ČESKÝ  RYBÁŘSKÝ  SVAZ,z.s.

Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

709 00 OSTRAVA – Mariánské Hory, Jahnova 14

 

 

č.j.2297/18                                                            

 

Všem    MO ČRS

                členům územního výboru ČRS

                členům DK při VÚS ČRS Ostrava

                předsedům odborů a komisí VÚS ČRS

RADA ČRS Praha

 

Z Á P I S   č.12/2018

ze  zasedání výboru územního svazu ČRS Ostrava konaného dne 12.12.2018 v sekretariátě ÚS ČRS Ostrava.

Přítomni:             dle prezenční listiny

Omluven :          -

 

Zasedání zahájil předseda Ing. Kocián, přivítal členy výboru ÚS,člena DK JUDr. Ščerbu a Ing. Kolaříka, předsedu odboru LRU - plavaná.

 1. Informace o činnosti odboru LRU - plavaná v r. 2018.

V souladu s plánem práce byl přizván do zasedání předseda odboru LRU – plavaná. V obsáhlé prezentaci zdokumentoval podrobně činnost odboru za rok 2018. Vyhodnotil jednotlivé závody na úrovni územního svazu, republiky a mezinárodní. Uvedl, že pokračuje především snaha o zajištění účasti v kategorii dětí a mládeže, neboť stávající úspěšní reprezentanti (jak územního svazu, tak ČRS) přecházejí do kategorie veteránů a odbor má snahu zajistit do budoucnosti zapojení do kategorie dospělých. Výsledky v jednotlivých soutěžích jsou na vysoké úrovni, řada našich závodníků získala v r. 2018 pódiová a medailová umístění. Odbor úzce spolupracuje s ostatními sportovními odbory a s odborem mládeže. Zejména tříkolový pohár mládeže, organizovaný v západní části našeho regionu je pro výchovu mladých závodníků rozhodující. V návaznosti na činnosti odboru vyhodnotil předseda plnění rozpočtu v r. 2018 a vyslovil požadavek k finančnímu zajištění činnosti v r. 2019 a dalších. Podrobně hovořil o přípravě plánovaného Mezinárodního mistrovství ČR v plavané, které by se mělo uskutečnit na revíru Odra 2. V této souvislosti projedná vhodnost jmenovaného revíru pro tuto akci ve spolupráci s MO ČRS Ostrava.

V diskusi zodpověděl dotazy členů výboru k celkové činnosti a spolupráci na úseku mládežnických soutěží, zejména Zlaté udice.

Na závěr vystoupení poděkoval územnímu výboru za podporu a spolupráci s odborem.

 1. Kontrola plnění usnesení.

Jednatel zopakoval znění usnesení dle zápisu č. 11 ze dne 22.11. t.r. K úkolu č. 21 – rybník Pašůvka – předložil písemné stanovisko Ing. Drobka a Ing. Trybučka k celé problematice. V komentáři k tomuto stanovisku ing. Drobek uvedl, že po osobní prohlídce rybníka oba jmenovaní došli k názoru nabídku MO ČRS Havířov akceptovat a rybník včetně nabídnutého objektu a vybavení zakoupit do majetku ÚS.

Úkol č.22 k problematice nájemního vztahu k revíru Morava 19A – Náklo seznámil jednatel členy výboru s odpovědí vlastníka vodní plochy. Ani k dnešnímu dni není informace o způsobu a termínu výběrového řízení známa. K věci se uvádí, že vodní plocha je na základě dekretu rybářským revírem v užívání ÚS ČRS Ostrava.

Úkol č. 23, družba s PZW Katovice – byl dohodnut termín setkání a složení delegace – viz usnesení.

K bodu IV. usnesení se uvádí, že tento byl splněn. V diskusi k problematice MO ČRS Frýdlant byly nastíněny alternativy dalšího postupu v souvislosti s finanční situací v MO a zajištěním výdeje členských známek a povolenek – viz usnesení.

 1. Informace o průběhu hospodářské kontroly MO ČRS za rok 2018.

K průběhu hospodářských kontrol se vyjádřili jednotliví členové výboru, kteří se kontrol účastnili. S výjimkou záležitosti v MO ČRS Orlová, Olomouc a Frýdlant proběhly kontroly bez nedostatků, veškeré ceniny byly řádně vyúčtovány, hospodaření v RZ projednáno a zdokumentováno. Pro rok 2019 byly v souvislosti s hodnotou zarybňovacích plánů zpracovány objednávky na násady do rybářských revírů a rybochovných zařízení. Výpis požadavků a námětů v jednotlivých MO  obdrželi všichni členové výboru v písemné podobě. Tento soupis je předán také předsedům příslušných odborů k řešení. Některé požadavky MO vycházející z usnesení členských schůzí nelze akceptovat, neboť jsou v rozporu se Zákonem o rybářství a příslušnou vyhláškou a v některých případech také v rozporu se Stanovami ČRS.

Všechny MO ČRS byly u hospodářské kontroly seznámeny s výsledky XVII. Republikového Sněmu ČRS a se záměrem výboru ÚS na zajištění finančních prostředků pro nákup revírů, které dle vlastníků budou nabízeny k prodeji formou výběrových řízení.

 1. Hodnocení činnosti sekretariátu ÚS ČRS za rok 2018.

V rámci tohoto bodu vyhodnotil jednatel celkovou činnost a plnění konkrétních úkolů zaměstnanců sekretariátu. Uvedl, že vzhledem k přípravě volební konference, ukončení funkčního období, směrnici k GDPR a částečné změně systému hospodářských kontrol byl rok 2018 náročný. Přesto hodnotil činnost všech pracovníků kladně a plnění úkolů bez nedostatků. Obdobně se k činnosti pracovníků vyjádřili členové výboru.

 1. Informace z jednání Republikové Rady ČRS.

Předseda ing. Kocián a Mgr. Bednář informovali o úvodním zasedání Rady ČRS v souvislosti se zahájením nového funkčního období, kde bylo projednáno :

 • Jmenování místopředsedů Rady ČRS.

 • Hodnocení Sněmu ČRS.

 • Rozpočet na rok 2019 Rady ČRS.

 • Rozpočet s.r.o. Služby ČRS.

 • Příprava jmenování předsedů odborů a komisí.

 • Problematika vadných povolenek pro rok 2019.

 • Diskuse, různé.

 1. Příprava plánu práce ÚS ČRS Ostrava na rok 2019.

Členové výboru obdrželi písemně zpracovaný návrh schůzí výboru územního svazu a konference v r. 2019. Kalendářní plán se schvaluje, náplň jednotlivých schůzí bude předložena k projednání na lednové schůzi.

 1. Hodnocení provozuRIaŠS v Roudně.

Jednatel stručně informoval o využití ubytovací části střediska od otevření v srpnu 2018 do konce sezóny. Tržba za tyto služby je ve výši cca 100.000,- Kč, rovněž půjčovna loděk byla až do konce listopadu intenzivně využívána zájemci z řad lovících i turistů. Pro sezónu v r. 2019 zbývá dokončit venkovní pergolu  střediska a některé drobné úpravy z poznatků r. 2018.

 1. Informace z jednání hospodářského odboru ze dne 10.12.2018.

Informaci podal Bc. Hloušek s uvedením zásadních závěrů odboru. Na základě předložených požadavků doporučuje odbor úpravu ceníku násad pro revíry ve společném hospodaření – kapr 55,-Kč/kg, úpravu přepravného pro automobily MO ČRS, schválit příspěvek na použití systému Baktoma pro revír Bečva 2C ve výši 50% prokázaných nákladů. Další podrobnosti z jednání odboru budou v zápise, který obdrží všichni členové výboru.

 1. Korespondence.

Jednatel předložil návrh dohody s firmou FishingCompetition k pořádání rybářských závodů na revíru Opava 2C. K návrhu je nutno zajisti stanovisko dozorčí komise ÚS.

 1. Diskuse, různé.

Předseda ing. Kocián podal informaci k přípravě zajištění finančních prostředků do FNR (Fond nákupu revírů) ve spolupráci s ing. Drobkem bylo zpracováno variantní řešení k zajištění finančních prostředků na avizované nákupy revírů, které stávající vlastníci – Asental, Lesy ČR, podniky Povodí a další – avizují nabídnout k prodeji formou výběrových řízení. Předložený materiál byl podrobně prodiskutován s konstatováním, že konečný návrh je třeba podrobně zpracovat a projednat na Aktivu předsedů všech MO, tak aby na nejbližší územní konferenci byl připraven ke konečnému projednání a schválení.

Pan Machala informoval o přípravě Aktivu vedoucích rybářské stráže, který se tradičně uskuteční na dvou místech v termínu 5. a 6.února 2019.

JUDr. Ščerba informoval o činnosti v dozorčí komisi. Uvedl, že komise, konkrétně JUDr. Sobota, zpracoval Metodickou pomůcku pro Dozorčí komise MO ČRS především k řešení kárných opatření, neboť úroveň administrace v řadě MO je stále nedostatečná a v rozporu se Stanovami a Jednacím řádem ČRS.

Bc. Kocinec a Ing. Drobek v návaznosti na hodnocení pracovníků a funkcionářů navrhli mimořádné odměny – viz usnesení.

Mgr. Bednář připomenul dlouholetou náročnou činnost p. Milana Konvičky a doporučil připravit ocenění jeho působení v ČRS.

Ing. Drobek, ekonom zpracoval na základě vyúčtování prodaných cenin v r. 2018 – povolenek a známek – stručné hodnocení tržeb, tedy výnosů společného hospodaření. Z hodnocení vyplývá předběžně kladný hospodářský výsledek z roku 2018.

Ing. Kocián informoval o kladné reakci Margity Balaštíkové, zastupitelky KÚ Zlín, na naši žádost ve věci umožnění úprav pstruhových chovných potoků.

* * *

 

 

Po projednání všech bodů programu přijalo zasedání VÚS ČRS Ostrava toto

 

u s n e s e n í :

 

 

I. Bere na vědomí :

 

 1. Kontrolu plnění usnesení.

 2. Předloženou korespondenci,  materiály k jednání a diskusní příspěvky.

 3. Informace z jednání Rady ČRS Praha.

 4. Informace z jednání hospodářského odboru ze dne 10.12. 2018 vč. přehledu o plnění ZP v r. 2018.

 5. Podrobnou informaci o činnosti a finanční požadavky odboru LRU - plavaná dle prezentace předsedy odboru.

 6. Požadavky MO ČRS předložené u hospodářské kontroly za r. 2018 dle zpracovaného soupisu.

 

II. Schvaluje :

 

1.  Zakoupit do vlastnictví ÚS ČRS rybník Pašůvka vč. nabídnutého majetku od MO ČRS Havířov za 

     cenu 500 000,- Kč.

2. Složení delegace pro družební návštěvu  PZW Katowice: Ing. Kocián, Bc. Němec, Bc. Kocinec, Bc.

     Širůček, Ing. Jaroň ve dnech 14. nebo 15.1.2019.

3. Inventarizační komisi pro inventarizaci 2018: Ing. Drobek, 2 zástupci DK, Bc. Hloušek

    Termín inventarizace majetku v sekretariátu ÚS je stanoven na 9.1. 2018.

4. Dle návrhu : Ing. Drobka mimořádnou odměnu předsedovi odboru PM p. Bartošovi ve výši 6.000,- Kč 

                           Bc. Kocince mimořádnou odměnu z rozpočtu odboru ČVaŽP ve výši 10.000,- Kč

5. Dle doporučení hospodářského odboru :

        - úpravu ceníku násad s platností od r. 2019 – násada kapra z produkce MO ČRS – 55,- Kč/kg

        - úpravu ceníku přepravného pro automobily MO ČRS

        - úhradu 50 % nákladů na využití systému BAKTOMA na revíru Bečva 2C

6. Kalendářní plán schůzí Výboru ÚS ČRS Ostrava a termín úz. konference v r. 2019.

7. Pověření fyzické osoby z MO ČRS Frýdlant výdejem povolenek a známek s osobní finanční zodpovědností

a pravidelným odvodem tržby na účet ÚS ve stanovených termínech. 

8. V souvislosti s dlouholetým výkonem funkcí v ČRS připravit ocenění pro p. Konvičku u

příležitosti územní konference v r. 2019.

9. Delegovat do komisí a odborů Rady ČRS zástupce územního svazu:

 • ekonomická komise                      Ing. Kamil Drobek

 • právní komise                                   JUDr. Julius Sobota

 • hospodářský odbor                       Ing. Rostislav Trybuček

 • pstruhařská sekce HO                   Bc. Pavel Němec, Ing. Rostislav Trybuček

 • odbormládeže                                 BronislavBartoš

 • odbor LRU plavaná                         Ing. David Kolařík

 • odbor LRU přívlač                           Ing. Stanislav Pernický

 • odbor LRU muška                           Jaroslav Adam

 • odbor LRU feeder                          Jiří Kroča

 • odborČVaŽP                                     Bc. Libor Kocinec            

 

III.  Ukládá:

 

24. Všem předsedům odborů a komisí ÚS ČRS - zpracovat a předložit plán práce na r. 2019, návrh   

       rozpočtu  na r. 2019 a aktuální seznam členů odboru s kontaktními údaji. T – 20.1. 2019 

25. Jednateli ÚS ČRS – zajistit právní stanovisko k alternativám řešení finanční problematiky MO ČRS

       Frýdlant n. O.  u právníka Rady ČRS.  T – neprodleně.

26. MO ČRS Frýdlant –nahlásit jméno a kontaktní údajeosoby k pověření činnosti dle bodu II/7

tohoto usnesení. T- ihned

27. Jednateli ÚS ČRS – zajistit úpravu smlouvy s FISHING COMPETITION  dle dnešního projednání.

 

IV.  Rozhodlo:

 

1.Uspořádataktivpředsedů MO ČRS dne 9.2.2019 (v MO Přerov).

2.PověřitDozorčíkomisi ÚS ČRS provedenímkontrolyúčetnictví za r. 2017 a 2018 MO ČRS

Frýdlantn.O.

 

Příští zasedání výboru ÚS ČRS Ostrava se koná dne 24.1.2019 v 15:30 hod v sekretariátu ÚS.

 

Přílohy:  Metodickápomůcka pro prácidozorčíchkomisí  MO

PozvánkanaAktivvedoucíchrybářskéstráže MO ČRS

 

Zapsal : Ing. Přemysl Jaroň

Ověřil: Ing. Kocián, Mgr. Bednář