Zásady hospodaření na pstruhových revírech a odchovu lososovitých násad

 platné pro ÚS Severní Moravy a Slezska.

( Druhá opravená verze platná od 1.ledna 2016)

Úvod.

Hospodářský odbor již více jak 8 let se zabývá problémem hospodaření na pstruhových revírech a odchovem lososovitých násad. Hlavním důvodem byl pokles úlovků na pstruhových revírech a taky pokles výroby vhodných lososovitých násad pro revíry. Z toho zároveň vyplývá i menší zájem rybářů o tyto revíry a výsledkem je pokles prodeje pstruhových povolenek. Tento dokument navazuje a doplňuje zpracovanou „Vizi hospodářského odboru platnou pro léta 2015 – 2018“. Dokument neřeší vliv změn biotopu na pstruhové hospodářství, ale je výsledkem sledování vývoje a změn v této oblasti, kterou řešil hospodářský odbor při VÚS pro Severní Moravu a Slezsko.

Hlavním cílem je zastavit všechny negativní tendence v pstruhovém hospodaření a cílem je taky zachovat v co největší míře původní formy lososovitých ryb v revírech. Na území Severní Moravy a Slezska je evidováno 102 pstruhových revírů.

 

Hlavní zásady v hospodaření na pstruhových revírech.

Revíry byly rozděleny na 3 kategorie:

1. kategorie jsou revíry, které jsou nejméně postiženy změnou biotopu a jsou osazovány hlavně kvalitní násadou odchovanou v násadových potocích. Jedná se o revíry v podhorských oblastech v blízkosti líhní, které jsou zároveň i zdrojem pro zajištění generačních ryb pro potřeby líhní. Dochází zde i k přirozenému výtěru. Přítoky i horní části bývají i z největší části chráněnou rybí oblastí a jsou uvedeny v „Popisech revírů“.

2. kategorií jsou revíry, kde je více či méně narušen biotop pro lososovité ryby. Jsou osazovány dle možnosti kvalitní násadou původní formy lososovitých ryb. V případě potřeby dorybnění je revír zarybněn lososovitou rybou v mírové velikosti minimálně 2x v průběhu rybářské sezony. Obyčejně i zde jsou přítoky CHRO a jsou uvedeny v „Popisech revírů“.

3. kategorií jsou revíry tzv. komerční a platí na nich „Místní pravidla rybolovu“. Jsou osazovány mírovou a trofejní lososovitou rybou.

 

Hlavní zásady odchovu lososovitých násad.

Líhně zaměřují svůj odchov na všechny věkové kategorie původních forem lososovitých ryb. Plůdek neb čtvrtroček pstruha obecného a lipana je pak základem odchovu v násadových potocích a rybníčcích ve vlastním chovu nebo je distribuován do ostatních MO ČRS k chovu. Produkcí líhní je taky mírová násada lososovitých ryb pro zarybnění revírů 2 a 3 kategorie. Hospodářský odbor koordinuje výrobu v líhních a směřuje jejich produkci hlavně k potřebám revírů. Zároveň i pomáhá řešit problémy s odborností obsluhy líhní a případně i pomoc při problémech z odchovem.

Násadové potoky a rybníčky, na kterých hospodaří MO ČRS jsou základem pro odchov lososovitých násad pro revíry. MO hlavně spolupracují prostřednictvím HO Při zajišťování násad do těchto zařízení.                                                                                                                       Cílem chovu je pak kvalitní násada pstruha obecného a lipana do revírů 1. a 2. kategorie. Výchozím stádiem pro odchov pstruha obecného je  doporučen čtvrtroček a v jednom neb dvouletém cyklu vysazován do revírů ve velikosti minimálně 15 cm.

Vzhledem k neustále se navyšujícím problémům souvisejícím s odchovem Po v násadových potocích se HO rozhodl osazovat vybrané časti některých revírů zkušebně Po ve stádiu čtvrtročka až ročka, odchovaných v líhních. Tento zásah bude realizován od roku 2016. Zároveň hospodář a rybářský technik zajistí ve spolupráci s hospodáři na těchto úsecích monitoring stavu obsádky Po před vysazením a ve stanovených časových intervalech po vysazení. Tento režim bude vyhodnocen po dvou letech tj. koncem roku 2017. Poznatky pak budou realizovány do potřebných revírů.

Hospodář ÚS a rybářský technik zajistí financování tohoto opatření z prostředků ÚS.

 

Nákup lososovitých násad pro potřebu zarybnění revírů od ostatních dodavatelů.

Zde HO řeší ty potřeby, které se nedaří zajistit od MO ČRS. Hospodář a rybářský technik realizuje po schválení v HO nákup potřebných násad do revírů. Jedná se hlavně o mírovou násadu pstruha obecného a duhového. Nákupem se taky zajišťuje násada lipana nad 15 cm. Nákup se zajišťuje až po splnění veškerých veterinárních hledisek.  

 

Všeobecné zásady.

HO připravuje podklady pro BPVRP a ostatní tak, aby splňovaly podmínky zastavení negativních vlivů na pstruhové hospodářství. HO organizuje ve většině případů převozy násad vozidly v majetku ÚS a MO ČRS, které jsou vybaveny potřebnou technikou k náročnému převozu lososovitých násad. (Kyslíkové soupravy, izothermické převozní bedny.) Obsluha má platnou licenci na převoz živých zvířat. Automobil  má oprávnění k převozu živých zvířat.

HO věnuje pozornost  statistickým údajům k jednotlivým revírům.

 

V Ostravě 8.prosince 2015                                                                                         Konvička Milan

                                                                                                                                             Hospodář VÚS ČRS Ostrava