ČESKÝ  RYBÁŘSKÝ  SVAZ

Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

709 00 OSTRAVA – Mariánské Hory, Jahnova 14

 

č.j.       741/16                                                                                                                                              

 

Všem   MO ČRS

                členům územního výboru ČRS

                členům DK při VÚS ČRS Ostrava

                předsedům odborů a komisí VÚS ČRS

RADA ČRS Praha

 

Z Á P I S   č.3/2016

ze  zasedání výboru územního svazu ČRS Ostrava konaného dne 24.3.2016 v sekretariátu územního svazu ČRS Ostrava.

 

 

Přítomni:           dle prezenční listiny

Omluven :          J. Škrobánek

 

                              

 

Předseda VÚS p. Martínek zahájil zasedání výboru, přivítal všechny přítomné členy výboru a předsedu DK p. Čilipku a ing. Jan Štípka, jednatele Rady ČRS.  

 

1. Kontrola plnění usnesení.

 

Jednatel zopakoval celé znění usnesení dle zápisu č.2/2016 ze dne 18.2. t.r. Ke konkrétním úkolům se uvádí, že č. 81, 83 byly splněny, úkol č. 82 trvá. Úkoly pro MO ČRS č. 85 a 86 byly splněny částečně. Úkol č. 84 předsedové odborů a komisí splnili. K hodnocení usnesení nebylo připomínek.

 

2. Účetní závěrka ÚS ČRS za r. 2015.

 

V návaznosti na informace z minulého zasedání předložil a okomentoval p. Běčák konečné znění zpracované uzávěrky. Současně předložil závěry inventarizace majetku a předpokládané rozdělení hospodářského výsledku do Fondu rozvoje revírů (dále jen FRR), zarybňovacího, fondu otrav a fondu oprav. Z hospodářského výsledku nevyplývá pro územní svaz daňová povinnost.

K předložené uzávěrce byly v krátké diskusi vzneseny dotazy k některým položkám. Všechny dotazy (opravy a údržba automobilu, zmařená investice, dotace) zodpověděl ekonom na místě.

 

3. Rozpočet ÚS ČRS na rok 2016.

 

V návaznosti na dokončenou účetní závěrku se zpracovává rozpočet na rok 2016. Veškeré podklady pro rozpočet jsou dle známých skutečností z r. 2015 a dle předpokládaných tržeb a výdajů v r. 2016. Materiál bude v konečné podobě předložen na příštím zasedání.

 

4. Informace z jednání Rady ČRS Praha.

 

Předseda p. Martínek podrobně informoval o březnovém zasedání, které po obsáhlé kontrole plnění usnesení projednalo :

 • Návrhy na změnu Statutu celosvazového rybolovu.
 • Zakládací listina společnosti ČRS – služby.
 • Jmenování trenérů pro rybolovnou techniku a LRU.
 • Příprava Sněmu ČRS v r. 2016.
 • Návrh JčÚS ČRS na změnu členského příspěvku.
 • Příprava sportovních akcí.
 • Informace o činnosti od minulého zasedání Rady ČRS.

 

5. Družební styky s PZW Katovice v r. 2016.

 

V souvislosti s družební dohodou s PZW Katovice byla projednána delegace VÚS ČRS Ostrava na setkání v r. 2016 s představiteli PZW Katovice, které se uskuteční v květnu v Polsku. Podrobnou přípravu dokumentů zajistí sekretariát ve spolupráci s předsedy odborů a komisí.

 

6. Statistika úlovků za r. 2015.

 

Ve stanoveném termínu byla dokončena celková sumarizace úlovků na územní a celosvazové povolenky. Jednatel předložil stručné porovnání úlovků za r. 2012 – 2015. Za poslední rok jsou úlovky podstatně vyšší než v letech 2013 a 2014, rekordní úrovně z r. 2012 však nedosahují. Celková sumarizace bude podrobně vyhodnocena ve zprávě o činnosti za r. 2015, předložená na červnové územní konferenci. Celkový soubor k importu do programu Ryby Profesional 15 se zasílá všem MO ČRS.

 

7. Informace z hospodářského odboru.

 

Pan Konvička podrobně informoval o zasedání odboru ze dne 7.3. t.r. V souladu s plánem práce odbor projednal přípravu BPVRP na rok 2017 návrh na změnu nejmenší lovné míry u pstruha obecného, systém hájení mimopstruhových revírů a ceník násad pro rok 2016. Ke všem bodům podal podrobné vysvětlení a zdůvodnění s tím, že bližší podmínky by měly opět platit minimálně 3-4 roky bez zásadních změn.

Současně informoval o Aktivu hospodářů MO ČRS,  který se zabýval mj. návrhem na zvýšení odvodu do FRR, systémem hospodářské evidence a přípravou jarní distribuce násad jak do RZ, tak do rybářských revírů. V souvislosti se sumarizací úlovků za rok 2015 a problémy u některých MO se stávajícím software projednal aktiv možnost externí sumarizace úlovků, tj. zadat zpracování nezávislé firmě za úplatu.

 

8. Korespondence :

 

Jednatel předložil k projednání :

 • Sdělení Úřadu pro ochranu osobních údajů k problematice videozáznamů konfliktních zásahů členů RS.
 • Povodí Odry s.p. – Dohoda o spolupráci uzavřená dne 14.3. mezi ÚS ČRS a podnikem Povodí. Dohoda řeší vzájemnou spolupráci na úseku úprav toků, vodoprávní dokumentace, vzájemné informovanosti a účasti ČRS při přípravě dokumentací pro zásahy v tocích.
 • MO ČRS Vítkov, Lipník, Vrbno a Nový Jičín – návrhy na vyznamenání II. a III. stupně pro členy a funkcionáře MO.
 • Zpráva o revizi el. zařízení – v souladu s platnou legislativou byla zajištěna revize el. rozvodů a zařízení v budově sekretariátu ÚS.
 • CEMEX Sand, k.s., - výběrové řízení na správu lokality jezera pískovny Náklo. Výběrové řízení na revír Morava 19A bylo avízováno již v r. 2015. Podmínky výběrového řízení – předmět a cíle jsou značně nesrozumitelné. Přes tuto skutečnost byla nabídka do VŘ zpracována dle požadavků a v termínu odeslána na příslušnou adresu.
 • OSSZ Ostrava – protokol z kontroly příslušné činnosti ÚS ČRS Ostrava – bez nálezu.
 • Odbor LRU – muška – informace o pověření pořádáním Mistrovství republiky LRU muška – jezero a požadavek na finanční příspěvek na zarybnění revíru pro tuto akci.

 

9. Diskuse, různé.

 

Předseda p. Martínek – informoval o účasti na členských schůzích MO ČRS s konstatováním, že úroveň navštívených schůzí je na potřebné úrovni, účast stejně jako v minulých letech je velmi nízká. Dále předložil k projednání návrh na využívání pronajatého apartmánu v Rybářském domě v Roudně a hovořil o místenkách na revír Ostravice 2 v r. 2016.

Informaci o průběhu členských schůzí doplnili pp. Machala a Jaroň.

 

Pan Běčák připomenul existenci investičního fondu ÚS ČRS u GE Money Bank s konstatováním, že v současné době zisk z tohoto fondu poklesl. Po diskusi bylo rozhodnuto finanční prostředky ve fondu i nadále ponechat.

 

Pan Machala informoval o přípravě zkoušek nových členů rybářské stráže a předložil požadavek umístit na web ČRS Ostrava souhrnně statistiku úlovků za r. 2015.

 

Pan Bierski požádal o informaci k postupu ve věci stavebního povolení pro investici Roudno a připomenul nutnost prodloužit termín čerpání dotace MS kraje.

 

Pan Čilipka informoval o dopoledním zasedání DK, která se podrobně zabývala hodnocením odbahnění VN Svésedlice, provedla kontrolu čerpání nákladů na osobní vozidla ve správě ÚS ČRS, v návaznosti na účetní závěrku připomenula nutnost proúčtovat s konečnou platností koupi parcely v k.ú. Razová. V souvislosti s inventarizací majetku navrhl ustanovit likvidační komisi k potvrzení vyřazených DDHM.

 

Pan Kocinec rovněž informoval o účasti na třech členských schůzích MO ČRS a o vyslovené kritice členy ČRS k zákazu bivakování na pobřežních pozemcích Žermanické přehrady.

 

Ing. Drobek vznesl dotaz k problematice sumarizace trofejních úlovků, kritizoval nezájem MO ČRS o finanční prostředky z Dar ČOV ČRS.

 

Ing. Palička vznesl dotaz ke krátkodobým rybářským lístkům.

 

Ing. Štípek se vyjádřil podrobně k některým bodům programu a diskusním příspěvkům. Mj. konstatoval, že porovnání statistiky úlovků na revírech ÚS ČRS Ostrava koresponduje s úlovky celosvazovými jak v celkové hmotnosti ryb, tak v kolísání úlovků některých druhů ryb. Vyjádřil se také k problematice krátkodobých RL – pro vysvětlení široké členské základně byl do všech MO ČRS zaslán dopis k této problematice. Shrnul současné možnosti dotací pro složky ČRS – od EU, MZeČR, ČOV až po možnost čerpat dílčí dotace od místních samospráv. Samostatnou kapitolou v této oblasti jsou od roku 2015 dotace ze státního rozpočtu na podporu diversifikace rybích obsádek v ryb. revírech.

 

Jednatel informoval o postupu řešení rybářského revíru na vodní ploše Darkovské moře. Připomenul problematiku požadavku na úhradu smluvních pokut v souvislosti s investicí Razová a uvedl, že v tomto týdnu bylo zajištěno 25 kg úhořího motné pro odkrm.

 

* * *

 

Po projednání všech bodů programu přijalo zasedání VÚS ČRS Ostrava toto

 

u s n e s e n í :

 

 

I. Bere na vědomí :

 

1.            Provedenou  kontrolu plnění usnesení.

2.            Zprávy předložené k bodům programu.

3.            Diskusní příspěvky a projednanou korespondenci.

4.            Informaci o jednání Rady ČRS Praha.

5.            Podrobnou informaci o jednání hospodářského odboru a aktivu hospodářů.

6.           Hodnocení aktivu předsedů MO ČRS.

7.            Stručné hodnocení zpracované statistiky úlovků za r. 2015.

8.            Informace delegovaných členů o průběhu členských schůzí a konferencí MO ČRS.

 

II. Schvaluje :

 

1.                  Návrhy na vyznamenání předložené z MO ČRS  Vítkov, Lipník, Nový Jičín a Vrbno, pokud splňují podmínky stanovené příslušnou Směrnicí Rady ČRS.

2.                  Přihlášku do výběrového řízení na užívání vodní plochy revíru Morava 19A dle projednání.

3.                  Postup ve věci řešení vyhlášení revíru Darkovské moře.

4.                  Delegaci ve složení pp. Martínek, Konvička, Machala, Palička, Jaroň na družební setkání v Polsku.

5.                  V souvislosti s provedenou inventarizací majetku likvidační komisi ÚS ČRS Ostrava ve složení pp: Bierski, Filgas, Palička.

6.                  Příspěvek ve výši 20.000,- Kč na zarybnění v souvislosti s pořádáním MR v LRU muška - jezero v r. 2016.

7.                  Postup ve věci řešení požadavku na smluvní pokutu „ Razová“.

8.                  Úhradu za pronájem apartmánu v Rybářském domě Roudno – 1.000,-Kč/ den, členové VÚS a DK zdarma.

 

III.  Ukládá :

 

87.         Sekretariátu ÚS ČRS - vyřídit projednanou korespondenci.  T – ihned

88.         Jednateli ÚS – Pokračovat v řešení pronájmu VD Tršice dle dnešního projednání.

89.         Jednateli ÚS – zajistit prodloužení termínu pro čerpání dotace z  MS kraje. T– 30.4. 2016.

90.         Jednateli ÚS – zajistit projekt a realizaci přístupového chodníku k molu ČRS na revíru Slezská Harta. T – neprodleně.

 

IV. Upozorňuje :

 

 Všechny MO ČRS :

- termín školení elektrorybářů uvedený v zápise hospodářského odboru se mění -  školení se uskuteční dne 2.4. 2016 v 9 .00 hod v Rybářském domě MO Příbor.

- Ověření znalostí nových členů RS se koná 12.4. 2016 v 16:00 hod. v sekretariátě VÚS ČRS Ostrava.

 

  

 

 

 

 

Přílohy:

Zápis ze zasedání hospodářského odboru  ze dne 7.3.2016

Zápis z Aktivu hospodářů  MO ČRS ze dne 12.3.2016

Ceník násad pro revíry ve společném hospodaření ÚS ČRS Ostrava pro rok 2016

 

 

 

 

 

Zapsal : Ing. Přemysl Jaroň

Ověřil : Miloš Martínek

              Ing. Kamil Drobek