ČESKÝ  RYBÁŘSKÝ  SVAZ

Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

709 00 OSTRAVA – Mariánské Hory, Jahnova 14

 

č.j.1708/17                                                                                   

 

Všem   MO ČRS

                členům územního výboru ČRS

                členům DK při VÚS ČRS Ostrava

                předsedům odborů a komisí VÚS ČRS

RADA ČRS Praha

Z Á P I S   č.7/2017

 

 

ze  zasedání výboru územního svazu ČRS Ostrava konaného dne 10.8.2017 v sekretariátě ÚS ČRS Ostrava.

Zasedání zahájilpředseda p. Miloš Martínek, přivítal všechny přítomné členy výboru a předsedu DK L. Čilipku.

 

1.      Informace o činnosti odboru rybolovné techniky za roky 2016 a 2017.

 

V souladu s plánem práce byl do zasedání přizván p. Jiří Plachý, předseda odboru. Formou obrazové prezentace podrobně informoval o činnosti odboru, výsledcích reprezentantů RT územního svazu ve všech kategoriích a problematice financování činnosti odboru.

K roku 2016 uvedl, že výsledky žáků, juniorů i seniorů v republikových i mezinárodních soutěžích byly na mimořádné úrovni a počet medailových umístění předčil předchozí roky. Podrobně informoval o výsledcích na významných soutěžích a jmenovitě vyzdvihl jednotlivé úspěšné závodníky. Obdobně referoval o výsledcích v r. 2017, dosud neproběhly všechny plánované soutěže. Uvedl, že pro rok 2019 se plánuje pověření pro náš územní svaz pořádáním Mistrovství světa v RT. Odbor s touto akcí počítá a v předstihu řeší přípravu na tuto mezinárodní akci vč. doplnění potřebného vybavení (terče, podia aj.).

V rámci diskuse p. Plachý zodpověděl dotazy členů výboru k závodní činnosti a k financování RT v našem územním svazu. Kriticky se vyjádřil k celkové situaci v rybolovné technice v ČRS pokud jde o nominace do reprezentace v jednotlivých kategoriích.

Předseda ÚS p. Martínek ocenil výsledky i celkovou činnost odboru RT, práci s nejmladšími kategoriemi závodníků a poděkoval předsedovi a celému odboru.

 

2.      Kontrola plnění usnesení.

 

Jednatel zopakoval znění usnesení dle zápisu č. 6/2017 ze dne 15.6. t.r., které proběhlo jako výjezdní v MO ČRS Frýdlant. K jednotlivým úkolům uvedl, že č. 144 – 147 jsou splněny, rovněž úkol č. 135 (druhy ryb pro NK ZU) splnil ing. Trybuček zodpovědně.

V návaznosti na diskusi se zástupci MO ČRS Frýdlant vznesl ing. Drobek dotaz k významu výroby násad lososovitých ryb v našich líhních v tom smyslu, zda vkládané finance do investic vykazují nějaké výhody pro ČRS.

Dalších dotazů k plnění usnesení nebylo.

 

3.      Hodnocení činnosti sekretariátu za I. pololetí r. 2017.

 

Předseda p. Martínek uvedl, že jako předseda územního svazu hodnotí činnost celého sekretariátu kladně a nezaznamenal nedostatky v činnosti jednotlivých pracovníků. Obdobné stanovisko vyjádřili též členové výboru i vedoucí sekretariátu.

 

4.      Zpráva o plnění plánu práce VÚS ČRS Ostrava za I. pololetí 2017.

 

Stanovený plán práce schválený územní konferencí je respektován, plánovaná zasedání výboru proběhla, pořad jednání je doplňován průběžně aktuálními úkoly. Eventuální změny termínů zasedání, pokud jsou vyvolány aktuální situací, jsou v předstihu oznámeny členům VÚS i členům DK.

 

5.      Zpráva o stavu a provozu automobilů za I. pololetí r. 2017.

 

Tento bod se překládá na příští zasedání.

 

6.      Příprava materiálů k povolence pro rok 2018.

 

K bodu se uvádí, že kalkulace cen povolenek byla projednána a ceny schváleny územní konferencí. Pro rok 2018 bude vydán dodatek ke stávajícímu soupisu revírů. Podklady pro úpravu BPVRP a dílčí změny v popisech revírů projednal hospodářský odbor v předstihu. V současné době se zpracovávají podklady pro dodatek k územní povolence a nový soupis k CS povolence.

V této souvislosti předložil jednatel návrh na úpravu cen povolenek pro nečleny se zdůvodněním nárůstem prodeje těchto povolenek. Dále doporučil dílčí úpravu Bližších podmínek v souvislosti s nárůstem konfliktních situací mezi plavidly a vyvezenými nástrahami na lov dravců na revírech, kde je lov na bójku povolen. Po obsáhlé diskusi byly BPVRP pro rok 2018 doplněny – viz usnesení.

 

7.      Korespondence.

 

Jednatel předložil k projednání :

·         Informace Policie ČR Bruntál o společné kontrole s členy RS na VD Slezská Harta dne 11.8. t.r.

·         Středočeský ÚS ČRS – Varování funkcionářům místních organizací ČRS – viz příloha.

·         MO ČRS Hranice – žádost o příspěvek z FRR na distribuční prostory v budově MO ČRS.

·         MO ČRS Jablunkov – žádost o úhradu 50% ceny na zakoupení el. agregátu k lovu ryb.

·         MO ČRS  Krnov – žádost o dotaci na úpravu hráze rybníka Chomýž, revír Opava 6A.

·         MO ČRS Frýdlant – doplnění dodatku ve smlouvě o dotaci na podporu projektu z OP Rybářství.

 

8.      Diskuse, různé.

 

Předseda p. Martínek informoval o průběhu a výsledcích Národního kola Zlaté udice, které pořádal náš územní svaz ve dnech 23. – 26.6. t.r. Družstvo našeho ÚS podruhé za sebou v Národním kole ZU zvítězilo, což svědčí o odpovědné přípravě závodníků, za což je nutno ocenit činnost odboru mládeže a spolupráci s odborem RT. Organizačně byla akce na mimořádné úrovni, dotačně byla podpořena Krajským úřadem MS kraje.

Dále informoval předseda o průběhu stavby Informačního a školícího střediska ČRS v Roudně a dílčích úpravách realizace oproti původnímu projektu.

Podrobně hovořil k přípravě konference „Vydra 2017“, která se uskuteční dne 9.9.2017 ve Frenštátě p.R.

 

V rámci tohoto bodu byl projednán materiál zpracovaný p. Běčákem dle úkolu č. 145 z minulého zasedání. Záležitost nebyla uzavřena, nutnost samostatného nového účtu pro FRR posoudí znovu DK ve spolupráci s ekonomem.

 

Pan Čilipka v návaznosti na projednávané dotace a příspěvky místním organizacím ČRS a na sportovní činnost odborů doporučil do rozpočtu ÚS ČRS na příští roky zakotvit rozpočtovou rezervu právě na tyto účely.

 

V diskusi bylo dále projednáno :

·         Rozšířit počet míst pro handicapované rybáře na našich revírech.

·         Upozornit MO ČRS na nutnost respektovat usnesení jarní územní konference ve věci plnění zarybňovacích plánů.

·         Zajistit průběžnou evidenci prodeje povolenek k 31.8.2017 – viz příloha.

* * *

Po projednání všech bodů programu přijalo zasedání VÚS ČRS Ostrava toto

 

u s n e s e n í :

I. Bere na vědomí :

 

1.            Provedenou kontrolu plnění usnesení.

2.            Zprávy předložené k bodům programu.

3.            Diskusní příspěvky a projednanou korespondenci.

4.            Informaci o činnosti odboru RT za r. 2016 a 2017.

5.            Vývoj prodeje povolenek pro nečleny v r. 2016 a 2017.

6.            Informaci k přípravě Konference Vydra 2017.

 

II. Schvaluje :

 

1.                   Úpravu cen povolenek pro nečleny pro r. 2018.

2.                   Doplnění BPVRP na r. 2018: Na revíru s povolením vyvážení nástrah je možno bójku na dravce umístit max. do vzdálenosti 1/3 vodní plochy v místě lovu. Nastražená bójka musí být po setmění osvětlena chemickým nebo elektrickým světlem.

3.                   Dotaci ve výši 50.000,- Kč na rekonstrukci distribučních prostor ryb pro MO ČRS Hranice.

4.                   Dotaci ve výši 77.369,- Kč pro MO ČRS Jablunkov na úhradu el. agregátu k lovu ryb s podmínkou umožnění použití agregátu pro revíry ve společném hospodaření.

5.                   Uhradit MO ČRS Krnov prokázané náklady na úpravu hráze rybníka Chomýž (revír 471 099) k tíži položky „Zásahy na revírech“.

6.                   Příspěvek ve výši 20.000,- Kč za reprezentaci a propagaci územního svazu a sportovního rybolovu pro MO ČRS Hustopeče v souvislosti s pořádáním Světového poháru TUC 2017.

 

III.  Ukládá :

 

148.       Jednateli ÚS ČRS – vyřídit projednanou korespondenci a závěry jednání. T – ihned

149.      Jednateli a hospodáři ÚS ČRS Ostrava – dokončit zpracování soupisu revírů pro r. 2018 dle dnešního projednání.  T-15.8. 2017

150.      Všem MO ČRS – řádně a úplně zpracovat Průběžnou evidenci prodaných povolenek k 31.8.2017.

T - 11.9. 2017 (příloha zápisu)

151.      Všem MO ČRS – respektovat usnesení územní konference ze dne 27.5. 2017 ve věci nepřekročení zarybňovacích plánů v r. 2017.

152.      Všem MO ČRS – prověřit možnosti rozšíření počtu míst k lovu vhodných pro handicapované rybáře.

153.       Všem MO ČRS – řádně zpracovat a v termínu do 6.10.2017 zaslat na sekretariát ÚS ČRS Ostrava Objednávku povolenek a čl. známek na r. 2018 (příloha zápisu).

 

IV.  Rozhodl, že :

 

1.                   v souvislosti s dotací na el. agregáty  k lovu ryb pro MO ČRS Jablunkov a MO ČRS Tovačov, další dotace na obdobné zařízení nebudou poskytovány, neboť 2 výkonné agregáty jsou pro potřeby místních organizací a územního svazu dostačující.

2.                   Doplnění Dodatku ke smlouvě s MO ČRS Frýdlant ve věci dotace na projekt z OP Rybářství  o odstavec 8. článku  IV. smlouvy je neakceptovatelný a Dodatek s tímto doplněním nelze schválit.

 

Příští zasedání VÚS ČRS Ostrava se koná 21.9. 2017 ve 14.30 hod.

 

Příloha :

- Formulář Průběžná evidence prodaných povolenek 31.8. 2017

- Varování Středočeského ÚS ČRS funkcionářům místních organizací

- Objednávka povolenek a čl. známek na rok 2018

 

Zapsal : Ing. Přemysl Jaroň

Ověřil : Ing. Pavel Bierski