ČESKÝ  RYBÁŘSKÝ  SVAZ

Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

709 00 OSTRAVA – Mariánské Hory, Jahnova 14

 

č.j.       419/16                                                                                                                                              

 

Všem   MO ČRS

                členům územního výboru ČRS

                členům DK při VÚS ČRS Ostrava

                předsedům odborů a komisí VÚS ČRS

RADA ČRS Praha

Z Á P I S   č.2/2016

 

ze  zasedání výboru územního svazu ČRS Ostrava konaného dne 18.2.2016 v sekretariátu územního svazu ČRS Ostrava.

 

 

Přítomni:           dle prezenční listiny

 

                              

 

Předseda VÚS p. Martínek zahájil zasedání výboru, přivítal všechny přítomné členy výboru a předsedu DK p. Čilipku.

 

1. Kontrola plnění usnesení.

 

Jednatel zopakoval celé znění usnesení dle zápisu č.1/2016 ze dne 21.1.2016. Uvedl, že úkoly č. 78, 79 jsou splněny, úkol č. 80 – Výkazy o činnosti MO ČRS za r. 2015 – nesplnily k dnešnímu dni 4 organizace. Zpracování výkazů průběžně řeší sekretariát ÚS. K úkolu č. 79 bude podána informace v „různém“. Ke kontrole plnění usnesení nebylo připomínek.

 

2. Informace o zpracování účetní uzávěrky ÚS ČRS za rok 2015.

 

Ekonom p. Běčák uvedl, že práce na uzávěrce pokračují, v současné době se dokončuje administrace inventury majetku. Zásadní položky uzávěrky jsou zpracovány. Předběžně vychází hospodářský výsledek z hlavní činnosti ve výši 652.000,- Kč. Současně se zpracovává uzávěrka za podnikatelskou činnost. Konečné znění uzávěrky bude předloženo k příštímu zasedání ÚS.

 

3. Plány práce a rozpočty odborů a komisí územního svazu.

 

K datu dnešního zasedání nepředložil dle úkolu dle prosincového zasedání materiály odbor LRU-přívlač. Z předložených plánů vyplývá činnost odboru v obdobném rozsahu jako v loňském roce, vč. sportovních akcí na úrovni územního svazu a také Mistrovství ČR v lovu ryb na mušku na jezeře. Rozpočty jednotlivých odborů na r. 2016 budou zapracovány do celkového rozpočtu územního svazu.

 

4. Informace o jednání Rady ČRS Praha.

 

Předseda p. Martínek podrobně informoval o průběhu a závěrech lednového zasedání Rady ČRS, kde bylo projednáno :

  • Redistribuce CS rybolovu za rok 2015.
  • Projednání založení s.r.o. ČRS služby – v souvislosti s investiční činností a internetovým obchodem Rady ČRS Praha, je nutno řešit problematiku DPH, neboť jednak investice Štědronín a jednak příjmy z internetového prodeje by znamenaly překročení limitu pro registraci DPH.
  • Příprava setkání se zástupci SRZ.
  • Mezinárodní sportovní akce v r. 2016.
  • Návrh na úpravu Statutu celosvazového rybolovu.
  • Problematika trenérů odboru RT při radě ČRS.

 

5. Informace o přípravě rozpočtu ÚS ČRS na rok 2016.

 

V návaznosti na skutečnosti příjmů a nákladů v r. 2015 je zpracováván rozpočet na rok 2016. Základem bude odhad tržeb za povolenky a hodnota zarybňovacího plánu (beze změny oproti roku 2015) a odhad veškerých režijních nákladů. Po projednání v ekonomické komisi bude rozpočet předložen zasedání územního svazu a následně územní konferenci.

 

6. Obsazení členských schůzí a konferencí MO ČRS zástupci územního svazu.

 

Dle nahlášených termínů byla projednána delegace jednotlivých členů ÚS na schůze a konference MO ČRS. K dnešnímu dni nejsou známy termíny schůzí ze všech MO.

 

7. Investice Roudno.

 

Jednatel podal stručnou informaci v tom smyslu, že u Krajského úřadu MS kraje proběhlo odvolací řízení k územnímu a stavebnímu rozhodnutí pro budovu ČRS v Roudně. Po projednání byl stanoven další postup v zajištění nových rozhodnutí.

 

8. Příprava Aktivu předsedů MO ČRS.

 

Pozvánku a materiály na Aktiv předsedů, který se koná 20.2. v budově MO ČRS Ostrava obdržely všechny MO v předstihu. Veškeré podklady k projednání jsou připraveny. Program jednání bude doplněn o aktuální informace pro místní organizace.

 

9. Korespondence.

 

Jednatel předložil k projednání :

  • Návrhy na vyznamenání z MO ČRS : Jablunkov, Příbor, Karviná, Vítkov, Tovačov, Frenštát a Velká Bystřice – celkem 7 x stříbrný odznak, 11 x bronzový.
  • MO ČRS Kravaře – informace k neoprávněnému zásahu do rezervace Koutské a Zábřežské louky ve snaze zajistit životní podmínky rybám v období podzimního sucha a žádost o úhradu nákladů na zajištění rozboru sedimentu.
  • Povodí Moravy Olomouc – korespondence ve věci srážky vody na Bolelouckém náhonu a fakturace MO ČRS Tovačov.
  • MO ČRS Hustopeče – žádost o dotaci z FRR na úpravu lokality č.3 v revíru Bečva 5A a rekonstrukce rybochovných zařízení.

 

10. Diskuse, různé.

 

Předseda p. Martínek v návaznosti na jednání v Radě ČRS Praha o návrhu na změnu Statutu CS rybolovu předložil návrh stanoviska územního svazu k této záležitosti. Po diskusi byl materiál schválen – viz usnesení.

Dále hovořil o přípravě Setkání s představiteli PZW Katovice, které se letos uskuteční v Polsku v termínu 9.-12. května.

V návaznosti na úkol č. 79 z min. zasedání podrobně informoval o průběhu jednání se samostatně hospodařícími organizacemi ČRS – s platností od 1.1.2017 budou revíry, jejichž uživatelem je územní svaz začleněny do společného hospodaření. Důvodem tohoto rozhodnutí je právní stanovisko předané místním organizacím u prověrek v r. 2015 a nutnost uvést hospodaření v těchto revírech v souladu s platnou legislativou.

 

Jednatel informoval o zpracované žádosti ve věci možného pronájmu vodní nádrže v k.ú. Tršice – žádost byla adresována po předjednání se závodem Přerov přímo gen. ředitelství Povodí Moravy Brno.

Dále uvedl, že Krajský úřad Olomouc zamítl naši písemnou žádost o dotaci na obnovu obsádky v revíru Bečva 1, kde byly v roce 2012, 2013 a 2015 rozsáhlé otravy ryb. Krajský úřad doporučil v této souvislosti využít dotační titul „Podpora aktivit přispívajících k zachování nebo zlepšení různorodosti přírody a krajiny“. Žádost je nutno podat do 29.2.2016.

 

Pan Machala hovořil k problematice programu Ryby profesional 15 v souvislosti s požadavky některých MO ČRS na úpravu programu a vzhledem k aktivnímu přístupu ing. Jílka k požadavkům MO navrhl ocenit jeho přístup finančně.

 

Pan Škrobánek, pověřený kontrolou výlovů a distribuce násad uvedl, že místní organizace nehlásí plány výlovů rybochovných zařízení.

 

Ing. Palička v souvislosti s informací o požadavku členů profistráže na zajištění kamer pro záznam konfliktních kontrol doporučil prověřit možnost používání videozařízení u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 

* * *

 

 

Po projednání všech bodů programu přijalo zasedání VÚS ČRS Ostrava toto

 

u s n e s e n í :

 

 

 

I. Bere na vědomí :

 

1.            Provedenou  kontrolu plnění usnesení.

2.            Zprávy předložené k bodům programu.

3.            Diskusní příspěvky a projednanou korespondenci.

4.            Informaci o jednání Rady ČRS Praha.

5.            Průběžnou informaci o zpracování účetní uzávěrky za r. 2015 a přípravě rozpočtu ÚS

               ČRS Ostrava na r. 2016.

6.            Předložené plány práce odborů a komisí na r. 2016.

7.            Informaci o jednání se samostatně hospodařícími MO ve věci převodu revírů do

                společného hospodaření.

8.            Termín družební setkání s PZW Katowice : 10. – 12. 5. 2016.

 

II. Schvaluje :

 

1.                  Návrhy na vyznamenání předložené z MO ČRS Jablunkov, Příbor, Karviná, Vítkov, Tovačov, Frenštát a Velká Bystřice, pokud splňují podmínky stanovené příslušnou Směrnicí Rady ČRS.

2.                  Konečnou přípravu aktivu předsedů včetně doplnění programu jednání.

3.                  Úhradu nákladů za provedení rozboru sedimentu z revíru Opava 3A – jezero Kouty

ve výši 12.156,- Kč  z FRR pro MO ČRS Kravaře.

4.           Předložený návrh na jednání s Povodím Moravy s.p. Olomouc ve věci změny PMŘ

Bolelouckého náhonu včetně úhrady částky 1.646,- Kč MO ČRS Tovačov za provedenou

                likvidaci uhynulých ryb.

5.           Po projednání stanovisko ÚS ČRS Ostrava k úpravě Statutu celosvazového rybolovu.

6.           Dotaci z FRR pro MO ČRS Hustopeče ve výši 150.000,- Kč na úhradu prokázaných nákladů

              ve výši 228.479,- Kč na úpravu revíru a opravy rybochovných zařízení.

 

III.  Ukládá :

 

81.         Sekretariátu ÚS ČRS - vyřídit projednanou korespondenci.  T – ihned

82.         Jednateli ÚS – Pokračovat v řešení pronájmu VD Tršice dle dnešního projednání.

83          Jednateli ÚS -  Podat žádost o dotaci KÚ Olomouc na obnovu obsádky v revíru Bečva 1 – T 29.2. 2016

84.         Předsedům odborů, kteří dosud nepředložili plán práce a rozpočet na r. 2016, aby tak neprodleně  učinili.

85.        Místním organizacím ČRS, které dosud neoznámily termín a místo konání členské schůze – konference, aby tak neprodleně učinily.

86.         Všem MO ČRS – nahlásit termíny výlovů chovných potoků i rybníků e-mailem na adresu : zarybneni@seznam.cz. T – ihned.

 

IV. Upozorňuje

 

- Všechny MO ČRS – termín školení elektrorybářů uvedený v zápise hospodářského odboru se mění -  školení se uskuteční dne 2.4. 2016 v Rybářském domě MO Příbor.

 

- Změna termínu březnového zasedání VÚS ČRS Ostrava – uskuteční se o týden později, tedy 24.3.2016 !

  

 

 

Přílohy:

Dopis Rady ČRS Praha č. 52/2016 ve věci zveřejnění ve veřejném rejstříku.

Zápis z Aktivů vedoucích RS MO ČRS

 

 

 

Zapsal : Ing. Přemysl Jaroň

Ověřil : Miloš Martínek

              Libor Kocinec