ČESKÝ  RYBÁŘSKÝ  SVAZ

Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

709 00 OSTRAVA – Mariánské Hory, Jahnova 14

 

č.j.       2452/16                                                                                                                                           

 

Všem   MO ČRS

                členům územního výboru ČRS

                členům DK při VÚS ČRS Ostrava

                předsedům odborů a komisí VÚS ČRS

RADA ČRS Praha

Z Á P I S   č.10/2016

 

ze  zasedání výboru územního svazu ČRS Ostrava konaného dne 8.11.2016 v sekretariátu územního svazu ČRS Ostrava.

 

 

Přítomni:           dle prezenční listiny

Omluven :                           

                              

 

 

Předseda VÚS p. Martínek zahájil zasedání výboru, přivítal všechny přítomné členy výboru a předsedu DK L. Čilipku.

 

1. Informace o činnosti odboru LRU – plavaná.

 

V souladu s plánem práce byl do zasedání přizván ing. Kolařík, předseda úz. odboru LRU plavaná. Připravil k projednání podrobnou prezentaci, v níž shrnul plnění plánu práce odboru v r. 2016 a rozbor jednotlivých sportovních akcí odboru. Vyzdvihl organizační spolupráci s MO ČRS Brodek, Přerov, Mohelnice a Příbor při pořádání závodů na všech úrovních. Uvedl, že počet registrovaných závodníků mírně poklesl proti předchozím letům, ale v kategorii seniorů dosáhla naše reprezentace mimořádných úspěchů. Zástupci našeho územního svazu byli nominováni na nejvyšší republikové i mezinárodní akce. V návaznosti na předchozí roky pokračuje pohárová soutěž pro děti a mládež sestávající ze tří závodů. Zde je perspektiva výchovy kvalitních závodníků do vyšších věkových kategorií.

K rozpočtu na rok 2016 odboru se uvádí, že nebude přečerpán a jeho stavená výše bude respektována odborem vč. posledních akcí v tomto roce. Plán na rok 2017 bude sestaven v obdobném rozsahu jako v r. 2016 a v souladu s termínovým kalendářem republikového odboru.

Na závěr předseda ing. Kolařík poděkoval územnímu svazu za vstřícnost, finanční a organizační podporu.

Po krátké diskusi a zodpovězení několika dotazů bylo předsedovi i celému odboru vysloveno poděkování za činnost v r. 2016.

 

2. Kontrola plnění usnesení.

 

Jednatel předložil k projednání celé znění usnesení dle zápisu č. 9 ze dne 20.10. t.r. Ke konkrétním úkolům se uvádí, že č. 108 je splněn, k úkolu č. 109 bude dnes podána konečná informace a úkol č. 110 – příprava prověrek ze strany MO ČRS – trvá. Ke kontrole usnesení nebylo dalších připomínek.

 

 

3. Průběžná informace o podzimní distribuci násad do revírů ÚS ČRS Ostrava.

 

V návaznosti na průběžnou hospodářskou evidenci předložil jednatel tabulkový souhrn plnění zarybňovacích plánů na všech revírech. K současnému datu je na celkový zarybňovací plán zaúčtováno násad za cca 14 mil. Kč. Ke značnému množství násadových listů nejsou předloženy faktury, takže skutečnost vysazených ryb do revírů je vyšší než uvedená částka. Distribuce v těchto dnech pokračuje vysazováním ryb zejména do MP revírů. Pokud jde o pstruhové revíry, část pstruha obecného bude nahrazena pstruhem duhovým, neboť produkce Po je stejně jako v minulých letech nedostatečná a zarybňovací plán tohoto druhu nebude splněn. Obdobně jako v minulých letech nelze zajistit ročka ani násadu parmy obecné. U ostatních druhů, vč. dravců – štika, candát – je předpoklad plného zarybnění dle stanovených hodnot.

 

4. Rybářský revír Slezská Harta.

 

K problematice tohoto revíru nelze uvést žádné mimořádné okolnosti, rybolov probíhá standardním způsobem, distribuce násad je průběžně plněna v souladu se zarybňovacím plánem. V těchto dnech bude ukončena činnost půjčovny loděk na revíru, molo a loďky budou připraveny k zimnímu uložení.

 

5. Konečná příprava hospodářských prověrek MO ČRS za rok 2016.

 

V návaznosti na projednání na předchozích zasedáních se uvádí, že k dnešnímu dni jsou zajištěny všechny materiály pro místní organizace včetně celosvazových a moravských povolenek a příslušných tiskopisů. Nové soupisy k územní povolence budou dodány v tomto týdnu.

Při dnešním jednání byl ještě projednán text písemného protokolu o provedení prověrek, odsouhlasen stávající klíč pro výpočet počtu bezplatných povolenek pro MO. Jako každoročně finanční limit pro MO ČRS na činnost na revírech bude rozeslán všem MO před zahájením prověrek.

 

6. Informace z jednání Rady ČRS Praha.

 

Předseda p. Martínek podrobně informoval o průběhu a závěrech jednání ze dne 3.11. t.r., kde bylo projednáno :

  • Informace o činnosti všech sportovních odborů v r. 2016. V rámci tohoto bodu byla oceněna účast reprezentantů moravskoslezského ÚS, zejména na úseku lovu ryb na mušku a v rybolovné technice.
  • Kontrola plnění usnesení.
  • Příprava Sněmu ČRS včetně časového harmonogramu předpokládaných návrhů na úpravu členského příspěvku a Stanov ČRS.
  • Informace o jednáních statutárních zástupců Rady ČRS od minulého zasedání.

 

7. Korespondence.

 

Jednatel předložil k projednání :

  • MO ČRS Frýdlant – žádost o příspěvek k oslavě 40. let trvání MO ČRS.
  • Nájemní smlouva na parcelu č. 2429/2 v k.ú. Lipník nad Bečvou – slepé rameno Škrabalka, revír Bečva 3A.
  • NEVIS BAU s.r.o. Opava – opravený dodatek č. 2 ke smlouvě na opravu a rekonstrukci VD Svésedlice.
  • MO ČRS Ostrava – návrhy na vyznamenání členů a funkcionářů – 1x  II. stupeň, 3x Za dlouholeté členství.
  • Rada ČRS Praha – informace k registraci MO ČRS do Spolkového rejstříku. Z územního svazu ČRS  Ostrava nemá registraci dokončenu celkem 12 místních organizací  - u některých chybí zápis statutárních zástupců, u některých registrace sídla. MO ČRS Frýdek Místek casting nemá ve Spolkovém rejstříku ani statut. zástupce, ani sídlo.

 

8. Diskuse, různé.

 

Předseda p. Martínek hovořil k přípravě Sněmu ČRS, který se koná 26.11., k účasti a stanovisku naší delegaci k programu Sněmu a k zajištění přepravy delegace na Sněm.

Dále předložil návrh na výplatu 13. platu zaměstnancům a plánovaných odměn pro funkcionáře ÚS. V souvislosti s výsledky na Mistrovství světa v RT p. Jana Bombery navrhl na základě doporučení odboru RT finanční ocenění tohoto reprezentanta (3x zlatá, 1x stříbrná medaile).

Podal informaci k průběhu výběrového řízení pro stavbu Roudno s konstatováním, že komise zodpovědně vypracovala znění zadávacího řízení a vybrala celkem 7 stavebních firem k oslovení.

Podrobně informoval o jednání se statut. zástupci MO ČRS Frýdlant nad Ostravicí, které bylo svoláno v souvislosti se žádostí MO o odklad odvodu finančních prostředků za povolenky a známky prodané v r. 2016. Uvedl, že po obsáhlé diskusi, v níž byly podrobně prodiskutovány možnosti úhrady dlužné částky, výhled produkce areálu Pstruží v r. 2017, profinancování dodaného projektu do Operačního programu Rybářství v hodnotě 1,6 mil. Kč, využití rybniční soustavy Nová Dědina (odkoupení soustavy do majetku MO bylo hrazeno z Fondu rozvoje revírů ÚS) a především současná finanční situace MO ČRS Frýdlant. V diskusi k této informaci byla ze strany členů výboru vyslovena řada námětů a také podmínek k eventuální finanční podpoře MO. Další finanční podporu místní organizace podmiňuje výbor majetkovou účastí MO Frýdlant a smluvním uspořádáním ekonomické i hospodářské spolupráce. Bylo dohodnuto především ověřit současný stav a produkční schopnosti  rybniční soustavy Nová Dědina a současně zajistit ocenění této nemovitosti, pokračovat v jednání s MO o projektu na výstavbu nových sádek (OP Rybářství), kde je nutno vzít v úvahu možné vícepráce a neuznatelné položky, čímž by se podíl dotace snížil pod 50% a také řešit posílení členské základny MO ČRS Frýdlant.

 

Ing. Drobek informoval o záměru MO ČRS Bohumín posílit činnost rybářské stráže, zejména na revíru Odra 1A a potřebě vybavení pro RS (člun, dalekohled s nočním viděním…).

 

Pan Kocinec podal informaci k poslednímu odboru ČVaŽP a okomentoval zápis odboru předaný všem členům výboru v písemné podobě. Uvedl, že probíhá odborný průzkum k určení výše poškození rybích obsádek při pohybu mechanizace v tocích, na kterém se VÚS ČRS Ostrava finančně podílí. Dále předložil několik doporučení v souvislosti s výsledkem voleb v MS kraji.

 

Pan Filgas informoval o nárůstu pobytových znaků vydry na všech revírech v okolí Ostravy vč. rybochovných zařízení MO ČRS Ostrava a kriticky hodnotil srážku na jezu ve Lhotce na řece Odře, která bez informace složkám ČRS proběhla dne 3.11. t.r.

 

Pan Čilipka uvedl, že za dozorčí komisi nemá do dnešního jednání připomínek, pouze doporučil reagovat na elektronickou poštu zasílanou na adresu sekretariátu nebo jednotlivým pracovníkům. Dále požádal, aby v každém zápise z jednání VÚS byl uveden termín příštího zasedání výboru.

 

Pan Machala informoval o problematice revíru Náklo v tom smyslu, že k dnešnímu dni není splněn smluvní požadavek na předání rekreační části do péče ČRS.

 

Pan Škrobánek žádal vysvětlení k problematice a hlasování o změně systému sumarizace povolenek tak, jak bylo projednáno na minulých zasedáních. Do diskuse k tomuto bodu se zapojilo několik členů výboru. Výsledkem diskuse je doporučení zajistit stanovisko všech MO ČRS ke stávajícímu a navrženému systému sumarizace.

 

 

* * *

 

 

 

Po projednání všech bodů programu přijalo zasedání VÚS ČRS Ostrava toto

 

u s n e s e n í :

 

 

I. Bere na vědomí :

 

1.            Provedenou kontrolu plnění usnesení.

2.            Zprávy předložené k bodům programu.

3.            Diskusní příspěvky a projednanou korespondenci.

4.            Informaci o podzimní distribuci násad a plnění zarybňovacích plánů.

5.            Zprávu o činnosti odboru LRU plavaná předloženou předsedou odboru Ing. Kolaříkem.

6.            Informaci o jednání se zástupci MO ČRS Frýdlant dne 1.11. 2016.

7.            Podanou informaci o jednání Rady ČRS dne 3.11. t.r.

 

II. Schvaluje :

 

1.            Úhradu ve výši 10,- Kč za Soupis revírů k územní povolence s platností od r. 2017.

2.            Příspěvek na oslavy 40. let trvání spolku pro MO ČRS Frýdlant n.O. ve výši 4.000,- Kč.

3.            Konečnou přípravu hospodářských prověrek MO ČRS za r. 2016.

4.            Návrhy na udělení odznaku II. st. a Za dlouholeté členství dle návrhu z MO ČRS Ostrava.

5.            Doporučit do komisí Sněmu ČRS p. Machalu – mandátová k. a Ing. Drobka – návrhová k.

6.            Zajistit stanovisko MO ČRS k systému sumarizace územních povolenek od r. 2017.

7.            V souladu se Statutem sociálního fondu zaměstnanců sekretariátu poskytnout 13. plat za r. 2016.

8.            Finanční ocenění p. Jana Bombery za mimořádné úspěchy v reprezentaci v rybolovné technice.

9.            Zajistit odborný stavební dozor pro připravovanou stavbu Roudno.

 

III.  Ukládá :

 

111.       Sekretariátu ÚS ČRS - vyřídit projednanou korespondenci.  T – ihned

112.      Jednateli ÚS ČRS – upřesnit rezervaci ubytování pro delegaci na Sněm ČRS dle dnešního

               projednání.

113.       Všem MO ČRS – v návaznosti na úkol č. 110 z min. zasedání provést min. 10 dnů před konáním hospodářské prověrky veškerou fakturaci a evidenci násad.

 114.      MO ČRS, které dosud nemají provedenu registraci spolku (sídlo, statutární zástupci) ve spolkovém rejstříku u Měst. soudu Praha, aby tuto ihned realizovali.

115.       Jednateli ÚS ČRS – projednat s vedením Povodí Odry s.p. důsledky srážky na jezu ve Lhotce na řece Odře.

116.       Komisi ve složení pp. Martínek, Konvička, Ing. Trybuček, Běčák, Ing. Jaroň – ověřit současný stav, hodnotu a nutnost investic u rybniční soustavy Nová Dědina ve vztahu k jednání o problematice MO ČRS Frýdlant . T- neprodleně

 

* * *

 

Příští zasedání VÚS ČRS Ostrava se koná 15.12.2016 v 14.30 hod. Přizván na zasedání bude předseda odboru LRU feeder p. Pavel Bořuta.

 

 

Zpracoval: Ing. Jaroň

Ověřil: Miloš Martínek, M. Konvička

 

Příloha:

Pro delegáty Sněmu ČRS - Jízdní řád autobusu pro delegaci na Sněm ČRS 25. – 26. 11. 2016