ČESKÝ  RYBÁŘSKÝ  SVAZ,z.s.

Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

709 00 OSTRAVA – Mariánské Hory, Jahnova 14

Tel.: 596 620 583, email :sekretariat@rybsvaz-ms.cz,

                                                    č. účtu u KB, a.s. : 27-7448760237/0100,  IČO : 434167                                                   

 

č.j.514/18                                                                                         

 

Všem    MO ČRS

                členům územního výboru ČRS

                členům DK při VÚS ČRS Ostrava

                předsedům odborů a komisí VÚS ČRS

RADA ČRS Praha

 

 

 

 

Z Á P I S   č.3/2018

 

 

ze  zasedání výboru územního svazu ČRS Ostrava konaného dne 22.3.2018 v sekretariátě ÚS ČRS Ostrava.

 

 

Přítomni:             dle prezenční listiny

Omluven :          Ing. Pavel Bierski

 

 

                              

Zasedání zahájilpředseda Miloš Martínek, přivítal všechny přítomné členy výboru a předsedu dozorčí komise Lubomíra Čilipku.

 

 

 1. Kontrola plnění usnesení.

 

Jednatel zopakoval celé znění usnesení dle zápisu č. 2/2018 ze dne 22.2. t.r. s tím, že úkoly č. 177, 179 jsou splněny, k úkolu č. 180 bude podána informace panem Konvičkou, úkol č. 182 platí nadále. K úkolu č. 181 uvedl jednatel, že o dotaci na Celosvazové setkání mládeže 2018 nelze požádat Krajský úřad Moravskoslezský ani Zlínský, neboť v podmínkách pro příslušnou dotaci je, že pořadatel i dotovaná akce musí být z jednoho kraje. V tomto případě je pořadatelem náš územní svaz a místo setkání je na území zlínského kraje.

Ke kontrole usnesení se vyjádřil p. Čilipka v tom smyslu, že je dodatečně nutno pověřit dozorčí komisi k řešení stížnosti v MO ČRS Jeseník – viz usnesení.

 

 1. Účetní uzávěrka VÚS ČRS Ostrava za rok 2017.

 

Ekonom p. Běčák předložil v písemné podobě konečné znění plnění rozpočtu za rok 2017. Uvedl, že na základě tohoto materiálu je zpracována účetní uzávěrka za minulý rok. Zdůvodnil některé zásadní položky a uvedl, že hospodářský výsledek je příznivý – zejména v důsledku respektování hodnot zarybňovacího plánu, tržeb za prodané povolenky a zajištění dotací na některé druhy násad. Předběžný návrh na rozdělení hospodářského výsledku bude ještě dopracován a předložen územní konferenci ke konečnému schválení.

 

 1. Příprava rozpočtu ÚS ČRS Ostrava na rok 2018.

 

V návaznosti na zpracování účetní uzávěrky a předpoklad nákladů na společné hospodaření v r. 2018 předložil p. Běčák návrh rozpočtu na letošní rok. Rozpočet bude v konečné verzi předložen příštímu zasedání a následně územní konferenci ke schválení. Předpokládaný hospodářský výsledek bude ve výši cca 2,5 mil. Kč.

 

 1. Informace z jednání Rady ČRS Praha ze dne 8.3. t.r.

 

Předseda p. Martínek podrobně informoval o zasedání, které projednalo :

 • Kontrola plnění usnesení – kodex sportovce, informace pro členy ČRS, rybářské závody na revíru Orlík, termíny územních konferencí, termínové kalendáře odborů.
 • Zpráva o činnosti odboru ČVaŽP.
 • Změny obsazení trenérů sportovních odborů.
 • Vyznamenání pro členy ČRS.
 • Problematika GDPR – Manuál a směrnice pro pobočné spolky ČRS.
 • Delegace ČRS na kongres CIPS.

 

 

 1. Zpráva o činnosti rybářské stráže (RS) v r. 2017.

 

Pan Petr Machala, pověřený vedením RS předložil již na minulém zasedání podrobnou zprávu, která byla zaslána všem MO ČRS. Tuto zprávu doplnil o některé detaily a uvedl, že dle evidence činnosti členů RS zpracované ze záznamů o docházce a úlovcích je zřejmé, že v řadě MO ČRS pracují členové RS s čísly odznaků, které nelze identifikovat. Uvedl, že se touto záležitostí bude zabývat tak, aby tyto nejasnosti byly postupně vyřešeny a z evidence členů RS, respektive jejich čísel odznaků byly odstraněny.

 

 1. Informace z jednání hospodářského odboru (HO) ze dne 5.3. t.r.

 

Pan M. Konvička podrobně informoval o jednání HO a předložil podrobný zápis ze zasedání, které projednalo stanovený plán práce, korespondenci s MO ČRS, informaci o semináři líhňařů a také stanovisko k materiálům z hospodářského odboru Rady ČRS – návrhy na úpravu BPVRP a doporučení pro event. úpravu vyhl. č. 197/2004 Sb. k zákonu o rybářství. Toto obsáhlé stanovisko bylo v určeném termínu zasláno Radě ČRS Praha.

V diskusi osvětlil p. Konvička některé závěry jednání a zodpověděl dotazy členů VÚS. Zápis se zasílá všem MO  ČRS.

 

 1. Korespondence.

 

Jednatel informoval o došlé a odeslané korespondenci :

 • Moravskoslezský deník ze dne 22.3. t.r. – v rámci přílohy ke Dni vody byl uveřejněn obsáhlý článek s názvem „Český rybářský svaz bilancuje“.
 • MZeČR – odeslána žádost o krátkodobé výjimky z denní doby lovu pro revíry Olše 3A, Odra 1B a Odra 5A.
 • MO ČRS Frýdlant – konečné znění Dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 19.12.2016.
 • MO ČRS Valašské Meziříčí, Karviná, Olšovec, Bohumín a Kravaře – návrhy na vyznamenání členům a funkcionářům.
 • Rada ČRS Praha  - manuál a Směrnice o ochraně osobních údajů v pobočných spolcích ČRS.

 

 1. Diskuse, různé.

 

V úvodu tohoto bodu byly podány informace delegovaných členů o průběhu výročních členských schůzí v MO ČRS. Společně konstatují nízkou účast, ale odpovídající úroveň schůzí a předkládaných zpráv.

 

Předseda p. Martínek v návaznosti na problematiku GDPR a nutnost opravy údajů ve Spolkovém rejstříku u nově zvolených statutárních zástupců MO ČRS doporučil připravit svolání Aktivu předsedů MO ČRS, kde budou tyto dvě věci a také další aktuální záležitosti projednány. Termín Aktivu předsedů MO ČRS bude stanoven v nejbližších dnech.

 

Pan Čilipka, předseda DK – hovořil o posledním zasedání komise, které v souladu s plánem práce projednalo hodnocení autoprovozu sekretariátu ÚS za rok 2017, hovořil k problematice vztahu s MO ČRS Hustopeče a o proúčtování nákladů na sečení pobřežních pozemků u pronajatých nádrží od podniků Povodí Odry a Lesů ČR.

 

Pan Běčák – informoval o průběhu a ukončení inventarizace majetku k datu 31.12.2017. Součástí inventarizace byla kontrola vybavení a materiálu všech sportovních odborů. Dokumentace k provedené inventuře je řádně zpracována a podepsána odpovědnými pracovníky. V této souvislosti navrhl odměnu členům komise.

 

Pan Machala – v návaznosti na účast na členské schůzi v MO ČRS Zábřeh vznesl dotaz ke zrušení revíru v lokalitě Hrabová a dále hovořil k problematice software Ryby 16. Žádal informaci k postupu kolaudace RIaŠS v Roudně a doporučil zaslat všem MO ČRS celkovou statistiku úlovků na jednotlivých revírech.

 

Ing. Drobek – vyjádřil se k úvodníku časopisu Rybářství, který se týká software ve využívání územních svazů v souvislosti s evidencí členské základny. Dále navrhl podpořit připravované Mistrovství republiky žáků a juniorů v RT částkou 10.000,- Kč z rozpočtu ÚS ČRS.

 

Ing. Palička – jako člen komise pro přípravu voleb doporučil svolání schůzky komise a vyjádřil se k některým ustanovením Stanov ČRS v souvislosti s volbami na územní konferenci v r. 2018.

 

 

* * *

 

 

Po projednání všech bodů programu přijalo zasedání VÚS ČRS Ostrava toto

 

u s n e s e n í :

 

I. Bere na vědomí :

 

1.            Provedenou kontrolu plnění usnesení.

2.            Zprávy předložené k bodům programu.

3.            Diskusní příspěvky a projednanou korespondenci.

4.            Informaci z jednání Rady ČRS ze dne 8.3.2018.

5.            Informace podané ekonomem p. Běčákem k  rozpočtu na r. 2018 ÚS ČRS Ostrava.

6.            Předběžnou přípravu Aktivu předsedů MO ČRS.

7.            Informace a doporučení z jednání hospodářského odboru ÚS ze dne 5.3. 2018.

8.            Manuál a Metodiku k řešení GDPR v podmínkách ČRS zpracovanou Radou ČRS.

 

II. Schvaluje :

 

 1. Předložené návrhy  na vyznamenání z MO ČRS Bohumín, Karviná, Valašské Meziříčí, Olšovec a Kravaře.
 2. Písemně zpracované (již odeslané) stanovisko k návrhům úprav BPVRP hospodářského odboru Rady ČRS.
 3. Účetní uzávěrku ÚS ČRS Ostrava za r. 2017 vč. hospodářského výsledku. Uzávěrka a rozdělení hospodářského výsledku podléhá schválení územní konferencí.
 4. Podat žádost o dotaci z KÚ Olomouckého kraje na obnovu rybí obsádky po haváriích v revírech Morava 17 a Morava 18 ve výši 150 000,- Kč.
 5. Poskytnout MO ČRS Stará Vesn.O. bezúročnou finanční podporu ve výši 360 000,- Kč dle předložené smlouvy se splatností 5 let.
 6. Konečné znění Dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 19.12. 2016 ve věci finanční podpory investice v MO ČRS Frýdlant n.O.
 7. Finanční příspěvek z rozpočtu ÚS ČRS Ostrava na MR juniorů a žáků v RT v r. 2018 ve výši 10 000,- Kč v souvislosti s rozšířením mistrovství o disciplínu č. 8.
 8. Opatření a postup přípravy kolaudace RIaŠS Roudno.
 9. Odměnu členům inventarizační komise za provedení celkové inventury majetku za r. 2017.

 

III.  Ukládá :

 

183.       Jednateli ÚS ČRS – vyřídit projednanou korespondenci a závěry jednání. T – ihned

184.       Všem MO ČRS – zabezpečit zpracování a ochranu osobních údajů dle 

              Směrnice pobočného spolku k ochraně osobních údajů –  viz příloha zápisu

185.       Všem MO ČRS –  po provedení voleb statutárních zástupců vypracovat a odeslat Dotazník na   

kontakty…. viz příloha zápisu

186.       Hospodáři ÚS ČRS p. Konvičkovi – nadále sledovat možnosti bakteriologické úpravy rybničního prostředí.

187.       Jednateli ÚS ČRS – zaslat všem MO ČRS statistiku úlovků dle jednotlivých revírů.

 

IV. Pověřuje dozorčí komisi ÚS

 

řešit stížnost zaslanou k problematice v MO ČRS Jeseník

 

 

Trvající úkoly z minulých zasedání

158.      Jednateli ÚS ČRS – písemně požádat správce domény www.fishnet.cz o odstranění bývalých stránek ÚS ČRS z internetu.

168.       Jednateli ÚS ČRS – zajistit u Ostravské univerzity průzkum vlivu na rybí společenstva a potravní základnu u mimořádných průtoků na tocích při vodáckých akcích v r. 2018.

175.       Hospodářskému odboru – rozhodnout o systému (formulář) plánování a evidence obsádek v rybochovných zařízeních MO ČRS.

182.       Všem MO ČRS – informovat členskou základnu, že na základě novely vyhlášky k zákonu o rybářství platí od r. 2018  úprava doby lovu na mimopstruhových revírech:

                1. dubna –  30. září od 04:00 hod. do 24:00 hod.

                1. října – 31. března od 5:00 hod. do 22:00 hod.

 

 

 

Příští zasedání výboru ÚS ČRS Ostrava se koná dne 19.4.2018 ve 14:30 hod.

 

 

 

Příloha :

Zápis z Hospodářského odboru ÚS ČRS ze dne 5.3. 2018

Zápis ze Semináře líhňařů MO ČRS

Manuál a Směrnici pobočného spolku k ochraně osobních údajů 

Dotazník na kontakty po volbách v MO ČRS

 

 

 

Zapsal : Ing. Přemysl Jaroň

Ověřil: Miloš Martínek, Petr Machala

 

 

 

!! Dne 9.4.2018 je sekretariát ÚS ČRS Ostrava z důvoduodstávkyelektrické energie mimo provoz!!