ČESKÝ  RYBÁŘSKÝ  SVAZ

Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

709 00 OSTRAVA – Mariánské Hory, Jahnova 14

 

č.j.       2152/16                                                                                                                                           

 

Všem   MO ČRS

                členům územního výboru ČRS

                členům DK při VÚS ČRS Ostrava

                předsedům odborů a komisí VÚS ČRS

RADA ČRS Praha

 

Z Á P I S   č.8/2016

 

ze  zasedání výboru územního svazu ČRS Ostrava konaného dne 22.9.2016 v sekretariátu územního svazu ČRS Ostrava.

 

 

Přítomni:           dle prezenční listiny

Omluven :          ing. Palička

Neomluven :     J. Škrobánek                  

                              

 

 

Předseda VÚS p. Martínek zahájil zasedání výboru, přivítal všechny přítomné členy výboru a předsedu DK L. Čilipku.

 

1. Kontrola plnění usnesení.

 

Jednatel předložil k projednání celé znění usnesení dle zápisu ze dne 18.8.2016. Uvedl, že úkoly č. 99, 100, 101, 102 a 103 jsou splněny. V návaznosti na zápis z minulého zasedání se uvádí, že zásady hospodaření budou detailně projednány mimo zasedání a předloženy ke konečnému schválení v říjnovém zasedání  výboru. K úkolu č.101 bude diskuse v rámci informace ze zasedání hospodářského odboru. Dalších připomínek nebylo.

 

2. Příprava kalkulace cen povolenek na r. 2017

 

K tomuto bodu uvedl předseda p. Martínek, že ceny povolenek byly projednány a schváleny na jarní územní konferenci.

 

3. Informace z Rady ČRS Praha.

 

Předseda p. Martínek podrobně informoval o zasedání Rady, které se konalo 1.9. a projednalo :

  • Kontrola plnění usnesení.
  • Dotace MŠMT.
  • Odhad prodeje CS povolenek a předpoklad redistribuce finančních prostředků.
  • Příprava Sněmu ČRS.
  • Diskuse, různé.

 

 

4. Investice Roudno.

 

K tomuto bodu se uvádí, že 16.9.2016 vydal stavební úřad Bruntál územní a stavební povolení pro stavbu Školícího a informačního střediska ČRS v k.ú. Roudno. Po nabytí právní moci bude zahájena realizace stavby.

 

5. Informace z jednání hospodářského odboru.

 

Pan Milan Konvička podrobně informoval o zasedání odboru ze dne 9. – 10.9.2016. Uvedl, že odbor projednal potřebné záležitosti v souladu s plánem práce odboru, provedl kontrolu usnesení a rozhodnutí z minulých zasedání včetně kontroly požadavku MO ČRS od prověrek v r. 2015. Podrobně se zabýval přípravou podzimní distribuce násad, návrhem na změnu sumarizace územních povolenek a projednal problematiku líhně MO ČRS Frýdlant.

Dále posoudil požadavky MO ČRS na změnu zarybňovacích plánů a projednal Zprávu o činnosti RS za I. pololetí. Na závěr komentáře doporučil návrhy do usnesení z dnešního zasedání.

V rámci tohoto bodu byla opakovaně projednána problematika sumarizace územních povolenek vydávaných územním svazem.  K této věci byl předložen konkrétní návrh a metodika postupu. Vzhledem k závažnosti záležitosti bylo provedeno samostatné hlasování o tomto návrhu (4 x pro, 3x proti, 2 x zdržení se hlasování). Návrh nebyl schválen.

 

6. Zpráva o odvodech finančních prostředků za povolenky a známky z MO ČRS.

 

Pan Běčák podrobně okomentoval zpracovaný materiál s konstatováním, že všechny organizace vyhotovily potřebnou zprávu a předaly ke zpracování. Z materiálů lze odhadnout, že rozpočet v příjmové části bude víceméně splněn, u členských známek je mírný pokles počtu prodeje, prodej povolenek odpovídá předchozím rokům. Pouze 2 místní organizace provedly odvod finančních prostředků v nedostatečném rozsahu – viz usnesení.

 

7. Korespondence.

 

Jednatel předložil k projednání :

 

  • A-VITAL projekční kancelář – návrh na zpětvzetí žádosti o územní řízení na akci Rázová.
  • MO ČRS Vítkov – žádost o příspěvek na oslavy 70. let vzniku MO ČRS.
  • Rada ČRS Praha – rozdělení finančních prostředků poskytnutých Českým olympijským výborem (ČOV) – v této souvislosti se upozorňují MO ČRS Bohumín, Frenštát, Frýdlant, Havířov, Hlučín, Zábřeh – vypracovat vyúčtování a zaslat Radě ČRS !
  • MO ČRS Frýdlant – žádost o odklad plateb za povolenky a členské známky za rok 2016.
  • Fa Nevis Opava – dodatek č. 2 ke smlouvě na rekonstrukci nádrže Svésedlice.

 

8. Diskuse, různé.

 

Předseda p. Martínek v návaznosti na kontrolu plnění usnesení hovořil k dalšímu postupu ve věci novelizace zásad hospodaření a podrobně informoval o postupu prací na výlovu obsádky z nádrže revíru Sedlinka 1A. Nádrž ve vlastnictví Lesy ČR, s.p. se bude odbahňovat, obsádku je nutno přemístit do jiných revírů. Příprava výlovu je koordinována se správcem nádrže.

 

Jednatel hovořil k problematice zvýšené vlhkosti ve sklepních prostorách budovy sekretariátu – pokud nebude vlhkost odstraněna elektrickými vysoušeči, bude nutno zadat odborné posouzení ke způsobu likvidace vlhkosti.

V souvislosti s dotazy lovících k problematice limitu úlovků na krátkodobé povolenky, požádal o rozhodnutí v této věci ryb. hospodáře p. Konvičku. Po diskusi k tomuto problému budou pro rok 2017 doplněny BPVRP.

Dále informoval o zavirování počítačů v sekretariátu a postupu likvidace viru, tlumočil návrh na ocenění reprezentantů v RT od předsedy odboru a podrobně seznámil zasedání s problematikou revíru Opava 2A, kde v návaznosti na opakovaná jednání s Městem Hlučín byl připraven postup likvidace rozvoje vodních rostlin ve štěrkovně.

 

Pan Filgas informoval o otravě ryb na nádrži Skalka v Ostravě, kde zatím z neznámých důvodů uhynulo cca 200 – 300 kg ryb všech druhů. Na řešení otravy spolupracuje Povodí Odry, s.p. a vodoprávní orgán.

 

Pan Machala požádal o informace postupu prací na nádrži Svésedlice.

 

Pan Kocinec informoval o účasti na semináři „Konference společenské odpovědnosti“ a podal informaci z posledního zasedání odboru ČVaŽP.

 

Ing. Drobek opakovaně otevřel problematiku změn v popise revírů pro rok 2017 z důvodu, že dle jeho názoru jsou BPVRP upraveny v rozporu s projednáním změn na Aktivu hospodářů v I. pololetí t.r. Problematiku osvětlil p. Konvička s konstatováním, že rozhodnutí v této věci je Hospodářský odbor jako poradní orgán a dle jeho usnesení byly změny provedeny.

 

Po projednání všech bodů programu přijalo zasedání VÚS ČRS Ostrava toto

 

u s n e s e n í :

 

I. Bere na vědomí :

 

1.            Provedenou kontrolu plnění usnesení.

2.            Zprávy předložené k bodům programu.

3.            Diskusní příspěvky a projednanou korespondenci.

4.            Informaci k Investici Roudno a Razová.

5.            Připomínky DK územního svazu k Zásadám hospodaření.

6.            Stav odvodu finančních prostředků za povolenky a známky z MO ČRS v r. 2016.

7.            Žádost MO ČRS Frýdlant n.O. o odklad odvodů finančních prostředků za povolenky a

                známky za r. 2016.

 

II. Schvaluje :

 

1.            Na základě výzvy Rady ČRS navrhnout do funkce hospodáře Rady p. Milana Konvičku.

2.            Zahájit výběrové řízení na dodavatele stavby Roudno.

3.            Sumarizaci úlovků z územních povolenek za r. 2016 zajistit prostřednictvím programu

                Ryby Profesional 16 (Ing. Jílek).

4.            Dodatek č. 2 ke smlouvě na rekonstrukci nádrže Svésedlice.

5.            Zajistit odborné posouzení likvidace vlhkosti zdiva v suterénu budovy sekretariátu ÚS, pokud

                se vlhkost neomezí nasazením vysoušečů zdiva.

6.            Zajistit tisk Popisů revírů k územní povolence na r. 2017 – 2020 v počtu 55.000 ks.

7.            Příspěvek na oslavy 70let trvání spolku pro MO ČRS Vítkov ve výši 7 000 Kč.

8.            Zajistit souhrn opatření k likvidaci vodních rostlin na revíru Opava 2A dle odborného posouzení     RNDr. Lojkáska a projednání s vlastníkem jezera včetně úhrady zarybnění nad stanovený ZP.

 

III.  Ukládá :

 

104.       Sekretariátu ÚS ČRS - vyřídit projednanou korespondenci.  T – ihned

105.       Jednateli ÚS – projednat s KÚ MS kraje mimořádné zarybnění revíru Opava 2A.

106.       MO ČRS s produkcí násad – zaslat sekretariátu ÚS plány podzimních výlovů s uvedením nabízeného             druhu a předpokládaného množství násady do územní distribuce (mimo vlastní revíry).

                T –30.9.2016

107.       MO ČRS Domašov n.B. a Velká Bystřice – dokončit odvod finančních prostředků za povolenky

                a známky dle Statutu hospodaření.  T - ihned

 

IV.  Pověřuje :

1.            Dozorčí komisi ÚS ČRS – provedením kontroly finančního hospodaření  za r. 2016 v MO ČRS             Frýdlant n.O.   T – 15.10. 2016.

2.            Pp. Konvičku a Ing. Trybučka zajištěním kontroly plnění ZP u revírů, které s platností od 1.1. 2017                 přechází do společného hospodaření ÚS.  T -  průběžně.

 

V.  Upozorňuje

všechny MO ČRS na možnost hromadné objednávky rybářské obuvi – viz objednávkový formulář a ceník v příloze.( https://www.kamofish.cz/cenik/katalog_PROS-A4.pdf)

Zpracoval: Ing. Jaroň

Ověřil: Miloš Martínek, Libor Kocinec

 

Příloha:

Objednávkový formulář s ceníkem rybářské obuvi

Zápis z hospodářského odboru 9.-10.9.2016