ČESKÝ  RYBÁŘSKÝ  SVAZ

Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

709 00 OSTRAVA – Mariánské Hory, Jahnova 14

č.j.2180/17                                                                                   

 

Všem   MO ČRS

                členům územního výboru ČRS

                členům DK při VÚS ČRS Ostrava

                předsedům odborů a komisí VÚS ČRS

RADA ČRS Praha

 

Z Á P I S   č.9/2017

ze  zasedání výboru územního svazu ČRS Ostrava konaného dne 19.10.2017 v sekretariátě ÚS ČRS Ostrava.Zasedání zahájilpředseda p. Miloš Martínek, přivítal všechny přítomné členy výboru a předsedu dozorčí komise Lubomíra Čilipku.

 

1.      Činnost odboru LRU – feeder v r. 2017.

 

Do zasedání byl v souladu s plánem práce přizván předseda odboru LRU – feeder p. Kroča, který převzal vedení odboru po zakládajícím předsedovi p. Bořutovi. K činnosti odboru předložil grafickou prezentaci, v níž podrobně popsal jednotlivé závody a akce odboru. Ke stávajícímu složení odboru feeder uvedl, že pracuje na dostatečné úrovni v počtu 7 osob.

V komentáři k prezentaci dále uvedl, že většina závodníků v této disciplíně je z oblasti Olomouce a západní části Moravy – z Ostravska se závodů účastní nejvýše 2 osoby. K problematice mládeže uvedl, že počet děti věnujících se této disciplíně je nedostatečný a přes snahu odboru se k lovu ryb na feeder další zájemci z řad dětí a mládeže nehlásí. Celosvazový žebříček disciplíny čítá 209 osob.

V diskusi k problematice odboru zodpověděl otázky členů výboru a uvedl, že pokud jde o nároky na finanční podporu, návrh rozpočtu odboru na rok 2018 bude na úrovni roku stávajícího.

Ke stagnaci počtu dětí v disciplíně vystoupil p. Drobek s konkrétním námětem na úpravu propozic Zlaté udice v tom smyslu, že součást lovu ryb na udici by mohla být rozdělena do sekce plavaná, přívlač a feeder.

Předseda ÚS p. Martínek poděkoval panu Kročovi za činnost celého odboru.

 

2.      Kontrola plnění usnesení

 

Jednatel zopakoval celé znění usnesení dle zápisu č. 8/2017 ze dne 21.9. t.r. Uvedl, že úkoly č. 154 a 157 jsou splněny, úkol č. 155 pro MO – respektovat skartační řád ČRS – je trvalým. K úkolu č. 156 podal podrobnou informaci v tom smyslu, že po konzultaci s předsedou a ekonomem budou stávající účty v Reiffeisenbank převedeny na nové současné účty, z nichž jeden bude využit výhradně pro Fond rozvoje revírů. Smlouvy k těmto účtům budou připraveny do konce října t.r. Úkol č. 158 trvá.

V rámci kontroly plnění usnesení byla opakovaně prodiskutována první povolenka zdarma pro děti v souvislosti s rozhodnutím z minulého zasedání.

 

3.      Příprava hospodářských prověrek MO ČRS za rok 2017.

 

V rámcitohoto bodu bylo projednáno :

·         Příprava tiskopisů povolenek a známek na r. 2018.

·         Kalendářní plán prověrek.

·         Pozvánka k hospodářským prověrkám MO ČRS.

·         Protokol o provedené prověrce.

·         Příslušenství k jednotlivým druhům povolenek.

·         Klíč pro výdej bezplatných povolenek pro r. 2018.

·         Prověrková komise.

K tomuto bodu se uvádí, že veškeré materiály s výjimkou povolenek MRS jsou zajištěny, celosvazové soupisy budou doručeny k zahájení prověrek, Dodatek k soupisu k územním povolenkám je v tisku a bude rovněž k zahájení prověrek zajištěn.

 

4.      Informace z jednání Republikové Rady ČRS.

 

Předseda p. Martínek informoval o zasedání Rady v říjnu t.r. V rámci kontroly plnění usnesení proběhla diskuse k dosud nezpracované koncepce pro práci s mládeží a příprava změny vyhlášky zákonu o rybářství, pokud jde o denní dobu lovu ryb.

Dále Rada podrobně projednala informaci o propagační a výstavnické činnosti v r. 2017 a v rámci diskuse se zabývala Směrnicí pro udělování svazových vyznamenání v tom smyslu, že k nejvyšším svazovým vyznamenáním, tj. Medaile a Zlatý odznak, by mělo být předloženo podrobné zdůvodnění.

 

5.      Kalkulace cen povolenek na r. 2018.

 

Ceny povolenek podrobně projednala územní konference v květnu t.r.

 

6.      Korespondence.

 

Jednatel předložil pro informaci a k projednání :

·         MO ČRS Příbor – předběžná žádost o poskytnutí provozní zálohy v souvislosti se záměrem na zajištění dotace z OP Rybářství na stavbu nové budovy v areálu Borovec.

·         MO ČRS Třinec, Bystřice nad Olší, Hlučín a Ostrava – návrhy na vyznamenání členů a funkcionářů MO ČRS.

·         CemexSand, k.s. – informace o podání žádosti o zrušení rybářského revíru č. 471080 Olše 1A.

·         P. Balaštíková, členka Rady Zlínského kraje – poděkování za účast ÚS ČRS Ostrava na akci Den Zlínského kraje 2017.

 

7.      Diskuse, různé.

 

Předseda p. Martínek doplnil informaci k poděkování paní Balaštíkové a komentoval některé organizační záležitosti.

 

Pan Milan Konvička podal informaci o účasti výlovu rybníka Arnošt, MO Frýdek – Místek s konstatováním, že výlov byl proveden na patřičné úrovni včetně manipulace a přepravy ryb. V souvislosti s úkolem z minulého zasedání předložil pracovní návrh k materiálu k zajištění řádné sumarizace přehledu o úlovcích.

 

Předseda DK p. Čilipka stručně informoval o posledním zasedání dozorčí komise, které se zabývalo kontrolou účetních dokladů, plněním rozpočtu ÚS a projednal informaci o plnění zarybňovacích plánů v r. 2017.

 

Pan Machala podal informaci k postupu investice Roudno, zajímal se o postup investice v MO ČRS Frýdlant a vyzval DK ÚS, aby se zabývala v rámci deponování zadržených povolenek úrovní rozhodnutí kárných opatření MO ČRS.

 

Pan Škrobánek informoval o prováděných kontrolách rybochovných zařízení a vznesl dotaz k postupu prodeje „Investice Razová“.

 

Ing. Palička tlumočil poděkování obce Stará Ves n.O. za účast ČRS na oslavě 750. let vzniku obce.

 

Ing. Bierski doporučil v souvislosti s postupem stavby Roudno připravit výjezdní zasedání výboru do Roudna.

 

 

* * *

 

 

Po projednání všech bodů programu přijalo zasedání VÚS ČRS Ostrava toto

 

u s n e s e n í :

 

I. Bere na vědomí :

 

1.            Provedenou kontrolu plnění usnesení.

2.            Zprávy předložené k bodům programu.

3.            Diskusní příspěvky a projednanou korespondenci.

4.            Informaci předloženou p. Čilipkou k zasedání DK ze dne 19.10. 2017.

5.           Informaci k průběhu a nákladům na slovení obsádky ve vypouštěných revírech.

6.            Návrh Ing. Drobka ve věci úpravy propozic soutěže Zlatá udice.

7.            Informaci o jednání Rady ČRS v říjnu 2017.

 

II. Schvaluje :

 

1.                   Činnost odboru LRU – feeder v r. 2017 dle prezentace předsedy odboru.

2.                   Projednat opakovaně problematiku výdeje 1. povolenky pro děti zdarma pro r. 2018.

3.                   Pokračovat v řešení problematiky  zpracování sumarizace úlovků v MO ČRS za r. 2017 v souvislosti s výsledky provedené kontroly dle návrhu p. Konvičky.

4.                   Znění pozvánky k provedení hospodářských prověrek MO ČRS za r. 2017.

5.                   Kalendářní plán prověrek MO ČRS za r. 2017.

6.                   Prověrkovou komisi ve složení: předseda, jednatel, hospodář, zástupce DK a pracovníci sekretariátu ÚS ČRS.

7.                   Klíč pro výdej bezplatných povolenek pro r. 2018 pro MO ČRS ve stejném rozsahu jako v. r. 2017.

8.                   V rámci aktuální výzvy z OP rybářství podat projekt na vysazení úhoře říčního v r. 2018.

9.                   Předběžnou žádost o finanční podporu projektu z OP Rybářství pro MO ČRS Příbor z FRR (dle postupu projektu a příslibu dotace).

10.               Návrhy na vyznamenání ( stříbrný a bronzový odznak) členů MO ČRS Třinec, Bystřice n.O., Hlučín a Ostrava.

 

III.  Ukládá :

 

159.       Jednateli ÚS ČRS – vyřídit projednanou korespondenci a závěry jednání. T – ihned

160.       Sekretariátu ÚS ČRS – zajistit veškeré podklady a materiály k provedení hospodářských prověrek MO ČRS za r. 2017. T – 20.11. 2017

161.      Členům VÚS připravit stanovisko k návrhu p. Konvičky k problematice sumarizace úlovků. T- příští zasedání výboru

162.      Jednateli ÚS ČRS – zajistit revizi stávajících účtů v RF bank. T – ihned

163.       Všem MO ČRS – řádně a úplně vyplnit veškeré podklady k hospodářským prověrkám, vč. Výkazu o činnosti RS, který bude zaslán všem MO samostatně.

 

trvající úkoly z minulých zasedání

158.      Jednateli ÚS ČRS – písemně požádat správce domény www.fishnet.cz o odstranění bývalých stránek ÚS ČRS z internetu.

 

 

 

 

Přílohy:              Návrh opatření k sumarizaci úlovků (členové VÚS k úkolu č. 161)

                Materiály a tiskopisy k hospodářským prověrkám MO ČRS (všem MO)

-          2x plnění ZP za rok 2017

-          3 x plán obsádek rybníků a odchovných potoků pro r. 2018 (poštou)

-          2x tiskopis NR1+NT1 pro rok 2018

-          Plán prověrek

-          Pozvánka k hosp. prověrkám

                               Zásady hospodaření ÚS ČRS Ostrava (všem)

 

 

 

 

 

 

Zapsal : Ing. Přemysl Jaroň

Ověřil : Miloš Martínek, K. Běčák