ČESKÝ  RYBÁŘSKÝ  SVAZ

Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

709 00 OSTRAVA – Mariánské Hory, Jahnova 14

 

 

č.j.       1193/16                                                                                                                                           

 

Všem   MO ČRS

                členům územního výboru ČRS

                členům DK při VÚS ČRS Ostrava

                předsedům odborů a komisí VÚS ČRS

RADA ČRS Praha

 

Z Á P I S   č.5/2016

 

ze  zasedání výboru územního svazu ČRS Ostrava konaného dne 19.5.2016 v sekretariátu územního svazu ČRS Ostrava.

 

 

Přítomni:           dle prezenční listiny

Omluven :          --

                              

 

Předseda VÚS p. Martínek zahájil zasedání výboru, přivítal všechny přítomné členy výboru a člena DK p. Valicu.

 

 

 

1. Informace odboru rybolovné techniky (RT).

 

V souladu s plánem práce byl do zasedání přizván předseda odboru RT p. Jiří Plachý. V obsáhlé prezentaci podrobně informoval o všech soutěžích v r. 2015. Odbor zorganizoval celkem 7 soutěží, z toho 2 halové. Podílel se na spolupráci s odborem práce s mládeží na pořádání územního kola ZU a pohárových závodů v Petřvaldě a Frýdku-Místku. K dalším významným akcím patřil územní přebor dorostu a žactva v RT a družební závody s PZW Katovice. Podrobně vyhodnotil výsledky jak na územní úrovni, tak výsledky v rámci republikových soutěží.

K roku 2016 seznámil výbor s termínovým kalendářem a organizační přípravou jednotlivých závodů. V současné době řeší odbor především rozvoj a trénink juniorského a žákovského družstva.

V diskusi zodpověděl dotazy členů výboru k jednotlivým akcím i celkové činnosti odboru v r. 2016.

Předseda p. Martínek poděkoval panu Plachému i celému odboru za činnost ve prospěch rybolovné techniky.

 

2. Kontrola plnění usnesení.

 

Jednatel zopakoval celé znění usnesení dle zápisu č. 4 ze dne 21.4. t.r. Ke konkrétním úkolům uvedl, že č. 91 byl splněn, úkol č. 92 trvá – přístupový chodník k molu ČRS na rev. Slezská Harta je rozpracován, po dohodě se starosty obcí Roudno a Razová bude dopracován dle původního záměru tak, aby na den 4.6. t.r., kdy bude slavnostní zahájení provozu přívozu mezi obcemi Roudno a Razová byl zcela dokončen.

V rámci tohoto bodu byla podána informace k průběhu výběrového řízení na revír Morava 19A – Náklo. Pánové Machala a Konvička informovali o dalším jednání se zástupci vlastníka jezera a o dalších požadavcích na doplnění přihlášky do VŘ.

 

3. Zpráva o provedených kontrolách výlovu rybochovných zařízení – p. Škrobánek.

 

Pověřený člen výlovu informoval o průběhu kontrol vč. kritiky některých MO ČRS, které nenahlásily termíny a tím znemožnily provedení kontroly. V současné době p. Škrobánek zpracovává podrobnou písemnou zprávu, v niž popíše podrobné výsledky jednotlivých kontrol v MO.

 

4. Příprava územní konference.

 

V souladu s plánem práce bude na den 11.6.2016 svoláno jednání územní konference. V rámci přípravy byla projednána pozvánka s pořadem jednání, příprava zprávy o činnosti, návrh na složení předsednictva a jednotlivých komisí a ekonomické materiály. Zásadním bodem konference v návaznosti na usnesení z r. 2015 bude projednání posílení příjmu do Fondu rozvoje revírů (FRR) – všem MO ČRS byly v r.2015 zaslány alternativy možného řešení. Pokud nedojde k výběru z těchto alternativ, bude konferenci předložen další návrh dle dnešního projednání. Materiály ke konferenci budou zaslány všem MO s pozvánkou.

 

5. Hodnocení produkce líhní MO ČRS a jarní distribuce násad.

 

Hospodář p. Milan Konvička podrobně informoval o produkci jiker a plůdků lososovitých ryb v líhních Domašov, Frýdlant, Jeseník a Vsetín. U prvních dvou líhní vyhodnotil také úspěšné plnění plánu v produkci násad pstruha obecného a pstruha duhového. Pokud jde o líheň MO Frýdlant, byla připomenuta problematika nutné investice k zajištění rozvoje produkce lososovitých ryb.

K jarní distribuci násad uvedl, že ve spolupráci se smluvními dodavateli bylo vysazeno 400 q kapra, 9 q násady štiky a celkem 38 q pstruha obecného a duhového. V posledních dnech byla provedena distribuce lipana podhorního ve stáří 1-2 roky v celkovém množství 62 000 ks. Násady do rybochovných zařízení MO byly v plném rozsahu zajištěny.

Na závěr vystoupení zodpověděl dotazy členů ÚS k předmětné problematice.

 

6. Informace z Rady ČRS.

 

Předseda p. Martínek informoval o květnovém zasedání, které po obsáhlé kontrole plnění usnesení projednalo :

 • Příprava Národního kola Zlaté udice a letní činnosti mládeže v r. 2016.
 • Informace z jednání CIPSu.
 • Návrh na zvýšení členských příspěvků pro jednání na Republikovém Sněmu v r. 2016.
 • Postup investice Štědronín.
 • Dotace MZeČR v r. 2016.
 • Činnost s.r.o. Služby ČRS.
 • Návrhy na vyznamenání členů a funkcionářů z MO ČRS.

 

7. Zpráva o činnosti ČVaŽP za rok 2015.

 

Písemnou zprávu obdrželi všichni členové výboru a MO ČRS v březnu t.r. Předseda odboru p. Kocinec stručně shrnul obsah vydané zprávy s konstatováním, že zahrnuje všechny potřebné oblasti práce odboru a jako v předchozích letech se zabývá škodami způsobenými rybožravými predátory – v této souvislosti je třeba vzít v úvahu narůstající škody způsobené morčákem velkým.

V souvislosti s predátory upozornil p. Konvička, že k řešení problematiky predátorů bude nutno iniciovat možnost náhrady politickou cestou.

 

8. Korespondence.

 

Jednatel předložil k projednání :

 • Město Albrechtice – změna pachtovní smlouvy na rybník Celňák – revír Opavice 1A na bezplatnou výpůjčku.
 • Krajský úřad MS kraje – zahájeno správní řízení o vyhlášení revírů Orlovský potok 1B a Ondřejnice 1C.
 • MO ČRS Jeseník – doplnění k žádosti o dotaci na opravu přívodu na RZ Bobrovník 1.
 • MO ČRS Jeseník – žádost o příspěvek na oslavu 70. let trvání MO.
 • MO ČRS Třinec – návrh na vyhlášení zákazu rybolovu na revíru Olše 5 v areálu Třineckých železáren.
 • Ing. Drobek – zpracovaná statistika mimořádných úlovků – dodáno pouze  z několika MO ČRS.
 • Obec Roudno – pozvánka na slavnostní zahájení provozu přívozu dne 4.6.2016.
 • Středočeský ÚS ČRS – pozvání na setkání zaměstnanců sekretariátů ČRS – 7.-8.6.2016 – v těchto dnech bude sekretariát ÚS ČRS Ostrava mimo provoz.

 

9. Diskuse, různé.

 

Předseda p. Martínek informoval o průběhu družební návštěvy v PZW Katovice. Setkání představitelů proběhlo v souladu s dlouhodobým plánem. Byly projednány organizační záležitosti, jak hospodářské, tak především na úseku všech sportovních disciplín, včetně termínových kalendářů jednotlivých soutěží.

Dále informoval o jednání ve věci problematiky investic v MO ČRS Frýdlant.

V návaznosti na předchozí informace ve věci investice Razová uvedl, že je nutno předpokládat finanční kompenzaci za odstoupení od smlouvy budoucím kupujícím. Jednání o výši kompenzace probíhají.

 

Pan Běčák v souvislosti s výběrovým řízením na revír Morava 19A předložil dílčí úpravu již schváleného rozpočtu na rok 2016. Dále předložil ke schválení proúčtování nákladů na teplo a teplou vodu pro služební byt.

 

Pan Machala se vyjádřil k dílčí zprávě p. Škrobánka s konstatováním, že ÚS ČRS jako uživatel revíru má právo a také povinnost kontrolovat počet a stav vysazovaných násad. Pokud je kontrola znemožněna, má uživatel revíru právo fakturaci násady odmítnout.

 

Pan Filgas informoval o účasti na kontrolním dnu a čištění rybochodu na řece Odře v Ostravě – Lhotce. Uvedl, že dle výskytu ryb v rybochodu je tento funkční a přístupný pro většinu druhů ryb.

 

Pan Kocinec informoval o účasti MO ČRS Třinec na akci „Den Země v Třinci“ a dále uvedl, že 26.5. se účastní vodohospodářského semináře s vlastním příspěvkem.

 

Pan Konvička – v návaznosti na informace z jednání hospodářského odboru předložil ke konečnému schválení doplnění BPVRP pro rok 2017 a další v tom smyslu, že na vybraných revírech bude stanovena nejmenší lovná míra pstruha obecného na 30 cm a na všech revírech bude pro roky 2017 a 2018 lipan podhorní celoročně hájen.

 

 

 

* * *

 

 

Po projednání všech bodů programu přijalo zasedání VÚS ČRS Ostrava toto

 

u s n e s e n í :

 

 

I. Bere na vědomí :

 

1.            Provedenou kontrolu plnění usnesení.

2.            Zprávy předložené k bodům programu.

3.            Diskusní příspěvky a projednanou korespondenci.

4.            Informaci o jednání Rady ČRS Praha.

5.            Informace o činnosti odboru RT v r. 2015 a plán na r. 2016.

8.            Průběh 2. kola výběrového řízení na užívání vodní plochy revíru Morava 19A.

9.            Konkrétní návrh na výměnu automobilu jednatele ÚS ČRS Ostrava.

10.        Zpracovaný přehled mimořádných úlovků dle doručené evidence.

11.        Předběžnou zprávu o kontrolách výlovů RZ, předloženou p. Škrobánkem.

 

II. Schvaluje :

 

1.                   Návrh cen povolenek pro r. 2017 – územní konferenci bude předložen návrh dle dnešního projednání – MP roční 1 400 Kč, P roční 1 600 Kč, pokud výsledek výběrového řízení na revír Morava 19 A výrazně neovlivní již projednaný rozpočet.

2.                   Přeložit bod č. 1 dnešního programu (prodej čl. známek a povolenek) na příští zasedání.

3.                   Uhradit MO ČRS Jeseník náklady do výše 20.000,- Kč na opravu přivaděče vody na RZ

Bobrovník 1 z Fondu rozvoje revírů.

4.                   S platností od r. 2017 změnu popisu revíru : Olše 5 – zákaz rybolovu v areálů Třineckých

Železáren.

5.                   Úpravu BPVRP na revírech ve společném hospodaření ÚS ČRS Ostrava: na vybraných  P revírech bude stanovena nejmenší lovná míra pstruha obecného 30 cm a  na všech revírech bude lipan podhorní celoročně hájen v r. 2017  a 2018.

6.                   Provedenou přípravu územní konference dne 11.6. 2016 : návrh pořadu jednání,  předsednictva a jednotlivých komisí, organizační zajištění a přípravu dokumentů – veškeré materiály budou odeslány klasickou poštou.

7.                   Změnu termínu červnového zasedání VÚS ČRS Ostrava -  příští zasedání se koná 2.6. 2016 ve 14:30 hod.

8.                   Proúčtování nákladů na teplo a teplou vodu  za r. 2015 pro služební byt v budově sekretariátu ÚS ČRS.

9.                   Příspěvek ve výši 7 000,- Kč v souvislosti s výročím trvání MO ČRS Jeseník – 70 let.

 

III.  Ukládá :

 

93.         Sekretariátu ÚS ČRS - vyřídit projednanou korespondenci.  T – ihned

94.         Sekretariátu ÚS ČRS -  dopracovat a s pozvánkou na územní konferenci rozeslat veškeré materiály k jednání konference delegátů. T - 27.5. 2016

95.         Hospodáři p. Konvičkovi dopracovat BPVRP na r. 2017 a další dle dnešního projednání.

T – 30.5. 2016

 

IV. Upozorňuje :

 

MO ČRS Opava i ostatní MO ČRS,

že nerespektování požadavku na nahlášení termínu výlovů RZ  pověřenému členu výboru ÚS ČRS Ostrava může mít za následek odmítnutí úhrady příslušné fakturace.

 

 

 

Zpracoval: Ing. Jaroň

Ověřil: Miloš Martínek, Ing. Luděk Palička

 

Přílohy :

Materiály k územní konferenci (zasílané klasickou poštou)