STATUT SPOLEČNÉHO HOSPODAŘENÍ A RYBOLOVU

1.1.  Úvod

 

  1. V souladu s § 12 odst. 3 písm. a.) Stanov  ČRS, schvaluje Statut ČRS , územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko Ostrava (dále jen ÚS ČRS)  , jako hlavní zásady činnosti,  Územní konference ČRS. Veškeré změny a doplňky spadají rovněž do kompetence delegátů Územní konference.
  2.  
  3. Statut hospodaření územního svazu ČRS vychází z usnesení Republikových sněmů ČRS, Stanov ČRS  a Jednacího řádu ČRS. Výkon rybářského práva je řízen v souladu se zákonem č. 99 /2004 Sb., o rybářství a   vyhláškouMZe ČR č. 197/2004 Sb. v platném znění.

 

1.2. Organizační zásady

 

  1. V působnosti územního výboru je ke dni aktualizace tohoto Statutu 60 místních organizací ČRS, které mají dle § 1 odst. 5 Stanov ČRS vlastní  právní subjektivitu, vystupují a jednají v právních vztazích vlastním jménem a mají samostatnou majetkovou odpovědnost.

 

  1. Výkon rybářského práva v revírech svěřených výborem územního svazu

místním organizacím do přímého hospodaření se realizuje

 

a.)   společným hospodařením – platí povolenky celosvazové, územní a povolenky celorepublikové ( ČRS + MRS ),

b.)   individuálním hospodařením – platí pouze povolenky místní příslušné MO ČRS,

 

Společné hospodaření je tvořeno dobrovolným sdružením místních organizací. Členy společného hospodaření je k datu aktualizace Zásad hospodaření  56 MO ČRS. Finanční prostředky za prodej povolenek k rybolovu odvádějí v plné výši územnímu svazu , který dle zarybňovacího plánu  zarybňuje revíry jim svěřené v plném rozsahu.

 

Individuální hospodaření provozují místní organizace, které ze společného hospodaření vystoupily. Finanční prostředky z prodeje místních povolenek jsou příjmem organizace a slouží ke krytí nákladů na hospodaření v revírech, v nichž jsou uvedené organizace zákonným uživatelem

 

  1. Ze společného hospodaření může podle § 8 odst. 2 písm. e.) Stanov ČR vystoupit každá  MO ČRS. Pro vystoupení ze společného hospodaření je podle čl. 21 odst. 2 písm. e.) Jednacího řádu ČRS  třeba  souhlasu nadpoloviční většiny všech    členů MO, která vystoupení žádá. Žádost  předkládá  MO ČRS  v termínu do 30.dubna roku. Současně  předloží  usnesení členské schůze (  konference), která o vystoupení rozhodla. K žádosti předloží návrh kalkulace ceny povolenky a návrh bližších podmínek výkonu rybářského práva.

      O žádosti rozhodne Výbor územního svazu do 30. června roku a rozhodnutí   

      nabývá účinnosti 1. ledna následujícího

 

 

4. Při uvolňování revírů ze společného hospodaření postupuje územní výbor

    podle těchto zásad :

-      revíry na uzavřených vodách – mohou být ze společného hospodaření uvolněny, pokud uživatelem dle zákona č. 99/20014 Sb., o rybářství je příslušná místní organizace

-      Revíry na tocích – nebudou ze společného hospodaření uvolněny.

-       

1.3. Zásady pro organizování členů a mládeže 

 

1. Členové a mládež jsou v ČRS organizováni podle § 3 odst. 2 Stanov ČRS a

čl.3  odst. 5 Jednacího řádu ČRS.

 

   Řádní členové jsou :

 

   - dospělí – ( od začátku kalendářního roku, v němž dosáhnou 19 let věku ),

   - mládež – ( od začátku kalendářního roku, v němž dosáhnou 16 let věku

                       do konce kalendářního roku, v němž dosáhne 18 let věku ),

   - děti      – ( od počátku  povinné školní docházky do konce kalendářního

                      roku, v němž dosáhnou 15 let věku ).

 

2. Členský příspěvek a jeho rozdělení ( platí od 1. ledna 2009 )

    Řádní členové platí roční příspěvek v uvedené výši. Příspěvky se mezi 

    složky ČRS dělí následujícím způsobem :

 

Podíl v Kč pro  :

 

 

Výše příspěvku v Kč

 

MO

 

ÚS

 

Rada ČRS

dospělí

400,-

220,-

120,-

60

mládež

200,-

110,-

60,-

30,-

děti

100,-

55,-

30,-

15,-

 

Podíl z příspěvků pro ÚS a Radu ČRS slouží ke krytí nákladů na řízení a správu těchto složek a  pojištění řádných  členů.

 

 

Odvod podílu finančních prostředků z členské známky pro VÚS a Radu ČRS provádí místní organizace ČRS na účet VÚS v termínu do 31. května  běžného roku.

 

 

 

1.4. Výkon rybářského práva ve společném hospodaření

 

1. Za hospodaření v revírech ve společném hospodaření odpovídá v plnémrozsahu

    územní svaz. Péčí o revíry pověřuje místní organizace. Náklady spojené  

    s hospodařením a péčí o revíry hradí  územní svaz :

 

-      násady dle stanoveného zarybňovacího plánu – od místních

     organizací na základě fakturace a příslušných dokladů dle ceníku

     v kalkulaci cen povolenek na příslušný rok, od jiných dodavatelů

     na základě objednávky  vystavené územním svazem a fakturace,

-      mimořádné náklady spojené s péčí o revíry z rozpočtu po předchozím projednání,

-      přepravu násad a cestovné dle fakturace a rozpočtu,

-      náklady spojené s běžnou péčí o revíry v MO ČRS, tzv. „ limitem “ z rozpočtu, což je poměrná finanční částka celkových nákladů kalkulace cen povolenek propočítaná na hodnotu zarybňovacího plánu každého revíru a je poskytována bez proúčtování jednotlivým MO ČRS.

 

 2.  Pro rybolov v revírech společného hospodaření opravňují tyto povolenky :

 

Celorepublikové      -           na všechny revíry ČRS a MRS, které nejsou vyjmuty

 ze společného rybolovu a  revíry Rady ČRS dle soupisu   

 revírů

 

Celosvazové             -           na všechny revíry ČRS, které nejsou vyjmuty ze 

  společného rybolovu,

Územní                       -           na revíry ÚS Ostrava, které nejsou vyjmuty ze

společného rybolovu a  revíry Rady ČRS dle soupisu    revírů

 

Pro nečleny               -           na revíry ÚS Ostrava, které nejsou vyjmuty ze

  společného rybolovu (vydávají se také cizincům),

 

Prodej povolenek zajišťují MO ČRS. Za výdej povolenek obdrží od územního svazu 20,- Kč za každou zaúčtovanou povolenku pro členy ČRS,  MRS a nečleny . Za prodej povolenek na revíry MRS obdrží 10 Kč, pokud povolenky odebírají od územního svazu.

 

Územní  povolenky ČRS k rybolovu platné na revírech Severní Moravy a Slezska jsou vydávané :

 

a.)   pro dospělé členy :

-      roční

-      měsíční

-      14-denní

-      týdenní

-      2 denní

-      1 denní

 

b.)   roční pro :

-      mládež

-      ZTP 1.)

-      děti do 15 let

 

 

d.)    pro nečleny 2.)

-      roční

-      měsíční

-      14-denní

-      týdenní

-      2 denní

-      1 denní

 

-        

e.)   krátkodobé pro :

-      děti do 15 let měsíční 3.)

-      děti do 15 let dvouměsíční 4.)

 

f.)     místenky :

-      na vybrané rybářské revíry

--------------------------------

1.)vydávají se těžce zdravotně postiženým držitelům  průkazu ZTP

    nebo ZTP/P.

2.) vydávají se pro nečleny ČRS, MRS a cizince.

3.)  vydávají sejen pro děti ostatních ÚS a MRS

4. ) vydávají sejen pro děti ostatních ÚS a MRS

 

Cenu územních povolenek a místenek na vybrané rybářské revíry  schvaluje na návrh  VÚS ČRS   konference územního svazu.

 

3.   Zásady výdeje  povolenek

 

a.) Držitelé rybářských lístků  mají právo  si  zakoupit některou z povolenek

      vydávaných organizačními jednotkami ČRS ÚS pro Severní Moravu a Slezsko

      Ostrava. Osobám organizovaným v ČRS může být vydána povolenka k lovu

      pouze za předpokladu, že splňují podmínky taxativně uvedené v Čl. 24 odst. 1

      písm. a.) – d.)  Jednacího řádu ČRS.) 

b.) Každý prodejce zabezpečí úplné a čitelné vyplnění povolenky k lovu. Druh 

      povolenky k lovu výdejce vyznačí v členské legitimaci. Na tiskopise povolenky

      k lovu uvede dobu platnosti, jméno a příjmení držitele, datum narození, místo

      trvalého pobytu držitele, příslušnost k MO, výdejnu a datum výdeje povolenky

      k lovu a nalepenou povolenku přes roh opatří razítkem prodejce.

c.) Prodejce je povinen vést průkaznou evidenci vydávaných povolenek k lovu,

     zejména jmenný seznam držitelů s uvedením příslušnosti člena k MO, datumu

      narození, druh a číslo vydané povolenky k lovu číslo listu seznamu povolenek a

      dalších skutečností sloužících k rychlé identifikaci držitele vydané povolenky k

      lovu

d.)Příslušný prodejce  povolenek k lovu je oprávněn vydat duplikát povolenky jen na

     základě potvrzení Policie ČR o krádeži, nebo živelné pohromě. Manipulační

     poplatek činí 10 % z ceny  povolenky.

e.) V případě úmrtí člena MO těsně po zakoupení povolenky k lovu,  lze tuto  za

    předpokladu že nebyla použita,  po předchozím souhlasu  VÚS stornovat a s

    písemným zdůvodněním u prověrek ekonomické, hospodářské a organizační

    činnosti MO  vrátit.

 

4.  Postup výdejce povolenek v případech, kdy lovící zcela

      popíše oddíl II. povolenky – „  evidencedocházek a úlovků “ před

      ukončením její platnosti

 

1. Výdejce povolenek na základě žádosti držitele platné povolenky

    s popsaným oddílem II. – „ evidence docházek a úlovků “ po ověření všech

náležitostí :

     a.) stávající povolenku výrazně  označí záznamem

           „ VYDANÁ PŘÍLOHA č. 1“   ( 2,3… ),

     b.) žadateli vydá prázdný tiskopis povolenky k lovu, který výrazněoznačí :

          „ PŘÍLOHA č. 1 ( 2,3… ) K POVOLENCE č. : ………………..,

     c.) tento tiskopis dále označí razítkem výdejce ,  zapíše datum výdeje a

          doplní podpisem výdejce,

     d.) tímto bude tato příloha povolenky k lovu  její nedílnou součástí,

     e.) o vydání přílohy učiní záznam do jmenného seznamu držitelů povolenek

          k lovu.

f.)     výdejce povolenky k lovu poučí :

 

O povinnosti předkládat při kontrole rybářskou stráží, nebo jiným oprávněným orgánem

-      platný rybářský lístek

-      planou povolenku k lovu

-      vydanou přílohu k povolence, do které  zapisuje docházky a úlovky

O povinnosti po skončení platnosti povolenky k lovu před jejím odevzdáním v příloze proškrtnout nesmazatelným  způsobem nevyplněné řádky v oddílu II. povolenky k lovu – „ evidence docházek a úlovků “ a dále druhostranně  proškrtnout celý „ sumář úlovků a docházek “. Tuto přílohu odevzdat jako nedílnou součást povolenky lovu. „ Sumář úlovků a docházek “ vyplnit v původně vydané povolence k lovu.

 

1.5. Vyúčtování násad ve společném hospodaření

 

1.Výbor územního svazu vede hospodářskou evidenci o hospodaření

    v rybářských revírech ve společném hospodaření včetně hodnoty  

    zarybňovacího plánu dle kalkulace cen povolenek a rozpočtu na běžný 

    rok.

    V případě změny cen násad v průběhu kalendářního roku nelze zvyšovat

    finanční objem pro plnění zarybňovacího plánu.

 

2. Prodej povolenek zajišťují MO ČRS. Finanční prostředky za prodej povolenek

    odvání v plné hodnotě územnímu svazu v termínech 31. března,

     30. června  a 15. října roku. Konečné vyúčtování provádí při hospodářských

     prověrkách.        

     Platbu označí příslušným variabilním symbolem, vyúčtování nezasílá.

 

3. Plnění zarybňovacího plánu realizují MO ČRS předepsanými druhy násad

    z vlastní výroby nebo od jiných dodavatelů dle distribučních příkazů a

    rozdělovníků územního svazu. Při vysazení násady do revíru se vystavuje

    násadový list ( NL ), který musí obsahovat :

    číslo NL, datum vysazení, původ násady, počet ks násady, celkovou

    hmotnost ( pokud se u příslušného druhu uvádí ), cenu za kus nebo za kg, 

    podpis hospodáře a ověření NL členem dozorčí komise MO, nebo pověřeného

    zástupce územního svazu.

 

Při vysazování násad z vlastní výroby : zasílá MO ČRS 3 x NL územnímu

    svazu se všemi údaji do 15 dnů po vysazení včetně faktury. Územní svaz po

    zúčtování originál založí do hospodářské evidence, jednu kopii do účetní

    evidence a jednu potvrzenou kopii vrátí MO ČRS

 

Při vysazování násad od  jiných dodavatelů :  ( od jiné MO ČRS nebo

mimosvazového výrobce se územnímu svazu zasílá 2 x NL, který vystavuje

    vysazující MO ČRS a 1 x dodací list ( DL )vystavený a předaný s násadou

    dodavatelem se všemi potřebnými údaji. Dodávající organizace předá

    odběrateli 2 DL A 1 DL zasílá územnímu svazu s fakturou. Tento je jí po

    potvrzení vrácen. Vysazující organizace zasílá v tomto případě uvedené 

    doklady do tří dnů po vysazení, aby mohla být faktura dodavatele

    uhrazena v době splatnosti. V případě, že územní svaz nebude mít v době

    likvidace faktury NL, má právo příslušnou částku přefakturovat na

    vysazující MO ČRS.

    MO ČRS dodávající násady k plnění Zarybňovacího plánu jiné MO 

    vystavuje tedy 4 x DL- 2 x pro odběratele násady, 1 x pro fakturaci 

    územnímu svazu a 1 x pro vlastní evidenci.

 

4. Konečné vyúčtování násad, všech druhů povolenek a členských známek se

    provádí u hospodářských prověrek mezi MO ČRS a územním svazem.

 

1.6. Výroba násad

 

1.Výrobu násad zajišťují ve svých rybochovných zařízením MO ČRS dle

výrobního plánu., projednaného s výborem územního svazu, který

   koordinuje potřebu jednotlivých druhů ryb v návaznosti na stanovený 

   zarybňovací plán pro revíry ve společném hospodaření a zajišťuje jejich

   hospodárnou distribuci.

   Na požádání územního svazu je každá MO ČRS povinna předložit

   veterinární osvědčení k dodávané násadě.

 

2. Územní výbor má právo po zpracování výsledků hospodářských prověrek

    upřesnit plán odběru násad pro distribuci z MO ČRS v případě nadvýroby 

    některé násady.

 

1.7.        Péče o revíry v individuálním hospodaření MO ČRS

 

1. Ze společného hospodaření vystupují MO ČRS dle podmínek stanovených 

    v kapitole I., oddílu 1.2 odst. 3 těchto Zásad hospodaření.

 

2. Za hospodaření v revírech v individuálním hospodaření zodpovídá v plném

    rozsahu příslušná MO ČRS.

 

3.Soupis revírů v individuálním hospodaření je zahrnut do územního a

    celosvazového soupisu revírů s uvedením platnosti pouze místní povolenky příslušné  

   MO ČRS.

 

1.8.       Vztah mezi společným a individuálním hospodařením

 

1. Na revíry v individuálním hospodaření neplatí povolenky společného

    hospodaření. Místní povolenky na tyto revíry vydává svým členům a

    eventuálním zájemcům z jiných MO ČRS příslušná MO ČRS.

 

2. Členové individuálně hospodařících organizací si mohou na revíry

    ve společném hospodaření zakoupit roční nebo krátkodobou územní

    povolenku na revíry ve společném hospodaření. Celosvazová a

   celorepubliková povolenka se členům individuálně hospodařících MO

   neprodává.

 

3. Organizace v individuálním hospodaření se dobrovolně zapojují do výroby

    násad a distribuce dle těchto Zásad hospodaření.

 

4.Územní svaz uspokojuje oprávněné požadavky organizací v individuálním

    hospodaření na metodickou a organizační činnost, zve jejich zástupce na

    všechna pořádaná školení a akce ve stejném rozsahu jako MO ČRS ve 

    společném hospodaření.

 

5. Individuálně hospodařící MO ČRS podléhají činnosti územní dozorčí komise 

    podle ustanovení § 14 odst. 4 Stanov ČRS.

 

1.9.  Plnění pracovního ročního příspěvku 

 

1. Výši pracovního ročního příspěvku členů v MO ČRS schvaluje  na návrh

    výboru  MO ČRS členská schůze- viz čl.3 odst. 4 a) Jednacího řádu ČRS.

 

2. Neodpracovaný pracovní roční příspěvek je možno ve smyslu

    § 3 odst. 4 písm.c.) Stanov ČRS nahradit finančně.

 

3. Výši  finanční náhrady  za neodpracovaný pracovní roční příspěvek

schvaluje  dle § 8 odst. 2 písm. f.) na návrh výboru MO ČRS členská schůze

 

 

1.10       Závěrečná ustanovení

 

1. Statut hospodaření byl schválen I. územní konferencí pro Severní Moravu a

    Slezsko dne 13.4.1991 a aktualizován rozhodnutím téhož orgánu ze dne 

7.11.2002, 21.5.2005 a 5.11.2008. Změny v kapitole IV. odst. 2 bod

    schválila územní konference delegátů dne 9.11.2006. Změny v bodě

1.3. schválila územní konference delegátů dne 5.11.2008 a ustanovení o

    rozdělení členských příspěvků je platné od 1.1.2009.

2. V souvislosti se změnami a rozšířením o nové předpisy se s účinností od

1.1.2009  stává  Statut hospodaření  součástí   „ ZÁSAD HOSPODAŘENÍ 

    ČRS ÚS PRO SEVERNÍ MORAVU A SLEZSKO OSTRAVA“.

3. Rozhodnutím konference dne 14.5.2011 byl Statut rozšířen v bodě 1.4.

4. Rozhodnutím konference dne 19.5.2012 byl statut doplněn a upraven v kapitolách

    4,5 a 11.

5. V souladu s usnesením územní konference ze dne 11.6. 2016 nabývá platnosti  shora

     uvedená úprava Statutu společného hospodaření.

6. V případě změn Stanov ČRS či jiných základních interních předpisů ČRS

    nebo obecně platných  předpisů bude Statut upraven na nejbližší územní konferenci.