ČESKÝ  RYBÁŘSKÝ  SVAZ,z.s.

Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

709 00 OSTRAVA – Mariánské Hory, Jahnova 14

 

 

Všem    MO ČRS

                členům územního výboru ČRS

                členům DK při VÚS ČRS Ostrava

                předsedům odborů a komisí VÚS ČRS

RADA ČRS Praha

Z Á P I S   č.11/2018

 

ze  zasedání výboru územního svazu ČRS Ostrava konaného dne 22.11.2018 v sekretariátě ÚS ČRS Ostrava.

Přítomni:             dle prezenční listiny

Omluven :          -

Zasedání zahájil předseda Ing. Kocián, přivítal členy výboru ÚS, předsedu odboru RT Jiřího Plachého a předsedu DK p. Čilipku.

 1. Informace o činnosti odboru RT v r. 2018.

Do zasedání byl přizván p. Jiří Plachý, předseda odboru RT při ÚS ČRS Ostrava. Formou obsáhlé prezentace seznámil zasedání se všemi akcemi odboru – závody na úrovni kraje, ČR a mezinárodní. Reprezentanti našeho svazu vybojovali na soutěžích všech úrovní více jak 30 medailí, čímž podstatně překročili úroveň výsledků v předchozích letech. V prezentaci byly graficky znázorněny výsledky soutěží a umístění jednotlivých závodníků. V návaznosti na plánovanou přípravu akcí v r. 2019-20 předložil předseda odboru odhad finanční náročnosti zajištění sportovního nářadí za odbor a vybavení pro pořádání závodů. Uvedl, že dle inventární karty jsou v užívání závodníků pruty a navijáky starší 10 let. Proto předkládá žádost o finanční podporu na vybavení na současné úrovni, aby stávající výsledky mohly být i v budoucnosti zajištěny. Po krátké diskusi odpověděl na dotazy členů VÚS.

 

2. Kontrola plnění usnesení.

 

Jednatel zopakoval celé znění usnesení dle zápisu č. 10 ze dne 18.10. t.r. Úkol č. 20 minulého zasedání – zajistit přípravu a podklady hospodářských kontrol MO ČRS byl splněn.

K usnesení byla provedena diskuse k bodu IV. – revír 473066 Olše 7 – pp. Drobek a Sklenář informovali o provedeném šetření na místě samém a možnostech zahájit opravy dolní nádrže u jmenovaného revíru, tj. zajistit výměnu požeráku a opravu bezpečnostního přepadu nádrže. K akci je zpracována podrobná projektová dokumentace. V souvislosti s finanční náročností akce bylo rozhodnuto o částečné změně projektovaných položek a uvolnit s okamžitou platností po zahájení prací finanční částku – viz usnesení.

 

 

3. Průběžná informace o podzimní distribuci násad do revírů ÚS ČRS Ostrava.

 

Do zasedání byl přizván ing. Trybuček, který podrobně referoval o současné úrovni plnění zarybňovacích plánů. Uvedl, že zarybnění pstruhových revírů je dokončeno, hodnota násad představuje cca 4,5 mil. Kč. Pokud jde o MP revíry, dokončují se poslední návozy tak, aby i v těchto revírech byl zarybňovací plán splněn. Mimořádná pozornost je stejně jako loni věnována násadám dravých ryb, zejména do velkých revírů. Oproti minulým rokům se podařilo zajistit všechny druhy násad vč. parmy říční. Část násad nad hodnotu zarybňovacího plánu bude proúčtována oproti dotaci Na podporu mimoprodukčních funkcí rybářských revírů.

V diskusi zodpověděl konkrétní dotazy členům výboru.

 

4. Informace z jednání Republikové Rady ČRS.

 

Jednatel seznámil zasedání se zápisem listopadové Rady ČRS, která se zabývala :

 • Hodnocení činnosti na úseku sportu a mládeže v r. 2018.

 • Konečná přípravaSněmu ČRS.

 • Informace o jednáních statutárních zástupců od minulého zasedání.

 • Korespondence.

 • Diskuse.

 

5. Korespondence.

 

Jednatel předložil k projednání :

 

 • Přípis z PZW Katovice – problematika družební spolupráce v následujících letech.

 • MO ČRS Ostrava – žádost o vyznamenání funkcionáře MO.

 • MZeČR–metodická příručka pro žadatele o finanční příspěvky … (kormorán), viz příloha zápisu.

 • MO ČRS Jablunkov – žádost o poskytnutí dotace pro nákup jiker pstruha obecného.

 • MZeČR – metodický pokyn pro členy rybářské stráže – zvláštní povolenky MZeČR, viz příloha.

 

6. Diskuse, různé.

 

V úvodu tohoto bodu informoval jednatel o provedeném jednání v obci Valašské Bystřice k problematice populace pstruha obecného na vodním toku Bystřice v návaznosti na petici občanů v této záležitosti. Svolaného jednání se nezúčastnili zástupci Správy CHKO Beskydy ani AOPK ČR. Přestože tyto instituce byl přizvány, v důsledku jejich nepřítomnosti nebylo přijato žádné rozhodnutí.

V návaznosti na předchozí informaci dále jednatel informoval zasedání o zpracované a odeslané žádosti KÚ Zlínského kraje o dotaci a umožnění výstavby splávků na odchov ryb v potocích za účelem podpory populace pstruha obecného.

 

Pan Čilipka informoval, že zasedání dozorčí komise se přesunuje až na začátek prosince. V souvislosti s hodnocením roku 2018 navrhl za obsáhlou administrativní činnost a právní pomoc mimořádnou odměnu pro člena komise JUDr. Sobotovi.

 

Pan Machala informoval o účasti na semináři Lipan, pořádaného v SRZ v Žilině. Prezentace z celého semináře je k dispozici na www.srz.sk.

 

V návaznosti na předchozí projednání byla připomenuta nabídka MO ČRS Havířov na odprodej rybníka Pašůvka do vlastnictví územního svazu. Po diskusi bylo rozhodnuto prověřit technický stav a možnosti využití rybníka – viz usnesení.

 

Bc. Kocinec informoval o zasedání odboru ČVaŽP, který v souladu s plánem práce zhodnotil činnost za rok 2018 a zabýval se aktuální problematikou na úrovni životního prostředí.

 

V další diskusi byly projednány drobné organizační záležitosti, účast delegace na Sněmu ČRS a do usnesení doplněno rozhodnutí ve věci dotace pro MO ČRS Zábřeh, projednané v červnu 2018 v ekonomické komisi a v zasedání výboru ÚS.

* * *

 

Po projednání všech bodů programu přijalo zasedání VÚS ČRS Ostrava toto

 

u s n e s e n í :

 

I. Bere na vědomí :

 

 1. Kontrolu plnění usnesení.

 2. Předloženou korespondenci,  materiály k jednání a diskusní příspěvky.

 3. Informace z jednání Rady ČRS Praha.

 4. Informace k realizaci podzimní distribuce násad.

 5. Podrobnou informaci o činnosti a finanční požadavky odboru rybolovné techniky dle prezentace předsedy odboru.

II. Schvaluje :

 1. Vyznamenání pro MO ČRS Ostrava dle předloženého návrhu.

 2. Uvolnit pro 1. etapu opravy revíru Olše č. 7 - dolní nádrž v k.ú. Návsí finanční částku 1,5 mil Kč s okamžitou platností z FRR.

 3. Dotaci pro MO ČRS Jablunkov na podporu produkce pstruha obecného (VibertBOX) ve výši 13.000,- Kč z FRR.

 4. Na základě jednání zakoupit zatopené a pobřežní pozemky revíru Lačnovský potok1A od vlastníka p. Brhela za maximální cenu 16.20 Kč/m2.

 5. Provést ocenění závodníků v RT za vzornou reprezentaci územního svazu u příležitost územní konference 2019.

 6. Mimořádnou odměnu ve výši 3.000,- Kč pro JUDr. Sobotu za mimořádnou administrativní a právní činnost.

 7. Na základě projednání v zasedání ÚS ČRS a ekonomické komisi dotaci pro MO ČRS Zábřeh ve výši 157.207,- Kč na opravu revíru 471 162 Sázava Moravská 1B z FRR.               

III.  Ukládá:

21.           Ing. Drobkovi a Ing. Trybučkovi  - zajistit odborné posouzení rybníka Pašůvka – T 13.12.

                 2018

22.           Jednateli ÚS ČRS – prověřit přípravu výběrového řízení na revír Morava 19 A a užívání

                 revíru v r. 2019.

23.Jednateli ÚS ČRS -  dohodnout s PZW Katowicetermín jednání o družebních akcích do 15.1.

2019.

 

IV.  Rozhodlo:

Nevydat u hospodářské kontroly MO ČRS Frýdlant  povolenky k lovu na r. 2019, pokud nebudou  v souladu se Statutem hospodaření ÚS k datu kontroly uhrazeny veškeré finanční částky za prodej povolenek a čl. známek z MO ČRS Frýdlant za r. 2018.

 

Příští zasedání výboru ÚS ČRS Ostrava se koná dne 13.12.2018 v 15:30 hod v sekretariátu ÚS.

Přílohy:

-Metodická příručka pro žadatele o finanční příspěvky na vybrané mysliveckéčinnosti(regulace počtu kormorána velkého).

-Metodický postup pro členy rybářské stráže při zjištění přestupku na úseku rybářství držitele zvláštnípovolenky k lovu ryb.

 

Zapsal : Ing. Přemysl Jaroň

Ověřil: Ing. Kocián, Mgr. Bednář