Z Á P I S č.4/2016 ze zasedání výboru územního svazu ČRS Ostrava konaného dne 21.4.2016 v sekretariátu územního svazu ČRS Ostrava.

ČESKÝ  RYBÁŘSKÝ  SVAZ

Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

709 00 OSTRAVA – Mariánské Hory, Jahnova 14

Tel.: 596 620 583,  fax: 596 620 078, email : sekretariat@rybsvaz-ms.cz,

                                                          č. účtu u Raiffeisenbank, a.s. : 1005050466/5500,  IČO : 434167                              

 

č.j.       979/16                                                                                                                                              

 

Všem   MO ČRS

                členům územního výboru ČRS

                členům DK při VÚS ČRS Ostrava

                předsedům odborů a komisí VÚS ČRS

RADA ČRS Praha

Z Á P I S   č.4/2016

 

ze  zasedání výboru územního svazu ČRS Ostrava konaného dne 21.4.2016 v sekretariátu územního svazu ČRS Ostrava.

 

 

Přítomni:           dle prezenční listiny

Omluven :          --

 

                              

 

Předseda VÚS p. Martínek zahájil zasedání výboru, přivítal všechny přítomné členy výboru a předsedu DK p. Čilipku.

 

 

 

1. Kontrola plnění usnesení.

 

Jednatel zopakoval celé znění usnesení dle zápisu dle záp. č.3 ze dne 23.3.2016. Ke konkrétním úkolům se uvádí, že všechny byly splněny, informace byla doplněna v tom smyslu, že stanovisko Povodí Moravy s.p. k pronájmu VD Tršice je záporné, žádost o dodatek ke smlouvě s MS krajem ve věci dotace dle úkolu č. 89 je připravena k odeslání. K úkolu č. 90 byla předložena fotodokumentace přípravy a navržen stavební postup realizace chodníku. Dalších připomínek k plnění usnesení nebylo.

 

2. Informace o prodeji členských známek a povolenek v MO ČRS za I. čtvrtletí 2016.

 

Vzhledem k posunu termínu úhrady členských příspěvků byl bod přesunut na příští zasedání.

 

3. Hodnocení členských schůzí a konferencí MO ČRS.

 

Předseda a další členové výboru podali informaci o účasti na členských schůzích MO ČRS dle rozdělených delegací. Trvá nedostatečná účast na schůzích, což dokumentuje malý zájem členů o svazovou činnost a rozhodování v jednotlivých MO ČRS.

Jednatel předložil zpracovaný přehled o doručených zápisech a usneseních, vč. informace o stanovisku k variantám posílení příjmů do Fondu rozvoje revírů, tak jak je v některých usneseních uvedeno. Některé MO ČRS zavrhly všechny varianty a v usnesení doporučují příplatek k roční povolence tak jako v r. 2016.

 

 

 

4. Rozpočet ÚS ČRS Ostrava na rok 2016.

 

Pan Běčák v návaznosti na informace z minulého zasedání předložil konečné znění rozpočtu územního svazu. Po diskusi byl materiál v předloženém rozsahu schválen a bude předložen červnové územní konferenci.

 

5. Informace odboru pro práci s mládeží.

 

Do zasedání byl přizván p. Bronislav Bartoš, předseda odboru PM. Po obsáhlé prezentaci vyhodnotil veškeré akce a činnost odboru v r. 2015. Uvedl, že stanovený plán práce jak organizační činnosti odboru, tak v počtu akcí pro mládež byl splněn beze zbytku. Přes mimořádnou účast na Aktivu vedoucích mládeže jak v r. 2015, tak už i v r. 2016 stále přetrvává v některých MO ČRS neplnění potřebných úkolů, nevykazování činnosti a také malé zapojení do čerpání finančních dotací, jednak z MŠMT ČR a jednak z Daru ČOV. Pravidla a pokyny pro čerpání obou dotací jsou podrobně projednány na zmíněných aktivech. Přesto administrace v řadě případů musí požadavky MO z čerpání vyloučit.

K plánu činnosti na rok 2016 uvedl, že tento je zpracován, připravuje se především Zlatá udice tak, aby z územního kola byl vytvořen reprezentační tým pro Národní kolo ZU. Probíhat budou tradiční pohárové závody, stejně jako v minulém roce za účasti dětí z PZW Katovice. Už v roce 2016 bude odbor pracovat na přípravě Národního kola Zlaté udice, jehož pořádáním je náš ÚS pověřen.

 

6. Informace z jednání Republikové Rady ČRS.

 

Předseda p. Martínek informoval o dubnovém zasedání Rady, která po kontrole plnění usnesení projednala:

·         Úprava výše členského příspěvku – pověřen místopředseda Rady p. Martínek přípravou materiálu.

·         s.r.o. ČRS Služby ustanovena – včetně potřebných dokumentů a kroků.

·         Informace k jednání s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou – úprava pojistné částky za členy ČRS – nabídka nových služeb pojišťovny.

·         Účetní závěrka Rady ČRS za rok 2015.

·         Hospodaření na revírech Rady ČRS v r. 2015.

·         Informace o jednáních statutárních zástupců od minulého zasedání.

 

7. Komplexní hodnocení činnosti rybářské stráže za rok 2015.

 

Pan Machala předložil obsáhlou písemnou zprávu, v níž vyhodnotil činnost řadové i profesionální rybářské stráže. Uvedl, že některé místní organizace nenaplnily v programu RP 15 číselník členů rybářské stráže, takže není ve zprávě možno detailně vyhodnotit všechny členy RS. Dále konstatoval, že dle přehledu činnosti členů RS je ve stavu stále značná část osob, které nevykazují žádnou aktivitu, nebo jen minimální počet kontrol na revírech vlastní MO. K členům profesionální stráže p. Machala předložil podrobný přehled již na minulém zasedání. Zpráva se v plném rozsahu zasílá všem MO ČRS.

 

8. Korespondence.

 

Jednatel předložil k projednání a pro informaci :

  • Město Albrechtice – zrušení pachtovní smlouvy na rybník Celňák, probíhá výběrové řízení na výpůjčku rybníka.
  • Rada ČRS Praha – informace vydání novely vyhl. k zákonu o rybářství – tato je v plném znění na www.rybsvaz.cz.
  • Rada ČRS Praha – přehled čerpání finančních prostředků z Daru ČOV.
  • MO ČRS Jeseník – žádost o dotaci na úpravu přítoku na RZ Bobrovník.
  • Město Přerov – pachtovní smlouva na revír Svrčov 1A.
  • MO ČRS Frýdlant – žádost o urychlené projednání financování plánované rekonstrukce sádek v líhni MO.

 

9. Diskuse, různé.

 

 

Diskusi zahájil předseda p. Martínek dotazem na stav kontroly výlovů rybochovných zařízení – J. Škrobánek pověřený touto činností předloží celkovou zprávu na příštím zasedání.

Dále předložil předseda návrh na úpravu mezd a odměn a požádal o rozhodnutí hlasováním o tomto návrhu.

 

Pan Čilipka, předseda DK hovořil k počtu členů RS a k dalším diskutovaným problémům.

 

Ing. Drobek – informoval o průběhu členské schůze MO, o přípravě ligy mládeže v LRU, která se koná 30.4. a v návaznosti na vystoupení na minulém zasedání k problematice výše členského příspěvku.

 

Ing. Palička – kritizoval vysoký počet pasivních členů RS a doporučil v nejzávažnějších případech pasivitu řešit odvoláním z funkce.

 

Pan Konvička, ryb. hospodář – uvedl, že je nutno oslovit stávající samostatně hospodařící organizace s dotazem, zda po převodu revírů do společného hospodaření budou akceptovat pověření k hospodaření v rozsahu ostatních MO ČRS.

 

V další diskusi byly projednány drobné organizační záležitosti včetně návrhu jednatele ÚS na zajištění nového automobilu.

 

 

 

* * *

 

 

Po projednání všech bodů programu přijalo zasedání VÚS ČRS Ostrava toto

 

u s n e s e n í :

 

 

 

I. Bere na vědomí :

 

1.            Provedenou  kontrolu plnění usnesení.

2.            Zprávy předložené k bodům programu.

3.            Diskusní příspěvky a projednanou korespondenci.

4.            Informaci o jednání Rady ČRS Praha.

5.            Informace o činnosti odboru PM v r. 2015 a plán na r. 2016.

6.            Informace delegovaných členů o průběhu členských schůzí a konferencí MO ČRS.

7.            Zprávu o činnosti RS v r. 2015.

8.            Výsledek 1. kola výběrového řízení na užívání vodní plochy revíru Morava 19A.

9.            Návrh na výměnu automobilu jednatele ÚS ČRS Ostrava.

 

II. Schvaluje :

 

1.                  Plán přípravy na pořádání NK ZU 2017 v ÚS ČRS Ostrava.

2.                  Rozpočet ÚS ČRS Ostrava na r. 2016.

3.                  Přeložit bod č. 1 dnešního programu (prodej čl. známek a povolenek) na příští zasedání.

4.                  S platností od 1.4. 2016 valorizaci mezd pracovníků a odměn funkcionářů dle návrhu předsedy ÚS.

5.                  Návrh na stavební řešení přístupového chodníku k molu na VD Slezska Harta.

6.                  Pachtovní smlouvu uzavřenou s Magistrátem města Přerov na revír Svrčov 1A.

 

III.  Ukládá :

 

91.         Sekretariátu ÚS ČRS - vyřídit projednanou korespondenci.  T – ihned

92.         Jednateli ÚS – zajistit  realizaci přístupového chodníku k molu ČRS na revíru Slezská Harta dle dnešního projednání – T 30.5. 2016

 

IV. Upozorňuje :

 

Všechny MO ČRS :

Na základě dnešního jednání a vznesené kritiky plnit stanovené úkoly dle Stanov ČRS, Statutu společného hospodaření i požadavků odborů a komisí v určených termínech a příslušném rozsahu.

 

 

 

Příloha :

Zpráva o činnosti RS v r. 2015.

 

 

 

Zapsal : Ing. Přemysl Jaroň

Ověřil : Milan Konvička