Zápis č.3/2016  z výjezdního  zasedání hospodářského odboru ze dne 9.9.-10.9. 2016 konaného v sídle  MO ČRS Loštice

 

Zasedání zahájil  hospodář ÚS ČRS Ostrava M. Konvička. Poděkoval zástupcům MO Loštice za ochotu poskytnout prostory k tomuto zasedání. Poté provedl prezentaci. Přítomni dle prezentační listiny. Omluveni M. Kiszka, V. Pasz. Neomluven pan J. Škrobánek. Následně nechal přítomnými schválit program schůze. Návrh byl členy HO jednomyslně schválen.

 

       Body programu:

 

I.                Zahájení a schválení bodů programu schůze.

II.                    Kontrola plnění usnesení minulého zasedání HO.

III.                  Projednání úkolů a pošty z VÚS ČRS  (p.Trybuček)

IV.                  Projednání bodů programu dle plánu práce.

1.      Organizace kontrol podzimních a distribuce výlovů ( p. Konvička )

2.      Zpráva o činnosti RS za I. pololetí  ( p. Machala )

3.      Kontrola úkolů z prověrek ( p. Trybuček )

4.      Příprava podzimní distribuce ( p. Trybuček )

5.      Projednání rozvoje líhně ve Pstruží

6.      Příprava jednotné sumarizace povolenek externí firmou

V.                  Připomínky a diskuze.

VI.                Usnesení.

VII.              Závěr

K jednotlivým bodům programu: 

Ad I.      Schůzi zahájil  M. Konvička. Poděkoval všem přítomným a přivítal i zástupce MO ČRS Loštice.

 

Ad II.   -     Body č. 1. a 2. splněny,

bod č. 3. týkající se žádosti o výjimku z doby lovu – 24 hodinový rybolov na revíru 471 200 Slezská Harta 1A bude splněno do 31.10.2016.

Bod č. 4. hospodářský odbor Rady ČRS zamítl návrh změny formuláře povolenek.

Bod č. 5. Trvá do 30.9.2016 ( kontrolní odlovy pokusně vysazeného Po1/4 do vybraných revírů.

     

     Ad III.    P. Trybuček seznámil přítomné s došlou poštou:

1.      MO Tovačov – žádost o navýšení ZP štikou obecnou. Požadavek na 100% navýšení. Zdůvodňuje tento požadavek rozdílnou kalkulovanou hmotností a hmotnostmi skutečnými – dodanými. Vesměs jsou ryby dodávané v dvoj až trojnásobné hmotnosti.

2.      MO Zábřeh na Moravě

3.      MO Přerov – vyjma navýšení kapra

     Ad IV. Projednání bodů programu:

1.    Organizace kontrol podzimních výlovů – s ohledem na nepřítomnost p. J. Škrobánka pověřeného VÚS ke kontrole podzimních výlovů a následné distribucí, byl bod projednán jen částečně. S ohledem na změnu ( přičlenění S.H.O. od roku 2017 ke společnému hospodaření) budou prioritně na podzim 2016 ke kontrolám podrobeny tyto organizace.

Všechny organizace ( včetně S.H.O. ) které zarybňují ze svých RZ a které dodávají násady do územní distribuce jsou povinny zaslat harmonogram výlovů minimálně 14dní před zahájením výlovů RZ s upřesněním druhu a předpokládaného množství násad do distribuce ( nejlépe na email rybářského technika )

 

2.      Se zprávou o činnosti RS v působnosti ÚS pro Severní Moravu a Slezsko za 1. pol. 2016, členy HO seznámil vedoucí RS Petr Machala. V krátkosti shrnul činnost RS za první pololetí, kdy konstatoval, že účast vedoucích RS při MO byla opět na velice dobré úrovni. Na schůzce byli vedoucí seznámeni s úpravami BPVRP pro rok 2016 a též byly prodiskutovány příklady z praxe a způsoby řešení, za účelem sjednocení postupu při kontrolní činnosti. Vyhodnotil činnost na základě provedené sumarizace kontrol ze záznamů o docházkách. Opětovně upozornil na nedodržování nařízení o zapisování kontroly červenou barvou a čitelnosti zápisu. Tak jako v předchozích letech upozornil na velice špatnou evidenci členů RS v MO, jelikož každoročně ve výkazech o kontrolní činnosti jsou uváděny chybné údaje o číslech odznaků členů RS nebo o členech, kteří v seznamech chybí či přebývají, ač v daném roce nebyli nově ustanoveni do funkce. Na základě této skutečnosti bude požadovat po MO, aby zástupci k prověrkám přinesli fotokopie průkazů RS, na základě kterých bude možno sestavit jednoznačný seznam členů RS a čísel odznaků a též příslušnost k obci s rozšířenou působností. Co se týká samotné činnosti RS, je možno velice kladně hodnotit činnost členů prof. RS, kteří mají téměř 90% podíl na zadržených povolenkách, deponovaných na ÚS. K dnešnímu dni, bylo deponováno celkem 213 zadržených povolenek. Stále převažují přestupky: zapisování úlovků a docházek smazatelným způsobem, lov mimo stanovenou dobu lovu, lov na tři a více prutů. Co se týká činnosti členů RS při MO, tak činnost bude možno vyhodnotit až z provedené sumarizace kontrol z přehledu o úlovcích, ale vzhledem k počtu deponovaných povolenek do dnešního dne, nelze počítat s výrazným zlepšením kontrolní činnosti. Závěrem konstatoval, že činnost RS je i přes určité potíže stále potřebná a je nutné stále usilovat o zlepšení výkonu RS při MO.

 

3.      Úkoly z prověrek jsou průběžně plněny.

 

4.    Přípravou podzimní distribuce se s ohledem na možnosti zabývá rybářský technik. Přítomné seznámil s plánovanými objemy a druhy násad,  od firmy DENAS a Litomyšl, rybářství Zahradníček a Rybářství Telč  a obeznámil je i s objemy a druhy  násad dle smluv s dodavateli.

 

5.      Projednání rozvoje líhně ve Pstruží. Hospodář M. Konvička a rybářský technik R. Trybuček informovali o stavu RZ Pstruží organizace Frýdlant nad Ostravicí a o možné podpoře ( přefinancování ) projektu podaného na SZIF výše jmenovanou organizací. Rybářský technik přítomné informoval o velmi čerstvé informaci z RZ Pstruží. Došlo ke krádeži 30000ks Pd1 podzimní formy -  šetří PČR. Uvedl největší problém v současnosti – výpověď líhňaře – J. Pinka k 31.10.2016. V proběhlé diskuzi se všichni přítomní hospodáři vyjádřili. Výsledkem diskuze je návrh pro VÚS a to že možné finanční prostředky investované do RZ Pstruží je nutné mít ošetřeny dvoustrannou dohodou mezi MO ČRS a VÚS Ostrava. Celá záležitost týkající se dohody byla konzultována hospodářem p. M. Konvičkou s právníkem Rady ČRS Praha – Mgr. Zdvořáčkem a JUDr. Sobotou, kteří jsou ochotni návrh dohody sestavit. Dohoda by obsahovala mimo podmínek projednaných s MO ČRS Frýdlant nad Ostravicí pak  především:

 

-           předkupní právo na RZ Pstruží pro ÚS ČRS Ostrava

-           V průběhu plnění podmínek SZIF vést RZ Pstruží jako    samostatnou ekonomickou jednotku s možností kontroly ze strany ÚS Ostrava.

-          Nemožnost podnájmu na cizí subjekty

-          Spolupráce při tvorbě produkce pro potřeby ÚS ( přednostní dodávky do revírů ÚS Ostrava ).

-          Vytvořit podmínky pro vzájemnou – odbornou pomoc ze strany ÚS a externích poradců při stanovení koncepce RZ.

-          Tato dohoda by měla být po odsouhlasení  podepsána oběma stranami před samotným čerpáním dotace a byla by podmíněna přidělením dotace.

6.      Pan M. Konvička předložil návrh postupu pro sumarizaci všech povolenek jednotně pro všechny MO ČRS v rámci ÚS Ostrava externí firmou. Vysvětlil všechny podmínky této dohody. V následné diskuzi se k této věci vyjádřili členové H.O. a výsledkem diskuze je příloha č. 1. , která stanovuje podmínky pro předání úlovkových záznamů územnímu svazu.

 

Ad V. Připomínky a diskuze:

                                   Připomínky a diskuze probíhali v průběhu obou dnů jednání.

1.      R. Trybuček odpovídal na diskuzní otázky přítomných v souvislosti s přechodem indiv. hospodařícíchorg. do společného hospodaření a otázkou kontroly zarybnění z RZ těchto přecházejících organizací do revírů, jež od r. 2017 budou ve společném hospodaření a rybolovu. Viz. Usnesení bod. 3.

2.      M. Konvička předložil otázku rybářskému technikovi, zda by nebylo možno informovat přítomné o možnostech uzavření smluvních vztahů s dodavateli násad nejen do revírů, ale také do RZ jednotlivých MO ČRS pro rok  2017.

3.      J. Fečák nabídl přítomným hospodářům Os1 v měsíci říjnu do RZ. Přesný termín výlovu bude stanoven s předstihem. ( druhá polovina října ).

Ad. VI. Usnesení:

Vytvoření aktuální databáze členů DRS

Termín: do prověrek 2016

Zodpovídá: Jednotlivé MO ČRS

 

1.      MO ČRS produkující násady do revírů jsou povinni nahlásit druh a množství násad v termínu nejpozději 14dnů před prvním výlovem.

Termín: viz. text

Zodpovídá: Jednotlivé MO ČRS

2.      Organizací kontroly plnění ZP 2016 u přecházejících indiv. hospod. org.

Termín: do 31.12.2016

Zodpovídá: R. Trybuček, M. Konvička

                                  

Ad. VII. Závěr: M. Konvička poděkoval přítomným za účast a ještě jednou poděkoval přítomným členům MO ČRS Loštice za vlídné a přátelské přijetí a zajištění tohoto zasedání.

V Ostravě 14.9. 2016

Zapsal: ing. Trybuček Rostislav                                 Konvička Milan

Ověřil:  Machala Petr                                                Hospodář VÚS ČRS Ostrava

Počet příloh – 1.

Příloha č.1.

NÁVRH  JEDNOTNÉ SUMARIZACE VŠECH DRUHŮ POVOLENEK

 V PŮSOBNOSTÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO ÚS ZA ROK 2016

 

VÚS  na svém zasedání dne 22. září 2016 rozhodl, že všechny druhy povolenek od všech MO ČRS budou zpracovány ing. M. Novotným, Praha. Zpracovatel povolenek již v současné době zpracovává sumarizaci povolenek pro Radu ČRS a některé ÚS.

Celá problematika byla již v rámci ÚS projednána na:

-          Aktivu předsedů dne 20. 2. 2016 v Přerově

-          Aktivu hospodářů dne 12. 3. 2016 v Závišicích

-          Konferenci ÚS dne 11. 6. 2016 v Ostravě

 

             V současné době za každou vydanou povolenku k rybolovu uhradí ÚS zpracovateli ( MO ČRS )  20 Kč. Výbor ÚS rozhodl tuto částku dále MO ČRS ponechat. Stanovuje však podmínky pro předání k sumarizaci povolenek.

 

Povinnosti MO ČRS pro předání povolenek sekretariátu VÚS ČRS

       Ostrava:

-          MO ČRS  pověří pracovníka své MO zodpovědného za kontrolu předání všech povolenek.

-          Pověřený pracovník zkontroluje úplnost zpracování na zadní straně povolenky.

-          V případě, že členem není provedena sumarizace - tuto provede.

-          Na zadní stranu stvrdí podpisem, že provedl kontrolu sumarizace.

-          MO ČRS zajistí fyzické předání povolenek sekretariátu ÚS v daných termínech.

-          Termíny platné pro předání jsou: 

                      P -  povolenky do 10. 1. 2017

                      MP – povolenky do 10. 2. 2017

-           Společně s předanými povolenkami sekretariátu ÚS je i soupis předaných povolenek na tiskopise vydaným ÚS.

     Povinnost sekretariátu ÚS ČRS Ostrava:

-          Pro zaslání neb předání povolenek ÚS připraví rozměrově vhodné kartonové obaly, které si MO ČRS vyzvedne při konání hospodářských prověrek za rok 2016.

-          Sekretariát ÚS zajistí evidenci předaných povolenek od MO ČRS.

-          Sekretariát rozhodne o dodání povolenek zpracovateli. (Vozidlem ÚS, PPL neb DPD).

První návrh zpracovaný HO pro jednání výboru dne 22. 9.  2016.

 

  V Ostravě dne 10. 9. 2016.                     Konvička Milan

                                                           Hospodář VÚS ČRS Ostrava