Z Á P I S   č.7/2018

 

 

ze  zasedání výboru územního svazu ČRS Ostrava konaného dne 19.6.2018 v sekretariátě ÚS ČRS Ostrava.

 

 

Přítomni:             dle prezenční listiny

Omluven :          --

 

 

Zasedání zahájil předseda ing. Kocián, přivítal všechny přítomné a předsedu DK p. Čilipku. V úvodu zasedání předložil písemný materiál „Aktuální informace – určeno všem MO ČRS“. V návaznosti na záměry nově zvoleného VÚS předkládá hlavní směry činnosti výboru ÚS pro období 2018-2022 rozpracované do sedmi bodů. Materiál rozešle všem MO ČRS jako první výtisk aktuálních informací nového výboru ÚS. Tyto hlavní směry budou průběžně rozpracovány a naplněny.

 

 1. Kontrola plnění usnesení.

 

Jednatel zopakoval celé znění usnesení dle zápisu č. 6 ze dne 7.6. t.r. K jednotlivým úkolům uvedl –úkoly č. 2 a 4 splněny, úkol č. 1 je trvalý. Úkol č. 3 bude řešen v rámci dnešního jednání. K úkolu č. 5 předložil požadované potvrzení firmy MARF Ostrava o předpokládané ceně výroby a dodání povolenek a dodatků k soupisu revírů pro rok 2019 –předkládá se písemné potvrzení o zachování cen na úrovni roku 2018. Úkol č. 6 – jednatel předložil písemný soupis a ocenění výpočetní techniky a dalšího zapůjčeného materiálu členům bývalého VÚS. Po diskusi bylo předložené ocenění schváleno s tím, že požadované věci si mohou bývalí členové VÚS odkoupit.

V návaznosti na upozornění JUDr. Soboty z DK uvedl jednatel, že je nutno upravit usnesení zápisu č. 6 tak, aby odpovídalo příslušnému ustanovení Stanov ČRS ve věci volby místopředsedy, hospodáře a ekonoma ÚS.

 

 1. Hodnocení a realizace usnesení územní konference.

 

Zápis z územní konference obdrželi všichni členové výboru, usnesení bylo zasláno všem místním organizacím v souladu se Stanovami ČRS. Usnesení konference neuložilo výboru ani jednotlivým funkcionářům konkrétní úkoly. V diskusi byla stručně hodnocena úroveň územní volební konference.

 

 1. Informace o plnění plánu obsádek na RZ MO ČRS.

 

Problematikou se podrobně zabýval hospodářský odbor ÚS na prvním zasedání pod vedením nového hospodáře Bc. Hlouška. Projednání problematiky v HO považuje výbor za dostatečné.

 

 1. Informace z jednání Rady ČRS Praha.

 

Informaci podal jednatel ÚS ČRS dle zápisu z červnového zasedání, které projednalo :

 • Kontrola plnění usnesení.
 • Hodnocení činnosti s.r.o. Rybář.
 • Příprava Bližších podmínek výkonu rybářského práva (dále jen BPVRP) na rok 2019, příprava tisku Dodatku k soupisu revírů pro celosvazovou povolenku.
 • Příprava Sněmu ČRS.
 • Zpráva o činnosti ČRS za rok 2017.
 • Kalkulace cen CS a celorepublikových povolenek na rok 2019.
 • Informace o činnosti statutárních zástupců od minulého zasedání Rady ČRS.

 

 1. Informace k RIaŠS Roudno.

 

Jednatel stručně informoval o postupu vybavování  budovy a přípravě kolaudačního řízení. V této souvislosti byly vzneseny dotazy k předpokládanému provozu střediska, rozpočtu na rok 2018 a řešení celkových nákladů.

 

 1. Informace z jednání hospodářského odboru a příprava BPVRP pro rok 2018.

 

Hospodář Bc. Jan Hloušek podrobně komentoval zasedání HO ze dne 11.6. t.r. Uvedl, že zasedání se zabývalo úkoly dle plánu práce a podrobně projednalo návrh BPVRP na rok 2019 včetně námětů a požadavků z jednotlivých MO ČRS, tak jak byly předloženy a nebo tak, jak byly součástí usnesení z jednotlivých členských schůzí. Součástí jednání byl materiál Rady ČRS Praha, jimž jsou doplněny stávající celosvazové BPVRP. Vzhledem k tomu, že tyto nejsou součástí prováděcí vyhlášky k zákonu o rybářství, záleží na rozhodnutí jednotlivých územních svazů, zda je budou akceptovat do bližších podmínek pro svoje revíry. Návrh BPVRP z jednání územního hospodářského odboru byl podrobně projednán včetně návrhu na zrušení hájení lipana pro rok 2019 na revírech ÚS ČRS Ostrava. Důvodem zrušení dvouletého hájení je jednak výše financí vkládaná do zarybnění tímto druhem a jednak stále vysoký predační tlak na tuto hejnovou rybu.

Předložené úpravy BPVRP na rok 2019 se schvalují s tím, že konečnou jazykovou úpravu provedou pp. Hloušek a Machala.

 

 1. Korespondence.

 

Jednatel v návaznosti na úkol č. 3 z minulého zasedání společně s p. Machalou podali podrobné informace k nabídce na koupi vodní plochy a přilehlých pozemků podrevíru Kozí Becirk. Doplnil informace z minulého zasedání v tom smyslu, že tato lokalita je pro MO ČRS Orlová zásadní a z revírů Orlovský Potok 1A je z hlediska přístupu, údržby pořádku, kvality vody nejméně problematická. Zasedání bylo seznámeno s cenou obvyklou za m2 této vodní plochy dle znaleckého posudku. Po obsáhlé diskusi bylo rozhodnuto podat přihlášku do výběrového řízení na zakoupení této lokality do majetku ČRS. Výše finanční částky do výběrového řízení byla hlasováním schválena jednoznačně.

Dále jednatel podal informaci o obdržené petici občanů obce Valašská Bystřice a okolí k problematice populace pstruha obecného z toku Bystřice Valašská. Petice se k řešení předává MO ČRS Vsetín.

MO ČRS Zábřeh – žádost o dotaci z FRR na opravu přítoku a odtoku revíru Moravská Sázava 1B ve výši 157.207,- Kč – předává se k posouzení ekonomické komisi.

Odbor LRU muška – žádost o finanční úhradu nákladů na tradiční tábor muškařů juniorů (družební akce s PZW Katowice) ve výši 50.000,- Kč. V diskusi po objasnění účelu a významu konání tábora je požadavek jako mimořádný schválen.

 

 1. Diskuse, různé.

 

Pan Čilipka, předseda DK, informoval o dnešním zasedání komise, která se mimo jiné zabývala stížností p. Nechvátala, stanoveným pořadem jednání dle plánu práce komise a také vyhodnocením kontroly zůstatků nevyužitých povolenek v r. 2017. V návaznosti na toto vyhodnocení doporučil snížit v kusech připravovanou  objednávku povolenek pro rok 2019 a následující tak, aby byly sníženy náklady na tisk těchto cenin. DK doporučuje objednat pro rok 2019 tyto materiály dle skutečného prodeje v r. 2017 + 10% navíc. Jednatel k tomuto návrhu uvedl, že považuje toto množství za nedostatečné, neboť v každé MO ČRS musí být v průběhu roku rezerva povolenek i Dodatků, rovněž sekretariát musí mít určitou rezervu, neboť MO ČRS v průběhu roku doobjednávají povolenky, členské známkyi Dodatky a navíc dotisk v průběhu roku je časově a především finančně velmi náročný. V případě rozhodnutí dle předloženého návrhu nemůže sekretariát ÚS odpovídat za eventuální vzniklé problémy.

Pan Machala informoval o pravidelném jednání s představiteli firmy Cemex – pronajímatel revíru Morava 19A Náklo. Byla zhodnocena úvodní část sezóny r. 2018, projednány dílčí změny pro tento rok a výhled nájemních podmínek na r. 2019. Stávající smlouva končí 31.12. t.r., pro rok 2019 a další plánuje pronajímatel výběrové řízení na nájemce.

V další diskusi byly projednány předložené návrhy dozorčí komise na úpravu Stanov a Jednacího řádu ČRS v souvislosti s požadavkem Rady ČRS předložit tyto návrhy do 31.7. t.r. vč. stanoviska jednotlivých ÚS k návrhu hospodářského odboru Rady na změnu Stanov v tom smyslu, že prvoinstančním kárným orgánem bude kárný senát zřízený u územního svazu a nikoliv dozorčí komise MO ČRS. Vzhledem k náročnosti této záležitosti bude svoláno mimořádné zasedání VÚS.

 

 

 

* * *

 

 

Po projednání všech bodů programu přijalo zasedání VÚS ČRS Ostrava toto

 

u s n e s e n í :

 

I. Bere na vědomí :

 

 1. Kontrolu plnění usnesení.
 2. Předloženou korespondenci,  materiály k jednání a diskuzní příspěvky.
 3. Aktuální informaci všem MO ČRS, zpracovanou předsedou Ing. Kociánem.
 4. Návrh na změnu Stanov a JŘ ČRS, zpracovanou dozorčí komisí ÚS.
 5. Petici občanů Valašské Bystřice a okolí k populaci pstruha obecného v toku Bystřice Valašské.
 6. Informace z jednání Rady ČRS.
 7. Informaci o jednání HO ÚS ČRS ze dne 11.6. 2018.

 

II. Schvaluje :

 

 1. Přihlásit se do výběrového řízení na zakoupení vodní plochy Kozí Becirk a přilehlých pozemků za dohodnutou částku (Revír Orlovský potok 1A), přičemž o další podrevíry tohoto revíru se nebude ČRS obdobně ucházet.
 2. Zajistit výrobu a dodání Dodatku k Popisu revírů a povolenek k rybolovu pro r. 2019 u firmyMarf Ostrava dle potvrzené cenové kalkulace.
 3. Bližší podmínky výkonu rybářského práva pro r. 2019 na revírech ve společném hospodaření ÚS ČRS Ostrava dle návrhu HO a dnešního projednání.
 4. Mimořádnou úhradu nákladů na Mezinárodní tábor muškařů juniorů dle předloženého rozpočtu do výše 50 000 Kč.
 5. Předložený návrh na výši ocenění výpočetní techniky, materiálů a mobilních telefonů v užíváníbývalých členů výboru ÚS a žádosti o odprodej za uvedené ceny.
 6. Uskutečnit mimořádné zasedání výboru ÚS dne 19.7. 2018 za účelem projednání a dokončení návrhu na úpravu Stanov a JŘ ČRS v návaznosti na dnes předložený materiál DK územního svazu.
 7. Dle doporučení předsedy DK p. Čilipkyzajistit pro r. 2019 tisk povolenek (kupónů) v množství dle skutečného prodeje v r. 2017 + 10 % navíc a Dodatek k soupisu revírů pro r. 2019 v počtu dle povolenek.

 

III.  Potvrzuje v souladu se zněním § 13 odst. 5 Stanov ČRS, že dne 7.6. 2018 byl na návrh předsedy územního svazu

 1. Mgr. Radomír Bednář  - zvolen do funkce místopředsedy územního svazu ČRS Ostrava,
 2. Bc. Jan Hloušek – zvolen do funkce rybářského hospodáře územního svazu ČRS Ostrava,
 3. Ing. Kamil Drobek – zvolen do funkce ekonoma územního svazu ČRS Ostrava.

IV.  Ukládá:

 

 1. Všem členům VÚS – zpracovat   připomínky, stanoviska a náměty k návrhu na úpravu Stanov a Jednacího řádu.  T – 19.7. 2018
 2. Jednateli VÚS ČRS – zajistit výrobu a dodání povolenek a Dodatku k soupisu revírů pro r. 2019 dle dnešního projednání.  T- říjen 2018
 3. Jednateli VÚS ČRS – podat ve stanoveném termínu přihlášku do VŘ na vodní plochu Kozí Becirk a přilehlé pozemky.  T – 23.6. 2018

 

 

 

Příští zasedání výboru ÚS ČRS Ostrava (mimořádné) se koná dne 19.7. 2018 v 15:30 hod.

 

 

 

 

 

 

Zapsal : Ing. Přemysl Jaroň

Ověřil:Ing. Kocián, Mgr. Bednář