ČESKÝ  RYBÁŘSKÝ  SVAZ

Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

709 00 OSTRAVA – Mariánské Hory, Jahnova 14

Tel.: 596 620 583, email :sekretariat@rybsvaz-ms.cz,

                                                    č. účtu u KB, a.s. : 27-7448760237/0100,  IČO : 434167                                                   

 

č.j.171/18                                                                                         

 

Všem    MO ČRS

                členům územního výboru ČRS

                členům DK při VÚS ČRS Ostrava

                předsedům odborů a komisí VÚS ČRS

RADA ČRS Praha

 

 

 

 

Z Á P I S   č.1/2018

 

 

ze  zasedání výboru územního svazu ČRS Ostrava konaného dne 25.1.2018 v sekretariátě ÚS ČRS Ostrava.

 

 

Přítomni:             dle prezenční listiny

Omluven :          Miloš Martínek

 

                              

Zasedání zahájil místopředseda ing. Palička, přivítal všechny přítomné členy výboru a předsedu dozorčí komise Lubomíra Čilipku na prvním zasedání v r. 2018 a omluvil z důvodu nemoci pana předsedu Martínka.

 

 1. Kontrola plnění usnesení

 

Jednatel zopakoval celé znění usnesení dle zápisu č. 11/2017 ze dne 14.12.2017. Ke konkrétním úkolům uvedl, č. 167 a 169 splněno. K úkolu č. 167 uvedl, že po projednání se zástupcem Ostravské univerzity ve věci vlivu vodáckých akcí na tocích Moravice a Ostravice je provedení průzkumu s konkrétními výstupy problematické. V první fázi bude zajištěn přehled obdobných výstupů s odborných publikací v ČR i ze zahraničí ve spolupráci se sekretariátem Rady ČRS Praha. Další postup bude koordinován s doc. Lojkáskem.

K úkolu č. 169 se uvádí, že kupní smlouvy na pozemky dle usnesení z minulého zasedání byly doplněny o advokátní úložky finančních prostředků a jsou rozeslány prodávajícím k doplnění a podpisu. Úkol č. 170 – dle usnesení – byly zajištěny nabídkové ceny od pojišťoven Alianz, Generali a Kooperativa. Po diskusi a projednání nabídek bylo rozhodnuto využít původní nabídku České pojišťovny s požadavkem na snížení ceny na úroveň nejnižší nabídky.

 

 1. Plán práce územního svazu ČRS na rok 2018.

 

V návaznosti na projednání termínového kalendáře v prosincovém zasedání byl předložen konečný plán činnosti  na rok 2018. Materiál byl v předstihu zaslán všem členům výboru. Úprava dle požadavků ekonoma p. Běčáka je v předloženém znění zahrnuto. Plán práce se zasílá všem místním organizacím a funkcionářům ÚS.

 

 1. Příprava Aktivu vedoucích rybářské stráže.

 

Pan Machala, vedoucí RS územního svazu uvedl, že pozvánka na Aktiv vedoucích RS v MO ČRS byla rozeslána – Aktiv se uskuteční 6.2. v MO ČRS Ostrava a 7.2. v MO ČRS Litovel v 16,00 hod. Dle pořadu jednání uvedeného na pozvánce bude provedeno vyhodnocení činnosti členů RS za rok 2017, projednání BPVRP na r. 2018 a aktuální problematika výkonu funkce rybářské stráže.

 

 1. Informace z jednání Rady ČRS Praha.

 

Pan Milan Konvička podrobně okomentoval zápis z lednového zasedání Rady :

 • kontrola plnění usnesení,
 • jmenování státních trenérů sportovních odborů,
 • informace o postupu novelizace vyhlášky k zák. o rybářství (doby lovu),
 • informace o jednání statutárních zástupců od minulého zasedání,
 • rozpočet Rady ČRS na rok 2018.

 

 1. Požadavky MO ČRS předložené u hospodářských prověrek za r. 2017.

 

Jednatel předložil soupis požadavků jednotlivých MO ČRS, tak jak byly zaznamenány v protokolech od hospodářských prověrek. Soupis je rozdělen do jednotlivých oblastí a byl v předstihu zaslán všem členům výboru.  Rozsáhlý soupis je především pro hospodářský odbor, který se bude materiálem zabývat na nejbližším zasedání. Část požadavků se týká úpravy BPVRP na jednotlivých revírech. K tomu se v předstihu uvádí, že výjimky ze stávajících Bližších podmínek nebudou udělovány. Požadavky a náměty pro organizační činnost bude řešit vesměs sekretariát územního svazu.

 

 1. Příprava Aktivu předsedů MO ČRS.

 

K tomuto bodu se uvádí, že Aktiv předsedů bude operativně svolán v případě, že po volbách do orgánů místních organizací vznikne potřeba Aktiv svolat, nebo z důvodu aktuálních změn v ČRS.

 

 1. Korespondence.

 

Jednatel předložil k projednání závažnou došlou korespondenci :

 • MO ČRS Bílovec, Jablunkov, Přerov, Orlová, Hustopeče, Lipník a Mohelnice – návrhy na vyznamenání členům a funkcionářům. Jednotlivá vyznamenání na úrovni Medaile, I. a II. stupně byly podrobně projednány a posouzeny.
 • Přírodovědecká fakulta UK Praha – nabídka spolupráce na úrovni výzkumu složení potravy rybožravých predátorů.
 • Krajský úřad Olomouckého kraje – seznam dotačních programů na podporu aktivit v oblasti ŽP a zemědělství v r. 2018.
 • MO ČRS Ostrava – žádost o povolení tábora dětí MO na revíru Slezská Harta.
 • Korespondence ve věci pořádání Mistrovství světa Masters v LRU muška na revírech MS územního svazu v r. 2020.

 

 1. Diskuse, různé.

 

Pan Milan Konvička – hovořil k Plánu práce hospodářského odboru a konkrétní přípravě Semináře líhňařů MO ČRS.

 

Ing. Drobek – požádal o informaci, jakým způsobem bude využit zvýšený příjem z podílu členské známky v rámci územního výboru. Dále hovořil k termínu sumarizace povolenek za rok 2017 a vznesl dotaz ke stavu prodeje pozemků a projektu v k.ú Razová.

 

Bc. Kocinec – informoval o přípravě výjezdního zasedání odboru ŽP Krajského úřadu MS kraje v RIaŠS (Rybářském informačním a školícím středisku) v Roudně. Hovořil k informaci o ceníku povolenek v časopise Rybářství.

 

Jaroslav Škrobánek – se zapojil do diskuse k problematice pozemků Razová a doporučil pro sekretariát ÚS zakoupit stroj na expreso.

 

Petr Machala – upozornil na BPVRP revírů Rady ČRS na nichž platí územní povolenky v tom smyslu, že je zde stanovena min. velikost nástražní rybky 15 cm – tato informace není uvedena v Dodatku k územním povolenkám 2018. Dále doporučil rozšířit počet členů profistráže pro oblast revírů Bečvy a Moravy s omezeným limitem na r. 2018. Podrobně hovořil k problematice GDER (Ochrana osobních údajů dle Směrnice EU, která vstoupí v platnost 1.5.2018) a důsledky pro evidenci členů v ČRS. K této problematice se přidal p. Bierski s konstatováním, že v případě nerespektování stanovených podmínek hrozí mimořádné sankce a „likvidační finanční postihy“. V diskusi k této problematice byla konstatována nutnost neprodleně žádat informaci z Rady ČRS Praha.

 

Pan Běčák – uvedl konkrétní výsledky prodeje členských známek a povolenek v r. 2017 ve vztahu k rozpočtu na minulý rok. Informoval o rozdělení a využití zvýšeného podílu z členských známek a předložil návrh k financování stavby RIaŠS v Roudně. K tomu uvedl, že celkový náklad je pokryt částečně dotací KÚ MS kraje ve výši 3 mil. Kč, podílem z investičního fondu ve výši 1 827 000 Kč, který zahrnuje hodnotu prodeje areálu bývalého rybářského domu v Roudně, zbývající náklady budou kryty formou podpory z FRR ve výši cca 1,3 mil Kč do doby realizace prodeje pozemku v k.ú. Razová.

Dále předložil návrh na valorizaci odměn funkcionářů a mezd pracovníků sekretariátu. Do diskuse k této problematice se zapojili všichni členové výboru, zejména k návrhu na výši mezd pracovníků sekretariátu. Po podrobném projednání a zdůvodnění nárůstu a promítnutí do návrhu rozpočtu ÚS na r. 2018 byl předložený návrh s platností od 1.1.2018 schválen.

Předložil úpravu zásad vyřizování cestovného s platností od 1.1.2018 v návaznosti na platnou legislativu.

 

Pan Čilipka připomenul nové znění Metodiky o deponování zadržených povolenek, požádal o dořešení vyúčtování akce TroutCup 2017 v MO ČRS Hustopeče a na základě připomínek členů ČRS doporučil sjednotit na všech dokumentech územního svazu název našeho spolku.

 

 

 

* * *

 

 

Po projednání všech bodů programu přijalo zasedání VÚS ČRS Ostrava toto

 

u s n e s e n í :

 

I. Bere na vědomí :

 

1.            Provedenou kontrolu plnění usnesení.

2.            Zprávy předložené k bodům programu.

3.            Diskusní příspěvky a projednanou korespondenci.

4.            Informaci k problematice investice Razová.

5.            Informaci z jednání Rady ČRS v prosinci 2017.

6.            Záměr hospodářského odboru ÚS na pořádání semináře k problematice umělého výtěru lososovitých a reofilních ryb.

 

II. Schvaluje :

 

 1. Komisi pro posuzování  čerpání prostředků z FRR ve složení: Dr. Ščerba, K. Běčák, M. Konvička.
 2. Konečné znění  kupních smluv na  parcely z revírů Orlovský potok 1A (Kozí Becirk) a Dukelské nádrže 1A dle usnesení ze dne 16.11.2017.
 3. Plán práce ÚS ČRS Ostrava na r. 2018.
 4. Řešit pojištění budovy RIaŠS v Roudně s Českou pojišťovnou dle dnešního projednání.
 5. Pořádání Aktivu předsedů MO ČRS řešit dle aktuálních požadavků ve 2. čtvrtl. 2018.
 6. Zajistit pro sekretariát ÚS přístroj na kávu expreso v hodnotě do 8.000,- Kč.
 7. Rozšířit počet členů profistráže o 1 člena na zkušební období s limitem financí 100.000,- Kč na r. 2018.
 8. Úpravu výše odměn pro funkcionáře ÚS  ČRS a mzdových nákladů pracovníků sekretariátu s platností od 1.1.2018 dle předloženého návrhu.
 9. Návrhy na vyznamenání dle předložených žádostí z MO ČRS Bílovec, Jablunkov, Přerov, Orlová, Hustopeče, Lipník a Mohelnice dle projednání a posouzení.
 10. Úpravu Metodického pokynu k deponování zadržených povolenek s platností od 1.1.2018.     
 11. Dle návrhu hospodáře p. Konvičky zakoupit pro potřeby výtěru candáta obecného materiál pro sestavení třecích podložek od Spojené kartáčovny a.s. a firmy Kovohopp.

 

III.  Ukládá :

 

171.       Jednateli ÚS ČRS – vyřídit projednanou korespondenci a závěry jednání. T – ihned

172.       Všem MOČRS – řádně zpracovat a v termínu do 9.2. 2018 zaslat sekretariátu ÚS ČRS Výkaz o činnosti za r. 2017.

173.       Předsedům odborů a komisí ÚS – předložit plán práce a rozpočet na rok 2018, pokud tak již neučinili.

T – ihned.

174.       Všem MO ČRS – informovat držitele mimopstruhových  povolenek v tom smyslu, že na revírech Rady ČRS (421503  ÚN Trnávka, 441501 Veslařský kanál Račice, 481501 ÚN Orlík) je stanovena minimální délka nástražní rybky 15 cm –informace není v Dodatku k územním povolenkám ÚS ČRS Ostrava.

175.       Hospodářskému odboru – rozhodnout o systému (formulář) plánování a evidence obsádek v rybochovných zařízeních MO ČRS

176.      P. Běčákovi – připravit pro kontrolu DK vyúčtování akce odboru přívlač – TROUT CUP 2017.

 

IV. Upozorňuje všechny MO ČRS, že

 

s platností od 1.2.2018  se splátky finanční podpory z Fondu rozvoje revírů zasílají na nové č. účtu:

5305050511/5500.

 

V.  Zamítá:

 

hradit náklady na cestovné rybářské stráže. K úhradě těchto nákladů slouží místním organizacím poskytovaný limit nákladů na revíry.

 

trvající úkoly z minulých zasedání

158.      Jednateli ÚS ČRS – písemně požádat správce domény www.fishnet.cz o odstranění bývalých stránek ÚS ČRS z internetu.

168.       Jednateli ÚS ČRS – zajistit u Ostravské univerzity průzkum vlivu na rybí společenstva a potravní základnu u mimořádných průtoků na tocích při vodáckých akcích v r. 2018.

 

               

 

 

Příští zasedání výboru ÚS ČRS Ostrava se koná dne 22.2.2018 ve 14:30 hod.

 

 

 

Příloha :

 • Úprava zásad vyřizování cestovného od 1.1.2018
 • Plán práce ÚS ČRS na rok 2018

 

 

 

 

Zapsal : Ing. Přemysl Jaroň

Ověřil: Ing. Palička, Ing. Drobek