ČESKÝ  RYBÁŘSKÝ  SVAZ

Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

709 00 OSTRAVA – Mariánské Hory, Jahnova 14

 

Všem   MO ČRS

                členům územního výboru ČRS

                členům DK při VÚS ČRS Ostrava

                předsedům odborů a komisí VÚS ČRS

RADA ČRS Praha

 

Z Á P I S   č.10/2017

ze  zasedání výboru územního svazu ČRS Ostrava konaného dne 14.11.2017 v sekretariátě ÚS ČRS Ostrava.

 

Zasedání zahájilpředseda p. Miloš Martínek, přivítal všechny přítomné členy výboru a předsedu dozorčí komise Lubomíra Čilipku.

 

1.      Činnost odboru LRU – plavaná v r. 2017.

 

Do zasedání byl v souladu s plánem práce přizván předseda odboru LRU – plavaná ing. David Kolařík. V podrobné prezentaci vyhodnotil předseda odboru v r. 2017. Seznámil zasedání s výsledky družstev ve všech kategoriích – U15, U20, U25 a vyhodnotil výsledky územních a celosvazových soutěží v těchto kategoriích. Mimořádného výsledku dosáhl náš reprezentant v kategorii U15 – II. místo na Mistrovství světa. Dále předseda uvedl, že počet závodníků je v r. 2017 stabilizovaný a náš územní svaz obsazoval závody na všech úrovních. Pozitivně hodnotil účast na pohárových závodech mládeže, kterých se oproti předchozím letům účastnili také zástupci z východní části kraje, přestože se konaly v Zábřehu, Šumperku a Lošticích. V rámcidiskuse k činnosti odboru podal informaci k problematice sponzoringu plavané a celkovému zajišťování finančních prostředků. Závodní plavaná je na úseku všech kategorií finančně velmi náročná. V této souvislosti ocenil předseda odboru přístup územního svazu k financování této disciplíny. Územní odbor je personálně stabilizovaný a svědomitě plní stanovené úkoly a přípravu jednotlivých soutěží. Ing. Kolařík zodpověděl dotazy přítomných a vyslovil přesvědčení, že i nadále bude odbor plnit stanovené úkoly na potřebné úrovni.

Předseda p. Martínek za územní výbor poděkoval předsedovi a celému odboru za činnost v r. 2017.

 

2.      Kontrola plnění usnesení

 

Jednatel zopakoval celé znění usnesení dle zápisu č. 9/2017 ze dne 19.10. t.r. K úkolům stanovených v kapitole III. usnesení uvedl, že úkol č. 159 byl splněn, úkol č. 160 bude projednán dnes v rámci bodu Příprava prověrek, úkol č. 163 pro MO ČRS trvá a úkol č. 162 dosud splněn nebyl. K úkolu č. 158 z předchozích zasedáních předložil jednatel písemný záznam o jednání se zástupcem internetové domény Nick.cz, z něhož vyplývá, že zrušení bývalých www stránek (fishnet.cz) je možno provést pouze s bývalým vlastníkem domény, nebo právní cestou. Úkol č. 161 bude projednán v Různém.

 

3.      Průběžná informace o podzimní distribuci násad do revírů ÚS ČRS.

 

Pan Konvička, hospodář územního svazu, podrobně referoval o plnění zarybňovacích plánů u jednotlivých druhů ryb. Uvedl, že v rámci plánování distribuce je respektováno usnesení jarní územní konference, budou využity finance z dotace MZeČR na podporu biodiverzity rybích obsádek v revírech a částečně bude využita částka 800.000,- Kč z FRR na podporu obsádekreofilních a dravých ryb. Konkrétní hodnoty plnění ZP uvedl u kapra, štiky, candáta a pstruha obecného i duhového. K současnému datu je zarybňovací plán v pstruhových revírech splněn ve finanční hodnotě na 94%, u mimopstruhových revírů hlavní plnění a evidence násad probíhá v těchto dnech.

 

4.      Informace k jednání Rady ČRS.

 

Předseda p. Martínek podobně hovořil o listopadovém jednání Rady, které projednalo :

·         Činnost odboru mládeže v r. 2017 – podrobná diskuse financování činnosti mládeže a vedoucích kroužků i k další koncepci v této důležité oblasti ČRS.

·         Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání.

·         Plán práce Rady ČRS na r. 2018.

·         Problematika změny denní doby lovu na rybářských revírech.

·         Činnost statutárních zástupců ČRS od minulého zasedání Rady.

·         Hodnocení konference Vydra 2017.

·         Projednání návrhů na vyznamenání.

 

5.      Konečná příprava hospodářských prověrek MO ČRS za r. 2017.

 

V návaznosti na minulé zasedání se konstatuje, že v souladu s úkolem č. 160 z minulého usnesení jsou veškeré materiály a podklady k hospodářským prověrkám zajištěny, mimo cizojazyčné soupisy revírů pro zájemce o povolenku pro nečleny. Probíhá evidence násad do rybářských revírů – jako každoročně chybí z některých MO ČRS faktury a násadové listy. Prověrková komise, limit bezplatných povolenek a text protokolu byl projednán a schválen na minulém zasedání. Definitivní kalendářní plán prověrek obdrželi členové VÚS dnešního dne.

 

6.      Korespondence.

 

Jednatel předložil k projednání :

·         Kamenolomy ČR, s.r.o. – návrh nájemní smlouvy na revíry Odra 1A, Odra 1B a Opava 2C pro období let 2018 – 2022 za částku 1,250.000,- Kč/ročně.

·         Znalecký posudek k parcele č. 2949/1 v k.ú. Lazy u Orlové.

·         Znalecký posudek k parcele č. 1315 v k.ú. Dolní Suchá.

Znalecké posudky byly vyžádány v souvislosti se záměrem firmy Asental Land, s.r.o. na prodej vodních ploch, které tvoří rybářské revíry ČRS. Stávající vlastníci shora uvedených parcel vyslovili souhlas s prodejem parcel Českému rybářskému svazu.

·         MO ČRS Ostrava, Bystřice nad Olší a Orlová – návrhy na vyznamená členů a funkcionářů. Uvedené MO předložili celkem 19 žádostí o schválení vyznamenání. Z toho celkem 4 za dlouholeté členství, přičemž o tomto vyznamenání rozhoduje navrhující orgán, tedy výbor MO ČRS. Dle svazové směrnice pro udělování vyznamenání se tento odznak uděluje za členství trvající minimálně 20 let. Některé návrhy tuto podmínku nesplňují. Pokud jde o návrhy o medaili a odznaky I., II. a II. stupně, postrádají vesměs řádné zdůvodnění. Po diskusi výbor rozhodl schválit návrhy pro p. Řezníčka a Čáblíka, ostatní návrhy vrátit navrhující MO k řádnému zdůvodnění .

 

7.      Diskuse, různé.

 

V rámci tohoto bodu informoval předseda p. Martínek o postupu investice Roudno, informoval o provedené kontrole pracovníky SZIF dotace „úhoř 2017 z OP Rybářství“ a předložil ke schválení návrhy na věrnostní odměnu p. Grygarčíkové, přiznání 13. platu pracovníkům sekretariátu a funkcionářských odměn za IV. čtvrtletí 2017.

 

Pan Běčák v návaznosti na informaci k průběhu stavby Roudno předložil návrh na dofinancování vlastní stavby a financování vnitřního vybavení, které není předmětem projektu.

 

Ing. Palička připomenul problematiku 1. povolenky zdarma pro děti do 15-ti let dle jednání na říjnovém zasedání VÚS – bude řešeno po uzávěrce roku 2017.

 

Pan Konvička v souvislosti s úkolem č. 161 z minulého zasedání a po konzultaci s některými členy výboru předložil konečné řešení zpřesnění sumarizace úlovků za rok 2017. MO obdrží formulář a průvodní dopis s tímto zápisem a detailní informaci u hospodářských prověrek. Dále hovořil k problematice revírů Emauzy 1A v návaznosti na požadavek Lesů ČR. Po konzultaci s MO ČRS Vítkov doporučuje řešit majetkové vztahy k tomuto revíru s obcí Vrážné.

 

Ing. Drobek informoval o rozsáhlém úklidu břehů revíru Odra 1A včetně fotodokumentace a požádal o zaslání konečného znění soupisu revírů pro rok 2018 k provedení úpravy na www.rybsvaz-ms.cz.

 

Jednatel podal informaci k postupu řešení majetkových vztahů na parcelách k.ú. Lazy u Orlové a Dolní Suchá, předložil konečné vyúčtování nákladů a fakturace v souvislosti s výlovy nádrží Bílovec, Bartošovice a Pocheň a v této souvislosti navrhl odměnu pro ing. Trybučka, který výlovy organizačně zajišťoval.

Dále informoval o havarijním stavu dolní nádrže revíru Olše 7. Konstatoval, že ing. Jílek zasílá všem MO ČRS licenční klíč k programu Ryby Profesional pro rok 2018.

K průběhu investice Roudno doplnil, že v nejbližších dnech se instaluje v budově kamerový systém, internet a satelitní TV pro potřeby Informačního a školícího střediska.

 

 

* * *

 

 

Po projednání všech bodů programu přijalo zasedání VÚS ČRS Ostrava toto

 

u s n e s e n í :

 

 

I. Bere na vědomí :

 

1.            Provedenou kontrolu plnění usnesení.

2.            Zprávy předložené k bodům programu.

3.            Diskusní příspěvky a projednanou korespondenci.

4.            Návrh na krytí nákladů stavby RIaŠS Roudno.

5.           Informaci proúčtování nákladů na výlovy revírů (VN  Povodí Odry s.p.).

6.            Informaci k havarijnímu stavu spodní nádrže revíru Olše č. 7.

6.            Informaci o jednání Rady ČRS v listopadu 2017.

 

II. Schvaluje :

 

1.                   Činnost odboru LRU – plavaná  v r. 2017 dle prezentace předsedy odboru Ing. Kolaříka.

2.                   V návaznosti na minulé zasedání řešit zpřesnění sumarizace úlovků za r. 2017 a další dle návrhu  p. Konvičky a dnešního projednání – viz příloha zápisu.

3.                   Konečnou přípravu  provedení hospodářských prověrek MO ČRS za r. 2017.

4.                   Návrhy na vyznamenání dle předložených žádostí pro pp. P. Řezníček, Oldřich Čáblík, u ostatních žádostí vyžádat podrobné zdůvodnění návrhu.

5.                   Za organizaci a realizaci výlovů VN Bravantice, Bílovec a Pocheň  mimořádnou odměnu technikovi ÚS odměnu ve výši 8.000,- Kč.

6.                   Poskytnout zaměstnancům sekretariátu ÚS za r. 2017 13. plat dle  sociálního fondu pracovníků.

7.                   Věrnostní odměnu pí. E. Grygarčíkové za 10 let trvání pracovního poměru dle sociálního fondu pracovníků.

8.                   Zakoupit do vlastnictví ÚS ČRS Ostrava parcely z revírů Orlovský potok 1A (Kozí Becirk) a Dukelské nádrže 1A dle předložených dokumentů a korespondence s vlastníky parcel.

9.                   Projednat s obcí Vrážné možnosti majetkového řešení revíru Emauzy 1A ve spolupráci s MO ČRS Vítkov.

10.               Návrh nájemní smlouvy s Kamenolomy ČR s.r.o. na revíry Odra 1A, Odra 1B, Opava 2C na období let 2018 – 2022 za částku 1,250.000,- Kč/ročně.

11.               Připravit řešení opravy nádrže v k.ú. Návsí – revír 473 066 Olše 7.

 

III.  Ukládá :

 

164.       Jednateli ÚS ČRS – vyřídit projednanou korespondenci a závěry jednání. T – ihned

165.       Všem MO ČRS – dodavatelům násad – respektovat ustanovení Statutu společného hospodaření ve věci termínů fakturace a evidence násad.

166.       Jednateli ÚS ČRS – zajistit u právní kanceláře Veselský vypracování kupních smluv dle bodu II/8 usnesení. T - neprodleně

 

trvající úkoly z minulých zasedání

158.      Jednateli ÚS ČRS – písemně požádat správce domény www.fishnet.cz o odstranění bývalých stránek ÚS ČRS z internetu.

162.      Jednateli ÚS ČRS – zajistit revizi stávajících účtů v RF bank. T – ihned

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:  

- Návrh opatření k sumarizaci úlovků (pokyn, formulář)

- Ceník povolenek na r.2018

- Směrnice Republikové Rady ČRS, z.s. pro udělování vyznamenání

               

 

 

 

 

 

 

Zapsal : Ing. Přemysl Jaroň

Ověřil : Miloš Martínek, L. Kocinec