Zápis č.2/2016  ze zasedání hospodářského odboru ze dne 6 .6.2016 na sekretariátu VÚS ČRS Ostrava

 

Pan Milan Konvička přivítal všechny přítomné. Přítomni dle prezenční listiny, omluven P. Machala, J. Škrobánek

 

Body programu:

 

I.                Zahájení a schválení bodů programu schůze.

II.                  Kontrola plnění usnesení minulého zasedání HO.

III.               Projednání úkolů a pošty z VÚS ČRS. (p. Trybuček)

IV.               Projednání bodů programu dle plánu práce.

1.     Projednání návrhu ceníku násad do revírů pro rok 2016 (p. Konvička)

2.     Zhodnocení  jarního osazení P a MP  revírů. (p. Trybuček)

3.     Zhodnocení stavu propagace revírů. (p. Konvička)

4.     Upřesnění plánu práce HO na rok 2016 ( p. Konvička )

5.     Projednání definitivního návrhu BPVRP platného od 2017 – 2020 (p. Konvička)

6.     Zpráva z kontrol zarybnění revírů ( p. Škrobánek )

V.                Připomínky a diskuze.

VI.             Usnesení.

VII.          Závěr.

K jednotlivým bodům programu: 

 

Ad I.      Schůzi zahájil  p. Konvička, přivítal všechny přítomné. Předložil ke schválení program zasedání H.O.. Ten byl jednohlasně přijat.

 

Ad II.             Všechny body minulého usnesení byly splněny.

           

Ad III.           P. Trybuček seznámil přítomné s došlou poštou a jejím řešením – viz. usnesení. Pošta se vesměs týkala změn v popisech revírů a návrhů změn zarybňovacích plánů.

 

Ad IV. Projednání bodů programu:

1.      Ceník byl projednán a ponechán ve stejné podobě, jako v roce 2016, s možností čerpání financí na nedostatkové druhy z odsouhlasené částky 800000Kč.

2.      Průběh jarního osazení P i MP vod vyhodnotil rybářský technik. Proběhlo vysazování pstruha obecného v lovné  velikosti do vybraných revírů ÚS ČRS Ostrava. Z produkce RZ MO Domašov nad Bystřicí byl vysazen Po tržní v lovné velikost cca 1500kg. Od externího dodavatele ( Slovensko ) bylo vysazeno cca 2700 kg Po tržního v lovné velikosti. Pstruha duhového průběžně ( dle stavu toků ) dosazujeme. K dnešnímu dni je vysazeno cca 3000kg. ZP lipana byl splněn v měsíci květnu s tím, že se nám podařilo vysadit i lipana dvouletého. Na místenkový úsek Moravice ( MO Opava ) jsme vysadili i generačního lipana v počtu 200ks. V MP vodách došlo k navýšení požadavků na jarní vysazení kapra ( cca 500q ). Podařilo se vysadit i štiku a to v množství cca 1800kg.

3.      P. Konvička konstatoval, že hlavní úkoly propagace revírů byly plněny po dvou liniích. První linie – propagace ÚS ( články v denním tisku ) a samotnými MO ČRS, které na svých web. stránkách informují o stavech na revírech. Druhá linie je pak vícečetné zarybňování revírů, které se pozitivně odrazilo ve zvýšeném počtu prodaných povolenek.( pstruhových ). Tento trend se pokusíme ve spolupráci se všemi hospodáři zajistit i na MP revírech.

4.      Plán práce byl upraven pouze v termínech a je přílohou tohoto zápisu. Výjezdní zasedání H.O. bylo předjednáno s MO Loštice na měsíc září. Bude upřesněno.

5.       Tento bod programu byl projednán v plném rozsahu na aktivu hospodářú 12.3. 2016 v Závišicích. S ohledem na termín dodání materiálu pro tisk Rady ČRS projednal BPVRP výbor ÚS dne 19.5.2016. Ten na svém zasedání pozměnil ochranu lipana podhorního formou celoročního hájení v letech 2017 – 2018. Kompletní BVPRP 2017 – 2020 jsou přílohou tohoto zápisu.

6.       Z důvodu nepřítomnosti pana J. Škrobánka nebyl tento bod projednán a byl přeložen na následující nejbližší zasedání H.O.

 

Ad. V. Diskuze:

p. Řeha, Kiszka, Pupík projevili nesouhlas s celoročním hájením lipana podhorního.

p. Řeha předložil písemnou formu návrhu pravidel lovu dravců na revíru 471 092.

p. Trybuček v diskuzi reagoval na zvýšený počet návrhů na vyhlášení revírů místního významu. Již v současné době neodpovídá několik těchto revírů stanoveným parametrům. Za ty považujeme rozlohu do 5 ha ucelené plochy ( nikoliv např. součet ploch podrevírů ) a jednoho čísla revíru, jednoho takto omezeného revíru v rámci jedné místní organizace.

p. Trybuček zkonstatoval sumarizaci tzv. „trofejních ryb“. Pouze 4 organizace zareagovaly na tuto sumarizaci a zaslaly požadované podklady. Řešením by asi bylo vrátit se ke kdysi již praktikované podobě povolenky k lovu ryb, kde na straně určené k sumarizaci úlovků tato rubrika ( trofejních ryb ) byla zakomponována ( trofejních ryb ponechaných ). Rozdíl by byl pouze v tom, že by obsahovala i ryby trofejní – vrácené vodě.  

p. Konvička společně se všemi přítomnými hospodáři hledají postup v katastrofálním stavu úprav vodních toků a s tím související problematikou rybožravých predátorů.

p. Konvička – projednání 24 – hodinového rybolovu. Pro udělení výjimky ze zákona budou navrhovány pro rok 2017 – 2018 revíry:

- 471 200 a 471 092

Dále se hospodáři shodli na vytipování pstruhových revírů, na kterých by od roku 2017 měla platit upravená míra pstruha potočního 30cm. V soupisu revírů budou dotčené revíry mít zvýrazněný tento údaj.

Revíry jsou na těchto tocích - Bečva Vsetínská, Bečva Rožnovská ( ve správě MO Val. Meziříčí ), Lubina, Sázava Moravská, Moravice ( MO Opava, MO Vítkov), Opava, Olše, Ostravice, Morava 23, Ondřejnice.

P. Konvička upozornil a navrhl pro definitivní ukončení diskuze k BPVRP týkající se oddílu MP revírů – konkrétně bodu 6. Navrhl použít pro letošní rok formulaci obsaženou v BPVRP platných pro roky 2017 – 2020. Formulace zní takto:

 „Na všech revírech platí zákaz vyvážení návnad a nástrah jakýmkoliv způsobem, není-li v popisu revíru uvedeno jinak“.

 

Ad. VI. Usnesení:

1.      V novém popisu revírů dojde k nápravě zařazení „ revírů s omezenou docházkou“ dle výše uvedených pravidel.

 

2.      H.O. připraví do nového soupisu seznam revírů ( pstruhových ) s úpravou míry pstruha obecného.

 

 

3.      Zaslání žádosti o udělení výjimky z doby lovu na výše uvedené revíry na rok 2017 – 2018

 

 

4.      Přednést návrh na změnu formuláře – povolenky k rybolovu ve vztahu k trofejním rybám.

 

5.      Připravit kontrolní odlovy na revírech s přisazenou násadou Po1/4.

 

Ad. VII. Závěr:

Žádáme tímto MO o bezpodmínečné předání informace uvedené v bodě V. tohoto zápisu – poslední – zvýrazněný odstavec týkající se formulace  vyvážení návnad a nástrah

 

Hospodář pan M. Konvička poděkoval všem přítomným za účast, za podněty a zasedání H.O. ukončil.

 

V Ostravě 15 6. 6. 2016                                                             

Zapsal: ing. Trybuček Rostislav                                                                  Konvička Milan

Ověřil: Mgr. V. Pavlosek                                                                             hospodář VÚS ČRS Ostrava  ¨

Přílohy: 1. Ceník násadových ryb pro rok 2017

  2. BPVRP 2017 – 2020

  3. Plán činnosti H.O pro rok 2016 po úpravě.