ČESKÝ  RYBÁŘSKÝ  SVAZ

Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

709 00 OSTRAVA – Mariánské Hory, Jahnova 14

 

č.j.2035/17                                                                                   

 

Všem   MO ČRS

                členům územního výboru ČRS

                členům DK při VÚS ČRS Ostrava

                předsedům odborů a komisí VÚS ČRS

RADA ČRS Praha

 

Z Á P I S   č.8/2017

ze  zasedání výboru územního svazu ČRS Ostrava konaného dne 21.9.2017 v sekretariátě ÚS ČRS Ostrava.

 

 

Zasedání zahájilpředseda p. Miloš Martínek, přivítal všechny přítomné členy výboru a člena DK Ing. Svatopluka Kahánka.

 

1.      Kontrola plnění usnesení

 

Jednatel zopakoval celé znění usnesení dle zápisu č. 7/2017 ze dne 10.8. t.r. Ke konkrétním úkolům uvedl, že č. 148 a 149, úkoly č. 150, 151, 152 a 153 pro MO ČRS trvají. Ke kontrole plnění usnesení nebylo připomínek.

 

2.      Příprava kalkulace cen povolenek pro rok 2018.

 

K bodu se uvádí, že ceny povolenek byly projednány a schváleny územní konferencí v květnu t.r. Na zasedání VÚS v srpnu, byly přehodnoceny ceny povolenek pro nečleny a schváleny v upraveném rozsahu. Tiskopisy povolenek pro rok 2018 jsou zajištěny a zavedeny v účetní evidenci.

 

3.      Informace z jednání Republikové Rady ČRS.

 

Předseda p. Martínek podrobně informoval o zářijovém zasedání Rady. Uvedl, že se zabývala obsáhlou kontrolou plnění usnesení a dále projednala :

·         Problematika redistribuce celosvazového rybolovu.

·         Plnění zarybňovacích plánů na revírech Rady ČRS.

·         Konečná úprava BPVRP pro rok 2018 a příprava celosvazového soupisu revírů.

·         Ekonomické záležitosti.

·         Problematika Bližších podmínek výkonu rybářského práva a omezení úlovků na revírech Jč územního svazu.

·         Informace o jednáních statutárních zástupců Rady ČRS.

 

4.      Čerpání rozpočtu VÚS ČRS Ostrava za období 1. – 8./2017

 

Za omluveného p. Běčáka předložil stručnou informaci jednatel ÚS. K jednotlivým účetním položkám uvedl procentické čerpání. Vesměs je čerpání na potřebné úrovni, pouze MP revíry jsou dosud plněny pouze částečně v nákladových položkách.

 

5.      Investice Roudno.

 

Předseda a jednatel seznámili zasedání s postupem prací na Školícím a informačním středisku ČRS v Roudně. V posledním období byly práce urychleny –jsou provedeny veškeré vnitřní příčky, vodoinstalace, elektroinstalace, výplně všech otvorů. I. patro budovy je vč. venkovní omítky, horní patro je připraveno pro izolaci a obklad dřevem dle projektu. V současné době se projednává se stavebním úřadem změna stavby před dokončením.

 

6.      Informace z jednání hospodářského odboru (HO) ze dne 4.9. t.r.

 

Pan Milan Konvička podrobně informoval o průběhu a výsledcích zasedání HO, které projednalo korespondenci z místních organizací, přípravu podzimní distribuce násad, úpravu ceníku násad pro revíry ve společném hospodaření pro rok 2018, potvrdilo již schválené znění BPVRP pro rok 2018 a zabývalo se provedenou kontrolou sumarizace úlovků z r. 2016. K jednotlivým bodům p. Konvička podal podrobnou informaci. Zápis se zasílá jako příloha tohoto zápisu všem MO ČRS vč.  ceníku násad.

 

7.      Zpráva o odvodech finančních prostředků MO ČRS za prodej povolenek a známek v r. 2017.

 

Byla podána stručná zpráva o celkovém přehledu odvodů dle účetní evidence ÚS. Podrobnosti okomentuje p. Běčák na příštím zasedání výboru. Dle přehledu lze konstatovat, že platební morálka MO ČRS ve vztahu k územnímu výboru je na dobré úrovni.

 

8.      Korespondence.

 

Jednatel předložil k projednání :

·         Informaci k nabídce na prodej parcely o rozloze 3916 m2 v zátopě revíru Porubka 1A. Parcelu prodává vlastník prostřednictvím realitní kanceláře za cenu, kterou nelze pro ČRS akceptovat.

·         Návrh smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb v souladu s příslušnou legislativou.

·         MO ČRS Bystřice – návrh na vyznamenání – dle evidence ÚS nesplňuje podmínky.

·         Rada ČRS Praha – poděkování a ocenění za uspořádání NK ZU 2018.

·         Roman Složil – žádost o bezúročnou půjčku ze sociálního fondu pracovníků.

·         Ing. Přemysl Jaroň – žádost o bezúročnou půjčku ze sociálního fondu pracovníků.

Dále jednatel informoval o odeslání žádosti o povolení výkonu rybářského práva pro revíry Jičínka 3A, Orlovský potok 1B Krajskému úřadu MS kraje.

 

9.      Diskuse, různé.

 

Předseda p. Martínek podrobně informoval o průběhu družebního setkání se zástupci PZW Katowice, které se uskutečnilo ve dnech 14-17. září u revíru Slezská Harta. V rámci této akce byla projednána spolupráce ÚS s PZW na úseku sportu, mládeže a organizačních záležitostí.

Dále zhodnotil průběh a závěry konference VYDRA 2017, která z iniciativy ÚS byla organizována a zajištěna ve spolupráci s Radou ČRS Praha. Konference se zúčastnilo přes 50 osob z ČRS, MRS a SRZ a zástupci odborných institucí, včetně MZe a MŽP ČR. Závěry konference signalizují nutnost redukce početních stavů vydry říční na území ČR.

Předseda dále okomentoval zprávu územní DK o provedení kontroly činnosti odborů a komisí. V komentáři k tomuto písemnému materiálu uvedl, že závěry komise jsou v některých bodech nejasné a nekonkrétní.

 

Ing. Drobek – v návaznosti na jednání na minulém zasedání navrhl konkrétní odměny pro závodníky a trenéry, kteří se podíleli na vítězství v Národním kole ZU v tomto roce. Navrhl jednak konkrétní finanční odměnu a také zajistit odznak odbornosti pro reprezentanty.

Dále uvedl, že proběhla poslední akce odboru mládeže – Hlučínský pohár – stejně jako akce předchozí vzorně organizačně zajištěna. Doporučil přehodnotit výši finanční částky pro MO ČRS pro pořádání soutěží a pohárových závodů.

 

Ing. Palička – žádal informaci, zda je možno poskytnout náhradu za úhyn na rybochovném zařízení MO ČRS.

 

Pan Machala – žádal o informaci k průběhu projektu z OP Rybářství z MO ČRS Frýdlant, informoval o vypracování stanoviska ke dvěma stížnostem na člena RS v souvislosti se zadržením povolenky za nepořádek na místě lovu a informoval o dalších úspěších reprezentanta v RT p. Bombery.

 

Ing. Kahánek – hovořil o posledním zasedání dozorčí komise – připomenul dokončení a rozeslání zásad hospodaření, usnesení územní konference ve věci samostatného účtu pro Fond rozvoje revírů a reagoval na kritiku k provedené kontrole odborů a komisí ÚS. V souvislosti s posuzováním návrhu na vyloučení členů ČRS upozornil na nejasnosti, které vyplývají ze stávající legislativy a Stanov v této oblasti.

 

Dále bylo v rámci diskuse projednáno :

·         Návrh na rozšíření odboru ČVaŽP o p. ing. Chalupu, pracovníka MZeČR.

·         Kritika kolize v termínovém kalendáři Rady ČRS mezi Setkáním celosvazové mládeže a dalšími plánovanými akcemi.

·         Informace o postupu investice Rázová.

·         Ukončení akce 1. povolenka zdarma.

·         Změna termínu zářijového zasedání.

·         Informace k jednání na Krajském úřadu Olomouckého kraje ve věci opakovaných havárií v r. 2016 a 2017 na revíru Morava 18.

* * *

Po projednání všech bodů programu přijalo zasedání VÚS ČRS Ostrava toto

 

u s n e s e n í :

 

I. Bere na vědomí :

 

1.            Provedenou kontrolu plnění usnesení.

2.            Zprávy předložené k bodům programu.

3.            Diskusní příspěvky a projednanou korespondenci.

4.            Informaci o průběhu družebního setkání s představiteli PZW Katowice.

5.            Informaci o průběhu a závěrech  Konference Vydra 2017.

6.            Informace o jednání a závěrech zasedání HO ze dne 4.9. 2017.

7.            Informaci předloženou Ing. Kahánkem k zasedání DK ze dne 19.9. 2017.

 

II. Schvaluje :

 

1.                   Úpravu ceníku násad pro revíry ve společném hospodaření pro r. 2018.

2.                   Poskytnout ze Sociálního fondu zaměstnanců bezúročnou půjčku pracovníkům R. Složilovi a Ing. P. Jaroňovi.

3.                   Průběžné čerpání rozpočtu ÚS ČRS Ostrava za leden až srpen 2017 dle předložené informace.

4.                   Pokračovat v průběžné kontrole kvality zpracování sumarizace úlovků v MO ČRS za r. 2017.

5.                   V návaznosti na výsledky  činnosti odboru mládeže ÚS ČRS a  výsledek NK Zlaté udice 2017 odměny pro družstvo a 3 trenéry dle návrhu Ing. Drobka.

6.                   Přehled o autoprovozu vozidel ÚS ČRS Ostrava dle předložené zprávy.

7.                   Doplnit odbor ČVaŽP územního svazu o pracovníka MZe ČR p. Ing. P. Chalupu.

8.                   V souladu s příslušnou legislativou uzavřít smlouvu na poskytování pracovnělékařských služeb s MUDr. R. Ehlem, všeobecným praktickým lékařem v Ostravě.

9.                   Úhradu nákladů na zajištění vypuštění a výlovu revíru Bečva 3A – Pod Porážkou ve výši 47.918,- Kč.

 

III.  Ukládá :

154.       Jednateli ÚS ČRS – vyřídit projednanou korespondenci a závěry jednání. T – ihned

155.      Všem MO ČRS – respektovat v plném rozsahu SKARTAČNÍ ŘÁD ČRS dle znění na www.rybsvaz.cz, zejména ve věci archivace přehledů o úlovcích a docházce.T – trvale

156.      Jednateli ÚS ČRS – prověřit výši a systém poplatků u běžného účtu v RF bank v souvislosti s rozhodnutím o Fondu rozvoje revírů.T – ihned

157.       Hospodáři p. Konvičkovi – v návaznosti na provedenou kontrolu sumarizace úlovků za r. 2016 vypracovat zásady k provedení a kontroly sumarizace úlovků v dalších letech.

158.      Jednateli ÚS ČRS – písemně požádat správce domény www.fishnet.cz o odstranění bývalých stránek ÚS ČRS z internetu.

 

III.  Rozhodl :

 

1.                   S platností od r. 2018 neposkytovat 1. povolenku zdarma pro nové členy do 15 let.

2.                   Pro rok 2017 bude zarybňovací plán pro revíry ve společném hospodaření  plněn max. na 105% kalkulované hodnoty, z toho kapr pouze na 100 % bez výjimek.

Přílohy:

- Zápis z jednání hospodářského odboru ÚS ČRS Ostrava ze dne 4.9. 2017.

- Ceník násad pro revíry ve společném hospodaření ÚS ČRS Ostrava s platností od 1.1. 2018.

 

Zapsal : Ing. Přemysl Jaroň

Ověřil : Miloš Martínek, Milan Konvička