ČESKÝ  RYBÁŘSKÝ  SVAZ

Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

709 00 OSTRAVA – Mariánské Hory, Jahnova 14

Tel.: 596 620 583, email :sekretariat@rybsvaz-ms.cz,

                                                    č. účtu u KB, a.s. : 27-7448760237/0100,  IČO : 434167                                                   

 

č.j.326/18                                                                                         

 

Všem    MO ČRS

                členům územního výboru ČRS

                členům DK při VÚS ČRS Ostrava

                předsedům odborů a komisí VÚS ČRS

RADA ČRS Praha

 

 

 

 

Z Á P I S   č.2/2018

 

 

ze  zasedání výboru územního svazu ČRS Ostrava konaného dne 22.2.2018 v sekretariátě ÚS ČRS Ostrava.

 

 

Přítomni:             dle prezenční listiny

Omluven :          Ing. Pavel Bierski

 

 

                              

Zasedání zahájilpředseda Miloš Martínek, přivítal všechny přítomné členy výboru a předsedu dozorčí komise Lubomíra Čilipku.

 

 1. Informace o činnosti odboru práce s mládeží                                 

 

V souladu s plánem práce byl do zasedání přizván předseda odboru p. Bartoš. Podrobně vyhodnotil r. 2017 s konstatováním, že stanovený plán akcí i organizační činnosti byl splněn v plném rozsahu. Zásadní akcí bylo Národní kolo Zlaté udice organizované z pověření Rady ČRS Praha v našem územním svazu. Soutěž proběhla dle stanovených propozic k plné spokojenosti všech účastníků. Vítězem NK se stalo družstvo našeho územního svazu stejně jako v r. 2016. V návaznosti na tento výsledek je družstvo našeho ÚS nominováno na Mezinárodní setkání mládeže ve Francii v r. 2018.

K roku 2018 uvedl, že rozpočet i podrobný plán práce je zpracován a zahrnuje kromě zmíněného výjezdu do Francie všechny pravidelné akce a úkoly odboru. V souvislosti s plánem práce na r. 2018 byl projednán rozpočet odboru, možnosti zajištění dotací na činnost odboru a také příprava složení odboru na příští funkční období.

V diskusi předseda odboru zodpověděl dotazy členů výboru.

Předseda p. Martínek vyzdvihl mimořádné úspěchy odboru práce s mládeží za poslední období a vyslovil přesvědčení, že i nadále bude odbor pracovat na vysoké úrovni.

 

 1. Kontrola plnění usnesení.

 

Jednatel zopakoval celé znění usnesení dle zápisu č. 1/2018 ze dne 25.1. t.r. Ke konkrétním úkolům se uvádí, že č. 171 a 176 jsou splněny, úkol č. 172 k dnešnímu dni nesplnily MO Bystřice nad Olší a Lučina, přestože termín byl 9.2. 2018. Úkoly č. 173, 174 a 175 trvají.

K usnesení se vyjádřil p. Čilipka, předseda DK, k problematice vyúčtování akce TROUT CUP 2017 a výdeji bezplatných povolenek pro MO Hustopeče. Dalších dotazů k usnesení nebylo.

 

 

 1. Informace z Rady ČRS Praha.

 

O únorovém zasedání informoval p. Konvička. Na zasedání bylo projednáno :

 • Kontrola plnění usnesení.
 • Problematika GDPR – ochrana osobních údajů dle legislativy EU.
 • Diskuse k reakcím na již schválený rozpočet Rady na r. 2018.
 • Novela metodického pokynu udělování svazových vyznamenání.
 • Informace o činnosti statutárních zástupců od minulého zasedání.
 • Novela vyhlášky k zákonu o rybářství.

 

 1. Delegace zástupců ÚS na členské schůze a konference MO ČRS.

 

Předseda p. Martínek předložil termíny jednotlivých členských schůzí MO. Byla provedena delegace zástupců ÚS  do některých MO ČRS.

 

 1. Stanovení komise pro přípravu voleb.

 

V souvislosti s ukončením stávajícího funkčního období budou na konferenci územního svazu provedeny volby do orgánů ÚS. V souladu se Stanovami a Jednacím řádem byla jmenována komise pro přípravu voleb – viz usnesení.

 

 1. Informace o zpracování účetní uzávěrky ÚS ČRS za rok 2017.

 

Ekonom p. Běčák uvedl, že uzávěrka je téměř dokončena, zahrnuje veškeré předepsané údaje a vychází z účetnictví za rok 2017. Předpokládá se kladný hospodářský výsledek r. 2017. Konečné znění uzávěrky bude dokončeno v předepsaném termínu. Dle stanoviska dozorčí komise odpovídá materiál zákonu o účetnictví a předpokládaný zisk doporučuje převést do investičního fondu.

 

 1. Příprava rozpočtu ÚS ČRS Ostrava na r. 2018.

 

Dle vyjádření p. Běčáka je rozpočet rozpracován, vychází ze skutečností r. 2017 a aktuálních potřeb územního svazu. Konečné znění rozpočtu bude předloženo na příštím zasedání.

 

 1. Korespondence.

 

 • MO ČRS Karviná, Tovačov, Velká Bystřice, Ostrava, Frýdlant, Příbor, Stará Ves – návrhy na vyznamenání členů a funkcionářů. K návrhům se uvádí, že žádosti o Medaili za mimořádné zásluhy (3x) a 1. stupeň (8x) se vrací MO ČRS k doplnění zdůvodnění návrhu, neboť tyto jsou zcela nedostatečné a nezakládají důvod ke schválení. Návrhy na II. a III. stupeň se schvalují v předloženém rozsahu.
 • Lesy ČR Frýdek – Místek – dodatek k nájemní smlouvě k VN Skalka. Dodatek obsahu je ukončení nájemního vztahu k 31.12.2018 a požadavek na vylovení rybí obsádky do konce listopadu 2018.
 • MO ČRS Rýmařov – písemné stanovisko k zamítnutí úhrady nákladů na cestovné rybářské stráže MO ČRS.
 • MO ČRS Lučina – požadavek na finanční příspěvek v souvislosti s 60. výročím MO.
 • MO ČRS Ostrava - požadavek na finanční příspěvek v souvislosti s 80. výročím MO.
 • MO ČRS Havířov – nabídka na odprodej rybníka Pašůvka do vlastnictví ÚS ČRS Ostrava a převedení do rybářských revírů.
 • Rada ČRS Praha – první číslo Zpravodaje ČRS. Dle záměru Rady ČRS bude čtvrtletně vydáván Rybářský zpravodaj. Bude výhradně elekronickou poštou zasílán všem MO ČRS a územním svazům. Bude obsahovat důležité aktuální informace a zprávy z činnosti jednotlivých složek ČRS. V tomto čísle je mimojiné úvodní informace k GDPR – vliv nařízení o ochraně osobních údajů na ČRS. K této problematice bude vydána podrobná metodika a předána všem MO k zajištění ochrany osobních údajů dle implementace legislativy EU.
 • Povodí Odry s.p. Ostrava  - nabídka na prodej nádrže v k.ú. Dvorce – revír Budišovka 1A

 

 

 

 1. Diskuse, různé.

 

p. Čilipka, předseda DK – informoval o anonymní stížnosti na členy MO ČRS Jeseník, dále hovořil o porušování stanovených odběrů vody na řece Opava Černá a také uvedl, že MO ČRS Vrbno postrádá odpověď na žádost o finanční příspěvek na koupi přívěsu pro přepravu ryb.

 

P. Machala – hovořil ke zpracování celkové zprávy o činnosti rybářské stráže v r. 2017 a o přípravě školení nových členů RS.

 

P. Konvička – informoval o konečné přípravě Semináře líhňařů, který se uskuteční 23.2. v líhni MO ČRS Domašov. Uvedl, že dle usnesení z minulých zasedání byly zajištěny materiály pro výrobu třecích rámů pro candáta s plánem využití na revíru Slezská Harta, event. dle požadavků V dalších MO ČRS.

 

Dále byly v diskusi projednány drobné organizační záležitosti a podána informace k přípravě kolaudace RIaŠS v Roudně.

 

 

 

* * *

 

 

Po projednání všech bodů programu přijalo zasedání VÚS ČRS Ostrava toto

 

u s n e s e n í :

 

I. Bere na vědomí :

 

1.            Provedenou kontrolu plnění usnesení.

2.            Zprávy předložené k bodům programu.

3.            Diskusní příspěvky a projednanou korespondenci.

4.            Informaci z jednání Rady ČRS v únoru 2018.

5.            Činnost odboru PM v r. 2017 a plán na r. 2018 dle vystoupení předsedy odboru.

6.            Plány práce a rozpočty odborů a komisí na r. 2018 územního svazu.

7.            Informace podané ekonomem p. Běčákem k účetní uzávěrce za r. 2017 a rozpočtu na r. 2018 ÚS ČRS Ostrava.

8.            Přípravu a organizační zajištění semináře k problematice výtěru lososovitých a reofilních ryb.

 

II. Schvaluje :

 

 1. Komisi pro přípravu voleb do orgánů územního svazu ve složení: pp. Kocinec, Bierski, Palička.
 2. Předložené návrhy  na vyznamenání  II. a III. stupněm z MO ČRS Karviná, Tovačov, Velká Bystřice, Frýdlant, Stará Ves a Příbor. Návrhy na vyšší svazová vyznamenání se vrací k doplnění zdůvodnění návrhů – ta jsou ve všech případech nedostatečná.
 3. Úhradu propagačních odznaků pro Setkání mládeže 2018 dle návrhu předsedy odboru PM.
 4. Příspěvek ve výši 8.000,- Kč pro MO ČRS Ostrava u příležitosti 80-tého výročí vzniku MO.
 5. Příspěvek ve výši  6.000,- Kč pro MO ČRS Lučina u příležitosti 60-tého výročí vzniku MO.

 

III.  Ukládá :

 

177.       Jednateli ÚS ČRS – vyřídit projednanou korespondenci a závěry jednání. T – ihned

178.       Všem MO ČRS – řádně zpracovat a ihned zaslat dotazník k činnosti mládeže v r. 2017 – pokud tak již neučinily.

179.       Předsedům odborů a komisí ÚS – předložit plán práce a rozpočet na rok 2018, pokud tak již neučinili. 

180.       Předsedovi HO p. Konvičkovi – připravit stanovisko k projednaným materiálům – Pašůvka, VN Dvorce, VN Skalka.

181.       Jednateli ÚS ČRS – zpracovat žádost o dotaci na Celosvazové setkání mládeže 2018 (KÚ Moravskoslezský)

182.       Všem MO ČRS – informovat členskou základnu, že na základě novely vyhlášky k zákonu o rybářství platí od r. 2018  úprava doby lovu na mimopstruhových revírech:

                1. dubna –  30. září od 04:00 hod. do 24:00 hod.

                1. října – 31. března od 5:00 hod. do 22:00 hod.

 

IV. Upozorňuje všechny MO ČRS, že

 

s platností od 1.3.2018  se splátky finanční podpory z Fondu rozvoje revírů zasílají na nové č. účtu:

1005050861/5500 (pozor ! – oprava minulého zápisu).

 

 

Trvající úkoly z minulých zasedání

158.      Jednateli ÚS ČRS – písemně požádat správce domény www.fishnet.cz o odstranění bývalých stránek ÚS ČRS z internetu.

168.       Jednateli ÚS ČRS – zajistit u Ostravské univerzity průzkum vlivu na rybí společenstva a potravní základnu u mimořádných průtoků na tocích při vodáckých akcích v r. 2018.

175.       Hospodářskému odboru – rozhodnout o systému (formulář) plánování a evidence obsádek v rybochovných zařízeních MO ČRS.

 

 

 

Příští zasedání výboru ÚS ČRS Ostrava se koná dne 22.3.2018 ve 14:30 hod.

 

 

 

Příloha :

Plakát k vyvěšení do vývěsních skříněk, na web MO ČRS

Rybářský zpravodaj č.1/2018 Rady ČRS

 

 

Zapsal : Ing. Přemysl Jaroň

Ověřil: Miloš Martínek, Milan Konvička