Zápis č.1/2018   zasedání hospodářského odboru ze

 

dne 5.3.2018

 

 

Dne5.3.2018 se uskutečnilo zasedání H.O. v Ostravě.  Zasedání vedl hospodář ÚS pan Milan Konvička. V úvodu přivítal všechny přítomné a poté provedl prezenci. Přítomni dle prezenční listiny.Omluven:V. Pasz, J. Fečák

 

Body programu:

 1. Zahájení a schválení bodů programu zasedání ( M. Konvička )

 1. Kontrola  plnění usnesení z posledního zasedání (M. Konvička)

 2. Projednání úkolů a pošty z VÚS ČRS ( p. Trybuček)

 3. Projednání  bodů programu dle plánu práce

 1. Projednání závěrů hospodářských prověrek 2017(Konvička)

 2. Statistika a rozbor úlovků na územní povolenky 2017

( Trybuček)

 1. Zpráva z aktivů a činnosti RS (p. Machala )

 2. Zajištění distribuce a nákupů násad do RZ( jaro  2018 ) a  revírů  2018

  ( Trybuček )

 1. Zajištění monitoringu lipana jaro 2018 (p.Konvička)

 2. Stanovisko HO k „Návrhu změn HO Rady ČRS“. (p.Konvička)

 1. Připomínky a diskuze

 2. Usnesení

 3. Závěr

 

            K  jednotlivým bodům programu:

Ad I.   Schůzi H.O. zahájil pan Milan Konvička, hospodář ÚS.Přednesl dnešní body programu a požádal přítomné o vyslovení souhlasu k předloženému materiálu. Z přítomných nebyl nikdoproti a hospodář pokračoval dále.

 

Ad II.Kontrola  plnění usnesení z posledního zasedání

a. Zpracování zprávy H.O. pro konferenci 2018 přetrvává 

Zodpovědni: R.Trybuček, M. Konvička,

          P.Machala

Termín : do konce března 2018

 

 1. H.O. s ohledem na pozitivní zkušenost z roku 2017 navrhuje VÚS ČRS Ostrava zachovat „model 2017“ v plnění ZP s ohledem na finanční dodržení limitů násadových ryb.

 

Zodpovědni: všichni hospodáři MO ČRS

 

 1. Výtěrová hnízda pro revír Slezská Harta jsou téměř zrealizována – chybí pouze osazení šňůrami a plováky.                                                                                                  Zodpovědni: m. Konvička, R. Složil, R. Trybuček

                

Ad III.      Rybářský technik seznámil přítomné s došlou poštou z přelomu roku 2017/2018.

 

 1. MO Rýmařov –žádost o proplacení cestovních nákladů DRS MO Rýmařov na za ostrahu revíru Slezská Harta. Po prošetření kontrol vedoucím RS panem Machalou a po diskuzi - zamítnuto

 2. MO Vítkov – HO nesouhlasí s obnovením zákazu rybolovu z lodí v zátokách na Slezské Hartě. Nedoporučuje sjednotit dobu muškaření a vláčení na pstruhových revírech. MO už má v soupisu uveden jeden revír místního významu a další nelze akceptovat. Co se týče členské známky je tuto připomínku možno řešit jen na konferenci ÚS a v případě kladného přijetí předložit jako úpravu stanov ČRS na sněmu. Zákaz rybolovu v prostoru Davidova mlýna bude řešit HO s novým majitelem tak, že bude obeznámen se zrušením tohoto zákazu. Upravení druhové obsádky na revírech Odra 7 a 8 včetně zavedení nádrže Vítovka jako podrevír Odry 7 bude řešeno samostatným jednáním.

 3.  MO Tísek – HO souhlasí s navrženým navýšením zarybnění revíru Jamník 1A  po dobu renovace revíru Setina 1A.

 4. MO Vrbno – HO navrhuje, aby byl zrušen zákaz rybolovu na revíru č.473 019 Černá Opava v jeho části pod pstruhařstvím v k.ú. Mnichov po silniční most nad pstruhařstvím. Změna bude provedena dodatkem k popisu revíru platným pro rok 2019.

 5. RZ Pašůvka ( MO Havířov ) – návrh ze strany MO Havířov o odkup ÚS a zařazení do revírů. M. Konvička navrhl osobní prohlídku + uvažovat o jiném režimu rybolovu – dle vzoru rybníkářství s podmínkou držitele RL + povolenky. V letošním roce proběhne ještě režim RZ. Doporučujeme řešit odkup až po vypuštění nádrže – zhodnocení technického stavu

 6. Nabídka odkupu revíru  Budišovka A – nádrž Dvorce – Střelnice od Povodí Odry. Hospodář a rybářský technik navrhli a zrealizovali dne 13.3.2018 spolu se zástupci MO Vítkov prohlídku nádrže.

 • Technický stav nádrže se jeví ( i dle názoru a zkušeností zástupců MO Vítkov ) jako dobrý.

 • Dle vyjádření MO Vítkov není tato nádrž sledovaná v souvislosti s ochranou přírody a lze tedy počítat s možností např, likvidací tvrdých pobřežních porostů.

 • Hospodář vyzval zástupce MO k prověření dopravní obslužnosti. V současnosti je příjezd v havarijním stavu, opatřen navíc zákazovými tabulemi. MO prověří i možnosti parkování na cizích pozemcích.

 • Zástupci MO Vítkov jednoznačně navrhují odkup této nádrže z ohledem na počet členů ve spádové oblasti (cca 300 členů ).

 • Dalším bodem jednání s MO Vítkov byl revír 471 170 ( Emauzy ).  Další postup lze stanovit až po písemném vyjádření odboru ŽP MěÚ Odry. Předpokládáme však povolení výlovu v podzimních měsících.

Bude navazovat jednání s obcí Emauzy na úrovni statutárních zástupců obou stran ( MO – obec ).

Ad IV.            Projednání bodů programu zasedání

 

 1. Pan Konvička přednesl k projednání požadavky vzešlé z hospodářských prověrek 2018 zpracované panem ing. Jaroněm. K jednotlivým bodům již v některých případech byly přijaty závěry. Je však nutné, aby MO ČRS tak, jak je uvedeno, předaly písemné žádosti ke svému návrhu -dotace, úpravy atd. 

HO se pak na červnovém zasedání bude detailně věnovat tomuto bodu.

 

 1. Statistiku a rozbor úlovků na P a MP revírechpřednesl rybářský technik  ÚS. Jednalo se o sumarizaci úlovků pouze územních. Celosvazové a celorepublikové povolenky budou přičteny po nezávislé sumarizaci firmou Novotný.Opět jako v loňském roce v sumarizaci nefigurovala k dnešnímu dni sestava z MO N.J. a MO Stará Ves n. O. Tyto organizace využívají externího zpracování od firmy Novotný.Informoval o úlovcích dravců – candáta a štiky, ale i ostatních druhů, rovněž i lososovitých ryb na P revírech. Zobrazil na projekci i tzv. „ stěžejní“ revíry a na přání přítomných hospodářů i jiné revíry.

Jinak lze konstatovat, že úlovky nevybočují z průměru let minulých. S ohledem na skutečnost, že v roce 2017 byl striktně dodržen zarybňovací plán v kapru, je vidět mírný pokles i v úlovcích. Úlovky na revírech budou ještě navýšeny o úlovky z CS a CR povolenek( termín – do 27.3. 2018 ).

 1. Zprávu z aktivů RS přednesl její vedoucí – pan Petr Machala. Uvedl, že zpráva byla součástí zápisu z minulého zasedání.Aktivy RS proběhly ve dvou termínech – Ostrava, Litovel. Zhodnotil práci členů RS. Uvedl, že práce RS má slušnou úroveň. Termín zkoušek pro nové členy RS jsou stanoveny na 3.dubna.2018 v 16:00 ( sídlo MO Litovel ) pro oblast Litovel a 27.3.2018( sekretariát ÚS ) pro oblast – Ostrava.

 2. Rybářský technik informoval se stavem dohod na dodávku násad do RZ a revírů. Probral především jaro 2018. Seznámil přítomné s dodavateli a cenami pro letošní rok. Harmonogram návozů ryb uvedl orientačně.Zavážení pro RZ proběhne dle požadavků a připravenosti RZ jednotlivých MO. Seznámil přítomné s orientačním plánem rozvozu násad Pot a Pdt do P revírů z RZ Domašov nad Bystřicí, RZ MO Frýdlant n. O.,  Slovenska.

 3. K tomuto bodu navrhl pan Konvička, aby monitoring lipana proběhl dle

            průtoků na Moravské Sázavě, Moravě, Moravici a  Bečvě Vsetínskéza

            spolupráce s hospodáři na revírech, kteří určí lokality.

 1. Podklady k tomuto bodu byly předem zaslány členům HO. Pan Konvička

            přednesl taky už předem předběžné stanovisko HO Rady ČRS. Proběhla

            diskuze ke všem bodům, přítomni hospodáři se sjednotili na společném

             stanovisku, které je uvedeno zvlášť v příloze tohoto zápisu.

V.Diskuze

V diskuzi vystoupili:

R. Trybuček – přítomné vyzval k prošetření kapacitních možností jednotlivých  MO v rámci své regionální působnosti k odchovu reofilních druhů ryb ( návaznost na seminář líhňařů ).

-          přednesl záměr rozšířit naši Vizi hospodaření o pokusy vysazení různých věkových kategorií pstruha obecného do revírů v rámci ZP. Pokusit se tím o zvýšení adaptability na zhoršené podmínky biotopů a zvýšený výskyt predátorů. V maximální míře využít dotačních zdrojů ( K 2018 ).

- pro kontrolu podzimního vysazování do MP revírů byly navrženy 3 organizace. Koordinaci provede p. J. Škrobánek. Viz. Usnesení

J. Řeha – jak budeme přistupovat k myšlence zvýšení „ míry “ nástražní rybky. Nejednotný názor, většina pro zvýšení, rybářský technik a P. Pupík oponovali – problém např. porcovéní rybek – lov na feeder ( jeden z nejšetrnějších způsobů lovu dravců ).

-          dotaz na monitoring a průběžný výsledek revíru 471 092. Bude osloven Doc. Lojkásek. Jsme v komunikaci s městem Hlučín – bezúplatný pronájem. Z naší strany maximální vstřícnost – úprava obsádky a restrikce v oblasti pravidel rybolovu trvá

M. Kiszka – připomněl naši diskuzi o 15cm nástražní rybce v souvislosti s rozlohou revírů ( 50? – 100ha a výše ).

P. Pupík –myšlenka o možnosti čeřínkování při lovu ryb na rybičku. Ušetření a zbytečné „ skladování a poškozování  “ nástražních rybek.

 

VI.Usnesení   

 1. Zpracování možného postupu v odchovu násad reofilních druhů v rámci možností MO ČRS na Severní Moravě  a Slezsku.

Zodpovědni: M. Konvička

                      R. Trybuček

Termín:           31.5.2018

      b.)  Podzimní kontrola vysazování do MP revírů u 3 organizací

                                                                       Zodpovědni: J. Škrobánek

                                                                       Termín:  do 15.12. 2018

 1. Monitoring lipana v revírech ÚS ČRS Ostrava

Zodpovědni: M. Konvička

                      R. Trybuček

Termín: do 31.5.2018

 

 

VII.Závěr      

Závěrem poděkoval pan Konvička přítomným členům H.O. za konstruktivní přístup k řešení všech bodů programu.

           

 

 

 

V Ostravě: 13.3.2018                         Zapsal: R. Trybuček – rybářský technik

                                                                       Schválil: M. Konvička – hospodář ÚS

 

 

Příloha č.1.  Zápis ze semináře líhňařů.

Příloha č.2.  Stanovisko H.O: k návrhu změn prostřednictvím BPVRP ( vyhlášky, zákona ).