ČESKÝ  RYBÁŘSKÝ  SVAZ

Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

709 00 OSTRAVA – Mariánské Hory, Jahnova 14

 

č.j.       1939/16                                                                                                                                           

 

Všem   MO ČRS

                členům územního výboru ČRS

                členům DK při VÚS ČRS Ostrava

                předsedům odborů a komisí VÚS ČRS

RADA ČRS Praha

 

Z Á P I S   č.7/2016

ze  zasedání výboru územního svazu ČRS Ostrava konaného dne 2.6.2016 v sekretariátu územního svazu ČRS Ostrava.

 

 

Přítomni:           dle prezenční listiny

Omluven :          J. Škrobánek

                               M. Konvička

                              

 

 

Předseda VÚS p. Martínek zahájil zasedání výboru, přivítal všechny přítomné členy výboru a předsedu DK L. Čilipku.

 

1. Kontrola plnění usnesení.

 

Jednatel zopakoval celé znění usnesení dle zápisu č. 6 ze dne 2.6.2016. Ke stanoveným úkolům uvedl, že č. 96, 97, 98 jsou splněny.

Současně byla provedena kontrola plnění usnesení z územní konference ze dne 11.6. t.r., kde byly stanoveny 3 úkoly : ad. A – využití dotace na podporu biodiverzity obsádek (K 2016), úkol trvá; ad. B – úkol pro delegaci ÚS ČRS Ostrava na Sněm ČRS ; ad. C – úkol splněn dnešního dne. K bodu IV. usnesení konference – pověření výboru ke zpracování cen povolenek platí pro rok 2018 (v usnesení mylně uveden rok 2017). Dalších připomínek k oběma usnesením nebylo.

 

2. Hodnocení činnosti sekretariátu VÚS CRS Ostrava za I. pololetí 2016.

 

K tomuto bodu se vyjádřil předseda p. Martínek, členové VÚS a jednatel ÚS. Činnost sekretariátu je hodnocena kladně, stanovené úkoly jsou plněny na požadované úrovni a v termínech. Stručně byla vyhodnocena činnost jednotlivých pracovníků.

 

3. Zpráva VÚS ČRS o plnění plánu práce v r. 2016.

 

K uvedenému bodu se uvádí, že plán práce stanovený v materiálu  schváleném územní konferencí je plněn jak v jednotlivých položkách, tak celkově. Všechna zasedání územního výboru i územní konference proběhly v požadovaném rozsahu. Operativně byl změněn termín červnového zasedání VÚS.

 

 

4. Zpráva o stavu a provozu automobilů VÚS ČRS za I. pololetí 2016.

 

Jednatel předložil souhrnnou zprávu o stavu automobilů, počtu najetých km a spotřebě PHM. Informoval také o provedených opravách a pravidelné údržbě. Informaci doplnil předseda p. Martínek o využití automobilu Peugeot Partner. Podrobnosti k čerpání pohonných hmot a náklady na údržbu jsou dle jednotlivých vozidel vedeny v účetní evidenci.

 

5. Příprava materiálu k povolence 2017.

 

Za omluveného hospodáře p. Konvičku podal podrobnou informaci jednatel. Uvedl, že v současné době jsou vyhotoveny všechny druhy územních povolenek a budou protokolárně převzaty od dodavatele.  Cena územních povolenek pro rok 2017 bude shodná s r. 2016, ceny celosvazových povolenek jsou známy. V současné době je zpracováván soupis revírů k územní povolence na roky 2017-20 a dodatek k soupisu celosvazových povolenek. V uvedeném materiálu jsou zahrnuty schválené změny popisů jednotlivých revírů a úpravy navržené hospodářským odborem ÚS ČRS, tj. úprava nejmenší lovné míry pstruha obecného na 30 cm na celkem 24 pstruhových revírech, zavedeno dvouleté hájení lipana podhorního na všech revírech a redukce revírů s omezenou docházkou dle původní definice tohoto systému.

Další materiály budou zajištěny jako vždy k datu zahájení hospodářských prověrek za rok 2016.

 

6. Informace o provozu půjčovny loděk na Slezské Hartě.

 

Půjčovna je v provozu pro veřejnost i pro lovící na našem největším revíru ve stejném rozsahu jako v předchozích letech s celkovým počtem 12 loděk s možností zapůjčení elektromotoru a akumulátoru. V souvislosti se zahájením provozu přívozu Roudno – Rázová bylo rozšířeno molo naší půjčovny a ve spolupráci s obcí Razová upraven přístup k tomuto molu.

 

7. Zásady hospodaření ÚS ČRS Ostrava.

 

V roce 2009 byl zpracován souhrnný materiál „Zásady hospodaření“, který obsahoval jednak Statut společného hospodaření a další ekonomické a organizační materiály. V současné době byly zásady aktualizovány, upraveny dle současné legislativy a doplněny o statuty účelových fondů územního svazu. Statut hospodaření, který je samostatnou částí zásad, byl dnešního dne schválen, zásady budou nadále projednány v DK ÚS a následně v příštím zasedání územního svazu.

 

8. Korespondence.

 

Jednatel předložil k projednání :

  • MO ČRS Ostrava – žádost o úhradu nákladů  na úpravu hrází nádrže v revíru Lučina 1A v celkové výši 250.434,- Kč. Žádost je doplněna soupisem faktur, přehledem nákladů vynaložených MO ČRS a podrobnou fotodokumentací o stavu před a po opravě.
  • Firma Novotný Praha – na základě požadavku hospodáře p. Konvičky byla předložena nabídka na zpracování sumarizace územních povolenek novým způsobem.
  • MO ČRS Tovačov – žádost o financování nákupu hlubinného agregátu v ceně 162.000,- Kč.
  • MO ČRS Přerov – žádost o příspěvek na prvotní zarybnění a zarybňování rybníka pro mládež MO.
  • Exekutorský úřad Ostrava – informace k exekuci Pavel Zbořil – u povinného nebyl nalezen majetek, kterým by mohl exekuci řešit.  Exekutorský úřad navrhuje řízení pro bezvýslednost ukončit.
  • AOPK ČR – návrh smlouvy o spolufinancování projektu k ověření mortality ryb ve pstruhových revírech při pojezdu těžké mechanizace v toku.

 

9. Diskuse, různé.

 

Předseda p. Martínek podal vysvětlení ke shora uvedené smlouvě s AOPK – materiál byl projednán na územním i celosvazovém odboru ČVaŽP. Uvedený projekt zatím nebyl nikdy realizován, takže složky ČRS jako uživatel rybářských revírů nemají podklad pro vymáhání škod způsobných pojezdem mechanismů v toku ať již při slovení obsádky před zásahem a zejména bez předchozího slovení obsádky. Podrobnosti smlouvy a výše finanční spoluúčasti ČRS budou ještě dopracovány.

 

Pan Běčák připomenul termín pro zpracování a předložení šetření o prodeji povolenek a známek k 31.8.2016.

 

Pan ing. Drobek informoval o výsledcích letošního Národního kola Zlaté udice. Uvedl, že družstvo MS ÚS ČRS obsadilo 1. místo. Současně kritizoval rozsah a znění článku v časopise Rybářství o této soutěži. Uvedené vítězství dosáhlo družstvo ve složení : Bernatík Tomáš, Vladyka Adam, Grnárová Tereza (všichni MO ČRS Bohumín), Tichý Štefan (MO ČRS Ostrava), Kepáková Veronika (MO ČRS Hlučín) a Chlebek Jakub (MO ČRS Frenštát p.R.). Dále informoval o Mistrovství juniorů v RT, kde se Lucie Konderlová z MO ČRS Bohumín v disciplíně „zátěž skish“ na 3. místě.

 

Pan Machala požádal o informace k postupu investic Roudno a Svésedlice, hovořil k počtu deponovaných povolenek v r. 2016 a k dalším organizačním záležitostem.

 

Jednatel v návaznosti na body 2. a 4. dnešního jednání navrhl ing. Trybučkovi mimořádnou odměnu ve výši 5.000,- Kč za mimořádný přístup k jarní distribuci násad.

 

 

 

* * *

 

 

Po projednání všech bodů programu přijalo zasedání VÚS ČRS Ostrava toto

 

u s n e s e n í :

 

I. Bere na vědomí :

 

1.            Provedenou kontrolu plnění usnesení.

2.            Zprávy předložené k bodům programu.

3.            Diskusní příspěvky a projednanou korespondenci.

4.            Novelizaci ZÁSAD HOSPODAŘENÍ ÚS ČRS Ostrava.

5.           Zprávu o autoprovozu vozidel ÚS ČRS Ostrava za 1. pol. 2016.

 

II. Schvaluje :

 

1.                   Statut společného hospodaření dle úprav projednaných územní konferencí dne 11.6.2016.

2.                   Úhradu prokázaných nákladů na opravu hrází nádrže Odona Urbance v revíru Lučina 1A z FRR ve výši 250.434,- Kč dle vyúčtování MO ČRS Ostrava.

3.                   Přípravu materiálů k územní a celosvazové povolence pro r. 2017

4.                   Mimořádnou odměnu Ing. Trybučkovi ve výši 5.000,- Kč za mimořádně aktivní a obětavý přístup k jarní distribuci násad v r. 2016.

5.                   Částku 4.000,- Kč na prvotní zarybnění rybníka Hliník ze zarybňovacího fondu v MO  ČRS Přerov, který je určen výhradně pro výuku mládeže ČRS.

6.                   Profinancování nákupu el. agregátu k lovu ryb pro MO Tovačov za podmínky, že MO využije příslušnou výzvu na dotaci z OP Rybářství. 

 

III.  Ukládá :

 

99.         Sekretariátu ÚS ČRS - vyřídit projednanou korespondenci.  T – ihned

100.       Jednateli ÚS – umístit znění Statutu společného hospodaření na www.rybsvaz-ms.cz . T –ihned

101.      Členům výboru ÚS ČRS Ostrava – připravit stanovisko k Nabídce zpracování a sumarizace územních povolenek (Fa. Novotný Praha)

102.      Všem MO ČRS – zpracovat a v termínu do 9.9. 2016 předložit Šetření o prodeji povolenek a známek v r. 2016.

103.      Jednateli ÚS – urgovat dořešení inventarizace majetku odboru RT u p. Pierzyny.

 

Zpracoval: Ing. Jaroň

Ověřil: Miloš Martínek, Karel Běčák

 

Přílohy: Statut společného hospodaření ( všem MO ČRS)

                Zásady hospodaření ( členům VÚS)

                Nabídka zpracování a sumarizace územních povolenek( členům VÚS a DK)

                Přehled dotačních opatření z Operačního programu rybářství – 2016

                Objednávka na povolenky a známky pro rok 2017.