uskutečnil na základě pozvánky z 17. 12. 2018 ve dnech 5. února 2019 v 16:00 hod. v budově Místní organizace ČRS, z.s., Ostrava

                           6. února 2019. v 16:00 hod. v budově Místní organizace ČRS, z.s, Litovel  

 Přítomni dle presenční listiny

 • aktivů se ve dnech 5. 2. a 6. 2. 2019 v MO ČRS Ostrava a MO Litovel zúčastnilo 61 zástupců z 40 místních organizací, zástupci čtyř MO se omluvili. Za ÚS se aktivu po oba dva dny zúčastnili: Petr Machala, aktivu v Ostravě se též zúčastnil rybářský technik při ÚS Ing. Trybuček a aktivu v Litovli se zúčastnil hospodář ÚS Jan Hloušek.

Jednání aktivu proběhlo v souladu s programem dle pozvánky:

 1. Hodnocení činnosti rybářské stráže za r. 2018
 2. Sumarizace kontrol RS z přehledu o docházkách a úlovcích v programu Ryby 15
 3. Bližší podmínky výkonu rybářského práva pro r. 2019
 4. Diskuze, různé.

Jednání aktivu zahájil vedoucí RS při ÚS p. Machala, který všechny přítomné přivítal a poděkoval za velice dobrou účast. Následně provedl hodnocení činnosti RS za rok 2018. Konstatoval, že v roce 2018 nebyly téměř žádné stížnosti na činnost RS a poprvé za dobu působení ve funkci, byly v řádném termínu z MO doručeny výkazy o činnosti RS za uplynulý rok za což přítomným vedoucím RS poděkoval. Opětovně však připomenul, že je nutno zasílat výkazy o činnosti na aktuálních tiskopisech, které jsou do MO doručeny k vyplnění a prováděné opravy opticky zvýraznit tak, aby provedená úprava byla na první pohled patrná. Ze zaslaných výkazů je patrné, že v řadě organizací již došlo k redukci členů RS, kteří činnost nevykonávají nebo téměř nevykonávají. V některých organizacích však činnost stále není na patřičné úrovni. Výkazy o činnosti byly zpracovány do přehledné tabulky za celý ÚS a tato tabulka je přílohou tohoto zápisu. Dále bylo konstatováno, že dle evidence zadržených deponovaných povolenek dochází k poklesu přestupků, za které jsou povolenky zadržovány. V roce 2018 bylo zadrženo a na ÚS deponováno celkem 190 povolenek. Nejčastějším prohřeškem je nedodržování denní doby lovu, lov na více prutů, či nedovolená kombinace způsobu lovu. Též se množí případy nezapisování uvedených druhů ryb ihned po ulovení, popřípadě druhé ponechané ryby před odchodem od vody. Tresty udělené kárnou komisí za zadržené povolenky se nejčastěji pohybují v délce zadržení povolenky na dobu 2-3 měsíce, ve výjimečných případech 4-6 měsíců.

 

Závěrem hodnocení kontrolní činnosti, přítomným poděkoval za vykonávanou činnost.

 

 1. Sumarizace kontrol RS z přehledu o docházkách a úlovcích v programu Ryby 16

 

Vedoucí RS byli seznámeni s prováděním evidence kontrolní činnosti z přehledů o úlovcích v programu Ryby 16, které mají k dispozici všechny MO. Bylo opětovně zdůrazněno, že prvním předpokladem pro úspěšnou sumarizaci kontrolní činnosti z přehledu o úlovcích a docházkách je správně a čitelně zapsaná kontrola RS provádějící kontrolu. Na základě přijatých opatření (předepsaná velikost a forma razítka), je již za rok 2018 patrné výrazné zlepšení čitelnosti zaznamenaných kontrol. Byla opět zdůrazněna povinnost zapisovat kontrolu do přehledu o docházkách a úlovcích čitelně a červenou barvou!

 

4.     Bližší podmínky výkonu rybářského práva pro r. 2019

 

Přítomni byli informováni o změnách v BPVRP pro rok 2019. Byli seznámeni s rozdíly mezi BPVRP vydaných Radou ČRS zveřejněných v doplňku pro celosvazové povolenky. Do BPVRP pro revíry ÚS pro Severní Moravu a Slezsko nebyl převzat zákaz lovu „na srkačku“, dále zákonná míra lipana podhorního nebyla zvýšena na 40 cm, zůstává na 30 cm dle prováděcí vyhlášky. Při lovu v období od 1.1. roku do 15.6. při lovu na umělou mušku nebo muškařením na mimopstruhových revírech, není žádným způsobem omezována délka návazce. Dále přítomné informoval o změnách platných na revírech ÚS popřípadě revírech ČRS. Jedná se o: zákaz používání vylovovacícho háku (gafu), omezení počtu úlovku ostroretky stěhovavé na 5ks/den a 15ks/týden, nejmenší lovná míra okouna říčního 15 cm, úprava lovu na umělou mušku a muškařením na MP revírech v době od 1. ledna do 15. června, viz bod 21 BPVRP, úprava denní doby lovu platná od 1. 4. 2018 a v období od 1. ledna do 15. června je zákaz používání dvoj a trojháčků. Též upozornil na dodržování provádění zápisu ulovených a ponechaných ryb, dle vzoru na straně 6, dodatku pro rok 2019.

 

Závěrem tohoto bodu, bylo připomenuto, že v případě lovu na revírech, jejichž uživatelem je Rada ČRS je nutno se řídit BPVRP, které jsou zveřejněny v doplňku na rok 2019 pro držitele celosvazových povolenek.

 1. Diskuze, různé.

V úvodu diskuse p. Machala přítomným sdělil několik organizačních informací. Zkoušky pro nové uchazeče se uskuteční v úterý 26. 3. od 16:00 hod. v Ostravě pro tuto oblast a ve středu 27. 3. též od 16:00 v Litovli pro spádovou oblast. Vzhledem ke skutečnosti, že byl vznesen od některých vedoucích RS požadavek na přihlášení dalších zájemců o výkon

RS, byl stanoven nejzazší termín pro podání přihlášky ke zkouškám na předepsaném formuláři 15. únor 2019. Pokud do tohoto data nebude podána žádost o ustanovení, nebude již možno v roce 2019 zkoušku na RS vykonat. Dále připomenul, že žádosti o ustanovení, rozšíření a odvolání člena RS je nutno podávat na jednotném formuláři, který bude zaslán spolu se zápisem z aktivu RS. Upozornil na neoprávněný požadavek některých členů RS po lovících, aby fotografie v čl. průkazu byla opatřena razítkem. Tato povinnost není žádným předpisem upravena, tudíž není možno vyžadovat. Též připomenul „Metodický postup pro členy rybářské stráže při zjištění přestupku na úseku rybářství držitele zvláštní povolenky k lovu ryb“, který byl zaslán do MO jako příloha zápisu z 11. zasedání VÚS (listopad 2018).

V rámci diskuse byla řešena problematika používání loděk při zdolávání ryby na revíru, kde je lov z loděk zakázán. Na takovém revíru je zdolávání ryby z loďky zakázáno.

JUDr. Sobota upozornil na nepřesné formulace u některých bodů v BPVRP pro rok 2019. Tyto nedostatky budou pro rok 2019 odstraněny.

Zástupce MO Mohelnice vznesl dotaz jakým způsobem řešit bivakování a přístřešky, kde jsou zakázány a není možno zadržet povolenku. V daném případě bylo doporučeno sepsat hlášenku o zjištěném prohřešku a zaslat kárnému orgánu příslušné MO k zahájení kárného řízení za porušení členských povinností dle § 4, bodu 2), písmene a), Stanov ČRS. Pokud je takové počínání zjištěno na území CHKO zaslat k řešení též příslušné správě CHKO.

 

Zástupce MO Olomouc připomenul zřízení úseku chyť a pusť na části revíru Morava 18. Vedoucím RS byl prezentován praktický obal na odznak a průkaz RS, který je možno za   částku 350,-Kč objednat. V případě většího zájmu bude poskytnuta množstevní sleva.

 

 

 

Závěrem p. Machala všem přítomným poděkoval za účast a odváděnou práci a ukončil aktiv.

 

V Litovli: 6. 2. 2019

 

Zapsal: Petr Machala

                                                                             PŘÍLOHY

Metodický postup pro členy rybářské stráže

 při zjištění přestupku na úseku rybářství držitele zvláštní povolenky k lovu ryb

 

 

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o rybářství“) vymezuje, co se týče oprávnění k lovu ryb, dva právní instituty:

 • povolenku k lovu vydávanou podle § 13 odst. 9 zákona o rybářství

 

 • zvláštní povolenku k lovu vydávanou podle § 13 odst. 10 zákona o rybářství, zvláštní povolenka k lovu nahrazuje i rybářský lístek

 

Uvedené právní instituty jsou reprezentovány dvěma odlišnými listinami, z nichž každá osvědčuje právo držitele v jiném rozsahu. Zvláštní povolenka, jak je uvedeno výše, není jen povolenkou k lovu, ale nahrazuje též rybářský lístek.

Držitel zvláštní povolenky k lovu ryb je povinen dodržovat ustanovení zákona o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky a zároveň dodržovat v jednotlivých rybářských revírech „bližší podmínky výkonu rybářského práva“ nastavené uživatelem rybářského revíru. Zároveň Ministerstvo zemědělství dodává, že počet docházek k lovu ryb na jednu vydanou povolenku je limitován počtem řádků v záznamu o docházce a přehledu o úlovcích. Po vyčerpání tohoto limitu nelze v průběhu jednoho kalendářního roku vyžádat další zvláštní povolenku k lovu ryb. Rovněž nelze vyžádat náhradu za ztracenou povolenku.

Ustanovení § 16 písm. c) bod. 1 zákona o rybářství opravňuje rybářskou stráž k tomu, aby zadržela povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení povinnosti stanovené tímto zákonem, a tuto doručit nejpozději do 5 pracovních dnů tomu, kdo povolenku vydal. Ministerstvo zemědělství zastává stanovisko, že uvedené oprávnění rybářské stráže se vztahuje toliko k povolence k lovu podle § 2 písm. m) zákona o rybářství, nikoliv však již ke zvláštní povolence podle § 13 odst. 10 zákona o rybářství. Zvláštní povolenku podle § 13 odst. 10 je třeba považovat za povolenku „svého druhu“, neboť je zároveň i rybářským lístkem a její vydání je možné pouze Ministerstvem zemědělství toliko pouze ve výjimečných případech. S ohledem na uvedené rybářská stráž právem zadržet takovou zvláštní povolenku dle názoru Ministerstva zemědělství nedisponuje.

Nicméně je potřebné zároveň uvést, že rybářská stráž vykonává dozor nad dodržováním výkonu rybářského práva. Výše uvedený fakt, že oprávnění rybářské stráže k odebrání zvláštní povolenky k lovu zákon o rybářství ani jiný právní předpis nezmocňuje a tudíž takovouto pravomoc rybářská stráž nemá, však nevylučuje postih držitele zvláštní povolenky za přestupek na úseku zákona o rybářství. Jelikož v tomto případě Ministerstvo zemědělství není příslušné k vyřízení věci dle ustanovení § 22 odst. 3 písm. f), zákona o rybářství, doporučujeme postoupit přestupky držitelů zvláštních povolenek příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který podle § 20 odst. 3 projednává přestupky podle zákona o rybářství (§ 30 a 31).

V praxi to pak znamená, že pokud rybářská stráž při výkonu funkce zjistí přestupek držitele zvláštní povolenky k lovu ryb, nemůže takovou povolenku odebrat, ale je plně oprávněná vyplnit hlášenku o zjištěném přestupku na úseku rybářství a postoupit ji místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Zároveň doporučujeme kopii takové hlášenky zaslat na Ministerstvo zemědělství.

 

Ministerstvo zemědělství  zároveň  doporučuje,  jako  je  to  v případě  ostatních  povolenek  k lovu,  celou situaci do této povolenky detailně popsat (kdy, kde, jak…), a to především        z důvodu, že držitel je povinen nejpozději do 15 dnů po skončení platnosti povolenky ji odevzdat příslušnému útvaru Ministerstva zemědělství, včetně vyplněného sumáře. Pokud bude Ministerstvem zemědělství zjištěn přestupek držitele zvláštní povolenky k lovu, takovému už v příštím roce povolenku nevydá.

 
   

 

 

Obr.: Zvláštní povolenka k rybolovu „VZOR“

výkaz členů ryb.stráže

 

 

 

 

 

ZÁPIS  Z  AKTIVU  PŘEDSEDŮ  MO ČRS  9.2.2019 V SÍDLE MO ČRS PŘEROV

č.j. 268/19                                                                                                                                                V Ostravě 11.2.2019

Přítomni: dle prezenční listiny (41 MO ČRS)

 

1. Zahájení.

Aktiv předsedů místních organizací ČRS, svolaný na základě rozhodnutí územního výboru pozvánkou ze dne 10.1.2019, zahájil předseda p. Pavel Kocián.

Přivítal všechny přítomné a zdůvodnil svolání Aktivu, jehož hlavním bodem je seznámit přítomné s důvodem a variantami zajištění financí na eventuální nákupy vodních ploch a pozemků, které tvoří rybářské revíry v současném užívání územního svazu.

 

2. Podmínky a varianty pro vytvoření Fondu nákupu revírů (FNR) – p. Kamil Drobek.

V návaznosti na v úvodu jmenované důvody komentoval ekonom ÚS obsáhlou prezentaci, v níž

 1. hodnotil stávající funkci Fondu rozvoje revírů (FRR), zdroje pro tento fond a návrh na možnou úpravu pravidel použití fondu,

 2. popsal zdroje příjmů pro financování společného hospodaření a FRR a předpoklady hospodářského výsledku ÚS za r. 2018,

 3. uvedl možné varianty zvýšení příjmů do FRR eventuálně nového FNR s dopadem na členy a dopadem na MO ČRS,

 4. k jednotlivým variantám vyčíslil předpokládanou výši dosažených finančních prostředků včetně návaznosti na daňové záležitosti a návaznosti na Stanovy ČRS a stávající kompetence složek ČRS.

Prezentaci doplnil předseda ÚS a vyzval přítomné k diskuzi k tomuto závažnému tématu.

 

V diskuzi vystoupili předsedové a zástupci místních organizací:

 • p. Skalík- Bartošovice –doporučil zavést další revíry CHaP v rámci ÚS, tím zajistit zvýšený počet prodeje povolenek a nárůst členské základny.

 • p. Albrecht – Krnov – uvedl, že MO Krnov řeší nákup revírů do vlastnictví od státu již dlouhodobě, záležitost je zdlouhavá a vyžaduje intenzivní přístup a jednání s orgány státní správy a tvorbu zdrojů v jednotlivých MO ČRS.

 • p. Martínek – Karviná – doporučuje zajistit při konkrétním nákupu podíl z prostředků MO, které revír využívají.

 • p. Pernický – Hustopeče - zdůraznil nutnost  zejména do budoucna zajistit pro ČRS co největší míře vlastnictví revírů, zejména atraktivních a hojně navštěvovaných. Konstatoval, že současné ceny územních povolenek neodpovídají možnostem úlovků a měly by být podstatně dražší.

 • p. Matěj – Vítkov – připomenul  akceptovaný návrh z r. 2015 na příplatek k povolenkám, který přispěl bez komplikací k navýšení zdrojů pro FRR a doporučil stejný postup, neboť ceny povolenek neodpovídají možné hodnotě ulovených ryb dle současných limitů úlovků.

 • p. Bojda – Třinec – požádal o zaslání prezentace do MO k podrobnému projednání ve výboru MO a navrhnul řešit finanční zdroje z příjmů za brigády v MO, které nevykazují produkci násad.

 • p. Kupka – Bílovec – rovněž požádal o zaslání prezentace a požádal o vysvětlení, z čeho je generován předpokládaný zisk územního svazu za r. 2018.

 • p. Drobek v návaznosti na předchozí vystoupení informoval o nové formě a termínech šetření o prodeji povolenek a známek za r. 2019.

 

3. Systém bezhotovostní platby uvnitř místních organizací

P. Kocián předložil k seznámení grafickou prezentaci o systému bezhotovostních plateb v rámci MO ČRS Rožnov s uvedením výhod, které tento systém pro MO na úseku organizačním i ekonomickém pro MO přináší a doporučil všem MO stejný nebo obdobný systém zavést. Podrobně komentoval jednotlivé fáze a možnosti systému, zejména výhody zřetelného a prokazatelného toku finančních prostředků za povolenky, členské známky a finanční úhrady pracovní povinnosti.

 

4. Projednání hlavních výstupů z jednání hospodářských kontrol (HK) MO ČRS za r. 2018

P. Jaroň uvedl, že veškeré požadavky a náměty z MO ČRS, zaznamenané v protokolech od HK (kopie jsou v MO) byly zapracovány do jednotného soupisu, který obdrželi všichni členové výboru ÚS a předsedové odborů, jichž se požadavky týkají. Řešení jednotlivých požadavků a námětů bude průběžně kontrolováno

 

5. Informace z hospodářského odboru vč. přehledu plnění zarybnění v r. 2018

P. Hloušek formou prezentace předložil celkové plnění ZP v MP a P revírech, upozornil na některé informace v BPVRP pro r. 2019 a odchylky od bližších podmínek v ostatních ÚS.

 

6. Zavedení jednotných e-mailových adres v ČRS

P. Jaroň komentoval materiál v uvedené věci, zaslaný do všech MO ČRS s připomenutím, že s platností od 1.3.2019 bude sekretariát ÚS využívat výhradně uvedené adresy k zasílání pošty do místních organizací. S tímto zápisem bude všem MO zaslána instrukce k možnosti přesměrování korespondence vč. adresy p. Tomáše Kočici v případě potřeby konzultace a podpory.

Připomenul nutnost změnit přihlašovací údaje k účtu při prvním přihlášení.

 

7. Diskuze a závěr.

V rámci tohoto bodu byla připomenuta nutnost řádně vyplnit a zaslat Výkaz o činnost místní organizace za r. 2018, Dotazník k činnosti mládeže (kroužky dětí, vedoucí kroužků, kontakty) místním organizacím, které dosud  tak neučinily.

V souvislosti se zaslanou přílohou k sumarizaci úlovků o počtu nezahrnutých povolenek do sumářů za MO zdůvodnil jednatel ÚS nutnost řádně přílohu vyplnit a předložit společně s celkovou sumarizací.

P. Kupka z MO Bílovec doporučil tuto přílohu doplnit o přehled povolenek MRS vydaných v našich MO ČRS.

Předseda ÚS p. Kocián  vyzval přítomné k projednání hlavního bodu dnešního aktivu v podmínkách místních organizací tak, aby na územní konferenci v květnu t.r. mohlo být přijato stanovisko k uvedené problematice.

Poděkoval všem přítomným za účast a aktivní přístup,  vyslovená stanoviska a náměty a Aktiv ukončil.

 

PREZENTACE MOŽNOSTÍ FINANCOVÁNÍ NÁKUPŮ REVÍRŮ

PDF prohlžeč nutný

 STÁHNUTÍ VE WORDU ZDE :Prezentace-FRR-Přerov-converted.docx (202,2 kB)