Z Á P I S   č.8/2018

 

 

ze  zasedání výboru územního svazu ČRS Ostrava konaného dne 19.7.2018 v sekretariátě ÚS ČRS Ostrava.

 

 

Přítomni:             dle prezenční listiny

Omluven :          --

 

Mimořádné zasedání zahájil předseda ing. Kocián, přivítal všechny přítomné a předsedu DK p. Čilipku. Připomenul, že důvodem zasedání svolaného mimo plán práce je příprava a schválení návrhu na změnu Stanov a Jednacího řádu ČRS pro podzimní Sněm ČRS.

 1. Kontrola plnění usnesení.

Jednatel připomenul celé znění usnesení dle zápisu č. 7 ze dne 19.6. t.r. Ke stanoveným úkolům uvedl : č. 07 – bude projednáno dnes v samostatném bodě. Úkol č. 08 – v návaznosti na projednání na minulém zasedání a doporučení  dozorčí komise k zajištění  úsporné objednávky předložil sekretariát zpracovaný přehled a návrh objednávky povolenek pro rok 2019. Po vyhodnocení skutečného prodeje v r. 2017 a současného stavu výdeje povolenek pro aktuální rok bylo rozhodnuto o počtech jednotlivých povolenek a počtu Dodatků k soupisu revírů pro rok 2019. Úkol č. 09 – členové byli seznámení s výsledkem výběrového řízení na lokalitu Kozí Becirk v revíru 471 101  Orlovský potok 1A. Vlastník lokality poslal písemnou informaci v tom smyslu, že ČRS ve výběrovém řízení neuspěl a nepostoupil do II. kola. Dle informací není dosud o konečném výsledku pochybného výběrového řízení rozhodnuto – bude vyžádána informace přímo od vedení firmy Asental. Do předchozího projednání je připravena kupní smlouva na jednu parcelu v příslušné lokalitě. Věc bude dořešena v průběhu příštího týdne.

V návaznosti na předchozí úkoly a opakovaná jednání byla projednána problematika prodeje pozemku v k.ú. Razová. V současné době je ČRS předložena konkrétní nabídka na okamžitý odkup parcely za částku 3 mil. Kč. K této záležitosti se korespondenčně vyjádřili všichni členové výboru v předchozích dnech. Po zvážení možného vývoje v oblasti Slezské Harty bylo rozhodnuto uvedenou nabídku neakceptovat.

 1. Návrh na úpravu Stanov a Jednacího řádu ČRS.

V souladu s výzvou Rady ČRS Praha mají všechny územní svazy ČRS předložit návrhy k event. Úpravám uvedených svazových dokumentů, včetně stanoviska ke zřízení Kárného senátu, který by u uživatele revírů nahradil stávající prvoinstanční orgán v kárných řízeních, kterým jsou v současnosti dozorčí komise v MO ČRS. Návrh na zřízení Kárného senátu předkládá hospodářský odbor Rady ČRS Praha.

Dozorčí komise ÚS, konkrétně JUDr. Sobota zpracoval podrobný materiál v uvedené věci, kde kromě ustanovení pro činnost Kárného senátu je řada dalších dílčích změn ve Stanovách a Jednacím řádu. Po obsáhlé diskusi bylo hlasováním (2 pro, 8 proti, 1 se zdržel) rozhodnuto zřízení Kárného senátu zamítnout. Ostatní dílčí návrhy na změnu Stanov byly rovněž podrobně prodiskutovány a část z nich doporučena k postoupení Radě ČRS Praha.

 1. Korespondence.

Jednatel předložil k projednání :

 • MO ČRS Příbor – Smlouva o bezúročné finanční podpoře v souvislosti  s investiční akcí MO, dotovanou z OP Rybářství.

 • Obec Tatenice – Pachtovní smlouva na vodní plochu, která bude zařazena do revírů ve společném hospodaření.

 • Karlova univerzita Praha, Přírodovědecká fakulta – požadavek na využití statistiky úlovků z rybářských revírů.

 • MO ČRS Hranice – žádost o dotaci na technické vybavení pro převoz a distribuci ryb ve výši do 50.000,- Kč z FRR.

 • MO ČRS Tovačov – žádost o povolení výjimky k lovu sumců v revíru Morava 17A.

 • Vyúčtování nákladů na výrobu tepla, teplou vodu a vodu v budově ÚS ČRS Ostrava.

 • Mikroregion Slezská Harta – nájemní smlouva na molo půjčovny loděk ČRS na revíru Slezská Harta.

 1. Diskuse, různé.

V rámci tohoto bodu bylo projednáno zajištění šetření o prodeji povolenek a známek k 31.8.2018, zajištění vizitek a průkazů funkcionářů výboru ÚS, termín a místo příštího zasedání výboru ÚS a drobné organizační záležitosti.

Jednatel informoval zasedání, že Rybářské informační a školicí středisko v Roudně (RIaŠS) má kolaudační souhlas k užívání a bylo uvedeno do provozu. Seznámil přítomné s rezervačním systémem ubytování a konstatoval, že zbývá dokončit venkovní terénní úpravy. Rezervace ubytování je na : https://www.rybsvaz-ms.cz/lodenice-roudno.html* * *

Po projednání všech bodů programu přijalo zasedání VÚS ČRS Ostrava toto

 

u s n e s e n í :

I. Bere na vědomí :

 1. Kontrolu plnění usnesení.

 2. Předloženou korespondenci,  materiály k jednání a diskusní příspěvky.

 3. Připomínky a stanoviska členů výboru a DK k návrhu na změnu Stanov a Jednacího řádu ČRS.

 4. Stav odprodeje a vrácení výpočetní techniky a mobilních telefonů bývalých členů VÚS.

 5. Závěrečnou zprávu odboru LRU – muška o průběhu a hodnocení mezinárodního muškařského soustředění v r. 2018.

 6. Současný stav řešení zajištění rybářského revíru Kozí Becirk v návaznosti na provedené výběrové řízení a návrh kupní smlouvy  na parcelu č. 2949/1 v k.ú. Lazy u Orlové.

II. Schvaluje :

 1. Zajistit výrobu a dodání povolenek k rybolovu na r. 2019 v návaznosti na doporučení dozorčí komise a úkol č. 08 v počtu 40 050 ks MP povolenek a 6 680 ks P povolenek a 40 000 ks Dodatku k soupisu revírů u firmyMarf Ostrava.

 2. Dotaci z FRR ve výši do 50.000,- Kč pro MO ČRS Hranice na zajištění vybavení na přepravu a distribucí ryb (izotermická přepravní káď + příslušenství) dle skutečných nákladů.

 3. Vyúčtování nákladů na topení, teplou vodu a spotřebu vody pro nájemní byt v budově sekretariátu ÚS ČRS Ostrava za r. 2017.

 4. Prodloužení smlouvy s Mikroregionem Slezská Harta na pronájem mola na VD Slezská Harta na období červen 2018 – červen 2019.

 5. Poskytnout statistiky rybářských revírů ÚS ČRS Ostrava Ústavu pro ŽP Přírodovědecké fakulty UK Praha za účelem vědeckého zpracování ve třech pro ČRS zajímavých oblastech.

 6. V případě kladného stanoviska ekonomické komise s konečnou platností uzavřít smlouvu o bezúročné finanční podpoře  pro MO ČRS Příbor dle usnesení ze dne 19.10. 2017.

 7. Úpravu BPVRP pro revír 471048 Morava 17A v tom smyslu, že v období měsíce srpna 2018

je povolen lov sumce velkého z lodí za použití vábničky.

III.  Předkládá 

Radě ČRS Praha návrh na úpravu Stanov a Jednacího řádu ČRS, přičemž zřízení Kárného senátu  zamítá poměrem hlasů 2 pro, 8 proti, 1 se zdržel.

 

IV.  Ukládá:

 1. Všem členům MO ČRS řádně zpracovat a předložit  průběžnou evidenci o prodeji povolenek a známek v r. 2018 – T 11.9. 2018.

 2. Jednateli VÚS – sledovat postup ve věci VŘ na  lokalitu Kozí Becirk.

 3. Jednateli VÚS – zajistit tisk vizitek a průkazů funkcionáře dle požadavků členů výboru.

 4. Všem MO ČRS – zpracovat tiskopis - objednávku povolenek a čl. známek pro rok 2019 v návaznosti na skutečné prodeje v r. 2017 a předpoklad prodeje v r. 2018.

V.  Rozhodlo:

Současnou nabídku na odprodej pozemku v k.ú. Razová za 3 mil. Kč odmítnout.

Příští zasedání výboru ÚS ČRS Ostrava se koná dne 20.9.  2018 ve 14:00 hod v RIaŠS v Roudně.

 

Zapsal : Ing. Přemysl Jaroň

Ověřil:Ing. Kocián, Mgr. Bednář