ČESKÝ  RYBÁŘSKÝ  SVAZ

Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

709 00 OSTRAVA – Mariánské Hory, Jahnova 14

 

č.j.       192/16                                                                                                                                              

 

Všem   MO ČRS

                členům územního výboru ČRS

                členům DK při VÚS ČRS Ostrava

                předsedům odborů a komisí VÚS ČRS

RADA ČRS Praha

 

Z Á P I S   č.1/2016

ze  zasedání výboru územního svazu ČRS Ostrava konaného dne 21.1.2016 v sekretariátu územního svazu ČRS Ostrava.

 

 

Přítomni:           dle prezenční listiny

 

                              

 

Předseda VÚS p. Martínek zahájil v novém roce první zasedání výboru, přivítal všechny přítomné členy výboru a předsedu DK p. Čilipku.

 

1. Kontrola plnění usnesení.

 

Jednatel předložil celé znění usnesení dle zápisu č. 10/2015 ze dne 10.12.2015. Uvedl, že úkol č. 72 je splněn. K úkolu č. 73 a 74 uvedl, že trvají, úkol č. 75 – doklady k registraci místních organizací ve Spolkovém rejstříku dosud nesplnily všechny MO. Úkol č. 76 je termínován do 15.2. t.r. Úkol č. 77 je splněn. K bodu V. usnesení uvedl předseda DK p. Čilipka, že požadovaná kontrola místních organizací je připravována. K plnění usnesení nebylo připomínek.

 

2. Plán práce ÚS ČRS Ostrava na rok 2016.

 

Zpracovaný plán byl v předstihu rozeslán všem členům VÚS. Ke kalendářnímu plánu ani k samotnému plánu jednotlivých úkolů nebylo připomínek. Plán práce bude průběžně doplňován o řešení aktuálních problémů.

 

3. Příprava Aktivu vedoucích rybářské stráže (RS).

 

Pozvánka na Aktiv vedoucích RS v obvyklém rozsahu byla rozeslána všem MO ČRS, termíny jsou 9.2. v MO ČRS Ostrava, 10.2. v MO ČRS Litovel. Podklady a organizaci Aktivu zajišťuje pan Machala.

 

4. Informace z jednání Rady ČRS Praha.

 

Informaci podal p. předseda p. Martínek. Zasedání Rady ČRS v lednu projednalo :

 • Výsledky a proúčtování dotace K2015.
 • Dotace MZeČR na ekologicky poškozené toky, podporu genofondu ohrožených druhů ryb a vzdělávací činnost.
 • Problematika rekreačního užívání vod a rybářských revírů.
 • Zřízení samostatného odboru LRU – feeder při Radě ČRS Praha.
 • Postup jednání ve věci připravované novely vyhl. č. 167/2004 Sb. k zák. o rybářství.
 • Plány práce odborů a komisí při Radě ČRS na rok 2016.
 • Plán výstavnické činnosti ČRS v r. 2016.
 • Dar Českého olympijského výboru (ČOV) – instrukce a informace pro MO ČRS.

 

5. Příprava Aktivu předsedů MO ČRS.

 

V souladu s plánem práce je rozhodnuto uspořádat Aktiv předsedů MO ČRS dne 20. února t.r. V návaznosti na usnesení konference z r. 2015 bude hlavním bodem projednání zvýšení příjmů do Fondu rozvoje revírů. V rámci přípravy tohoto materiálu se k dnešnímu zasedání předkládá návrh rozpracovaný do několika variant. Důvodem pro snahu posílit finanční prostředky ve FRR jsou rozpracované záměry na zakoupení minimálně 2 rybářských revírů ve vlastnictví ČRS a výhled, že takovýchto případů bude v následujících letech přibývat. Jedinou možností, jak zachovat výkon rybářského práva ve prospěch našich členů bude pravděpodobně účast ve výběrových řízeních vypisovaných na vodní plochy.

Pozvánka na Aktiv předsedů MO se rozesílá s tímto zápisem všem MO ČRS včetně shora uvedeného materiálu.

 

6. Připomínky MO ČRS předložené u hospodářských prověrek za rok 2015.

 

Jednatel ÚS zpracoval dle protokolů z hospodářských prověrek soupis připomínek a požadavků místních organizací v oblasti hospodářské, organizační, ekonomické a také k problematice práce s mládeží. Souhrnný soupis obdrží všichni členové VÚS, předsedové odborů a komisí.

 

7. Korespondence.

 

Jednatel předložil k projednání a pro informaci :

 

 • Rada ČRS Praha - informace o rozdělení finančních prostředků z dotačního titulu K2015 : v souladu s rozhodnutím vlády ČR a MZeČR byly na rybářské revíry uvolněny finanční prostředky ve výši 15 mil. Kč pro rok 2015 na podporu biodiverzity rybích druhů. Na revíry ČRS bylo z této dotace uvolněno 13,032.000,- Kč, z toho pro náš územní svaz 2,193.642,- Kč. Tyto finanční prostředky budou použity k plnění zarybňovacího plánu.
 • MO ČRS Orlová – žádost o finanční příspěvek u příležitosti 40 let trvání MO ČRS.
 • MO Orlová, Hustopeče, Frýdek Místek, Jeseník a Litovel – návrhy na vyznamenání členů a funkcionářů.

 

8. Diskuse, různé.

 

Předseda a jednatel informovali o postupu ve věci trvání nájmu vodní nádrže Větřkovice a jednání s představiteli a.s. Tatra Truck. Z jednání s vlastníkem nádrže v této chvíli nelze dovodit konkrétní záměry a představy o dalším využití nádrže, která je revírem Lubina 4A, tedy zda stávající nájemní smlouva bude pro příští roky prodloužena, nebo zda bude užívání nádrže ČRS odejmuto.  Této záležitosti bude ÚS ČRS věnovat nadále mimořádnou pozornost.

Ing. Palička v této souvislosti doporučil možnost jednání přímo s akcionáři Tatra Truck.

 

Jednatel předložil návrh na další propagační spolupráci s Moravskoslezským deníkem – pro finanční náročnost nebude nabídka využita.

Dále podal informaci k postupu řešení stavebního a územního povolení k investici Roudno ve spolupráci s Krajským úřadem MS kraje, oznámil, že v nově vybudovaného požeráku na nádrži Svésedlice byl odcizen kovový rošt. Podal informaci k jednání s představiteli Povodí Odry s.p. ve věci kritického stavu vody ve vodních nádržích a úpravě provozně manipulačních řádů pro nádrže Žermanice, Těrlicko a Olešná. Na základě požadavku s MO ČRS Frýdlant navrhuje rozšířit výdej 1. bezplatné povolenky pro děti také na povolenky pstruhové.

 

Pan Běčák předložil ke schválení Zásady vyřizování cestovného platné od 1.1.2016 – zasílá se v příloze všem MO ČRS.

 

Pan Machala připomenul problematiku revíru Morava Stará 1A – koupě Štěrkovny. Dále hovořil k software RP15 a konstatoval, že většina problemů s tímto software a sumarizací úlovků za rok 2015 je způsobeno pozdním zahájením a aktivací programu ve většině místních organizací. Program a licence k němu jsou místním organizacím k dispozici od dubna 2015. Pan Machala i ing. Jílek jako autor programu jsou místním organizacím připraveni se sumarizací pomáhat.

 

Pan Škrobánek hovořil k přípravě kontroly odlovů a plnění zarybňovacích plánů v r. 2016.

 

Pan Čilipka uvedl, že na dnešním zasedání DK zpracovala plan práce na rok 2016 a zabývala se přípravou podkladů k řešení stížnosti člena MO Velká Bystřice na průběh prací při rekonstrukci nádrže Svésedlice.

 

Pan ing. Drobek uvedl, že při výdeji povolenek v MO ČRS Bohumín nebyly zaregistrovány žádné negativní připomínky k příplatku k ceně MP roční povolenky.

 

Pan Kocinec potvrdil stejnou zkušenost při výdeji povolenek v MO ČRS Třinec, uvedl, že sumarizace povolenek v MO ČRS Třinec běží bez problemů a doporučil aktualizovat webové stránky územního svazu v modulu odbory a oblasti informací o statistice úlovků za předchozí rok.

 

Pan Konvička požádal zajistit informaci k bodu 6. BPVRP pro rok 2016 (zákaz vyvážení a vynášení návnad a nástrah neplatí při lovu přívlačí) a dále předložil v návaznosti na jednání u hospodářských prověrek se zástupci samostatně hospodařících organizací návrh k seznámení uvedených MO ČRS s postupem začlenění revírů, kde je uživatelem územní svaz do společného hospodaření.

 

 

Po projednání všech bodů programu přijalo zasedání VÚS ČRS Ostrava toto

 

u s n e s e n í :

 

I. Bere na vědomí :

 

1.            Provedenou  kontrolu plnění usnesení.

2.            Zprávy předložené k bodům programu.

3.            Diskusní příspěvky a projednanou korespondenci.

4.            Informaci o jednání Rady ČRS Praha.

5.            Informaci k důsledkům dlouhodobého sucha na odtoky z nádrží v povodí Odry.

 

II. Schvaluje :

 

1.                  Návrhy na vyznamenání předložené z MO ČRS Orlová, Hustopeče, Frýdek Místek, Jeseník a Litovel pokud splňují podmínky stanovené příslušnou směrnicí Rady ČRS.

2.                  Návrh  plánu práce ÚS ČRS Ostrava na r. 2016.

3.                  Příspěvek ve výši 4 000,- Kč v souvislosti s výročím trvání MO ČRS Orlová.

4.                  V souvislosti s technickým vybavením uspořádat plánovaný aktiv předsedů MO v budově MO ČRS Ostrava dne 20. 2. 2016.

5.                  Vnitřní předpis pro účtování přepravného a stravného pro r. 2016.

6.                  Přípravu aktivu předsedů včetně materiálů pro řešení finančních příjmů do Fondu rozvoje revírů.

7.                  Změnu rozhodnutí o výdeji 1. povolenky pro děti zdarma v tom smyslu, že může být vydána i povolenka pstruhová.

 

 

III.  Ukládá :

 

78.         Sekretariátu ÚS ČRS - vyřídit projednanou korespondenci.  T – ihned

78.         Jednateli ÚS – informovat prostřednictvím www stránek o doplnění bodu 6. BPVRP pro MP revíry v tom smyslu, že zákaz vyvážení a vynášení návnad a nástrah jakýmkoliv způsobem neplatí při lovu přívlačí.

79.        Komisi ve složení předseda, jednatel, hospodář, technik a ekonom ÚS – seznámit samostatně hospodařící organizace s postupem začlenění revírů, kde je uživatelem územní svaz ČRS, do společného hospodaření.  T – 19.2.2016

80.         Všem MO ČRS – zpracovat a předložit Výkaz o činnosti MO ČRS za r. 2015. T – 17.2.2016.

 

IV.  Upozorňuje :

 

1.  Všechny MO ČRS a členy RS, že s platností od 1.1.2016 platí metodický pokyn o deponování zadržených povolenek v plném rozsahu.

2.  Všechny MO ČRS - 25.1. je termín pro předání celosvazových a celorepublikových povolenek k samostatné sumarizaci.

 

  

Přílohy:

Souhrnné informace k daru Českého olympijského výboru

FRR – materiály pro jednání aktivu předsedů MO ČRS

Plán práce VÚS ČRS Ostrava

Úprava zásad vyřizování cestovného od 1.1.2016

Pozvánka  na aktiv předsedů

Pozvánka na aktiv vedoucích mládeže

 

 

Zapsal : ing. Přemysl Jaroň

Ověřil : Miloš Martínek

                Milan Konvička