ČESKÝ  RYBÁŘSKÝ  SVAZ

Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

 

č.j.       2329/16                                                                                                                                           

 

Všem   MO ČRS

                členům územního výboru ČRS

                členům DK při VÚS ČRS Ostrava

                předsedům odborů a komisí VÚS ČRS

RADA ČRS Praha

 

Z Á P I S   č.9/2016

 

ze  zasedání výboru územního svazu ČRS Ostrava konaného dne 20.10.2016 v sekretariátu územního svazu ČRS Ostrava.

 

 

Přítomni:           dle prezenční listiny

Omluven :          L. Kocinec, J. Filgas

                              

                              

Předseda VÚS p. Martínek zahájil zasedání výboru, přivítal všechny přítomné členy výboru a předsedu DK L. Čilipku.

 

1. Kontrola plnění usnesení.

 

Jednatel předložil k projednání celé znění usnesení dle zápisu č.8/2016 ze dne 22.9. t.r. Uvedl, že stanovené úkoly č. 104, 105 byly splněny, úkol č. 106 trvá. K úkolu č. 107 byla provedena diskuse – byl upřesněn provedený odvod finančních prostředků za povolenky a známky z MO Domašov a Velká Bystřice. K bodu č. IV. usnesení ve věci pověření DK provedením kontroly v MO Frýdlant se uvádí, že zpráva o kontrole je předložena, bude projednána v „různém“. Pověření č. 2 trvá. Dalších připomínek k usnesení nebylo.

 

2. Zpráva o činnosti odboru LRU – muška.

 

Do zasedání byl přizván předseda odboru p. Adam. V komentáři k písemné zprávě uvedl, že r. 2016 není doposud uzavřen. Podal podrobné informace k výsledkům r. 2015 dle jednotlivých soutěží na úrovni republikové i mezinárodní. Výsledky soutěží v r. 2015 a především výběr do reprezentace v r. 2016 vykazuje vysokou úroveň muškařského sportu v našem územním svazu. Podrobně rozebral výsledky závodu seniorů, juniorů a juniorek. K aktuálnímu roku uvedl, že mimořádnou akcí bylo Mistrovství ČR na jezeře Balaton u Karolinky, které z pohledu organizačního i množství úlovků bylo zcela mimořádné a kladně hodnoceno všemi účastníky.

V diskusi zodpověděl předseda odboru LRU muška dotazy členů výboru k plánu na rok 2017 a k plnění rozpočtu za rok 2016.

Předseda p. Martínek i celý výbor ocenil činnost odboru a výsledky závodníků ve všech věkových úrovních.

 

3. Příprava ekonomicko-hospodářských prověrek MO ČRS za rok 2016.

 

V návaznosti na projednání na minulém zasedání byla projednána konečná příprava prověrek. Je zpracován kalendářní rozpis, naskladněny veškeré ceniny, připraveny potřebné tiskopisy a zpracována pozvánka k prověrkám pro všechny MO ĆRS. Jako vždy se prověrek účetní stanovená komise – viz usnesení, vč. zástupce územní DK. Pro roky 2017 – 20 bude vydán nový Soupis revírů k územním povolenkám. Soupis je po první korektuře, bude zadán do tisku tak, aby byl k datu prověrek k distribuci. K celosvazovým povolenkám bude pro rok 2017 vydán pouze dodatek.

Pozvánka k prověrkám a veškeré tiskopisy budou rozeslány do 2.11.

 

4. Informace z jednání Rady ČRS.

 

Předseda p. Martínek informoval o výjezdním jednání Rady ČRS, které se uskutečnilo ve Štědroníně v souvislosti s ukončením investice ve stř. Štědronín na Orlické přehradě. Po kontrole plnění usnesení Rada projednala :

  • Informaci k EET v podmínkách ČRS – Rada ČRS zpracuje písemnou instrukci všem místním organizacím.
  • Hodnocení výstav a propagační činnosti ČRS v r. 2016.
  • Příprava materiálu pro Sněm ČRS, který se koná 26.11. t.r.
  • Návrh na úpravu členského příspěvku s platností od r. 2018.
  • Informace statutárních zástupců o jednáních od minulého zasedání Rady.
  • Diskuse, různé.

V souvislosti s výjezdním zasedáním Rady navrhl p. Martínek uspořádat v r. 2017 jedno výjezdní zasedání územního výboru. Termín a místo zasedání bude zahrnuto do kalendářního plánu na r. 2017.

 

5. Bližší podmínky výkonu rybářského práva (BPVRP) na r. 2017.

 

Tento bod, který je v souladu s plánem práce byl opakovaně projednán a bližší podmínky jsou schváleny a zapracovány do soupisu revírů na r. 2017 – 20.

 

6. Informace o čerpání rozpočtu ÚS ČRS Ostrava.

 

Pan Běčák podal informaci a komentář k čerpání zásadních nákladových a příjmových položek k datu 30.9. t.r. Uvedl, že stav čerpání režijních nákladů odpovídá současnému datu a nejsou zde předpoklady k mimořádným nákladům a překročení rozpočtu. Tržby za prodej povolenek a čl. známek projednané na předchozích zasedáních, rovněž odpovídají schválenému rozpočtu. Pokud jde o čerpání nákladů za násady a zarybnění revírů, nelze v této chvíli u MP revírů hodnotit, neboť distribuce probíhá v této době.

 

7. Korespondence.

 

Jednatel předložil k projednání :

  • Žádost o schválení pořádání Memoriálu Vladimíra Králíka na revíru Bečva 2 v lovu ryb na feeder – ve spolupráci s MO Přerov pořádá „Kamarádi Zajdy“.
  • MO ČRS Jeseník – žádost o dotaci z FRR na opravu střechy líhně lososovitých ryb v MO Jeseník s návrhem rozpočtu ve výši 180.650,- Kč.
  • MO ČRS Choryně – žádost o finanční příspěvek na oslavu 90ti let trvání MO.
  • MO ČRS Třinec, Orlová – návrhy na vyznamenání funkcionářů a členů MO.

 

8. Diskuse, různé.

 

Předseda p. Martínek v návaznosti na žádost MO Frýdlant a provedenou kontrolu finančního hospodaření ve jmenované organizaci seznámil všechny přítomné s výsledkem provedené kontroly a po diskusi k činnosti líhně ve Pstruží doporučil žádost MO o odklad vyúčtování za povolenky a známky do 30.6.2017 zamítnout. Po projednání byl tento návrh výborem schválen.

Dále podal informaci o zásahu na revíru Sedlinka 1A, kde po výlovu nádrže (v souvislosti s odbahněním) zůstalo značné množství neslovených a uhynulých ryb. Kriticky byl hodnocen přístup MO ČRS Opava k dokončení výlovu ryb. Konečnou likvidaci zajistil ing. Trybuček ve spolupráci se členy profistráže a zajistil řádnou likvidaci 1,5 ryb t, vesměs tolstolobiků. Výbor ocenil přístup ing. Trybučka a členů profistráže.

Dále předseda hovořil o přípravě Sněmu ČRS a o zajištění delegace územního svazu vč. dopravy na jednání Sněmu. Na základě dotazu ing. Paličky bude stanovisko naší delegace k zásadním bodům jednání Sněmu projednáno v rámci společné dopravy.

 

Ing. Palička informoval, že MO ČRS Stará Ves zajistila do pronájmu další rybník ze soustavy v k.ú. Stará Ves a je předpoklad značného zvýšení produkce násad uvedené MO.

 

Ing. Drobek vznesl dotaz k problematice vysazování jesetera malého do rybářských revírů ČRS a MRS.

 

Pan Konvička informoval o účasti na výlovu v MO Choryně s konstatováním, že průběh výlovu i kvalita násady byly na vysoké úrovni. Dále uvedl, že se účastnil oslav výročí MO ČRS Vítkov.

 

 

* * *

 

 

 

 

 

Po projednání všech bodů programu přijalo zasedání VÚS ČRS Ostrava toto

 

u s n e s e n í :

 

 

I. Bere na vědomí :

 

1.            Provedenou kontrolu plnění usnesení.

2.            Zprávy předložené k bodům programu.

3.            Diskusní příspěvky a projednanou korespondenci.

4.            Informaci o čerpání rozpočtu ÚS ČRS Ostrava k 30.9.2016.

5.            Zprávu o činnosti odboru LRU muška, předloženou předsedou odboru p. Adamem.

6.            Zprávu o výsledku kontroly finančního hospodaření v MO ČRS Frýdlant.

 

II. Schvaluje :

 

1.            Komisi pro  výběrové řízení na dodavatele stavby Roudno ve složení: předseda, jednatel, předseda DK, Ing. Bierski a Ing. Kocourek.

2.            Příspěvek na oslavy 90let trvání spolku pro MO ČRS Choryně ve výši 9 000,- Kč.

3.            Zajistit v r. 2017 1x výjezdní zasedání územního výboru.

4.            Postup opatření na likvidaci uhynulých ryb po výlovu revíru Sedlinka 1A včetně finančních nákladů.

5.            Provedenou přípravu hospodářských prověrek MO ČRS za r. 2016 včetně kalendářního rozpisu a prověrkové komise ve složení: předseda, jednatel, hospodář, pracovníci sekretariátu, zástupce DK.

6.            Dotaci ve výši 100.000,- Kč pro MO ČRS Jeseník na opravu líhně lososovitých ryb z Fondu rozvoje revírů.

7.            Pořádání Memoriálu V. Králíka na revíru Bečva 2 v lovu ryb na feeder.

8.            Návrhy na udělení odznaku III. st. a Čestného uznání dle návrhu z MO ČRS Orlová.

 

III.  Ukládá :

 

108.       Sekretariátu ÚS ČRS - vyřídit projednanou korespondenci.  T – ihned

109.      Sekretariátu ÚS ČRS – dokončit přípravu hospodářských prověrek MO dle dnešního

                projednání.

110.       Všem MO ČRS – zajistit řádnou přípravu hospodářských prověrek, zpracování tiskopisů, připravit podklady k vyúčtování cenin a materiálu, min. 10 dnů před datem prověrky zaslat poklady k vyúčtování násad a zajistit účast zástupců MO dle pozvánky.

 

IV. Zamítá :

 

Žádost MO ČRS Frýdlant ze dne 20.9.2016 o odklad plateb za členské známky a povolenky za r. 2016.

 

 

V.  Pověřuje :

 

1.            Komisi dle bodu I/1 – přípravou a provedením VŘ na dodavatele stavby Roudno.

               

VI.  Upozorňuje :

 

Všechny MO ČRS na možnost hromadné objednávky rybářské obuvi (nejpozději do 15.11.2016) – viz objednávkový formulář a ceník v příloze zápisu VÚS č.8/2016.

(https://www.kamofish.cz/cenik/katalog_PROS-A4.pdf)

Zpracoval: Ing. Jaroň

Ověřil: Miloš Martínek, Ing. Palička

 

 

Příloha :

Plán prověrek MO ČRS 2016

Roční výkaz činnosti RS – elektronická i tištěná verze