Zápis č.3. z H.O. 2017 ze dne 4.9.2017

 
Zápis č.3. /2017  ze zasedání hospodářského odboru ze dne 4.92017 konaného
v sídle  ÚS ČRS Ostrava
 
Zasedání zahájil  hospodář ÚS ČRS Ostrava M. Konvička. Poté provedl prezenci. Přítomni dle prezenční listiny. Následně nechal přítomnými schválit program schůze. Návrh byl členy HO jednomyslně schválen.
 
Body programu:
 
I. Zahájení a schválení bodů programu schůze.
II. Kontrola plnění usnesení minulého zasedání HO.
III. Projednání úkolů a pošty z VÚS ČRS  (p.Trybuček)
IV. Projednání bodů programu dle plánu práce.
1. Organizace kontrol podzimních výlovů ( p. Konvička )
2. Zpráva o činnosti RS za I. pololetí  ( p. Machala )
3. Kontrola úkolů z prověrek za r. 2016 ( p. Trybuček )
4. Příprava podzimní distribuce ( p. Trybuček )
V. Připomínky a diskuze.
VI. Usnesení.
VII. Závěr
 
K jednotlivým bodům programu:
Ad I.      Schůzi zahájil  M. Konvička. Poděkoval všem přítomným za 100% účast. Návrh průběhu zasedání H.O.  byl členy HO jednomyslně schválen.
Ad II.   - bod č. 1. Týkalo se možnosti čerpání 800tis. Kč na nedostatkové druhy ryb. Hospodář p. Konvička byl předvolán na zasedání DK ÚS Ostrava, kde byl dotazován na důvody tohoto požadavku. Vše vyplynulo z reakcí, které proběhly na konferenci 2017. Vzhledem ke skutečnosti, že byla obdržena dotace K 2017, bude čerpáno z blokovaných 800tis. pouze v nejnutnějších případech ( dravci, reofilní, lososovité ).
bod č. 2. Kontrola sumarizace provedená ve 3 organizacích, nezávislou osobou. Kontrola proběhla s výsledkem – viz. Různé.
 
Ad III.    P. Trybuček seznámil přítomné s došlou poštou:
1. Seznámení s požadavkem Povodí Moravy na ichtyologický průzkum.
2. MO Olomouc – dotazování a odůvodnění zamítnutí úprav v popisech revíru – telefonicky probral p. Konvička s předsedou p. Šefčíkem.
3. MO Karviná – opakovaná žádost o zvýšení míry kapra na revíru na 45cm. Nepřipouštět odchylky v tak zásadní otázce jakou je míra kapra.
 
4. M. Konvička – podal stručnou zprávu ze zasedání H.O. při Radě ČRS Praha. Zde se projednával návrh na úpravu podmínek muškaření na MP revírech. Definice ( JUDr. Šíma ) – pouze 1 jednoháček, s velikostní nástrahy do 3cm. Dále pak omezení muškaření od 1.1. – 15.6. pouze „ klasickou metodou“. Dále doporučení omezení přisvojení si pouze 4 ks lína obecného denně. Dalším návrhem je vymezit pojem -  nepřítomnost u prutů 15m a více. S posledním bodem většina přítomných nesouhlasila.
 
5. Předložení podkladů k prodeji 3916m2 vodní plochy revíru ( ve správě MO ČRS Ostrava ) od soukromé osoby . Cena se zdá být nepřiměřená, pověření jednatele vyjednávat o reálné ceně odkupu.
                                                                           Ad IV. Projednání bodů programu:
1. Organizace kontrol podzimních výlovů – byly vybrány tyto organizace:
MO ČRS Lučina
MO ČRS Orlová
MO ČRS Šternberk
Zorganizuje pan Jaroslav Škrobánek – koordinátor výlovů ÚS ČRS Ostrava.
Všechny organizace ( včetně S.H.O. ) které zarybňují ze svých RZ a které dodávají násady do územní distribuce jsou povinny zaslat harmonogram výlovů minimálně 14dní před zahájením výlovů RZ s upřesněním druhu a předpokládaného množství násad do distribuce ( nejlépe na email rybářského technika )
 
2. Se zprávou o činnosti RS v působnosti ÚS pro Severní Moravu a Slezsko za 1. pol. 2017, členy HO seznámil vedoucí RS Petr Machala. Jeho zpráva bude podána na VÚS.
 
3. Úkoly z prověrek jsou průběžně plněny.
 
4. Přípravou podzimní distribuce se s ohledem na možnosti zabývá rybářský technik. Přítomné seznámil s plánovanými objemy a druhy násad,  od firmy DENAS a Litomyšl, rybářství Zahradníček a Rybářství Telč  a obeznámil je i s objemy a druhy  násad dle smluv s dodavateli.
                                                                                          Ad V. Připomínky a diskuze:
1. J. Řeha – dotaz na zrušení lovu dravců v dvouletém období na revíru Opava 2C. Odpověděl technik svazu – uzavřená dohoda určuje způsob obhospodařování včetně rybolovu na 2 roky. Nájem je od města Hlučín bezúplatný. Nelze měnit, co je dáno.
2. J. Škrobánek – dotaz na stav vyhlášení nového revíru v N. Lublicích. Odpověděl rybářský technik – jednatel komunikuje s KÚ Ostrava, podal i návrh na zarybňovací plán.
3. R. Veselý – požadavek na nákup 100kg Š1 ze zdrojů MO Vsetín – vyřeší rybářský technik.
4. V. Pavlosek – informoval  o totálním úhynu na RZ Zemkovo. Ryb. technik byl přítomen u likvidace úhynu. Důvodem byl náhlý úhyn sinic a jejich následný prudký rozklad s obrovskou spotřebou O2.
5. M. Kiszka – opětovně poukazuje na nesmyslnost celoplošného  a celoročního hájení lipana.
6. P. Machala – připomněl nutnost revize – ichtyoprůzkumu lipana po vysazení a hájení.
7. P. Trybuček informoval o konferenci  „ Vydra 2017 “, která se uskuteční 9.9.2017 ve Frenštátě.
8. M. Konvička – informoval o nezávislé kontrole sumarizace 3 organizací. Není po této akci přesvědčen o objektivnosti sumarizace na jednotlivých MO.  Ze 3 organizací byla pouze ( ne úplná ) 1 shoda – MO Krnov. U MO Třinec dosáhl rozdíl skoro 500kg v neprospěch  - nezaevidováno ( snížení celkové výtěžnosti ). S ohledem na počet členů je to rozdíl velmi vysoký. MO Mohelnice povolenky neodevzdala. Argumentuje, že je nechala stornovat. Zaslala pouze vyplněnou tabulku s počty vydaných a vrácených, pozdně vrácených a nevrácených povolenek. I zde je alarmující počet vůbec neodevzdaných sumářů.
9. P. Konvička připomněl „Ceník násadových ryb pro rok 2018“,který byl projednán na zasedání HO č.2/17. Viz příloha.
Ad. VI. Usnesení:
1. MO ČRS produkující násady do revírů jsou povinny nahlásit druh a množství násad v termínu nejpozději 14dnů před prvním výlovem.
Termín: viz. text
Zodpovídá: Jednotliví hospodáři MO ČRS
2. S odkazem na konferenci 2017 je nutné dodržet usnesení konference – tzn. dodržet ZP celkově do 105% finanční hodnoty s tím, že v položce kapr je nezbytné dodržet pouze 100%.
Termín: viz. text
Zodpovídá:  Jednotlivíhospodáři MO ČRS
3. H.O. ukládá hospodáři ÚS ČRS projednat ve VÚS Ostrava výsledek kontroly sumarizace povolenek.
Termín: do konce IX. 2017
Zodpovídá: hospodář ÚS ČRS Ostrava
 
Ad. VII. Závěr: M. Konvička poděkoval přítomným za účast.
 
Příloha 1ks:  Ceník násadových ryb pro rok 2018.
 
V Ostravě 12.9. 2017
Zapsal: ing. Trybuček Rostislav                    Konvička Milan
Ověřil:  Machala Petr                                  Hospodář VÚS ČRS Ostrava
 
Zápis č.3. /2017  ze zasedání hospodářského odboru ze dne 4.92017 konaného
v sídle  ÚS ČRS Ostrava
 
Zasedání zahájil  hospodář ÚS ČRS Ostrava M. Konvička. Poté provedl prezenci. Přítomni dle prezenční listiny. Následně nechal přítomnými schválit program schůze. Návrh byl členy HO jednomyslně schválen.
 
Body programu:
 
I. Zahájení a schválení bodů programu schůze.
II. Kontrola plnění usnesení minulého zasedání HO.
III. Projednání úkolů a pošty z VÚS ČRS  (p.Trybuček)
IV. Projednání bodů programu dle plánu práce.
1. Organizace kontrol podzimních výlovů ( p. Konvička )
2. Zpráva o činnosti RS za I. pololetí  ( p. Machala )
3. Kontrola úkolů z prověrek za r. 2016 ( p. Trybuček )
4. Příprava podzimní distribuce ( p. Trybuček )
V. Připomínky a diskuze.
VI. Usnesení.
VII. Závěr
 
K jednotlivým bodům programu:
Ad I.      Schůzi zahájil  M. Konvička. Poděkoval všem přítomným za 100% účast. Návrh průběhu zasedání H.O.  byl členy HO jednomyslně schválen.
Ad II.   - bod č. 1. Týkalo se možnosti čerpání 800tis. Kč na nedostatkové druhy ryb. Hospodář p. Konvička byl předvolán na zasedání DK ÚS Ostrava, kde byl dotazován na důvody tohoto požadavku. Vše vyplynulo z reakcí, které proběhly na konferenci 2017. Vzhledem ke skutečnosti, že byla obdržena dotace K 2017, bude čerpáno z blokovaných 800tis. pouze v nejnutnějších případech ( dravci, reofilní, lososovité ).
bod č. 2. Kontrola sumarizace provedená ve 3 organizacích, nezávislou osobou. Kontrola proběhla s výsledkem – viz. Různé.
 
Ad III.    P. Trybuček seznámil přítomné s došlou poštou:
1. Seznámení s požadavkem Povodí Moravy na ichtyologický průzkum.
2. MO Olomouc – dotazování a odůvodnění zamítnutí úprav v popisech revíru – telefonicky probral p. Konvička s předsedou p. Šefčíkem.
3. MO Karviná – opakovaná žádost o zvýšení míry kapra na revíru na 45cm. Nepřipouštět odchylky v tak zásadní otázce jakou je míra kapra.
 
4. M. Konvička – podal stručnou zprávu ze zasedání H.O. při Radě ČRS Praha. Zde se projednával návrh na úpravu podmínek muškaření na MP revírech. Definice ( JUDr. Šíma ) – pouze 1 jednoháček, s velikostní nástrahy do 3cm. Dále pak omezení muškaření od 1.1. – 15.6. pouze „ klasickou metodou“. Dále doporučení omezení přisvojení si pouze 4 ks lína obecného denně. Dalším návrhem je vymezit pojem -  nepřítomnost u prutů 15m a více. S posledním bodem většina přítomných nesouhlasila.
 
5. Předložení podkladů k prodeji 3916m2 vodní plochy revíru ( ve správě MO ČRS Ostrava ) od soukromé osoby . Cena se zdá být nepřiměřená, pověření jednatele vyjednávat o reálné ceně odkupu.
                                                                           Ad IV. Projednání bodů programu:
1. Organizace kontrol podzimních výlovů – byly vybrány tyto organizace:
MO ČRS Lučina
MO ČRS Orlová
MO ČRS Šternberk
Zorganizuje pan Jaroslav Škrobánek – koordinátor výlovů ÚS ČRS Ostrava.
Všechny organizace ( včetně S.H.O. ) které zarybňují ze svých RZ a které dodávají násady do územní distribuce jsou povinny zaslat harmonogram výlovů minimálně 14dní před zahájením výlovů RZ s upřesněním druhu a předpokládaného množství násad do distribuce ( nejlépe na email rybářského technika )
 
2. Se zprávou o činnosti RS v působnosti ÚS pro Severní Moravu a Slezsko za 1. pol. 2017, členy HO seznámil vedoucí RS Petr Machala. Jeho zpráva bude podána na VÚS.
 
3. Úkoly z prověrek jsou průběžně plněny.
 
4. Přípravou podzimní distribuce se s ohledem na možnosti zabývá rybářský technik. Přítomné seznámil s plánovanými objemy a druhy násad,  od firmy DENAS a Litomyšl, rybářství Zahradníček a Rybářství Telč  a obeznámil je i s objemy a druhy  násad dle smluv s dodavateli.
                                                                                          Ad V. Připomínky a diskuze:
1. J. Řeha – dotaz na zrušení lovu dravců v dvouletém období na revíru Opava 2C. Odpověděl technik svazu – uzavřená dohoda určuje způsob obhospodařování včetně rybolovu na 2 roky. Nájem je od města Hlučín bezúplatný. Nelze měnit, co je dáno.
2. J. Škrobánek – dotaz na stav vyhlášení nového revíru v N. Lublicích. Odpověděl rybářský technik – jednatel komunikuje s KÚ Ostrava, podal i návrh na zarybňovací plán.
3. R. Veselý – požadavek na nákup 100kg Š1 ze zdrojů MO Vsetín – vyřeší rybářský technik.
4. V. Pavlosek – informoval  o totálním úhynu na RZ Zemkovo. Ryb. technik byl přítomen u likvidace úhynu. Důvodem byl náhlý úhyn sinic a jejich následný prudký rozklad s obrovskou spotřebou O2.
5. M. Kiszka – opětovně poukazuje na nesmyslnost celoplošného  a celoročního hájení lipana.
6. P. Machala – připomněl nutnost revize – ichtyoprůzkumu lipana po vysazení a hájení.
7. P. Trybuček informoval o konferenci  „ Vydra 2017 “, která se uskuteční 9.9.2017 ve Frenštátě.
8. M. Konvička – informoval o nezávislé kontrole sumarizace 3 organizací. Není po této akci přesvědčen o objektivnosti sumarizace na jednotlivých MO.  Ze 3 organizací byla pouze ( ne úplná ) 1 shoda – MO Krnov. U MO Třinec dosáhl rozdíl skoro 500kg v neprospěch  - nezaevidováno ( snížení celkové výtěžnosti ). S ohledem na počet členů je to rozdíl velmi vysoký. MO Mohelnice povolenky neodevzdala. Argumentuje, že je nechala stornovat. Zaslala pouze vyplněnou tabulku s počty vydaných a vrácených, pozdně vrácených a nevrácených povolenek. I zde je alarmující počet vůbec neodevzdaných sumářů.
9. P. Konvička připomněl „Ceník násadových ryb pro rok 2018“,který byl projednán na zasedání HO č.2/17. Viz příloha.
Ad. VI. Usnesení:
1. MO ČRS produkující násady do revírů jsou povinny nahlásit druh a množství násad v termínu nejpozději 14dnů před prvním výlovem.
Termín: viz. text
Zodpovídá: Jednotliví hospodáři MO ČRS
2. S odkazem na konferenci 2017 je nutné dodržet usnesení konference – tzn. dodržet ZP celkově do 105% finanční hodnoty s tím, že v položce kapr je nezbytné dodržet pouze 100%.
Termín: viz. text
Zodpovídá:  Jednotlivíhospodáři MO ČRS
3. H.O. ukládá hospodáři ÚS ČRS projednat ve VÚS Ostrava výsledek kontroly sumarizace povolenek.
Termín: do konce IX. 2017
Zodpovídá: hospodář ÚS ČRS Ostrava
 
Ad. VII. Závěr: M. Konvička poděkoval přítomným za účast.
 
Příloha 1ks:  Ceník násadových ryb pro rok 2018.
 
V Ostravě 12.9. 2017
Zapsal: ing. Trybuček Rostislav                    Konvička Milan
Ověřil:  Machala Petr                                  Hospodář VÚS ČRS Ostrava