Zápis č.1/2016   zasedání hospodářského odboru ze

dne 7.3.2015

 

Dne 7.3.2016 se uskutečnilo zasedání H.O. v Ostravě.  Zasedání vedl hospodář ÚS pan Milan Konvička. V úvodu přivítal všechny přítomné a poté provedl prezenci. Přítomni dle prezenční listiny. Nepřítomen: J. Škrobánek

 

Body programu:

 

I.Zahájení a schválení bodů programu zasedání ( M. Konvička )

II.Kontrola  plnění usnesení z posledního zasedání (M. Konvička)

III.Projednání úkolů a pošty z VÚS ČRS ( p. Trybuček)

IV.Projednání  bodů programu dle plánu práce

1.Projednání závěrů hospodářských prověrek 2015(Konvička)

2.Statistika a rozbor úlovků na územní povolenky 2015

( Trybuček, Konvička )

3.Zpráva z aktivů a činnosti RS (p. Machala )

4.Zajištění distribuce a nákupů násad do RZ( jaro  2016 ) a  revírů  2016  ( Trybuček )

5.Projednání možných úprav zarybnění revírů ( Trybuček )

6.Příprava návrhu BVPRP pro léta 2017-2020 ( Konvička )

7.Kontrola a příprava aktivu hospodářů MO ČRS ( Konvička)

V.Připomínky a diskuze

VI.Usnesení

 

            K  jednotlivým bodům programu:

           

Ad I.   Schůzi H.O. zahájil pan Milan Konvička, hospodář ÚS. Přednesl dnešní body programu a požádal přítomné o vyslovení souhlasu k předloženému materiálu. Z přítomných nebyl nikdo proti a hospodář pokračoval dále .

 

Ad II. Z usnesení z  XII/2015 bylo plněno 5 bodů:

1.)    VÚS Ostrava projednala se stávajícími S.H.O. spolupráci na revírech . S výsledky budou seznámeni delegáti červnové konference.

2.)    VÚS pozměnil návrh hospodářského odboru takto. Pan Filgas ( člen prof. RS ) obdržel plný počet hodin a smlouvu na první pololetí roku 2016. Po vyhodnocení jeho činnosti VÚS rozhodne o dalším postupu v uzavření smlouvy.

3.)    Kontrola úkolů týkající se kontrolní činnosti při vysazování násad do revírů ÚS ČRS – pověřené osoby – pana J. Škrobánka. ( odloženo na červnové zasedání ) z důvodu nepřítomnosti pana Škrobánka.

4.)    Ne všichni hospodáři předali přílohu sumarizace – „ Trofejní ryby “. Předané tiskopisy budou zpracovány do zprávy o činnosti H.O.

5.)    Pan Konvička a p. Trybuček provádějí průběžně změny ZP ve vztahu k orgánům veřejné správy.

                                  

Ad III.      Rybářský technik seznámil přítomné s došlou poštou z přelomu roku 2015/2016.

-          MO ČRS Ostrava – požadavek na letní tábor mládeže na revíru Sl. Harta. H.O. souhlasí, o lokálním „ zákazu rybolovu pro veřejnost“ rozhodne VÚS Ostrava.

 

Ad IV.            Projednání bodů programu zasedání

1.      Pan Konvička přednesl k projednání požadavky vzešlé z hospodářských prověrek 2015 zpracované panem ing. Jaroněm. K jednotlivým bodům již v některých případech byly přijaty závěry. Je však nutné, aby MO ČRS tak, jak je uvedeno, předaly písemné žádosti ke svému návrhu -dotace, úpravy atd. 

 

2.      Statistiku a rozbor úlovků na P a MP revírech přednesl hospodář ÚS. Jednalo se o sumarizaci úlovků pouze územních. Celosvazové a celorepublikové povolenky budou přičteny po nezávislé sumarizaci firmou Novotný. V sumarizaci nefigurovala k dnešnímu dni sestava z MO N.J. – problém exportu dat.  Řešeno jednatelem ÚS a hospodářem MO. Tato situace se opakuje již druhý rok, Členové H.O. žádají výbor MO ČRS Nový Jičín o zjednání nápravy s hospodářem místní organizace.

Jinak lze konstatovat, že úlovky nevybočují z průměru let minulých. Úlovky na revírech budou ještě navýšeny o úlovky z CS a CR povolenek. Dále viz. usnesení

     

3.      Zprávu z aktivů RS přednesl její vedoucí – pan Petr Machala. Zhodnotil práci členů RS. Uvedl, že práce RS má vzestupnou ( kvalitativní ) tendenci. Zdůraznil nutnost zjednání nápravy v registračních číslech členů RS zejména z důvodu elektronického vyhodnocení.

4.      Rybářský technik informoval se stavem dohod na dodávku násad do RZ a revírů. Probral především jaro 2016. Seznámil přítomné s dodavateli a cenami pro letošní rok. Harmonogram návozů ryb uvedl orientačně.

5.      Návrhy změn ZP revírů jsou řešeny průběžně s orgánem státní správy. V současné době probíhá řízení o navýšení revírů ve správě MO ČRS Bohumín.

6.      Pan Konvička pak převzal diskuzi k obsahu BVPRP. Členové H.O. se postupně vyjádřili ke všem bodům současně platných  BVPRP. Zároveň v diskuzi projednali problematiku

-          Hájení revírů

-          Používání podběráku

-          Množství úlovků v jednom dni, měsíci

-          Specifika revírů

 

Výsledkem široké diskuze je tento návrh

 

MP revíry – návrhy úplného znění těchto bodů:

 

2. Na MP revírech může hospodář 2× ročně 14 dnů hájit všechny druhy ryb v revíru     z hospodářských důvodů. 1× v období od 1. 1. do 30. 6 a 1× od 1. 9. do 31. 12. Toto označí na přístupových cestách k revíru  tabulemi. Hospodář MO ČRS využije i webových stránek dané místní organizace.

 

6.   Na všech revírech platí zákaz vyvážení a vynášení návnad a nástrah jakýmkoliv způsobem, není-li v popisu revíru uvedeno jinak.  

 

  1. Nejmenší lovná míra amura bílého je 50 cm, lína obecného 25 cm, lipana podhorního   30cm, není-li v popisu revíru uvedeno jinak.

 

P revíry – návrh pouze

 

Po aktivu hospodářů bude zapracován do BVPRP bod, který se bude týkat     navýšení míry pstruha potočního na 30cm ve vybraných revírech a lipana podhorního na 30cm, není-li v popisu revíru uvedeno jinak.

 

7.      Pan Konvička provedl spolu s panem Trybučkem kontrolu zajištění „ Aktivu hospodářů“ MO ČRS.

-          Pozvánky včas odeslány

-          Občerstvení zajištěno

-          Regionální hospodáři potvrdili účast

-          Body programu jsou připraveny

 

V. Připomínky a diskuze

            a.)        Pan Konvička informoval přítomné o možnosti zpracování všech úlovkových záznamů jednotně firmou Novotný. Vysvětlil taky důvody, proč je potřeba k tomuto kroku přistoupit. Členové odboru se k tomu vyjádřili kladně

            b.)       Dále informoval členy o konání aktivu předsedů, kteří vesměs všichni vyjádřili k rozšíření FRR formou podpory navrhované alternativy č. 2. Tato alternativa zaručuje jak posílení FRR, tak i diferenciaci finančních prostředků mezi MO ČRS.

            c.)        Ing, Trybuček přednesl nutnost vyjasnění situace pro osazení P revírů pstruhem obecným ve stádiích PO ¼ - Po1.

            d.)       Pan Řeha ( MO Hlučín ) přednesl problematiku revíru Opava 2c s příjezdem osobních automobilů k revíru.

            e.)        Pan Pavlosek upozornil na nutnost vyjasnit znění výjimky na vysazování a přivlastňování si úlovků jelce jesena a mníka jednovousého.

 

Některé vznesené připomínky a příspěvky byly zodpovězeny a vyjasněny v průběhu zasedání.

 

VII.Usnesení

1.)    Na aktivu hospodářů MO ČRS bude přednesen návrh BPVRP 2017 – 2020 zpracovaný H.O. a členové H.O. budou tento návrh aktivně podporovat.Zodp.:

 členové H.OTermín: 12.3.2016

2.)    Členové H.O. budou podporovat ve svých regionech alternativu č. 2. Navýšení FRR

.Zodp.:

 členové H.O

.Termín: konference ÚS ČRS

3.)    Regionální hospodáři předají seznam P revírů, kde bude ponechána míra P.O. 25cm.

Zodp.: regionální hospodáři

Termín: 30.5.2016

4.)    Prošetření výjimky K.Ú. ve smyslu lovu jelce jesena a mníka jednovousého.

Zodp.

: p. Trybuček

Termín: 30.4.2016

Závěrem poděkoval pan Konvička přítomným členům H.O. za konstruktivní přístup k řešení všech bodů programu.

           

V Ostravě: 7.3.2016                           Zapsal: R. Trybuček – rybářský technik

                                                                       Schválil: M. Konvička – hospodář ÚS

 

Přílohy                1.)    Upravený plán práce H.O. pro rok 2016 k datu 7.3.2016

                2.)    Zásady hospodaření na P revírech ( upravená verze k 1.1.2016 )