Zápis č.4/2017   ze zasedání hospodářského odboru ze

 

dne5.12. 2017

 

Dne5.12.2017 se uskutečnilo zasedání H.O. v sídle VÚS Ostrava. Zasedání vedl hospodář ÚS pan Milan Konvička. V úvodu přivítal všechny přítomné. Poté provedl prezenci. Přítomni dle prezenční listiny. Omluven pan J. Škrobánek, V. Pavlosek, R. Veselý

Body programu:

I.Zahájení a schválení bodů programu schůze

II.Kontrola  plnění usnesení z posledního zasedání

III.Projednání úkolů a pošty z VÚS ČRS ( p. Trybuček)

IV.Projednání  bodů programu dle plánu práce

a.)Zhodnocení výsledků zarybnění revírů ÚS 2017 ( Trybuček )

b.)Zprávy z jednotlivých regionů ( reg. hospodáři )

c.)Návrh plánu práce na rok 2018( Konvička )

d.)Vyhodnocení „ Vize hospodaření“za rok 2017( Konvička )

e.)Zpráva z kontrol  vysazování násad do revírů ( Škrobánek)

V.Připomínky a diskuze

VI.Usnesení

 

K  jednotlivým bodům programu:

Ad I. Pan Konvička předneslk projednání body pro toto zasedání, které přítomní jednohlasně odsouhlasili.

     

Ad II.Na posledním zasedání byly do usnesení přijaty 2 běžné pokyny pro všechny MO s důrazem na striktní plnění ZP v tomto roce, zejména pak dodržení finančního limitu v hlavní položce – kapr. Přestože není v současné chvíli doúčtován rok 2017, jeví se, že většina MO ( hospodářů ) akceptovala toto opatření. Třetím usnesením bylo projednání sumarizace povolenek. Návrhy opatření byly projednány na prověrkách se zástupce jednotlivých MO.

 

Ad III. Bylaprojednána tato korespondence

-          Žádosti o udělení výjimky z denní doby lovu ( krátkodobých )

o   MO Bohumín – schváleno

o   MO Bartošovice – schváleno

-          Žádost o úpravu ZP  MO Ostrava – schváleno ( položka – dravci )

-          Žádost MO Karviná – výjimka z denní doby lovu ( 16.6.-31.8. ) na revíru Větrov bude navržena v roce 2018.

-          Hlášení o havárii na revíru 471 006 Bečva 7A ( MO Přerov ). H.O. navrhuje úhradu násad do revíru v roce 2018 v hodnotě 25000Kč, uznané náklady v hodnotě 8018Kč v roce letošním ( 2017 )

 

Ad IV.K plánovaným bodům programu:

a.)Rybářský technik seznámil přítomné s průběhem a výsledkem plnění ZP v podzimní distribuci. S ohledem na poskytnutou dotaci z MZe ve výši 2,183.002Kč pro rok 2017 rybářský technik využil při nákupu násad tuto možnost a plnil ZP nad stanovený limit zejména dravce, reofilní druhy a bílou rybu. Rekapitulace ještě není zcela hotová, jeví se však, že ZP bude překročen skutečně o finanční dotaci MZe, nad rozpočtová čísla ZP.

b.)K tomuto bodu dostali prostor se vyjádřit všichni přítomní hospodáři. Z této komunikace vyplynulo, že regionální hospodaření má kladnou odezvu hlavně z těchto důvodů:

o   Logistická pomoc při rozvozu násad od produkčních MO i extern.. dodavatelů

o   Rychlá komunikace při distribuci násad

o   Operativní řečení při distribuci násad

 

c.)P. Milan Konvička připravil a předložil plán činnosti H.O. pro rok 2018 složený jednak ze základních úkolů H.O. a jednak z termínových náplní schůzí a dále z termínovaného a obsahového složení akcí pořádaných hospodářským odborem. Připomínky členů H.O. byly promítnuty a zapracovány do textu plánu práce. S ohledem na volební rok 2018 bylo hospodáři navrženo konání aktivu hospodářů a školení hospodářů pro potřeby ÚS Ostrava v roce 2019. Školení elektrorybářů bude provedeno na dvou místech:

1.      Příbor – pro východ ( termín – viz. Plán práce )

2.      Litovel – pro západ ( termín – viz. Plán práce )

      Plán práce je přílohou zápisu.

 

d.)Byly okomentovány body Vize. S jednotlivými body lze i nadále souhlasit a doplňovat o nové poznatky a skutečnosti, které se ukazují. Např. přisazování raných stádií pstruha potočního přímo do revíru ( do „relativně“ odpovídajících podmínek – např. horní úsek revíru). Regionální hospodáři spontánně začali diskutovat. Byl to důkaz toho, že daná problematika jim není lhostejná. Celá Vize, včetně dodatku hospodaření na P vodách bude po připomínkách zpracována do zprávy H.O. pro konferenci 2018.

 

e.)Písemnou zprávu z kontrol vysazování násad do revírů přečetl v zastoupení rybářský technik. Pan Škrobánek v ní zhodnocuje kontrolu 3 organizací prostřednictvím členů PRS. Dle jejich vyjádření ( zpráva v písemné podobě, včetně tabulkových zobrazení ) proběhla distribuce v souladu s našimi požadavky na kvalitu, kvantitu i zacházení s rybou, především pak odpovídající evidencí.

 

Ad V.  Připomínky a diskuze:

a.)Hospodář ÚS p. Milan Konvička zahájil diskuzí s informací o:

o   Průběhu hospodářských prověrek –

-          navázání dobré komunikace se zástupci krajských úřadů z odboru ŽP

-          výzva k MO Olomouc o zařazení revíru 471 030 Chomoutov do společného hospodaření

-          výzva k některým MO na sjednocení výše úhrady za pracovní povinnost.

-          Znepokojení nad evidencí – zkreslování dat při vysazování násad. Zejména zkreslená kusová  hmotnost u kapra, dále vysazování Pdt do uzavřených revírů se zaevidováním do toku. Zkreslené výsledky hospodaření a výtěžnost z revíru.

Dále byla projednána myšlenka s realizací na rok 2018 – instalace podložek pro výtěr candáta ( i jiných druhů ) na stěžejním revíru – Slezská Harta s ohledem na stárnutí této nádrže a přirozeného úbytku výtěrového substrátu. Viz. Usnesení.

-          Pan Machala vznesl požadavek na dovybavení PRS jednak kamerami, dále pak přednesl požadavek na zakoupení člunu s  elektrickým  motorem pro potřeby PRS ale i DRS.

Další připomínkou byl nesplněný monitoring Li1 a Li2. S ohledem na stavy vod byl tento úkol přeložen na jarní měsíce. Nezbytně je nutné tuto akci provézt s konkrétní organizací – správcem revíru.

-          J. Řeha – dotaz na způsob vyhodnocení opatření na revíru Opava 2A – biologický boj s makrofyty ve spolupráci s Městem Hlučín. Rybářský technik osloví Doc. Lojkáska o možnostech monitoringu – účinku daných opatření. Nutno vyřešit do 18.3.2018 – VČS Hlučín.

Vznesl dotaz na možnost omezení velikosti nástražní rybky – osobní zkušenost z revíru Slezská Harta.

-          R. Složil – dotaz na myšlenku výtěrových hnízd pro Slezskou Hartu – viz. Usnesení

-          P. Pupík – vyjádřil znepokojení nad množstvím omezení a zákazů při lovu ryb

-          V. Pasz – reakce na příspěvek J. Řehy – osobní zkušenost ze Slezské Harty – obrovské ztráty nástražních rybek ( např. drobných okounů ) po ukončení lovu – vysoká mortalita nevyužitých ryb. Poškozování násadových candátů a menších dravců.

-          M. Kiszka – problematika „ otevřených “ zátok na revíru Slezská Harta – vrátit se k původnímu způsobu.

-          J. Fečák – dotaz na plnění ZP na tocích ( zejména pstruhových ) a jeho vykazování.

-          R. Trybuček – reagoval na opakující se dotazy na „ omezení “velikosti nástražních rybek. Doporučuje tento bod zopakovat na březnovém zasedání H.O.,  navrhnout jeho řešení a předložit alternativy VÚS a konferenci 2018.

Na příspěvek p. Fečáka s ohledem na plnění ZP na problematických revírech ( nedostatek vody, tlak predátorů ) doporučuje neměnit ZP, ale nahrazovat vysazování v jiných věkových kategoriích, a tak vlastně v rámci financí ZP na daný tok udržet populace ohrožených druhů ryb.

 

Ad VI. Usnesení:

a. .Zpracování zprávy H.O. pro konferenci 2018     

Zodpovědni: R. Trybuček, M. Konvička, P. Machala

Termín : do konce III. 2018

b.H.O. navrhuje VÚS ČRS Ostrava zachovat „model 2017“ v plnění ZP s ohledem na finanční dodržení limitů násadových ryb.

Zodpovědni: všichni hospodáři MO ČRS

c.Návrh na realizaci výtěrových hnízd pro revír Slezská Harta bude předložen na prosincovém zasedání VÚS Ostrava.

Zodpovědni: M. Konvička

 

Závěrem pan Konvička poděkoval všem přítomným za práci v roce 2017, popřál mnoho zdraví,  štěstí do nového roku a samozřejmě mnoho krásných rybářských zážitků.

                       

V Ostravě:13.12.2017                        Zapsal: R.Trybuček  – rybářský technik ÚS

                                                           Schválil: M.Konvička – hospodář ÚS

 

Příloha č. 1. Plán práce H.O. při VÚS ČRS Ostrava pro rok 2018