ČESKÝ  RYBÁŘSKÝ  SVAZ

Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

709 00 OSTRAVA – Mariánské Hory, Jahnova 14

 

č.j.       1303/16                                                                                                                                           

 

Všem   MO ČRS

                členům územního výboru ČRS

                členům DK při VÚS ČRS Ostrava

                předsedům odborů a komisí VÚS ČRS

RADA ČRS Praha

 

Z Á P I S   č.6/2016

 

ze  zasedání výboru územního svazu ČRS Ostrava konaného dne 2.6.2016 v sekretariátu územního svazu ČRS Ostrava.

 

 

Přítomni:           dle prezenční listiny

Omluven :          --

 

                              

 

Předseda VÚS p. Martínek zahájil zasedání výboru ve změněném termínu, přivítal všechny přítomné členy výboru a předsedu DK L. Čilipku. Uvedl, že program vzhledem k posunu termínu bude značně redukován v tom smyslu, že bod 1., 3. a 5. dle plánu práce se přesunují příští zasedání.

 

1. Kontrola plnění usnesení.

 

Jednatel zopakoval celé znění usnesení dle zápisu č. 5 ze dne 19.5. t.r. Úkoly č. 93 a 94 byly splněny, k úkolu č. 95 bylo připomenuto znění BPVRP na rok 2017 s tím, že zásadní změna, pokud jde o pstruha obecného a lipana podhorního byla zdůvodněna na základě dnešních dotazů p. Škrobánka a Čilipky. Dalších připomínek k plnění usnesení nebylo.

 

2. Informace o plánu obsádek na RZ MO ČRS.

 

Hospodář pan Konvička podrobně referoval o zajištění a distribuci násad pro produkci v místních organizacích, tak jak byly požadavky zpracovány u hospodářských prověrek. Násada kapra byla zajištěna v množství cca 210 q ve váhovém rozmezí od 0,3 – 0,8 kg, požadavek na amura ročka byl splněn pro MO Bohumín a Kravaře, stejně jako plůdek kapra dle požadavku. Rovněž plůdky lososovitých ryb byly z produkce našich líhní zajištěny pro MO ČRS.

 

3. Příprava územní konference.

 

V návaznosti na minulé zasedání byla dokončena příprava územní konference svolané na 11. června 2016. V rámci kontroly plnění úkolů z minulé konference byly podrobně projednány oba stanovené úkoly. Písemné materiály byly rozeslány s pozvánkou, u prezence obdrží delegáti návrh usnesení, návrh na rozdělení hospodářského výsledku a materiál k projednání Fondu rozvoje revírů (FRR). Obdrží také pozvánku s doplněným pořadem jednání.

 

4. Investice Roudno.

 

V této záležitosti trvá opakované řízení o územním a stavebním povolení k realizaci akce Školící a informační středisko ČRS.

Dne 4.6. proběhne v obci Roudno a Rázová zahájení provozu přívozu mezi jmenovanými obcemi za účasti zástupců státní správy a ČRS. V této souvislosti VÚS ČRS Ostrava vybudoval odpovídající přístupový chodník k molu ČRS, které bude přívoz využívat.

 

5. Výběrové řízení na revír  Morava 19A Náklo.

 

V uvedené věci proběhlo dne 31.5. další jednání se zástupci firmy CEMEX. Na základě tohoto jednání jsme obdrželi návrh nájemní smlouvy na dobu určitou s roční úhradou za umožnění rybolovu ve výši 500.000,- Kč. Po podrobném projednání smlouvy je nutno k návrhu vypracovat stanovisko k upřesnění některých částí smlouvy. Pokud bude navržené znění vysvětleno a doplněno dle požadavků ÚS ČRS, bude smlouva z naší strany podepsána.

 

6. Korespondence.

 

  • MO ČRS Ostrava – žádost o zajištění zákazu rybolovu v prostoru letního tábora na Slezské Hartě – rozsah bude operativně upraven vedením tábora po dohodě s Romanem Složilem, uvedenému požadavku na vyhrazení celého prostoru Pod včelím lesem účastníkům táboru nelze vyhovět.
  • MO ČRS Český Těšín – žádost o dotaci z FRR na opravu požeráku nádrže Svibice v revíru Olše 4A.

 

7. Diskuse, různé.

 

Předseda p. Martínek připomenul dopracování Zprávy o průběhu a výsledcích kontrol výlovů RZ v MO ČRS dle sdělení p. Škrobánka na minulém zasedání. V návaznosti na zápisy a usnesení z členských schůzí a konferencí MO ČRS a úkol B. z minulé územní konference předložil návrh na další možné alternativní řešení zvýšení příjmů do FRR.

 

Jednatel předložil návrh na úpravu Statutu společného hospodaření a rybolovu, neboť v souvislosti s převedením revírů z individuálního do společního hospodaření, je nutno některé pasáže ve Statutu upravit. Rovněž usnesení konference ve věci zvýšení příjmů do FRR může být důvodem pro další úpravu Statutu.

 

Pan Čilipka, předseda DK, jednak informoval o posledním zasedání komise a dále doporučil úpravu znění pravidel FRR v tom smyslu, aby pro původní účel fondu, tj. koupě revírů do vlastnictví ČRS, byla vyčleněna procentická část finančních prostředků fondu.

Dále tlumočil názor lovících v tom smyslu, že na Slezské Hartě by měl být alespoň v některých zátokách vyloučen rybolov z loděk.

 

Ing. Drobek informoval o jednání ve věci sportovního využití okolí revíru Odra 1A, připomenul termín konání krajského kola Zlaté udice (4.-6.6.2016, Ostrava) a žádal vysvětlení k některým údajům ve Zprávě o činnosti za rok 2015.

 

Na základě dotazu pana Škrobánka bylo podáno vysvětlení ke stávající problematice investice Razová a finančním důsledkům odstoupení od Smlouvy o smlouvě budoucí kupní panem Matějem.

 

 

 

* * *

 

 

Po projednání všech bodů programu přijalo zasedání VÚS ČRS Ostrava toto

 

u s n e s e n í :

 

 

I. Bere na vědomí :

 

1.            Provedenou kontrolu plnění usnesení.

2.            Zprávy předložené k bodům programu.

3.            Diskusní příspěvky a projednanou korespondenci.

4.            Návrh smlouvy na užívání vodní plochy revíru Morava 19A.

5.            Stručnou informaci o prodeji členských známek a povolenek v MO ČRS v r. 2016

 

II. Schvaluje :

 

1.                   Konečnou přípravu územní konference svolané na 11.6. 2016 včetně návrhu na úpravu Statutu společného hospodaření dle dnešního projednání.

2.                   Úhradu prokázaných nákladů na opravu výpustného zařízení nádrže Svibice v revíru Olše 4A z FRR.

3.                   Vymezit prostor se zákazem rybolovu Pod Včelím lesem na revíru Slezská Harta pro tábor mládeže MO ČRS Ostrava pouze v prostoru vymezeného tábořiště.

 

III.  Ukládá :

 

96.         Sekretariátu ÚS ČRS - vyřídit projednanou korespondenci.  T – ihned

97.         P. Machalovi a jednateli ÚS zpracovat připomínky k návrhu smlouvy na pronájem revíru Morava 19A – Náklo dle dnešního projednání. T – neprodleně

98.         Jednateli ÚS – připravit komentář ke zprávě o činnosti pro územní konferenci dle dnešního projednání

 

 

 

Zpracoval: Ing. Jaroň

Ověřil: Miloš Martínek, Ing. Pavel Bierski