ČESKÝ  RYBÁŘSKÝ  SVAZ

Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

709 00 OSTRAVA – Mariánské Hory, Jahnova 14

 

č.j.2578/17                                                                                   

 

Všem   MO ČRS

                členům územního výboru ČRS

                členům DK při VÚS ČRS Ostrava

                předsedům odborů a komisí VÚS ČRS

RADA ČRS Praha

Z Á P I S   č.11/2017

 

 

ze  zasedání výboru územního svazu ČRS Ostrava konaného dne 14.12.2017 v sekretariátě ÚS ČRS Ostrava.

                              

Zasedání zahájilpředseda p. Miloš Martínek, přivítal všechny přítomné členy výboru a předsedu dozorčí komise Lubomíra Čilipku na posledním zasedání v r. 2017.

 

1.      Kontrola plnění usnesení

 

Jednatel zopakoval celé znění usnesení dle zápisu č. 10/2017 ze dne 14.11. t.r. s konstatováním, že úkoly č. 164 a 166 jsou splněny, úkol č. 165 byl splněn z větší části ze strany místních organizací. K úkolům z předchozích zasedání uvedl, že k úkolu č. 158 byla vyžádána spolupráce AK Veselský, k úkolu č. 162 se uvádí, že dnešního dne byly v Raiffeisenbank byly podepsány smlouvy k úpravě vedených účtů. Tyto budou v platnosti od 1.1.2018 včetně samostatného účtu pro Fond rozvoje revírů, dle rozhodnutí územní konference. Podrobné informace k úkolu č. 166 z minulého zasedání budou podány v bodě „různé“.

 

2.      Informace o průběhu prověrek MO ČRS za rok 2017.

 

Předseda p. Martínek stručně zhodnotil přípravu prověrek, připravenost jednotlivých MO ČRS, zásadní projednávané problematiky a vyjmenoval opakující se požadavky místních organizací. Nejčastějším tématem činnosti MO ČRS byly informace o mimořádném působení rybožravých predátorů, především vydry říční. Populace tohoto predátora je v současné době na takové úrovni, že většina organizací odmítá pokračovat v obhospodařování odchovných potoků, protože z vysazených plůdků Po nejsou žádné výsledky. Jednatel doplnil informaci o počtu vydaných bezplatných povolenek, znění vypracovaných protokolů z MO ČRS a o přítomnosti zástupců všech tří Krajských úřadů. Požadavky místních organizací budou zpracovány pro všechny odbory a komise územního svazu.

V rámci tohoto bodu byl předložen návrh na odměny prověrkové komisi a pracovníkům sekretariátu dle jejich účasti na prověrkách.

 

3.      Hodnocení činnosti sekretariátu VÚS ČRS za rok 2017.

 

K uvedenému bodu uvedl předseda p. Martínek, že celoroční práce sekretariátu jako celku i jednotlivých pracovníků je na potřebné úrovni a plní stanovené úkoly v souladu s plánem práce a dle požadavků jednotlivých funkcionářů ÚS.  Jednatel zhodnotil práci a aktivitu jednotlivých pracovníků s konstatováním, že základní úkoly na úseku finančním a ekonomickém z roku 2017 budou v příslušných termínech uzavřeny a řádně ukončeny. K dnešnímu dni je provedeno vyúčtování se všemi MO ČRS, inventura vydaných povolenek, cenin a dalších materiálů je bez nedostatků uzavřena. Ve stanoveném termínu je rovněž provedeno vyúčtování s Radou ČRS Praha.

K hodnocení je vyjádřil předseda odboru ČVaŽP a předložil návrh na odměny pro všechny pracovníky, především za spolupráci s odborem a jeho předsedou. Návrh rozšířil jednatel o zvýšení odměn pro pracovnice sekretariátu. Zdroje pro tyto odměny budou projednány do konce roku 2017.

 

4.      Informace k jednání Rady ČRS.

 

Pan Martínek informoval o prosincovém zasedání Rady, které projednalo :

·         Kontrolu plnění usnesení, včetně přípravy materiálů činnosti odboru mládeže a sportovních odborů dle minulých projednání.

·         Rozpočet Rady ČRS na r. 2018 – po obsáhlé diskusi byl rozpočet schválen.

·         Rozpočet ČRS služby s.r.o. na rok 2018.

·         Zpráva o činnosti statut. zástupců od minulého zasedání.

·         Diskuse, různé – zde byl předložen návrh na případné doplnění zákona o rybářství a prováděcí vyhlášky s tím, že jednotlivé územní svazy zpracují stanovisko do 15.3.2018.

 

5.      Příprava plánu práce na r. 2018.

 

K tomuto bodu byl předložen kalendářní plán zasedání územního výboru a územní konference.

Předpokládá se 11 zasedání ÚS v obvyklých termínech a jedna územní konference v červnu 2018. Do příštího zasedání bude zpracován podrobný plán práce ÚS ČRS.

 

6.      Investice Roudno.

 

Předseda a jednatel podali informace ke stávajícímu stavu Rybářského informačního a školícího střediska (RIaŠS) v Roudně. V současné době je stavba ukončena, proběhlo odstranění zjištěných vada nedodělků a stavební firma protokolárně předala dokončenou stavbu investorovi, tedy ČRS. Je nutno zajistit zaměření sítí, geometrické zaměření skutečného stavu a kolaudační řízení.

V diskusi bylo projednáno dokončení odstavné plochy pro automobily, nově zjištěné nedostatky stavby, úhradu fakturační pozastávky a zajistit konečné stanovisko stavebního dozoru. K těmto problematikám se vyjádřili členové výboru s řadou doporučení. V souvislosti s převzetím stavby předložil jednatel koncept pojistné smlouvy na budovu a vybavení zpracovaný Českou pojišťovnou.

Vybavení budovy a vnitřní zařízení bude realizováno z rozpočtu roku 2018 dle projednání na minulém zasedání.

 

7.      Informace z jednání hospodářského odboru (HO).

 

Předseda odboru p. Konvička podrobně okomentoval zápis z posledního zasedání odboru, kde bylo v souladu s plánem práce projednáno :

·         Hodnocení plnění zarybňovacího plánu za rok 2017.

·         Hodnocení činnosti hospodářských regionů územního svazu ČRS.

·         Vize hospodářského odboru na úrovni hospodaření ve pstruhových revírech.

·         Plán práce na rok 2018.

·         Korespondence.

Zprávu doplnil p. Škrobánek přeložením písemného materiálu o průběhu a výsledku kontrol výlovů rybochovných zařízeních v MO ČRS v r. 2017.

Zápis z HO se zasílá všem místní organizacím ČRS.

 

8.      Korespondence.

 

Jednatel předložil k projednání :

 

·         MO ČRS Havířov – žádost o finanční příspěvek v souvislosti s 50letým výročím MO.

·         MO ČRS Kelč – žádost o finanční příspěvek z FRR na investici do rybochovného zařízení Chmelník 3.

·         MO ČRS Frýdek – Místek – žádost o finanční příspěvek z FRR na rekonstrukci oplocení líhně Olešná.

·         Povodí Odry s.p. – návrh vodáckého kalendáře pro rok 2018 zpracovaný po jednání s vodáckými institucemi.

·         MO ČRS Karviná – žádost o finanční příspěvek v souvislosti s 95. výročím MO (neschváleno, příspěvek se poskytuje na 10letá výročí).

·         MO ČRS Frýdek-Místek, Třinec, Bystřice nad Olší, Lučina, Olomouc, Havířov, Ostrava – Návrhy na vyznamenání členů a funkcionářů MO.

 

9.      Diskuse, různé.

 

Na úvod připomenul předseda p. Martínek dořešení problematiky výdej první povolenky zdarma pro děti do 15-ti let. Dle informací p. Běčáka bylo vydáno bezplatných povolenek v rámci této výhody za roky 2015 – 2017 v celkové hodnotě 733 tis. Kč. Vydanému počtu povolenek neodpovídá nárůst členů v dětské kategorii, i když meziroční zvýšení počtu dětí dle počtu prodaných známek je patrné. Bylo zjištěno – nejen v našem ÚS – že takto vydávané povolenky jsou zneužívány rodiči či zákonnými zástupci držitelů povolenek. Po diskusi k této problematice bylo s konečnou platností rozhodnuto uvedenou výhodu v r. 2018 neposkytovat.

 

V diskusi dále vystoupili členové výboru :

p. Běčák – podrobné vyhodnocení prodeje všech druhů povolenek a čl. známek v r. 2017. Z uvedených údajů lze konstatovat mírné překročení rozpočtu v příjmové části.

p. Čilipka – uvedl, že poslední zasedání DK se zabývalo hodnocením informací o činnosti DK v MO dle hospodářských prověrek, přípravou plánu práce na r. 2018 a konečným řešením stížnosti člena ČRS p. Šprince.

 

P. Machala požádal o vysvětlení eventuální možnosti použití přístrojů mobitest pro řadovou rybářskou stráž a doporučil věnovat této problematice pozornost.

 

Ing. Drobek – diskutoval k problematice rozpočtu jednotlivých odborů, především v souvislosti s výší poskytovaného příplatku za pořádání sportovních akcí. Podrobně hodnotil činnost předsedy odboru mládeže a uvedl, že především jeho zásluhou čerpá náš územní svaz nejvyšší dotace MŠMT, má vynikající výsledky v soutěži Zlatá udice a celkově pracuje na vysoké úrovni. Na základě těchto skutečností navrhl předsedovi odboru práce s mládeží odměnu 5.000,- Kč.

 

Ing. Palička – informoval o záměru MO ČRS Stará Ves zakoupit do vlastnictví další rybník s tím, že MO předloží žádost o půjčku z FRR.

 

Jednatel informoval o záměru hospodářského odboru Rady ČRS uspořádat v r. 2018 odbornou hospodářskou exkurzi pro odborné pracovníky územních svazů s návrhem na finanční spoluúčast účastníků a územních svazů.

 

Karel Běčák v souvislosti s přípravou rozpočtu na r. 2018 předložil návrh na stanovení limitů nákladů pro jednotlivé sportovní odbory a odbor mládeže. Výše těchto limitů bude předsedům odborů oznámena do konce roku 2017, aby věděli, v jakém rozsahu mohou plánovat akce pro následující rok. Získané dotace a sponzorské dary mohou využít nad tento stanovený limit.* * *

 

Po projednání všech bodů programu přijalo zasedání VÚS ČRS Ostrava toto

 

u s n e s e n í :

I. Bere na vědomí :

 

1.            Provedenou kontrolu plnění usnesení.

2.            Zprávy předložené k bodům programu.

3.            Diskusní příspěvky a projednanou korespondenci.

4.            Informace k postupu stavby RIaŠS Roudno.

5.            Informaci z jednání Rady ČRS v prosinci 2017.

 

II. Schvaluje :

 

1.                   Návrhy na vyznamenání dle předložených žádostí z MO ČRS Ostrava, Havířov, Olomouc, Lučina, Bystřice n.O., Třinec, Frýdek Místek s výjimkou celkem 8 návrhů, které nesplňují podmínky nebo pro krátkou dobu členství v ČRS.

2.                   Návrhy kupních smluv na  parcely z revírů Orlovský potok 1A (Kozí Becirk) a Dukelské nádrže 1A dle usnesení ze dne 16.11. 2017.

3.                   Postup jednání  s obcí Vrážné  o možnosti majetkového řešení revíru Emauzy 1A ve spolupráci s MO ČRS Vítkov a Dodatek k NS s Lesy ČR k uvedené nádrži.

4.                   Prověrkové komisi a pracovníkům sekretariátu odměny za provedení hospodářských prověrek MO ČRS za r. 2017 dle předloženého návrhu.

5.                   Kalendářní plán práce ÚS ČRS Ostrava na r. 2017.

6.                   Opravený Dodatek č. 1 v souvislosti s převzetím stavby RIaŠS Roudno vč. podmínek k ukončení finanční pozastávky fakturace stavby dle projednání.

7.                   Inventarizační komisi ve složení pp. Běčák, Čilipka, Škrobánek, Ščerba.

8.                   Náhradu obsádky po otravě v revíru Bečva 2A – Staré toky Oldřichov ve výši 25.000,- Kč a úhradu nákladů na likvidaci otravy ve výši 8.018,- Kč pro MO ČRS Přerov.

9.                   Limit nákladů na činnost sportovních odborů a odboru mládeže ÚS ČRS Ostrava pro s platností

od r. 2018.

10.               Zvýšit s platností od r. 2018 finanční příspěvek za pořádání sportovních akcí a závodů na 6.000,- Kč.

11.               Konečné znění Dodatku  ke smlouvě s MO ČRS Frýdlant n.O. ze dne 19.12. 2016.

12.               Finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč MO ČRS Frýdek Místek na oplocení líhně Olešná z Fondu rozvoje revírů.

13.               Mimořádnou odměnu ve výši 3.000,- Kč pro JUDr. Sobotu za administrativní a právní činnost v DK ÚS.

14.               Příspěvek MO ČRS Havířov ve výši 5.000,- Kč v souvislosti s výročím 50-ti let MO.

15.               Finanční příspěvek ve výši max. 50.000,- Kč MO ČRS Kelč na investici RZ Chmelník 3 po předložení vyúčtování stavby.

16.               V souvislosti se záměrem Rady ČRS Praha na odbornou exkurzi v r. 2018 úhradu 75% nákladů na účast zástupců ÚS ČRS Ostrava.

17.               Předsedovi odboru PM p. Bartošovi mimořádnou odměnu ve výši 5.000,- Kč za aktivní a obětavou činnost pro práci s mládeží.

18.               V r. 2018 neposkytovat dětem do 15-ti let výhodu 1. povolenky zdarma.

 

III.  Ukládá :

 

167.       Jednateli ÚS ČRS – vyřídit projednanou korespondenci a závěry jednání. T – ihned

168.       Jednateli ÚS ČRS – zajistit u Ostravské univerzity průzkum vlivu na rybí společenstva a potravní základnu u mimořádných průtoků na tocích při vodáckých akcích v r. 2018.

169.       Jednateli ÚS ČRS – ve spoluprací s advokátní kanceláří Veselský realizaci kupních smluv dle bodu II/8 usnesení ze dne 16.11. 2017. T- leden 2018

170.       Jednateli ÚS ČRS – zajistit nabídkové ceny od dalších pojišťoven na pojištění RIaŠS Roudno.

T – leden 2018

 

trvající úkoly z minulých zasedání

158.      Jednateli ÚS ČRS – písemně požádat správce domény www.fishnet.cz o odstranění bývalých stránek ÚS ČRS z internetu.

 

Přílohy:  

- Metodický pokyn k deponování zadržených povolenek platný od 1.1. 2018

- Zápis HO č.4 a plán práce odboru            

 

 

Příští zasedání výboru ÚS ČRS Ostrava se koná dne 25.1.2018 ve 14:30 hod.

 

Výbor územního svazu a pracovníci sekretariátu ÚS ČRS Ostrava přejí všem místním organizacím, funkcionářům i členům ČRS příjemné prožití svátků vánočních, pevné zdraví v roce 2018, bohaté úlovky a pohodu.

 

Zapsal : Ing. Přemysl Jaroň

Ověřil : Miloš Martínek, Ing. Palička